Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 48

48:1 לְמוֹאָ֡בלְמוֹאָבלמואב כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל ה֤וֹיהוֹיהוי אֶלאֶלאל־־־נְבוֹ֙נְבוֹנבו כִּ֣יכִּיכי שֻׁדָּ֔דָהשֻׁדָּדָהשדדה הֹבִ֥ישָׁההֹבִישָׁההבישה נִלְכְּדָ֖הנִלְכְּדָהנלכדה קִרְיָתָ֑יִםקִרְיָתָיִםקריתים הֹבִ֥ישָׁההֹבִישָׁההבישה הַמִּשְׂגָּ֖בהַמִּשְׂגָּבהמשגב וָחָֽתָּהוָחָתָּהוחתה׃׃׃ 48:2 אֵ֣יןאֵיןאין עוֹד֮עוֹדעוד תְּהִלַּ֣תתְּהִלַּתתהלת מוֹאָב֒מוֹאָבמואב בְּחֶשְׁבּ֗וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון חָשְׁב֤וּחָשְׁבוּחשבו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה רָעָ֔הרָעָהרעה לְכ֖וּלְכוּלכו וְנַכְרִיתֶ֣נָּהוְנַכְרִיתֶנָּהונכריתנה מִגּ֑וֹימִגּוֹימגוי גַּםגַּםגם־־־מַדְמֵ֣ןמַדְמֵןמדמן תִּדֹּ֔מִּיתִּדֹּמִּיתדמי אַחֲרַ֖יִךְאַחֲרַיִךְאחריך תֵּ֥לֶךְתֵּלֶךְתלך חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 48:3 ק֥וֹלקוֹלקול צְעָקָ֖הצְעָקָהצעקה מֵחֹֽרוֹנָ֑יִםמֵחֹרוֹנָיִםמחרונים שֹׁ֖דשֹׁדשד וָשֶׁ֥בֶרוָשֶׁבֶרושבר גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 48:4 נִשְׁבְּרָ֖הנִשְׁבְּרָהנשברה מוֹאָ֑במוֹאָבמואב הִשְׁמִ֥יעוּהִשְׁמִיעוּהשמיעו זְּעָקָ֖הזְּעָקָהזעקה [צְעֹורֶיהָ כ][צְעֹורֶיהָ כ][צעוריה כ] (צְעִירֶֽיהָ ק)(צְעִירֶיהָ ק)(צעיריה ק)׃׃׃ 48:5 כִּ֚יכִּיכי מַעֲלֵ֣המַעֲלֵהמעלה [הַלֻּחֹות כ][הַלֻּחֹות כ][הלחות כ] (הַלּוּחִ֔ית ק)(הַלּוּחִית ק)(הלוחית ק) בִּבְכִ֖יבִּבְכִיבבכי יַֽעֲלֶהיַעֲלֶהיעלה־־־בֶּ֑כִיבֶּכִיבכי כִּ֚יכִּיכי בְּמוֹרַ֣דבְּמוֹרַדבמורד חוֹרֹנַ֔יִםחוֹרֹנַיִםחורנים צָרֵ֥יצָרֵיצרי צַֽעֲקַתצַעֲקַתצעקת־־־שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר שָׁמֵֽעוּשָׁמֵעוּשמעו׃׃׃ 48:6 נֻ֖סוּנֻסוּנסו מַלְּט֣וּמַלְּטוּמלטו נַפְשְׁכֶ֑םנַפְשְׁכֶםנפשכם וְתִֽהְיֶ֕ינָהוְתִהְיֶינָהותהיינה כַּעֲרוֹעֵ֖רכַּעֲרוֹעֵרכערוער בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 48:7 כִּ֠יכִּיכי יַ֣עַןיַעַןיען בִּטְחֵ֤ךְבִּטְחֵךְבטחך בְּמַעֲשַׂ֙יִךְ֙בְּמַעֲשַׂיִךְבמעשיך וּבְא֣וֹצְרוֹתַ֔יִךְוּבְאוֹצְרוֹתַיִךְובאוצרותיך גַּםגַּםגם־־־אַ֖תְּאַתְּאת תִּלָּכֵ֑דִיתִּלָּכֵדִיתלכדי וְיָצָ֤אוְיָצָאויצא [כְמִישׁ כ][כְמִישׁ כ][כמיש כ] (כְמוֹשׁ֙ ק)(כְמוֹשׁ ק)(כמוש ק) בַּגּוֹלָ֔הבַּגּוֹלָהבגולה כֹּהֲנָ֥יוכֹּהֲנָיוכהניו וְשָׂרָ֖יווְשָׂרָיוושריו [יַחַד כ][יַחַד כ][יחד כ] (יַחְדָּֽיו ק)(יַחְדָּיו ק)(יחדיו ק)׃׃׃ 48:8 וְיָבֹ֨אוְיָבֹאויבא שֹׁדֵ֜דשֹׁדֵדשדד אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עִ֗ירעִירעיר וְעִיר֙וְעִירועיר לֹ֣אלֹאלא תִמָּלֵ֔טתִמָּלֵטתמלט וְאָבַ֥דוְאָבַדואבד הָעֵ֖מֶקהָעֵמֶקהעמק וְנִשְׁמַ֣דוְנִשְׁמַדונשמד הַמִּישֹׁ֑רהַמִּישֹׁרהמישר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 48:9 תְּנוּתְּנוּתנו־־־צִ֣יץצִיץציץ לְמוֹאָ֔בלְמוֹאָבלמואב כִּ֥יכִּיכי נָצֹ֖אנָצֹאנצא תֵּצֵ֑אתֵּצֵאתצא וְעָרֶ֙יהָ֙וְעָרֶיהָועריה לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה תִֽהְיֶ֔ינָהתִהְיֶינָהתהיינה מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בָּהֵֽןבָּהֵןבהן׃׃׃ 48:10 אָר֗וּראָרוּרארור עֹשֶׂ֛העֹשֶׂהעשה מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת יְהוָ֖היְהוָהיהוה רְמִיָּ֑הרְמִיָּהרמיה וְאָר֕וּרוְאָרוּרוארור מֹנֵ֥עַמֹנֵעַמנע חַרְבּ֖וֹחַרְבּוֹחרבו מִדָּֽםמִדָּםמדם׃׃׃ 48:11 שַׁאֲנַ֨ןשַׁאֲנַןשאנן מוֹאָ֜במוֹאָבמואב מִנְּעוּרָ֗יומִנְּעוּרָיומנעוריו וְשֹׁקֵ֥טוְשֹׁקֵטושקט הוּא֙הוּאהוא אֶלאֶלאל־־־שְׁמָרָ֔יושְׁמָרָיושמריו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־הוּרַ֤קהוּרַקהורק מִכְּלִי֙מִכְּלִימכלי אֶלאֶלאל־־־כֶּ֔לִיכֶּלִיכלי וּבַגּוֹלָ֖הוּבַגּוֹלָהובגולה לֹ֣אלֹאלא הָלָ֑ךְהָלָךְהלך עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן עָמַ֤דעָמַדעמד טַעְמוֹ֙טַעְמוֹטעמו בּ֔וֹבּוֹבו וְרֵיח֖וֹוְרֵיחוֹוריחו לֹ֥אלֹאלא נָמָֽרנָמָרנמר׃׃׃ ססס 48:12 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן הִנֵּ֖ההִנֵּההנה־־־יָמִ֤יםיָמִיםימים בָּאִים֙בָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְשִׁלַּחְתִּיוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי־־־ל֥וֹלוֹלו צֹעִ֖יםצֹעִיםצעים וְצֵעֻ֑הוּוְצֵעֻהוּוצעהו וְכֵלָ֣יווְכֵלָיווכליו יָרִ֔יקוּיָרִיקוּיריקו וְנִבְלֵיהֶ֖םוְנִבְלֵיהֶםונבליהם יְנַפֵּֽצוּיְנַפֵּצוּינפצו׃׃׃ 48:13 וּבֹ֥שׁוּבֹשׁובש מוֹאָ֖במוֹאָבמואב מִכְּמ֑וֹשׁמִכְּמוֹשׁמכמוש כַּאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בֹּ֙שׁוּ֙בֹּשׁוּבשו בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית אֵ֖לאֵלאל מִבְטֶחָֽםמִבְטֶחָםמבטחם׃׃׃ 48:14 אֵ֚יךְאֵיךְאיך תֹּֽאמְר֔וּתֹּאמְרוּתאמרו גִּבּוֹרִ֖יםגִּבּוֹרִיםגבורים אֲנָ֑חְנוּאֲנָחְנוּאנחנו וְאַנְשֵׁיוְאַנְשֵׁיואנשי־־־חַ֖יִלחַיִלחיל לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 48:15 שֻׁדַּ֤דשֻׁדַּדשדד מוֹאָב֙מוֹאָבמואב וְעָרֶ֣יהָוְעָרֶיהָועריה עָלָ֔העָלָהעלה וּמִבְחַ֥רוּמִבְחַרומבחר בַּֽחוּרָ֖יובַּחוּרָיובחוריו יָרְד֣וּיָרְדוּירדו לַטָּ֑בַחלַטָּבַחלטבח נְאֻ֨םנְאֻםנאם־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 48:16 קָר֥וֹבקָרוֹבקרוב אֵידאֵידאיד־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב לָב֑וֹאלָבוֹאלבוא וְרָ֣עָת֔וֹוְרָעָתוֹורעתו מִהֲרָ֖המִהֲרָהמהרה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 48:17 נֻ֤דוּנֻדוּנדו לוֹ֙לוֹלו כָּלכָּלכל־־־סְבִיבָ֔יוסְבִיבָיוסביביו וְכֹ֖לוְכֹלוכל יֹדְעֵ֣ייֹדְעֵיידעי שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו אִמְר֗וּאִמְרוּאמרו אֵיכָ֤האֵיכָהאיכה נִשְׁבַּר֙נִשְׁבַּרנשבר מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־עֹ֔זעֹזעז מַקֵּ֖למַקֵּלמקל תִּפְאָרָֽהתִּפְאָרָהתפארה׃׃׃ 48:18 רְדִ֤ירְדִירדי מִכָּבוֹד֙מִכָּבוֹדמכבוד [יֹשְׁבֶי כ][יֹשְׁבֶי כ][ישבי כ] (וּשְׁבִ֣י ק)(וּשְׁבִי ק)(ושבי ק) בַצָּמָ֔אבַצָּמָאבצמא יֹשֶׁ֖בֶתיֹשֶׁבֶתישבת בַּתבַּתבת־־־דִּיב֑וֹןדִּיבוֹןדיבון כִּֽיכִּיכי־־־שֹׁדֵ֤דשֹׁדֵדשדד מוֹאָב֙מוֹאָבמואב עָ֣לָהעָלָהעלה בָ֔ךְבָךְבך שִׁחֵ֖תשִׁחֵתשחת מִבְצָרָֽיִךְמִבְצָרָיִךְמבצריך׃׃׃ 48:19 אֶלאֶלאל־־־דֶּ֛רֶךְדֶּרֶךְדרך עִמְדִ֥יעִמְדִיעמדי וְצַפִּ֖יוְצַפִּיוצפי יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת עֲרוֹעֵ֑רעֲרוֹעֵרערוער שַׁאֲלִישַׁאֲלִישאלי־־־נָ֣סנָסנס וְנִמְלָ֔טָהוְנִמְלָטָהונמלטה אִמְרִ֖יאִמְרִיאמרי מַהמַהמה־־־נִּֽהְיָֽתָהנִּהְיָתָהנהיתה׃׃׃ 48:20 הֹבִ֥ישׁהֹבִישׁהביש מוֹאָ֛במוֹאָבמואב כִּֽיכִּיכי־־־חַ֖תָּהחַתָּהחתה [הֵילִילִי כ][הֵילִילִי כ][הילילי כ] (הֵילִ֣ילוּ ק)(הֵילִילוּ ק)(הילילו ק) ׀׀׀ [וּזְעָקִי כ][וּזְעָקִי כ][וזעקי כ] (וּֽזְעָ֑קוּ ק)(וּזְעָקוּ ק)(וזעקו ק) הַגִּ֣ידוּהַגִּידוּהגידו בְאַרְנ֔וֹןבְאַרְנוֹןבארנון כִּ֥יכִּיכי שֻׁדַּ֖דשֻׁדַּדשדד מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 48:21 וּמִשְׁפָּ֥טוּמִשְׁפָּטומשפט בָּ֖אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַמִּישֹׁ֑רהַמִּישֹׁרהמישר אֶלאֶלאל־־־חֹל֥וֹןחֹלוֹןחלון וְאֶלוְאֶלואל־־־יַ֖הְצָהיַהְצָהיהצה וְעַלוְעַלועל־־־[מֹופָעַת כ][מֹופָעַת כ][מופעת כ] (מֵיפָֽעַת ק)(מֵיפָעַת ק)(מיפעת ק)׃׃׃ 48:22 וְעַלוְעַלועל־־־דִּיב֣וֹןדִּיבוֹןדיבון וְעַלוְעַלועל־־־נְב֔וֹנְבוֹנבו וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית דִּבְלָתָֽיִםדִּבְלָתָיִםדבלתים׃׃׃ 48:23 וְעַ֧לוְעַלועל קִרְיָתַ֛יִםקִרְיָתַיִםקריתים וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית גָּמ֖וּלגָּמוּלגמול וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית מְעֽוֹןמְעוֹןמעון׃׃׃ 48:24 וְעַלוְעַלועל־־־קְרִיּ֖וֹתקְרִיּוֹתקריות וְעַלוְעַלועל־־־בָּצְרָ֑הבָּצְרָהבצרה וְעַ֗לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־עָרֵי֙עָרֵיערי אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מוֹאָ֔במוֹאָבמואב הָרְחֹק֖וֹתהָרְחֹקוֹתהרחקות וְהַקְּרֹבֽוֹתוְהַקְּרֹבוֹתוהקרבות׃׃׃ 48:25 נִגְדְּעָה֙נִגְדְּעָהנגדעה קֶ֣רֶןקֶרֶןקרן מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וּזְרֹע֖וֹוּזְרֹעוֹוזרעו נִשְׁבָּ֑רָהנִשְׁבָּרָהנשברה נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 48:26 הַשְׁכִּירֻ֕הוּהַשְׁכִּירֻהוּהשכירהו כִּ֥יכִּיכי עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הִגְדִּ֑ילהִגְדִּילהגדיל וְסָפַ֤קוְסָפַקוספק מוֹאָב֙מוֹאָבמואב בְּקִיא֔וֹבְּקִיאוֹבקיאו וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לִשְׂחֹ֖קלִשְׂחֹקלשחק גַּםגַּםגם־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 48:27 וְאִ֣םוְאִםואם ׀׀׀ ל֣וֹאלוֹאלוא הַשְּׂחֹ֗קהַשְּׂחֹקהשחק הָיָ֤ההָיָההיה לְךָ֙לְךָלך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אִםאִםאם־־־בְּגַנָּבִ֖יםבְּגַנָּבִיםבגנבים [נִמְצָאָה כ][נִמְצָאָה כ][נמצאה כ] (נִמְצָ֑א ק)(נִמְצָא ק)(נמצא ק) כִּֽיכִּיכי־־־מִדֵּ֧ימִדֵּימדי דְבָרֶ֥יךָדְבָרֶיךָדבריך בּ֖וֹבּוֹבו תִּתְנוֹדָֽדתִּתְנוֹדָדתתנודד׃׃׃ 48:28 עִזְב֤וּעִזְבוּעזבו עָרִים֙עָרִיםערים וְשִׁכְנ֣וּוְשִׁכְנוּושכנו בַּסֶּ֔לַעבַּסֶּלַעבסלע יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וִֽהְי֣וּוִהְיוּוהיו כְיוֹנָ֔הכְיוֹנָהכיונה תְּקַנֵּ֖ןתְּקַנֵּןתקנן בְּעֶבְרֵ֥יבְּעֶבְרֵיבעברי פִיפִיפי־־־פָֽחַתפָחַתפחת׃׃׃ 48:29 שָׁמַ֥עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו גְאוֹןגְאוֹןגאון־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב גֵּאֶ֣הגֵּאֶהגאה מְאֹ֑דמְאֹדמאד גָּבְה֧וֹגָּבְהוֹגבהו וּגְאוֹנ֛וֹוּגְאוֹנוֹוגאונו וְגַאֲוָת֖וֹוְגַאֲוָתוֹוגאותו וְרֻ֥םוְרֻםורם לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 48:30 אֲנִ֤יאֲנִיאני יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עֶבְרָת֖וֹעֶבְרָתוֹעברתו וְלֹאוְלֹאולא־־־כֵ֑ןכֵןכן בַּדָּ֖יובַּדָּיובדיו לֹאלֹאלא־־־כֵ֥ןכֵןכן עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ 48:31 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן עַלעַלעל־־־מוֹאָ֣במוֹאָבמואב אֲיֵלִ֔ילאֲיֵלִילאיליל וּלְמוֹאָ֥בוּלְמוֹאָבולמואב כֻּלֹּ֖הכֻּלֹּהכלה אֶזְעָ֑קאֶזְעָקאזעק אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי קִֽירקִירקיר־־־חֶ֖רֶשׂחֶרֶשׂחרש יֶהְגֶּֽהיֶהְגֶּהיהגה׃׃׃ 48:32 מִבְּכִ֨ימִבְּכִימבכי יַעְזֵ֤ריַעְזֵריעזר אֶבְכֶּהאֶבְכֶּהאבכה־־־לָּךְ֙לָּךְלך הַגֶּ֣פֶןהַגֶּפֶןהגפן שִׂבְמָ֔השִׂבְמָהשבמה נְטִֽישֹׁתַ֙יִךְ֙נְטִישֹׁתַיִךְנטישתיך עָ֣בְרוּעָבְרוּעברו יָ֔םיָםים עַ֛דעַדעד יָ֥םיָםים יַעְזֵ֖ריַעְזֵריעזר נָגָ֑עוּנָגָעוּנגעו עַלעַלעל־־־קֵיצֵ֥ךְקֵיצֵךְקיצך וְעַלוְעַלועל־־־בְּצִירֵ֖ךְבְּצִירֵךְבצירך שֹׁדֵ֥דשֹׁדֵדשדד נָפָֽלנָפָלנפל׃׃׃ 48:33 וְנֶאֶסְפָ֨הוְנֶאֶסְפָהונאספה שִׂמְחָ֥השִׂמְחָהשמחה וָגִ֛ילוָגִילוגיל מִכַּרְמֶ֖למִכַּרְמֶלמכרמל וּמֵאֶ֣רֶץוּמֵאֶרֶץומארץ מוֹאָ֑במוֹאָבמואב וְיַ֙יִן֙וְיַיִןויין מִיקָבִ֣יםמִיקָבִיםמיקבים הִשְׁבַּ֔תִּיהִשְׁבַּתִּיהשבתי לֹֽאלֹאלא־־־יִדְרֹ֣ךְיִדְרֹךְידרך הֵידָ֔דהֵידָדהידד הֵידָ֖דהֵידָדהידד לֹ֥אלֹאלא הֵידָֽדהֵידָדהידד׃׃׃ 48:34 מִזַּעֲקַ֨תמִזַּעֲקַתמזעקת חֶשְׁבּ֜וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון עַדעַדעד־־־אֶלְעָלֵ֗האֶלְעָלֵהאלעלה עַדעַדעד־־־יַ֙הַץ֙יַהַץיהץ נָתְנ֣וּנָתְנוּנתנו קוֹלָ֔םקוֹלָםקולם מִצֹּ֙עַר֙מִצֹּעַרמצער עַדעַדעד־־־חֹ֣רֹנַ֔יִםחֹרֹנַיִםחרנים עֶגְלַ֖תעֶגְלַתעגלת שְׁלִֽשִׁיָּ֑השְׁלִשִׁיָּהשלשיה כִּ֚יכִּיכי גַּםגַּםגם־־־מֵ֣ימֵימי נִמְרִ֔יםנִמְרִיםנמרים לִמְשַׁמּ֖וֹתלִמְשַׁמּוֹתלמשמות יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 48:35 וְהִשְׁבַּתִּ֥יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי לְמוֹאָ֖בלְמוֹאָבלמואב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה מַעֲלֶ֣המַעֲלֶהמעלה בָמָ֔הבָמָהבמה וּמַקְטִ֖ירוּמַקְטִירומקטיר לֵאלֹהָֽיולֵאלֹהָיולאלהיו׃׃׃ 48:36 עַלעַלעל־־־כֵּ֞ןכֵּןכן לִבִּ֤ילִבִּילבי לְמוֹאָב֙לְמוֹאָבלמואב כַּחֲלִלִ֣יםכַּחֲלִלִיםכחללים יֶהֱמֶ֔היֶהֱמֶהיהמה וְלִבִּי֙וְלִבִּיולבי אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי קִֽירקִירקיר־־־חֶ֔רֶשׂחֶרֶשׂחרש כַּחֲלִילִ֖יםכַּחֲלִילִיםכחלילים יֶהֱמֶ֑היֶהֱמֶהיהמה עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן יִתְרַ֥תיִתְרַתיתרת עָשָׂ֖העָשָׂהעשה אָבָֽדוּאָבָדוּאבדו׃׃׃ 48:37 כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־רֹאשׁ֙רֹאשׁראש קָרְחָ֔הקָרְחָהקרחה וְכָלוְכָלוכל־־־זָקָ֖ןזָקָןזקן גְּרֻעָ֑הגְּרֻעָהגרעה עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־יָדַ֙יִם֙יָדַיִםידים גְּדֻדֹ֔תגְּדֻדֹתגדדת וְעַלוְעַלועל־־־מָתְנַ֖יִםמָתְנַיִםמתנים שָֽׂקשָׂקשק׃׃׃ 48:38 עַ֣לעַלעל כָּלכָּלכל־־־גַּגּ֥וֹתגַּגּוֹתגגות מוֹאָ֛במוֹאָבמואב וּבִרְחֹבֹתֶ֖יהָוּבִרְחֹבֹתֶיהָוברחבתיה כֻּלֹּ֣הכֻּלֹּהכלה מִסְפֵּ֑דמִסְפֵּדמספד כִּֽיכִּיכי־־־שָׁבַ֣רְתִּישָׁבַרְתִּישברתי אֶתאֶתאת־־־מוֹאָ֗במוֹאָבמואב כִּכְלִ֛יכִּכְלִיככלי אֵֽיןאֵיןאין־־־חֵ֥פֶץחֵפֶץחפץ בּ֖וֹבּוֹבו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 48:39 אֵ֥יךְאֵיךְאיך חַ֙תָּה֙חַתָּהחתה הֵילִ֔ילוּהֵילִילוּהילילו אֵ֛יךְאֵיךְאיך הִפְנָההִפְנָההפנה־־־עֹ֥רֶףעֹרֶףערף מוֹאָ֖במוֹאָבמואב בּ֑וֹשׁבּוֹשׁבוש וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה מוֹאָ֛במוֹאָבמואב לִשְׂחֹ֥קלִשְׂחֹקלשחק וְלִמְחִתָּ֖הוְלִמְחִתָּהולמחתה לְכָללְכָללכל־־־סְבִיבָֽיוסְבִיבָיוסביביו׃׃׃ ססס 48:40 כִּיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה כַנֶּ֖שֶׁרכַנֶּשֶׁרכנשר יִדְאֶ֑היִדְאֶהידאה וּפָרַ֥שׂוּפָרַשׂופרש כְּנָפָ֖יוכְּנָפָיוכנפיו אֶלאֶלאל־־־מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 48:41 נִלְכְּדָה֙נִלְכְּדָהנלכדה הַקְּרִיּ֔וֹתהַקְּרִיּוֹתהקריות וְהַמְּצָד֖וֹתוְהַמְּצָדוֹתוהמצדות נִתְפָּ֑שָׂהנִתְפָּשָׂהנתפשה וְֽ֠הָיָהוְהָיָהוהיה לֵ֞בלֵבלב גִּבּוֹרֵ֤יגִּבּוֹרֵיגבורי מוֹאָב֙מוֹאָבמואב בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא כְּלֵ֖בכְּלֵבכלב אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה מְצֵרָֽהמְצֵרָהמצרה׃׃׃ 48:42 וְנִשְׁמַ֥דוְנִשְׁמַדונשמד מוֹאָ֖במוֹאָבמואב מֵעָ֑םמֵעָםמעם כִּ֥יכִּיכי עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הִגְדִּֽילהִגְדִּילהגדיל׃׃׃ 48:43 פַּ֥חַדפַּחַדפחד וָפַ֖חַתוָפַחַתופחת וָפָ֑חוָפָחופח עָלֶ֛יךָעָלֶיךָעליך יוֹשֵׁ֥ביוֹשֵׁביושב מוֹאָ֖במוֹאָבמואב נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 48:44 [הַנִּיס כ][הַנִּיס כ][הניס כ] (הַנָּ֞ס ק)(הַנָּס ק)(הנס ק) מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני הַפַּ֙חַד֙הַפַּחַדהפחד יִפֹּ֣ליִפֹּליפל אֶלאֶלאל־־־הַפַּ֔חַתהַפַּחַתהפחת וְהָֽעֹלֶה֙וְהָעֹלֶהוהעלה מִןמִןמן־־־הַפַּ֔חַתהַפַּחַתהפחת יִלָּכֵ֖דיִלָּכֵדילכד בַּפָּ֑חבַּפָּחבפח כִּֽיכִּיכי־־־אָבִ֨יאאָבִיאאביא אֵלֶ֧יהָאֵלֶיהָאליה אֶלאֶלאל־־־מוֹאָ֛במוֹאָבמואב שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת פְּקֻדָּתָ֖םפְּקֻדָּתָםפקדתם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 48:45 בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל חֶשְׁבּ֛וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון עָמְד֖וּעָמְדוּעמדו מִכֹּ֣חַמִכֹּחַמכח נָסִ֑יםנָסִיםנסים כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֞שׁאֵשׁאש יָצָ֣איָצָאיצא מֵחֶשְׁבּ֗וֹןמֵחֶשְׁבּוֹןמחשבון וְלֶֽהָבָה֙וְלֶהָבָהולהבה מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין סִיח֔וֹןסִיחוֹןסיחון וַתֹּ֙אכַל֙וַתֹּאכַלותאכל פְּאַ֣תפְּאַתפאת מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְקָדְקֹ֖דוְקָדְקֹדוקדקד בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שָׁאֽוֹןשָׁאוֹןשאון׃׃׃ 48:46 אוֹיאוֹיאוי־־־לְךָ֣לְךָלך מוֹאָ֔במוֹאָבמואב אָבַ֖דאָבַדאבד עַםעַםעם־־־כְּמ֑וֹשׁכְּמוֹשׁכמוש כִּֽיכִּיכי־־־לֻקְּח֤וּלֻקְּחוּלקחו בָנֶ֙יךָ֙בָנֶיךָבניך בַּשֶּׁ֔בִיבַּשֶּׁבִיבשבי וּבְנֹתֶ֖יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך בַּשִּׁבְיָֽהבַּשִּׁבְיָהבשביה׃׃׃ 48:47 וְשַׁבְתִּ֧יוְשַׁבְתִּיושבתי שְׁבוּתשְׁבוּתשבות־־־מוֹאָ֛במוֹאָבמואב בְּאַחֲרִ֥יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־הֵ֖נָּההֵנָּההנה מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain