Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 6

6:1 הָעִ֣זוּהָעִזוּהעזו ׀׀׀ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִניָמִ֗ןבִניָמִןבנימן מִקֶּ֙רֶב֙מִקֶּרֶבמקרב יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּבִתְק֙וֹעַ֙וּבִתְקוֹעַובתקוע תִּקְע֣וּתִּקְעוּתקעו שׁוֹפָ֔רשׁוֹפָרשופר וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית הַכֶּ֖רֶםהַכֶּרֶםהכרם שְׂא֣וּשְׂאוּשאו מַשְׂאֵ֑תמַשְׂאֵתמשאת כִּ֥יכִּיכי רָעָ֛הרָעָהרעה נִשְׁקְפָ֥הנִשְׁקְפָהנשקפה מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון וְשֶׁ֥בֶרוְשֶׁבֶרושבר גָּדֽוֹלגָּדוֹלגדול׃׃׃ 6:2 הַנָּוָה֙הַנָּוָההנוה וְהַמְּעֻנָּגָ֔הוְהַמְּעֻנָּגָהוהמענגה דָּמִ֖יתִידָּמִיתִידמיתי בַּתבַּתבת־־־צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 6:3 אֵלֶ֛יהָאֵלֶיהָאליה יָבֹ֥אוּיָבֹאוּיבאו רֹעִ֖יםרֹעִיםרעים וְעֶדְרֵיהֶ֑םוְעֶדְרֵיהֶםועדריהם תָּקְע֨וּתָּקְעוּתקעו עָלֶ֤יהָעָלֶיהָעליה אֹהָלִים֙אֹהָלִיםאהלים סָבִ֔יבסָבִיבסביב רָע֖וּרָעוּרעו אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־יָדֽוֹיָדוֹידו׃׃׃ 6:4 קַדְּשׁ֤וּקַדְּשׁוּקדשו עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה ק֖וּמוּקוּמוּקומו וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה בַֽצָּהֳרָ֑יִםבַצָּהֳרָיִםבצהרים א֥וֹיאוֹיאוי לָ֙נוּ֙לָנוּלנו כִּיכִּיכי־־־פָנָ֣הפָנָהפנה הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֥יכִּיכי יִנָּט֖וּיִנָּטוּינטו צִלְלֵיצִלְלֵיצללי־־־עָֽרֶבעָרֶבערב׃׃׃ 6:5 ק֚וּמוּקוּמוּקומו וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה בַלָּ֔יְלָהבַלָּיְלָהבלילה וְנַשְׁחִ֖יתָהוְנַשְׁחִיתָהונשחיתה אַרְמְנוֹתֶֽיהָאַרְמְנוֹתֶיהָארמנותיה׃׃׃ ססס 6:6 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּרְת֣וּכִּרְתוּכרתו עֵצָ֔העֵצָהעצה וְשִׁפְכ֥וּוְשִׁפְכוּושפכו עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם סֹלְלָ֑הסֹלְלָהסללה הִ֚יאהִיאהיא הָעִ֣ירהָעִירהעיר הָפְקַ֔דהָפְקַדהפקד כֻּלָּ֖הּכֻּלָּהּכלה עֹ֥שֶׁקעֹשֶׁקעשק בְּקִרְבָּֽהּבְּקִרְבָּהּבקרבה׃׃׃ 6:7 כְּהָקִ֥ירכְּהָקִירכהקיר [בְּוֵר כ][בְּוֵר כ][בור כ] (בַּ֙יִר֙ ק)(בַּיִר ק)(ביר ק) מֵימֶ֔יהָמֵימֶיהָמימיה כֵּ֖ןכֵּןכן הֵקֵ֣רָההֵקֵרָההקרה רָעָתָ֑הּרָעָתָהּרעתה חָמָ֣סחָמָסחמס וָ֠שֹׁדוָשֹׁדושד יִשָּׁ֨מַעיִשָּׁמַעישמע בָּ֧הּבָּהּבה עַלעַלעל־־־פָּנַ֛יפָּנַיפני תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד חֳלִ֥יחֳלִיחלי וּמַכָּֽהוּמַכָּהומכה׃׃׃ 6:8 הִוָּסְרִי֙הִוָּסְרִיהוסרי יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם פֶּןפֶּןפן־־־תֵּקַ֥עתֵּקַעתקע נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי מִמֵּ֑ךְמִמֵּךְממך פֶּןפֶּןפן־־־אֲשִׂימֵ֣ךְאֲשִׂימֵךְאשימך שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ ל֥וֹאלוֹאלוא נוֹשָֽׁבָהנוֹשָׁבָהנושבה׃׃׃ פפפ
6:9 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהֹוָ֣היְהֹוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות עוֹלֵ֛לעוֹלֵלעולל יְעוֹלְל֥וּיְעוֹלְלוּיעוללו כַגֶּ֖פֶןכַגֶּפֶןכגפן שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הָשֵׁב֙הָשֵׁבהשב יָדְךָ֔יָדְךָידך כְּבוֹצֵ֖רכְּבוֹצֵרכבוצר עַלעַלעל־־־סַלְסִלּֽוֹתסַלְסִלּוֹתסלסלות׃׃׃ 6:10 עַלעַלעל־־־מִ֨ימִימי אֲדַבְּרָ֤האֲדַבְּרָהאדברה וְאָעִ֙ידָה֙וְאָעִידָהואעידה וְיִשְׁמָ֔עוּוְיִשְׁמָעוּוישמעו הִנֵּה֙הִנֵּההנה עֲרֵלָ֣העֲרֵלָהערלה אָזְנָ֔םאָזְנָםאזנם וְלֹ֥אוְלֹאולא יוּכְל֖וּיוּכְלוּיוכלו לְהַקְשִׁ֑יבלְהַקְשִׁיבלהקשיב הִנֵּ֣ההִנֵּההנה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הָיָ֥ההָיָההיה לָהֶ֛םלָהֶםלהם לְחֶרְפָּ֖הלְחֶרְפָּהלחרפה לֹ֥אלֹאלא יַחְפְּצוּיַחְפְּצוּיחפצו־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 6:11 וְאֵת֩וְאֵתואת חֲמַ֨תחֲמַתחמת יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ מָלֵ֙אתִי֙מָלֵאתִימלאתי נִלְאֵ֣יתִינִלְאֵיתִינלאיתי הָכִ֔ילהָכִילהכיל שְׁפֹ֤ךְשְׁפֹךְשפך עַלעַלעל־־־עוֹלָל֙עוֹלָלעולל בַּח֔וּץבַּחוּץבחוץ וְעַ֛לוְעַלועל ס֥וֹדסוֹדסוד בַּחוּרִ֖יםבַּחוּרִיםבחורים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו כִּֽיכִּיכי־־־גַםגַםגם־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש עִםעִםעם־־־אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה יִלָּכֵ֔דוּיִלָּכֵדוּילכדו זָקֵ֖ןזָקֵןזקן עִםעִםעם־־־מְלֵ֥אמְלֵאמלא יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 6:12 וְנָסַ֤בּוּוְנָסַבּוּונסבו בָֽתֵּיהֶם֙בָתֵּיהֶםבתיהם לַאֲחֵרִ֔יםלַאֲחֵרִיםלאחרים שָׂד֥וֹתשָׂדוֹתשדות וְנָשִׁ֖יםוְנָשִׁיםונשים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו כִּֽיכִּיכי־־־אַטֶּ֧האַטֶּהאטה אֶתאֶתאת־־־יָדִ֛ייָדִיידי עַלעַלעל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:13 כִּ֤יכִּיכי מִקְּטַנָּם֙מִקְּטַנָּםמקטנם וְעַדוְעַדועד־־־גְּדוֹלָ֔םגְּדוֹלָםגדולם כֻּלּ֖וֹכֻּלּוֹכלו בּוֹצֵ֣עַבּוֹצֵעַבוצע בָּ֑צַעבָּצַעבצע וּמִנָּבִיא֙וּמִנָּבִיאומנביא וְעַדוְעַדועד־־־כֹּהֵ֔ןכֹּהֵןכהן כֻּלּ֖וֹכֻּלּוֹכלו עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה שָּֽׁקֶרשָּׁקֶרשקר׃׃׃ 6:14 וַֽיְרַפְּא֞וּוַיְרַפְּאוּוירפאו אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֤בֶרשֶׁבֶרשבר עַמִּי֙עַמִּיעמי עַלעַלעל־־־נְקַלָּ֔הנְקַלָּהנקלה לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום ׀׀׀ שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וְאֵ֖יןוְאֵיןואין שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 6:15 הֹבִ֕ישׁוּהֹבִישׁוּהבישו כִּ֥יכִּיכי תוֹעֵבָ֖התוֹעֵבָהתועבה עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו גַּםגַּםגם־־־בּ֣וֹשׁבּוֹשׁבוש לֹֽאלֹאלא־־־יֵב֗וֹשׁוּיֵבוֹשׁוּיבושו גַּםגַּםגם־־־הַכְלִים֙הַכְלִיםהכלים לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו לָכֵ֞ןלָכֵןלכן יִפְּל֧וּיִפְּלוּיפלו בַנֹּפְלִ֛יםבַנֹּפְלִיםבנפלים בְּעֵתבְּעֵתבעת־־־פְּקַדְתִּ֥יםפְּקַדְתִּיםפקדתים יִכָּשְׁל֖וּיִכָּשְׁלוּיכשלו אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 6:16 כֹּ֣הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֡היְהוָהיהוה עִמְדוּ֩עִמְדוּעמדו עַלעַלעל־־־דְּרָכִ֨יםדְּרָכִיםדרכים וּרְא֜וּוּרְאוּוראו וְשַׁאֲל֣וּוְשַׁאֲלוּושאלו ׀׀׀ לִנְתִב֣וֹתלִנְתִבוֹתלנתבות עוֹלָ֗םעוֹלָםעולם אֵיאֵיאי־־־זֶ֨הזֶהזה דֶ֤רֶךְדֶרֶךְדרך הַטּוֹב֙הַטּוֹבהטוב וּלְכוּוּלְכוּולכו־־־בָ֔הּבָהּבה וּמִצְא֥וּוּמִצְאוּומצאו מַרְגּ֖וֹעַמַרְגּוֹעַמרגוע לְנַפְשְׁכֶ֑םלְנַפְשְׁכֶםלנפשכם וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֥אלֹאלא נֵלֵֽךְנֵלֵךְנלך׃׃׃ 6:17 וַהֲקִמֹתִ֤יוַהֲקִמֹתִיוהקמתי עֲלֵיכֶם֙עֲלֵיכֶםעליכם צֹפִ֔יםצֹפִיםצפים הַקְשִׁ֖יבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו לְק֣וֹללְקוֹללקול שׁוֹפָ֑רשׁוֹפָרשופר וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֥אלֹאלא נַקְשִֽׁיבנַקְשִׁיבנקשיב׃׃׃ 6:18 לָכֵ֖ןלָכֵןלכן שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וּדְעִ֥יוּדְעִיודעי עֵדָ֖העֵדָהעדה אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 6:19 שִׁמְעִ֣ישִׁמְעִישמעי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אָנֹכִ֜יאָנֹכִיאנכי מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא רָעָ֛הרָעָהרעה אֶלאֶלאל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה פְּרִ֣יפְּרִיפרי מַחְשְׁבוֹתָ֑םמַחְשְׁבוֹתָםמחשבותם כִּ֤יכִּיכי עַלעַלעל־־־דְּבָרַי֙דְּבָרַידברי לֹ֣אלֹאלא הִקְשִׁ֔יבוּהִקְשִׁיבוּהקשיבו וְתוֹרָתִ֖יוְתוֹרָתִיותורתי וַיִּמְאֲסוּוַיִּמְאֲסוּוימאסו־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 6:20 לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֨הזֶּהזה לִ֤ילִילי לְבוֹנָה֙לְבוֹנָהלבונה מִשְּׁבָ֣אמִשְּׁבָאמשבא תָב֔וֹאתָבוֹאתבוא וְקָנֶ֥הוְקָנֶהוקנה הַטּ֖וֹבהַטּוֹבהטוב מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מֶרְחָ֑קמֶרְחָקמרחק עֹלֽוֹתֵיכֶם֙עֹלוֹתֵיכֶםעלותיכם לֹ֣אלֹאלא לְרָצ֔וֹןלְרָצוֹןלרצון וְזִבְחֵיכֶ֖םוְזִבְחֵיכֶםוזבחיכם לֹאלֹאלא־־־עָ֥רְבוּעָרְבוּערבו לִֽילִילי׃׃׃ ססס 6:21 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני נֹתֵ֛ןנֹתֵןנתן אֶלאֶלאל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה מִכְשֹׁלִ֑יםמִכְשֹׁלִיםמכשלים וְכָ֣שְׁלוּוְכָשְׁלוּוכשלו בָ֠םבָםבם אָב֨וֹתאָבוֹתאבות וּבָנִ֥יםוּבָנִיםובנים יַחְדָּ֛ויַחְדָּויחדו שָׁכֵ֥ןשָׁכֵןשכן וְרֵע֖וֹוְרֵעוֹורעו [יֹאבֵדוּ כ][יֹאבֵדוּ כ][יאבדו כ] (וְאָבָֽדוּ ק)(וְאָבָדוּ ק)(ואבדו ק)׃׃׃ פפפ
6:22 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הִנֵּ֛ההִנֵּההנה עַ֥םעַםעם בָּ֖אבָּאבא מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֑וֹןצָפוֹןצפון וְג֣וֹיוְגוֹיוגוי גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול יֵע֖וֹריֵעוֹריעור מִיַּרְכְּתֵימִיַּרְכְּתֵימירכתי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 6:23 קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת וְכִיד֞וֹןוְכִידוֹןוכידון יַחֲזִ֗יקוּיַחֲזִיקוּיחזיקו אַכְזָרִ֥יאַכְזָרִיאכזרי הוּא֙הוּאהוא וְלֹ֣אוְלֹאולא יְרַחֵ֔מוּיְרַחֵמוּירחמו קוֹלָם֙קוֹלָםקולם כַּיָּ֣םכַּיָּםכים יֶהֱמֶ֔היֶהֱמֶהיהמה וְעַלוְעַלועל־־־סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים יִרְכָּ֑בוּיִרְכָּבוּירכבו עָר֗וּךְעָרוּךְערוך כְּאִישׁ֙כְּאִישׁכאיש לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך בַּתבַּתבת־־־צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 6:24 שָׁמַ֥עְנוּשָׁמַעְנוּשמענו אֶתאֶתאת־־־שָׁמְע֖וֹשָׁמְעוֹשמעו רָפ֣וּרָפוּרפו יָדֵ֑ינוּיָדֵינוּידינו צָרָה֙צָרָהצרה הֶחֱזִיקַ֔תְנוּהֶחֱזִיקַתְנוּהחזיקתנו חִ֖ילחִילחיל כַּיּוֹלֵדָֽהכַּיּוֹלֵדָהכיולדה׃׃׃ 6:25 אַלאַלאל־־־[תֵּצְאִי כ][תֵּצְאִי כ][תצאי כ] (תֵּֽצְאוּ֙ ק)(תֵּצְאוּ ק)(תצאו ק) הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה וּבַדֶּ֖רֶךְוּבַדֶּרֶךְובדרך אַלאַלאל־־־[תֵּלֵכִי כ][תֵּלֵכִי כ][תלכי כ] (תֵּלֵ֑כוּ ק)(תֵּלֵכוּ ק)(תלכו ק) כִּ֚יכִּיכי חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב לְאֹיֵ֔בלְאֹיֵבלאיב מָג֖וֹרמָגוֹרמגור מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 6:26 בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֤יעַמִּיעמי חִגְרִיחִגְרִיחגרי־־־שָׂק֙שָׂקשק וְהִתְפַּלְּשִׁ֣יוְהִתְפַּלְּשִׁיוהתפלשי בָאֵ֔פֶרבָאֵפֶרבאפר אֵ֤בֶלאֵבֶלאבל יָחִיד֙יָחִידיחיד עֲשִׂ֣יעֲשִׂיעשי לָ֔ךְלָךְלך מִסְפַּ֖דמִסְפַּדמספד תַּמְרוּרִ֑יםתַּמְרוּרִיםתמרורים כִּ֣יכִּיכי פִתְאֹ֔םפִתְאֹםפתאם יָבֹ֥איָבֹאיבא הַשֹּׁדֵ֖דהַשֹּׁדֵדהשדד עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 6:27 בָּח֛וֹןבָּחוֹןבחון נְתַתִּ֥יךָנְתַתִּיךָנתתיך בְעַמִּ֖יבְעַמִּיבעמי מִבְצָ֑רמִבְצָרמבצר וְתֵדַ֕עוְתֵדַעותדע וּבָחַנְתָּ֖וּבָחַנְתָּובחנת אֶתאֶתאת־־־דַּרְכָּֽםדַּרְכָּםדרכם׃׃׃ 6:28 כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם סָרֵ֣יסָרֵיסרי סֽוֹרְרִ֔יםסוֹרְרִיםסוררים הֹלְכֵ֥יהֹלְכֵיהלכי רָכִ֖ילרָכִילרכיל נְחֹ֣שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וּבַרְזֶ֑לוּבַרְזֶלוברזל כֻּלָּ֥םכֻּלָּםכלם מַשְׁחִיתִ֖יםמַשְׁחִיתִיםמשחיתים הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 6:29 נָחַ֣רנָחַרנחר מַפֻּ֔חַמַפֻּחַמפח [מֵאִשְׁתַּם כ][מֵאִשְׁתַּם כ][מאשתם כ] (מֵאֵ֖שׁ ק)(מֵאֵשׁ ק)(מאש ק) (תַּ֣ם ק)(תַּם ק)(תם ק) עֹפָ֑רֶתעֹפָרֶתעפרת לַשָּׁוְא֙לַשָּׁוְאלשוא צָרַ֣ףצָרַףצרף צָר֔וֹףצָרוֹףצרוף וְרָעִ֖יםוְרָעִיםורעים לֹ֥אלֹאלא נִתָּֽקוּנִתָּקוּנתקו׃׃׃ 6:30 כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף נִמְאָ֔סנִמְאָסנמאס קָרְא֖וּקָרְאוּקראו לָהֶ֑םלָהֶםלהם כִּֽיכִּיכי־־־מָאַ֥סמָאַסמאס יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain