Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 8

8:1 בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֣יאהַהִיאההיא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֡היְהוָהיהוה [וְיֹצִיאוּ כ][וְיֹצִיאוּ כ][ויציאו כ] (יוֹצִ֣יאוּ ק)(יוֹצִיאוּ ק)(יוציאו ק) אֶתאֶתאת־־־עַצְמ֣וֹתעַצְמוֹתעצמות מַלְכֵֽימַלְכֵימלכי־־־יְהוּדָ֣היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמוֹתעַצְמוֹתעצמות־־־שָׂרָיו֩שָׂרָיושריו וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמ֨וֹתעַצְמוֹתעצמות הַכֹּהֲנִ֜יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ עַצְמ֣וֹתעַצְמוֹתעצמות הַנְּבִיאִ֗יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וְאֵ֛תוְאֵתואת עַצְמ֥וֹתעַצְמוֹתעצמות יוֹשְׁבֵֽייוֹשְׁבֵייושבי־־־יְרוּשָׁלִָ֖םיְרוּשָׁלִָםירושלם מִקִּבְרֵיהֶֽםמִקִּבְרֵיהֶםמקבריהם׃׃׃ 8:2 וּשְׁטָחוּם֩וּשְׁטָחוּםושטחום לַשֶּׁ֨מֶשׁלַשֶּׁמֶשׁלשמש וְלַיָּרֵ֜חַוְלַיָּרֵחַולירח וּלְכֹ֣לוּלְכֹלולכל ׀׀׀ צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲהֵב֜וּםאֲהֵבוּםאהבום וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר עֲבָדוּם֙עֲבָדוּםעבדום וַֽאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר הָלְכ֣וּהָלְכוּהלכו אַֽחֲרֵיהֶ֔םאַחֲרֵיהֶםאחריהם וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר דְּרָשׁ֔וּםדְּרָשׁוּםדרשום וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הִֽשְׁתַּחֲו֖וּהִשְׁתַּחֲווּהשתחוו לָהֶ֑םלָהֶםלהם לֹ֤אלֹאלא יֵאָֽסְפוּ֙יֵאָסְפוּיאספו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִקָּבֵ֔רוּיִקָּבֵרוּיקברו לְדֹ֛מֶןלְדֹמֶןלדמן עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאֲדָמָ֖ההָאֲדָמָההאדמה יִֽהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 8:3 וְנִבְחַ֥רוְנִבְחַרונבחר מָ֙וֶת֙מָוֶתמות מֵֽחַיִּ֔יםמֵחַיִּיםמחיים לְכֹ֗ללְכֹללכל הַשְּׁאֵרִית֙הַשְּׁאֵרִיתהשארית הַנִּשְׁאָרִ֔יםהַנִּשְׁאָרִיםהנשארים מִןמִןמן־־־הַמִּשְׁפָּחָ֥ההַמִּשְׁפָּחָההמשפחה הָֽרָעָ֖ההָרָעָההרעה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַמְּקֹמ֤וֹתהַמְּקֹמוֹתהמקמות הַנִּשְׁאָרִים֙הַנִּשְׁאָרִיםהנשארים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הִדַּחְתִּ֣יםהִדַּחְתִּיםהדחתים שָׁ֔םשָׁםשם נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ ססס 8:4 וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הֲיִפְּל֖וּהֲיִפְּלוּהיפלו וְלֹ֣אוְלֹאולא יָק֑וּמוּיָקוּמוּיקומו אִםאִםאם־־־יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב וְלֹ֥אוְלֹאולא יָשֽׁוּביָשׁוּבישוב׃׃׃ 8:5 מַדּ֨וּעַמַדּוּעַמדוע שׁוֹבְבָ֜השׁוֹבְבָהשובבה הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֛ההַזֶּההזה יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם מְשֻׁבָ֣המְשֻׁבָהמשבה נִצַּ֑חַתנִצַּחַתנצחת הֶחֱזִ֙יקוּ֙הֶחֱזִיקוּהחזיקו בַּתַּרְמִ֔יתבַּתַּרְמִיתבתרמית מֵאֲנ֖וּמֵאֲנוּמאנו לָשֽׁוּבלָשׁוּבלשוב׃׃׃ 8:6 הִקְשַׁ֤בְתִּיהִקְשַׁבְתִּיהקשבתי וָֽאֶשְׁמָע֙וָאֶשְׁמָעואשמע לוֹאלוֹאלוא־־־כֵ֣ןכֵןכן יְדַבֵּ֔רוּיְדַבֵּרוּידברו אֵ֣יןאֵיןאין אִ֗ישׁאִישׁאיש נִחָם֙נִחָםנחם עַלעַלעל־־־רָ֣עָת֔וֹרָעָתוֹרעתו לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כֻּלֹּ֗הכֻּלֹּהכלה שָׁ֚בשָׁבשב [בִּמְרֻצֹותָם כ][בִּמְרֻצֹותָם כ][במרצותם כ] (בִּמְר֣וּצָתָ֔ם ק)(בִּמְרוּצָתָם ק)(במרוצתם ק) כְּס֥וּסכְּסוּסכסוס שׁוֹטֵ֖ףשׁוֹטֵףשוטף בַּמִּלְחָמָֽהבַּמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 8:7 גַּםגַּםגם־־־חֲסִידָ֣החֲסִידָהחסידה בַשָּׁמַ֗יִםבַשָּׁמַיִםבשמים יָֽדְעָה֙יָדְעָהידעה מֽוֹעֲדֶ֔יהָמוֹעֲדֶיהָמועדיה וְתֹ֤רוְתֹרותר [וְסוּס כ][וְסוּס כ][וסוס כ] (וְסִיס֙ ק)(וְסִיס ק)(וסיס ק) וְעָג֔וּרוְעָגוּרועגור שָׁמְר֖וּשָׁמְרוּשמרו אֶתאֶתאת־־־עֵ֣תעֵתעת בֹּאָ֑נָהבֹּאָנָהבאנה וְעַמִּ֕יוְעַמִּיועמי לֹ֣אלֹאלא יָֽדְע֔וּיָדְעוּידעו אֵ֖תאֵתאת מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:8 אֵיכָ֤האֵיכָהאיכה תֹֽאמְרוּ֙תֹאמְרוּתאמרו חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וְתוֹרַ֥תוְתוֹרַתותורת יְהוָ֖היְהוָהיהוה אִתָּ֑נוּאִתָּנוּאתנו אָכֵן֙אָכֵןאכן הִנֵּ֣ההִנֵּההנה לַשֶּׁ֣קֶרלַשֶּׁקֶרלשקר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה עֵ֖טעֵטעט שֶׁ֥קֶרשֶׁקֶרשקר סֹפְרִֽיםסֹפְרִיםספרים׃׃׃ 8:9 הֹבִ֣ישׁוּהֹבִישׁוּהבישו חֲכָמִ֔יםחֲכָמִיםחכמים חַ֖תּוּחַתּוּחתו וַיִּלָּכֵ֑דוּוַיִּלָּכֵדוּוילכדו הִנֵּ֤ההִנֵּההנה בִדְבַרבִדְבַרבדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה מָאָ֔סוּמָאָסוּמאסו וְחָכְמַֽתוְחָכְמַתוחכמת־־־מֶ֖המֶהמה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 8:10 לָכֵן֩לָכֵןלכן אֶתֵּ֨ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־נְשֵׁיהֶ֜םנְשֵׁיהֶםנשיהם לַאֲחֵרִ֗יםלַאֲחֵרִיםלאחרים שְׂדֽוֹתֵיהֶם֙שְׂדוֹתֵיהֶםשדותיהם לְי֣וֹרְשִׁ֔יםלְיוֹרְשִׁיםליורשים כִּ֤יכִּיכי מִקָּטֹן֙מִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול כֻּלֹּ֖הכֻּלֹּהכלה בֹּצֵ֣עַבֹּצֵעַבצע בָּ֑צַעבָּצַעבצע מִנָּבִיא֙מִנָּבִיאמנביא וְעַדוְעַדועד־־־כֹּהֵ֔ןכֹּהֵןכהן כֻּלֹּ֖הכֻּלֹּהכלה עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה שָּֽׁקֶרשָּׁקֶרשקר׃׃׃ 8:11 וַיְרַפּ֞וּוַיְרַפּוּוירפו אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֤בֶרשֶׁבֶרשבר בַּתבַּתבת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי עַלעַלעל־־־נְקַלָּ֔הנְקַלָּהנקלה לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום ׀׀׀ שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וְאֵ֖יןוְאֵיןואין שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 8:12 הֹבִ֕שׁוּהֹבִשׁוּהבשו כִּ֥יכִּיכי תוֹעֵבָ֖התוֹעֵבָהתועבה עָשׂ֑וּעָשׂוּעשו גַּםגַּםגם־־־בּ֣וֹשׁבּוֹשׁבוש לֹֽאלֹאלא־־־יֵבֹ֗שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו וְהִכָּלֵם֙וְהִכָּלֵםוהכלם לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו לָכֵ֞ןלָכֵןלכן יִפְּל֣וּיִפְּלוּיפלו בַנֹּפְלִ֗יםבַנֹּפְלִיםבנפלים בְּעֵ֧תבְּעֵתבעת פְּקֻדָּתָ֛םפְּקֻדָּתָםפקדתם יִכָּשְׁל֖וּיִכָּשְׁלוּיכשלו אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:13 אָסֹ֥ףאָסֹףאסף אֲסִיפֵ֖םאֲסִיפֵםאסיפם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהֹוָ֑היְהֹוָהיהוה אֵין֩אֵיןאין עֲנָבִ֨יםעֲנָבִיםענבים בַּגֶּ֜פֶןבַּגֶּפֶןבגפן וְאֵ֧יןוְאֵיןואין תְּאֵנִ֣יםתְּאֵנִיםתאנים בַּתְּאֵנָ֗הבַּתְּאֵנָהבתאנה וְהֶֽעָלֶה֙וְהֶעָלֶהוהעלה נָבֵ֔לנָבֵלנבל וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם יַעַבְרֽוּםיַעַבְרוּםיעברום׃׃׃ 8:14 עַלעַלעל־־־מָה֙מָהמה אֲנַ֣חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו יֹֽשְׁבִ֔יםיֹשְׁבִיםישבים הֵֽאָסְפ֗וּהֵאָסְפוּהאספו וְנָב֛וֹאוְנָבוֹאונבוא אֶלאֶלאל־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי הַמִּבְצָ֖רהַמִּבְצָרהמבצר וְנִדְּמָהוְנִדְּמָהונדמה־־־שָּׁ֑םשָּׁםשם כִּי֩כִּיכי יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הֲדִמָּ֙נוּ֙הֲדִמָּנוּהדמנו וַיַּשְׁקֵ֣נוּוַיַּשְׁקֵנוּוישקנו מֵימֵימי־־־רֹ֔אשׁרֹאשׁראש כִּ֥יכִּיכי חָטָ֖אנוּחָטָאנוּחטאנו לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 8:15 קַוֵּ֥הקַוֵּהקוה לְשָׁל֖וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וְאֵ֣יןוְאֵיןואין ט֑וֹבטוֹבטוב לְעֵ֥תלְעֵתלעת מַרְפֵּ֖המַרְפֵּהמרפה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה בְעָתָֽהבְעָתָהבעתה׃׃׃ 8:16 מִדָּ֤ןמִדָּןמדן נִשְׁמַע֙נִשְׁמַענשמע נַחְרַ֣תנַחְרַתנחרת סוּסָ֗יוסוּסָיוסוסיו מִקּוֹל֙מִקּוֹלמקול מִצְהֲל֣וֹתמִצְהֲלוֹתמצהלות אַבִּירָ֔יואַבִּירָיואביריו רָעֲשָׁ֖הרָעֲשָׁהרעשה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּב֗וֹאוּוַיָּבוֹאוּויבואו וַיֹּֽאכְלוּ֙וַיֹּאכְלוּויאכלו אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ וּמְלוֹאָ֔הּוּמְלוֹאָהּומלואה עִ֖ירעִירעיר וְיֹ֥שְׁבֵיוְיֹשְׁבֵיוישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ ססס 8:17 כִּי֩כִּיכי הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מְשַׁלֵּ֜חַמְשַׁלֵּחַמשלח בָּכֶ֗םבָּכֶםבכם נְחָשִׁים֙נְחָשִׁיםנחשים צִפְעֹנִ֔יםצִפְעֹנִיםצפענים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֖םלָהֶםלהם לָ֑חַשׁלָחַשׁלחש וְנִשְּׁכ֥וּוְנִשְּׁכוּונשכו אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 8:18 מַבְלִ֥יגִיתִ֖ימַבְלִיגִיתִימבליגיתי עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי יָג֑וֹןיָגוֹןיגון עָלַ֖יעָלַיעלי לִבִּ֥ילִבִּילבי דַוָּֽידַוָּידוי׃׃׃ 8:19 הִנֵּההִנֵּההנה־־־ק֞וֹלקוֹלקול שַֽׁוְעַ֣תשַׁוְעַתשועת בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֗יעַמִּיעמי מֵאֶ֙רֶץ֙מֵאֶרֶץמארץ מַרְחַקִּ֔יםמַרְחַקִּיםמרחקים הַֽיהוָה֙הַיהוָההיהוה אֵ֣יןאֵיןאין בְּצִיּ֔וֹןבְּצִיּוֹןבציון אִםאִםאם־־־מַלְכָּ֖הּמַלְכָּהּמלכה אֵ֣יןאֵיןאין בָּ֑הּבָּהּבה מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע הִכְעִס֛וּנִיהִכְעִסוּנִיהכעסוני בִּפְסִלֵיהֶ֖םבִּפְסִלֵיהֶםבפסליהם בְּהַבְלֵ֥יבְּהַבְלֵיבהבלי נֵכָֽרנֵכָרנכר׃׃׃ 8:20 עָבַ֥רעָבַרעבר קָצִ֖ירקָצִירקציר כָּ֣לָהכָּלָהכלה קָ֑יִץקָיִץקיץ וַאֲנַ֖חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו ל֥וֹאלוֹאלוא נוֹשָֽׁעְנוּנוֹשָׁעְנוּנושענו׃׃׃ 8:21 עַלעַלעל־־־שֶׁ֥בֶרשֶׁבֶרשבר בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֖יעַמִּיעמי הָשְׁבָּ֑רְתִּיהָשְׁבָּרְתִּיהשברתי קָדַ֕רְתִּיקָדַרְתִּיקדרתי שַׁמָּ֖השַׁמָּהשמה הֶחֱזִקָֽתְנִיהֶחֱזִקָתְנִיהחזקתני׃׃׃ 8:22 הַצֳרִי֙הַצֳרִיהצרי אֵ֣יןאֵיןאין בְּגִלְעָ֔דבְּגִלְעָדבגלעד אִםאִםאם־־־רֹפֵ֖ארֹפֵארפא אֵ֣יןאֵיןאין שָׁ֑םשָׁםשם כִּ֗יכִּיכי מַדּ֙וּעַ֙מַדּוּעַמדוע לֹ֣אלֹאלא עָֽלְתָ֔העָלְתָהעלתה אֲרֻכַ֖תאֲרֻכַתארכת בַּתבַּתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ 8:23 מִֽימִימי־־־יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן רֹאשִׁי֙רֹאשִׁיראשי מַ֔יִםמַיִםמים וְעֵינִ֖יוְעֵינִיועיני מְק֣וֹרמְקוֹרמקור דִּמְעָ֑הדִּמְעָהדמעה וְאֶבְכֶּה֙וְאֶבְכֶּהואבכה יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה אֵ֖תאֵתאת חַֽלְלֵ֥יחַלְלֵיחללי בַתבַתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain