Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 9

9:1 מִֽימִימי־־־יִתְּנֵ֣נִייִתְּנֵנִייתנני בַמִּדְבָּ֗רבַמִּדְבָּרבמדבר מְלוֹן֙מְלוֹןמלון אֹֽרְחִ֔יםאֹרְחִיםארחים וְאֶֽעֶזְבָה֙וְאֶעֶזְבָהואעזבה אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֔יעַמִּיעמי וְאֵלְכָ֖הוְאֵלְכָהואלכה מֵֽאִתָּ֑םמֵאִתָּםמאתם כִּ֤יכִּיכי כֻלָּם֙כֻלָּםכלם מְנָ֣אֲפִ֔יםמְנָאֲפִיםמנאפים עֲצֶ֖רֶתעֲצֶרֶתעצרת בֹּגְדִֽיםבֹּגְדִיםבגדים׃׃׃ 9:2 וַֽיַּדְרְכ֤וּוַיַּדְרְכוּוידרכו אֶתאֶתאת־־־לְשׁוֹנָם֙לְשׁוֹנָםלשונם קַשְׁתָּ֣םקַשְׁתָּםקשתם שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר וְלֹ֥אוְלֹאולא לֶאֱמוּנָ֖הלֶאֱמוּנָהלאמונה גָּבְר֣וּגָּבְרוּגברו בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ כִּי֩כִּיכי מֵרָעָ֨המֵרָעָהמרעה אֶלאֶלאל־־־רָעָ֧הרָעָהרעה ׀׀׀ יָצָ֛אוּיָצָאוּיצאו וְאֹתִ֥יוְאֹתִיואתי לֹֽאלֹאלא־־־יָדָ֖עוּיָדָעוּידעו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 9:3 אִ֤ישׁאִישׁאיש מֵרֵעֵ֙הוּ֙מֵרֵעֵהוּמרעהו הִשָּׁמֵ֔רוּהִשָּׁמֵרוּהשמרו וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־אָ֖חאָחאח אַלאַלאל־־־תִּבְטָ֑חוּתִּבְטָחוּתבטחו כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־אָח֙אָחאח עָק֣וֹבעָקוֹבעקוב יַעְקֹ֔ביַעְקֹביעקב וְכָלוְכָלוכל־־־רֵ֖עַרֵעַרע רָכִ֥ילרָכִילרכיל יַהֲלֹֽךְיַהֲלֹךְיהלך׃׃׃ 9:4 וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש בְּרֵעֵ֙הוּ֙בְּרֵעֵהוּברעהו יְהָתֵ֔לּוּיְהָתֵלּוּיהתלו וֶאֱמֶ֖תוֶאֱמֶתואמת לֹ֣אלֹאלא יְדַבֵּ֑רוּיְדַבֵּרוּידברו לִמְּד֧וּלִמְּדוּלמדו לְשׁוֹנָ֛םלְשׁוֹנָםלשונם דַּבֶּרדַּבֶּרדבר־־־שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר הַעֲוֵ֥ההַעֲוֵההעוה נִלְאֽוּנִלְאוּנלאו׃׃׃ 9:5 שִׁבְתְּךָ֖שִׁבְתְּךָשבתך בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך מִרְמָ֑המִרְמָהמרמה בְּמִרְמָ֛הבְּמִרְמָהבמרמה מֵאֲנ֥וּמֵאֲנוּמאנו דַֽעַתדַעַתדעת־־־אוֹתִ֖יאוֹתִיאותי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 9:6 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני צוֹרְפָ֖םצוֹרְפָםצורפם וּבְחַנְתִּ֑יםוּבְחַנְתִּיםובחנתים כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֣יךְאֵיךְאיך אֶעֱשֶׂ֔האֶעֱשֶׂהאעשה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בַּתבַּתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ 9:7 חֵ֥ץחֵץחץ [שֹׁוחֵט כ][שֹׁוחֵט כ][שוחט כ] (שָׁח֛וּט ק)(שָׁחוּט ק)(שחוט ק) לְשׁוֹנָ֖םלְשׁוֹנָםלשונם מִרְמָ֣המִרְמָהמרמה דִבֵּ֑רדִבֵּרדבר בְּפִ֗יובְּפִיובפיו שָׁל֤וֹםשָׁלוֹםשלום אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו יְדַבֵּ֔ריְדַבֵּרידבר וּבְקִרְבּ֖וֹוּבְקִרְבּוֹובקרבו יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים אָרְבּֽוֹאָרְבּוֹארבו׃׃׃ 9:8 הַעַלהַעַלהעל־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה לֹֽאלֹאלא־־־אֶפְקָדאֶפְקָדאפקד־־־בָּ֖םבָּםבם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אִ֚םאִםאם בְּג֣וֹיבְּגוֹיבגוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּזֶ֔הכָּזֶהכזה לֹ֥אלֹאלא תִתְנַקֵּ֖םתִתְנַקֵּםתתנקם נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ ססס 9:9 עַלעַלעל־־־הֶ֨הָרִ֜יםהֶהָרִיםההרים אֶשָּׂ֧אאֶשָּׂאאשא בְכִ֣יבְכִיבכי וָנֶ֗הִיוָנֶהִיונהי וְעַלוְעַלועל־־־נְא֤וֹתנְאוֹתנאות מִדְבָּר֙מִדְבָּרמדבר קִינָ֔הקִינָהקינה כִּ֤יכִּיכי נִצְּתוּ֙נִצְּתוּנצתו מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש עֹבֵ֔רעֹבֵרעבר וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו ק֣וֹלקוֹלקול מִקְנֶ֑המִקְנֶהמקנה מֵע֤וֹףמֵעוֹףמעוף הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֔הבְּהֵמָהבהמה נָדְד֖וּנָדְדוּנדדו הָלָֽכוּהָלָכוּהלכו׃׃׃ 9:10 וְנָתַתִּ֧יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם לְגַלִּ֖יםלְגַלִּיםלגלים מְע֣וֹןמְעוֹןמעון תַּנִּ֑יםתַּנִּיםתנים וְאֶתוְאֶתואת־־־עָרֵ֧יעָרֵיערי יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן שְׁמָמָ֖השְׁמָמָהשממה מִבְּלִ֖ימִבְּלִימבלי יוֹשֵֽׁביוֹשֵׁביושב׃׃׃ ססס 9:11 מִֽימִימי־־־הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש הֶֽחָכָם֙הֶחָכָםהחכם וְיָבֵ֣ןוְיָבֵןויבן אֶתאֶתאת־־־זֹ֔אתזֹאתזאת וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר פִּֽיפִּיפי־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלָ֖יואֵלָיואליו וְיַגִּדָ֑הּוְיַגִּדָהּויגדה עַלעַלעל־־־מָה֙מָהמה אָבְדָ֣האָבְדָהאבדה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ נִצְּתָ֥הנִצְּתָהנצתה כַמִּדְבָּ֖רכַמִּדְבָּרכמדבר מִבְּלִ֖ימִבְּלִימבלי עֹבֵֽרעֹבֵרעבר׃׃׃ ססס 9:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־עָזְבָם֙עָזְבָםעזבם אֶתאֶתאת־־־תּ֣וֹרָתִ֔יתּוֹרָתִיתורתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם וְלֹאוְלֹאולא־־־שָׁמְע֥וּשָׁמְעוּשמעו בְקוֹלִ֖יבְקוֹלִיבקולי וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥לְכוּהָלְכוּהלכו בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 9:13 וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי שְׁרִר֣וּתשְׁרִרוּתשררות לִבָּ֑םלִבָּםלבם וְאַחֲרֵי֙וְאַחֲרֵיואחרי הַבְּעָלִ֔יםהַבְּעָלִיםהבעלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לִמְּד֖וּםלִמְּדוּםלמדום אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ ססס 9:14 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני מַאֲכִילָ֛םמַאֲכִילָםמאכילם אֶתאֶתאת־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לַֽעֲנָ֑הלַעֲנָהלענה וְהִשְׁקִיתִ֖יםוְהִשְׁקִיתִיםוהשקיתים מֵימֵימי־־־רֹֽאשׁרֹאשׁראש׃׃׃ 9:15 וַהֲפִֽצוֹתִים֙וַהֲפִצוֹתִיםוהפצותים בַּגּוֹיִ֔םבַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יָֽדְע֔וּיָדְעוּידעו הֵ֖מָּההֵמָּההמה וַֽאֲבוֹתָ֑םוַאֲבוֹתָםואבותם וְשִׁלַּחְתִּ֤יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי אַֽחֲרֵיהֶם֙אַחֲרֵיהֶםאחריהם אֶתאֶתאת־־־הַחֶ֔רֶבהַחֶרֶבהחרב עַ֥דעַדעד כַּלּוֹתִ֖יכַּלּוֹתִיכלותי אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ פפפ
9:16 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הִתְבּֽוֹנְנ֛וּהִתְבּוֹנְנוּהתבוננו וְקִרְא֥וּוְקִרְאוּוקראו לַמְקוֹנְנ֖וֹתלַמְקוֹנְנוֹתלמקוננות וּתְבוֹאֶ֑ינָהוּתְבוֹאֶינָהותבואינה וְאֶלוְאֶלואל־־־הַחֲכָמ֥וֹתהַחֲכָמוֹתהחכמות שִׁלְח֖וּשִׁלְחוּשלחו וְתָבֽוֹאנָהוְתָבוֹאנָהותבואנה׃׃׃ 9:17 וּתְמַהֵ֕רְנָהוּתְמַהֵרְנָהותמהרנה וְתִשֶּׂ֥נָהוְתִשֶּׂנָהותשנה עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו נֶ֑הִינֶהִינהי וְתֵרַ֤דְנָהוְתֵרַדְנָהותרדנה עֵינֵ֙ינוּ֙עֵינֵינוּעינינו דִּמְעָ֔הדִּמְעָהדמעה וְעַפְעַפֵּ֖ינוּוְעַפְעַפֵּינוּועפעפינו יִזְּלוּיִזְּלוּיזלו־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 9:18 כִּ֣יכִּיכי ק֥וֹלקוֹלקול נְהִ֛ינְהִינהי נִשְׁמַ֥ענִשְׁמַענשמע מִצִּיּ֖וֹןמִצִּיּוֹןמציון אֵ֣יךְאֵיךְאיך שֻׁדָּ֑דְנוּשֻׁדָּדְנוּשדדנו בֹּ֤שְׁנֽוּבֹּשְׁנוּבשנו מְאֹד֙מְאֹדמאד כִּֽיכִּיכי־־־עָזַ֣בְנוּעָזַבְנוּעזבנו אָ֔רֶץאָרֶץארץ כִּ֥יכִּיכי הִשְׁלִ֖יכוּהִשְׁלִיכוּהשליכו מִשְׁכְּנוֹתֵֽינוּמִשְׁכְּנוֹתֵינוּמשכנותינו׃׃׃ ססס 9:19 כִּֽיכִּיכי־־־שְׁמַ֤עְנָהשְׁמַעְנָהשמענה נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְתִקַּ֥חוְתִקַּחותקח אָזְנְכֶ֖םאָזְנְכֶםאזנכם דְּבַרדְּבַרדבר־־־פִּ֑יופִּיופיו וְלַמֵּ֤דְנָהוְלַמֵּדְנָהולמדנה בְנֽוֹתֵיכֶם֙בְנוֹתֵיכֶםבנותיכם נֶ֔הִינֶהִינהי וְאִשָּׁ֥הוְאִשָּׁהואשה רְעוּתָ֖הּרְעוּתָהּרעותה קִינָֽהקִינָהקינה׃׃׃ 9:20 כִּֽיכִּיכי־־־עָ֤לָהעָלָהעלה מָ֙וֶת֙מָוֶתמות בְּחַלּוֹנֵ֔ינוּבְּחַלּוֹנֵינוּבחלונינו בָּ֖אבָּאבא בְּאַרְמְנוֹתֵ֑ינוּבְּאַרְמְנוֹתֵינוּבארמנותינו לְהַכְרִ֤יתלְהַכְרִיתלהכרית עוֹלָל֙עוֹלָלעולל מִח֔וּץמִחוּץמחוץ בַּחוּרִ֖יםבַּחוּרִיםבחורים מֵרְחֹבֽוֹתמֵרְחֹבוֹתמרחבות׃׃׃ 9:21 דַּבֵּ֗רדַּבֵּרדבר כֹּ֚הכֹּהכה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנָֽפְלָה֙וְנָפְלָהונפלה נִבְלַ֣תנִבְלַתנבלת הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם כְּדֹ֖מֶןכְּדֹמֶןכדמן עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וּכְעָמִ֛ירוּכְעָמִירוכעמיר מֵאַחֲרֵ֥ימֵאַחֲרֵימאחרי הַקֹּצֵ֖רהַקֹּצֵרהקצר וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְאַסֵּֽףמְאַסֵּףמאסף׃׃׃ ססס 9:22 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־יִתְהַלֵּ֤ליִתְהַלֵּליתהלל חָכָם֙חָכָםחכם בְּחָכְמָת֔וֹבְּחָכְמָתוֹבחכמתו וְאַלוְאַלואל־־־יִתְהַלֵּ֥ליִתְהַלֵּליתהלל הַגִּבּ֖וֹרהַגִּבּוֹרהגבור בִּגְבֽוּרָת֑וֹבִּגְבוּרָתוֹבגבורתו אַלאַלאל־־־יִתְהַלֵּ֥ליִתְהַלֵּליתהלל עָשִׁ֖ירעָשִׁירעשיר בְּעָשְׁרֽוֹבְּעָשְׁרוֹבעשרו׃׃׃ 9:23 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־בְּזֹ֞אתבְּזֹאתבזאת יִתְהַלֵּ֣ליִתְהַלֵּליתהלל הַמִּתְהַלֵּ֗להַמִּתְהַלֵּלהמתהלל הַשְׂכֵּל֮הַשְׂכֵּלהשכל וְיָדֹ֣עַוְיָדֹעַוידע אוֹתִי֒אוֹתִיאותי כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה חֶ֛סֶדחֶסֶדחסד מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ כִּֽיכִּיכי־־־בְאֵ֥לֶּהבְאֵלֶּהבאלה חָפַ֖צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 9:24 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּפָ֣קַדְתִּ֔יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מ֖וּלמוּלמול בְּעָרְלָֽהבְּעָרְלָהבערלה׃׃׃ 9:25 עַלעַלעל־־־מִצְרַ֣יִםמִצְרַיִםמצרים וְעַלוְעַלועל־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְעַלוְעַלועל־־־אֱד֞וֹםאֱדוֹםאדום וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני עַמּוֹן֙עַמּוֹןעמון וְעַלוְעַלועל־־־מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־קְצוּצֵ֣יקְצוּצֵיקצוצי פֵאָ֔הפֵאָהפאה הַיֹּשְׁבִ֖יםהַיֹּשְׁבִיםהישבים בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים עֲרֵלִ֔יםעֲרֵלִיםערלים וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עַרְלֵיעַרְלֵיערלי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain