Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 1

1:1 אִ֛ישׁאִישׁאיש הָיָ֥ההָיָההיה בְאֶֽרֶץבְאֶרֶץבארץ־־־ע֖וּץעוּץעוץ אִיּ֣וֹבאִיּוֹבאיוב שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַה֗וּאהַהוּאההוא תָּ֧םתָּםתם וְיָשָׁ֛רוְיָשָׁרוישר וִירֵ֥אוִירֵאוירא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְסָ֥רוְסָרוסר מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃ 1:2 וַיִּוָּ֥לְדוּוַיִּוָּלְדוּויולדו ל֛וֹלוֹלו שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה בָנִ֖יםבָנִיםבנים וְשָׁל֥וֹשׁוְשָׁלוֹשׁושלוש בָּנֽוֹתבָּנוֹתבנות׃׃׃ 1:3 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי מִ֠קְנֵהוּמִקְנֵהוּמקנהו שִֽׁבְעַ֨תשִׁבְעַתשבעת אַלְפֵיאַלְפֵיאלפי־־־צֹ֜אןצֹאןצאן וּשְׁלֹ֧שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת אַלְפֵ֣יאַלְפֵיאלפי גְמַלִּ֗יםגְמַלִּיםגמלים וַחֲמֵ֨שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֤וֹתמֵאוֹתמאות צֶֽמֶדצֶמֶדצמד־־־בָּקָר֙בָּקָרבקר וַחֲמֵ֣שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות אֲתוֹנ֔וֹתאֲתוֹנוֹתאתונות וַעֲבֻדָּ֖הוַעֲבֻדָּהועבדה רַבָּ֣הרַבָּהרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיְהִי֙וַיְהִיויהי הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַה֔וּאהַהוּאההוא גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול מִכָּלמִכָּלמכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 1:4 וְהָלְכ֤וּוְהָלְכוּוהלכו בָנָיו֙בָנָיובניו וְעָשׂ֣וּוְעָשׂוּועשו מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה בֵּ֖יתבֵּיתבית אִ֣ישׁאִישׁאיש יוֹמ֑וֹיוֹמוֹיומו וְשָׁלְח֗וּוְשָׁלְחוּושלחו וְקָרְאוּ֙וְקָרְאוּוקראו לִשְׁלֹ֣שֶׁתלִשְׁלֹשֶׁתלשלשת [אַחְיֹתֵיהֶם כ][אַחְיֹתֵיהֶם כ][אחיתיהם כ] (אַחְיֽוֹתֵיהֶ֔ם ק)(אַחְיוֹתֵיהֶם ק)(אחיותיהם ק) לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל וְלִשְׁתּ֖וֹתוְלִשְׁתּוֹתולשתות עִמָּהֶֽםעִמָּהֶםעמהם׃׃׃ 1:5 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כִּ֣יכִּיכי הִקִּיפֽוּ֩הִקִּיפוּהקיפו יְמֵ֨ייְמֵיימי הַמִּשְׁתֶּ֜ההַמִּשְׁתֶּההמשתה וַיִּשְׁלַ֧חוַיִּשְׁלַחוישלח אִיּ֣וֹבאִיּוֹבאיוב וַֽיְקַדְּשֵׁ֗םוַיְקַדְּשֵׁםויקדשם וְהִשְׁכִּ֣יםוְהִשְׁכִּיםוהשכים בַּבֹּקֶר֮בַּבֹּקֶרבבקר וְהֶעֱלָ֣הוְהֶעֱלָהוהעלה עֹלוֹת֮עֹלוֹתעלות מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר כֻּלָּם֒כֻּלָּםכלם כִּ֚יכִּיכי אָמַ֣ראָמַראמר אִיּ֔וֹבאִיּוֹבאיוב אוּלַי֙אוּלַיאולי חָטְא֣וּחָטְאוּחטאו בָנַ֔יבָנַיבני וּבֵרֲכ֥וּוּבֵרֲכוּוברכו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בִּלְבָבָ֑םבִּלְבָבָםבלבבם כָּ֛כָהכָּכָהככה יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ פפפ
1:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים לְהִתְיַצֵּ֖בלְהִתְיַצֵּבלהתיצב עַלעַלעל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיָּב֥וֹאוַיָּבוֹאויבוא גַֽםגַםגם־־־הַשָּׂטָ֖ןהַשָּׂטָןהשטן בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 1:7 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֖ןהַשָּׂטָןהשטן מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין תָּבֹ֑אתָּבֹאתבא וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען הַשָּׂטָ֤ןהַשָּׂטָןהשטן אֶתאֶתאת־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר מִשּׁ֣וּטמִשּׁוּטמשוט בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וּמֵֽהִתְהַלֵּ֖ךְוּמֵהִתְהַלֵּךְומהתהלך בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 1:8 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֔ןהַשָּׂטָןהשטן הֲשַׂ֥מְתָּהֲשַׂמְתָּהשמת לִבְּךָ֖לִבְּךָלבך עַלעַלעל־־־עַבְדִּ֣יעַבְדִּיעבדי אִיּ֑וֹבאִיּוֹבאיוב כִּ֣יכִּיכי אֵ֤יןאֵיןאין כָּמֹ֙הוּ֙כָּמֹהוּכמהו בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ אִ֣ישׁאִישׁאיש תָּ֧םתָּםתם וְיָשָׁ֛רוְיָשָׁרוישר יְרֵ֥איְרֵאירא אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וְסָ֥רוְסָרוסר מֵרָֽעמֵרָעמרע׃׃׃ 1:9 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען הַשָּׂטָ֛ןהַשָּׂטָןהשטן אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַֽחִנָּ֔םהַחִנָּםהחנם יָרֵ֥איָרֵאירא אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 1:10 הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־[אַתְּ כ][אַתְּ כ][את כ] (אַ֠תָּה ק)(אַתָּה ק)(אתה ק) שַׂ֣כְתָּשַׂכְתָּשכת בַעֲד֧וֹבַעֲדוֹבעדו וּבְעַדוּבְעַדובעד־־־בֵּית֛וֹבֵּיתוֹביתו וּבְעַ֥דוּבְעַדובעד כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֖וֹלוֹלו מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב מַעֲשֵׂ֤המַעֲשֵׂהמעשה יָדָיו֙יָדָיוידיו בֵּרַ֔כְתָּבֵּרַכְתָּברכת וּמִקְנֵ֖הוּוּמִקְנֵהוּומקנהו פָּרַ֥ץפָּרַץפרץ בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 1:11 וְאוּלָם֙וְאוּלָםואולם שְֽׁלַֽחשְׁלַחשלח־־־נָ֣אנָאנא יָֽדְךָ֔יָדְךָידך וְגַ֖עוְגַעוגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא עַלעַלעל־־־פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך יְבָרֲכֶֽךָּיְבָרֲכֶךָּיברכך׃׃׃ 1:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הַשָּׂטָ֗ןהַשָּׂטָןהשטן הִנֵּ֤ההִנֵּההנה כָלכָלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֙לוֹלו בְּיָדֶ֔ךָבְּיָדֶךָבידך רַ֣קרַקרק אֵלָ֔יואֵלָיואליו אַלאַלאל־־־תִּשְׁלַ֖חתִּשְׁלַחתשלח יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא הַשָּׂטָ֔ןהַשָּׂטָןהשטן מֵעִ֖םמֵעִםמעם פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:13 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וּבָנָ֨יווּבָנָיוובניו וּבְנֹתָ֤יווּבְנֹתָיוובנתיו אֹֽכְלִים֙אֹכְלִיםאכלים וְשֹׁתִ֣יםוְשֹׁתִיםושתים יַ֔יִןיַיִןיין בְּבֵ֖יתבְּבֵיתבבית אֲחִיהֶ֥םאֲחִיהֶםאחיהם הַבְּכֽוֹרהַבְּכוֹרהבכור׃׃׃ 1:14 וּמַלְאָ֛ךְוּמַלְאָךְומלאך בָּ֥אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־אִיּ֖וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַבָּקָר֙הַבָּקָרהבקר הָי֣וּהָיוּהיו חֹֽרְשׁ֔וֹתחֹרְשׁוֹתחרשות וְהָאֲתֹנ֖וֹתוְהָאֲתֹנוֹתוהאתנות רֹע֥וֹתרֹעוֹתרעות עַלעַלעל־־־יְדֵיהֶֽםיְדֵיהֶםידיהם׃׃׃ 1:15 וַתִּפֹּ֤לוַתִּפֹּלותפל שְׁבָא֙שְׁבָאשבא וַתִּקָּחֵ֔םוַתִּקָּחֵםותקחם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים הִכּ֣וּהִכּוּהכו לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וָֽאִמָּ֨לְטָ֧הוָאִמָּלְטָהואמלטה רַקרַקרק־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני לְבַדִּ֖ילְבַדִּילבדי לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 1:16 ע֣וֹדעוֹדעוד ׀׀׀ זֶ֣הזֶהזה מְדַבֵּ֗רמְדַבֵּרמדבר וְזֶה֮וְזֶהוזה בָּ֣אבָּאבא וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר אֵ֣שׁאֵשׁאש אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים נָֽפְלָה֙נָפְלָהנפלה מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וַתִּבְעַ֥רוַתִּבְעַרותבער בַּצֹּ֛אןבַּצֹּאןבצאן וּבַנְּעָרִ֖יםוּבַנְּעָרִיםובנערים וַתֹּאכְלֵ֑םוַתֹּאכְלֵםותאכלם וָאִמָּ֨לְטָ֧הוָאִמָּלְטָהואמלטה רַקרַקרק־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני לְבַדִּ֖ילְבַדִּילבדי לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 1:17 ע֣וֹדעוֹדעוד ׀׀׀ זֶ֣הזֶהזה מְדַבֵּ֗רמְדַבֵּרמדבר וְזֶה֮וְזֶהוזה בָּ֣אבָּאבא וַיֹּאמַר֒וַיֹּאמַרויאמר כַּשְׂדִּ֞יםכַּשְׂדִּיםכשדים שָׂ֣מוּשָׂמוּשמו ׀׀׀ שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה רָאשִׁ֗יםרָאשִׁיםראשים וַֽיִּפְשְׁט֤וּוַיִּפְשְׁטוּויפשטו עַלעַלעל־־־הַגְּמַלִּים֙הַגְּמַלִּיםהגמלים וַיִּקָּח֔וּםוַיִּקָּחוּםויקחום וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים הִכּ֣וּהִכּוּהכו לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וָאִמָּ֨לְטָ֧הוָאִמָּלְטָהואמלטה רַקרַקרק־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני לְבַדִּ֖ילְבַדִּילבדי לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 1:18 עַ֚דעַדעד זֶ֣הזֶהזה מְדַבֵּ֔רמְדַבֵּרמדבר וְזֶ֖הוְזֶהוזה בָּ֣אבָּאבא וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר בָּנֶ֨יךָבָּנֶיךָבניך וּבְנוֹתֶ֤יךָוּבְנוֹתֶיךָובנותיך אֹֽכְלִים֙אֹכְלִיםאכלים וְשֹׁתִ֣יםוְשֹׁתִיםושתים יַ֔יִןיַיִןיין בְּבֵ֖יתבְּבֵיתבבית אֲחִיהֶ֥םאֲחִיהֶםאחיהם הַבְּכֽוֹרהַבְּכוֹרהבכור׃׃׃ 1:19 וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה ר֨וּחַרוּחַרוח גְּדוֹלָ֜הגְּדוֹלָהגדולה בָּ֣אָהבָּאָהבאה ׀׀׀ מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַמִּדְבָּ֗רהַמִּדְבָּרהמדבר וַיִּגַּע֙וַיִּגַּעויגע בְּאַרְבַּע֙בְּאַרְבַּעבארבע פִּנּ֣וֹתפִּנּוֹתפנות הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־הַנְּעָרִ֖יםהַנְּעָרִיםהנערים וַיָּמ֑וּתוּוַיָּמוּתוּוימותו וָאִמָּ֨לְטָ֧הוָאִמָּלְטָהואמלטה רַקרַקרק־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני לְבַדִּ֖ילְבַדִּילבדי לְהַגִּ֥ידלְהַגִּידלהגיד לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 1:20 וַיָּ֤קָםוַיָּקָםויקם אִיּוֹב֙אִיּוֹבאיוב וַיִּקְרַ֣עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־מְעִל֔וֹמְעִלוֹמעלו וַיָּ֖גָזוַיָּגָזויגז אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל אַ֖רְצָהאַרְצָהארצה וַיִּשְׁתָּֽחוּוַיִּשְׁתָּחוּוישתחו׃׃׃ 1:21 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר עָרֹ֨םעָרֹםערם [יָצָתִי כ][יָצָתִי כ][יצתי כ] (יָצָ֜אתִי ק)(יָצָאתִי ק)(יצאתי ק) מִבֶּ֣טֶןמִבֶּטֶןמבטן אִמִּ֗יאִמִּיאמי וְעָרֹם֙וְעָרֹםוערם אָשׁ֣וּבאָשׁוּבאשוב שָׁ֔מָהשָׁמָהשמה יְהוָ֣היְהוָהיהוה נָתַ֔ןנָתַןנתן וַיהוָ֖הוַיהוָהויהוה לָקָ֑חלָקָחלקח יְהִ֛ייְהִייהי שֵׁ֥םשֵׁםשם יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְבֹרָֽךְמְבֹרָךְמברך׃׃׃ 1:22 בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹ֖אתזֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־חָטָ֣אחָטָאחטא אִיּ֑וֹבאִיּוֹבאיוב וְלֹאוְלֹאולא־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן תִּפְלָ֖התִּפְלָהתפלה לֵאלֹהִֽיםלֵאלֹהִיםלאלהים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain