Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 14

14:1 אָ֭דָםאָדָםאדם יְל֣וּדיְלוּדילוד אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה קְצַ֥רקְצַרקצר יָ֝מִ֗יםיָמִיםימים וּֽשְׂבַֽעוּשְׂבַעושבע־־־רֹֽגֶזרֹגֶזרגז׃׃׃ 14:2 כְּצִ֣יץכְּצִיץכציץ יָ֭צָאיָצָאיצא וַיִּמָּ֑לוַיִּמָּלוימל וַיִּבְרַ֥חוַיִּבְרַחויברח כַּ֝צֵּ֗לכַּצֵּלכצל וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲמֽוֹדיַעֲמוֹדיעמוד׃׃׃ 14:3 אַףאַףאף־־־עַלעַלעל־־־זֶ֭הזֶהזה פָּקַ֣חְתָּפָּקַחְתָּפקחת עֵינֶ֑ךָעֵינֶךָעינך וְאֹ֘תִ֤יוְאֹתִיואתי תָבִ֖יאתָבִיאתביא בְמִשְׁפָּ֣טבְמִשְׁפָּטבמשפט עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 14:4 מִֽימִימי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן טָ֭הוֹרטָהוֹרטהור מִטָּמֵ֗אמִטָּמֵאמטמא לֹ֣אלֹאלא אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 14:5 אִ֥םאִםאם חֲרוּצִ֨יםחֲרוּצִיםחרוצים ׀׀׀ יָמָ֗יויָמָיוימיו מִֽסְפַּרמִסְפַּרמספר־־־חֳדָשָׁ֥יוחֳדָשָׁיוחדשיו אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך [חֻקֹּו כ][חֻקֹּו כ][חקו כ] (חֻקָּ֥יו ק)(חֻקָּיו ק)(חקיו ק) עָ֝שִׂ֗יתָעָשִׂיתָעשית וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲבֽוֹריַעֲבוֹריעבור׃׃׃ 14:6 שְׁעֵ֣השְׁעֵהשעה מֵעָלָ֣יומֵעָלָיומעליו וְיֶחְדָּ֑לוְיֶחְדָּלויחדל עַדעַדעד־־־יִ֝רְצֶ֗היִרְצֶהירצה כְּשָׂכִ֥ירכְּשָׂכִירכשכיר יוֹמֽוֹיוֹמוֹיומו׃׃׃ 14:7 כִּ֤יכִּיכי יֵ֥שׁיֵשׁיש לָעֵ֗ץלָעֵץלעץ תִּ֫קְוָ֥התִּקְוָהתקוה אִֽםאִםאם־־־יִ֭כָּרֵתיִכָּרֵתיכרת וְע֣וֹדוְעוֹדועוד יַחֲלִ֑יףיַחֲלִיףיחליף וְ֝יֹֽנַקְתּ֗וֹוְיֹנַקְתּוֹוינקתו לֹ֣אלֹאלא תֶחְדָּֽלתֶחְדָּלתחדל׃׃׃ 14:8 אִםאִםאם־־־יַזְקִ֣יןיַזְקִיןיזקין בָּאָ֣רֶץבָּאָרֶץבארץ שָׁרְשׁ֑וֹשָׁרְשׁוֹשרשו וּ֝בֶעָפָ֗רוּבֶעָפָרובעפר יָמ֥וּתיָמוּתימות גִּזְעֽוֹגִּזְעוֹגזעו׃׃׃ 14:9 מֵרֵ֣יחַמֵרֵיחַמריח מַ֣יִםמַיִםמים יַפְרִ֑חַיַפְרִחַיפרח וְעָשָׂ֖הוְעָשָׂהועשה קָצִ֣ירקָצִירקציר כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־נָֽטַענָטַענטע׃׃׃ 14:10 וְגֶ֣בֶרוְגֶבֶרוגבר יָ֭מוּתיָמוּתימות וַֽיֶּחֱלָ֑שׁוַיֶּחֱלָשׁויחלש וַיִּגְוַ֖עוַיִּגְוַעויגוע אָדָ֣םאָדָםאדם וְאַיּֽוֹוְאַיּוֹואיו׃׃׃ 14:11 אָֽזְלוּאָזְלוּאזלו־־־מַ֭יִםמַיִםמים מִנִּימִנִּימני־־־יָ֑םיָםים וְ֝נָהָ֗רוְנָהָרונהר יֶחֱרַ֥ביֶחֱרַביחרב וְיָבֵֽשׁוְיָבֵשׁויבש׃׃׃ 14:12 וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש שָׁכַ֗בשָׁכַבשכב וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יָ֫ק֥וּםיָקוּםיקום עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֣יבִּלְתִּיבלתי שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים לֹ֣אלֹאלא יָקִ֑יצוּיָקִיצוּיקיצו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵ֝עֹ֗רוּיֵעֹרוּיערו מִשְּׁנָתָֽםמִשְּׁנָתָםמשנתם׃׃׃ 14:13 מִ֤ימִימי יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן ׀׀׀ בִּשְׁא֬וֹלבִּשְׁאוֹלבשאול תַּצְפִּנֵ֗נִיתַּצְפִּנֵנִיתצפנני תַּ֭סְתִּירֵנִיתַּסְתִּירֵנִיתסתירני עַדעַדעד־־־שׁ֣וּבשׁוּבשוב אַפֶּ֑ךָאַפֶּךָאפך תָּ֤שִׁ֥יתתָּשִׁיתתשית לִ֖ילִילי חֹ֣קחֹקחק וְתִזְכְּרֵֽנִיוְתִזְכְּרֵנִיותזכרני׃׃׃ 14:14 אִםאִםאם־־־יָמ֥וּתיָמוּתימות גֶּ֗בֶרגֶּבֶרגבר הֲיִ֫חְיֶ֥ההֲיִחְיֶההיחיה כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי צְבָאִ֣יצְבָאִיצבאי אֲיַחֵ֑לאֲיַחֵלאיחל עַדעַדעד־־־בּ֝֗וֹאבּוֹאבוא חֲלִיפָתִֽיחֲלִיפָתִיחליפתי׃׃׃ 14:15 תִּ֭קְרָאתִּקְרָאתקרא וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אֶֽעֱנֶ֑ךָּאֶעֱנֶךָּאענך לְֽמַעֲשֵׂ֖הלְמַעֲשֵׂהלמעשה יָדֶ֣יךָיָדֶיךָידיך תִכְסֹֽףתִכְסֹףתכסף׃׃׃ 14:16 כִּֽיכִּיכי־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה צְעָדַ֣יצְעָדַיצעדי תִּסְפּ֑וֹרתִּסְפּוֹרתספור לֹֽאלֹאלא־־־תִ֝שְׁמ֗וֹרתִשְׁמוֹרתשמור עַלעַלעל־־־חַטָּאתִֽיחַטָּאתִיחטאתי׃׃׃ 14:17 חָתֻ֣םחָתֻםחתם בִּצְר֣וֹרבִּצְרוֹרבצרור פִּשְׁעִ֑יפִּשְׁעִיפשעי וַ֝תִּטְפֹּ֗לוַתִּטְפֹּלותטפל עַלעַלעל־־־עֲוֺנִֽיעֲוֺנִיעוני׃׃׃ 14:18 וְ֭אוּלָםוְאוּלָםואולם הַרהַרהר־־־נוֹפֵ֣לנוֹפֵלנופל יִבּ֑וֹליִבּוֹליבול וְ֝צ֗וּרוְצוּרוצור יֶעְתַּ֥קיֶעְתַּקיעתק מִמְּקֹמֽוֹמִמְּקֹמוֹממקמו׃׃׃ 14:19 אֲבָנִ֤יםאֲבָנִיםאבנים ׀׀׀ שָׁ֥חֲקוּשָׁחֲקוּשחקו מַ֗יִםמַיִםמים תִּשְׁטֹֽףתִּשְׁטֹףתשטף־־־סְפִיחֶ֥יהָסְפִיחֶיהָספיחיה עֲפַרעֲפַרעפר־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְתִקְוַ֖תוְתִקְוַתותקות אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש הֶאֱבַֽדְתָּהֶאֱבַדְתָּהאבדת׃׃׃ 14:20 תִּתְקְפֵ֣הוּתִּתְקְפֵהוּתתקפהו לָ֭נֶצַחלָנֶצַחלנצח וַֽיַּהֲלֹ֑ךְוַיַּהֲלֹךְויהלך מְשַׁנֶּ֥המְשַׁנֶּהמשנה פָ֝נָ֗יופָנָיופניו וַֽתְּשַׁלְּחֵֽהוּוַתְּשַׁלְּחֵהוּותשלחהו׃׃׃ 14:21 יִכְבְּד֣וּיִכְבְּדוּיכבדו בָ֭נָיובָנָיובניו וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵדָ֑עיֵדָעידע וְ֝יִצְעֲר֗וּוְיִצְעֲרוּויצערו וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יָבִ֥יןיָבִיןיבין לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 14:22 אַךְאַךְאך־־־בְּ֭שָׂרוֹבְּשָׂרוֹבשרו עָלָ֣יועָלָיועליו יִכְאָ֑ביִכְאָביכאב וְ֝נַפְשׁ֗וֹוְנַפְשׁוֹונפשו עָלָ֥יועָלָיועליו תֶּאֱבָֽלתֶּאֱבָלתאבל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain