Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 34

34:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אֱלִיה֗וּאאֱלִיהוּאאליהוא וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 34:2 שִׁמְע֣וּשִׁמְעוּשמעו חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים מִלָּ֑ימִלָּימלי וְ֝יֹדְעִ֗יםוְיֹדְעִיםוידעים הַאֲזִ֥ינוּהַאֲזִינוּהאזינו לִֽילִילי׃׃׃ 34:3 כִּיכִּיכי־־־אֹ֭זֶןאֹזֶןאזן מִלִּ֣יןמִלִּיןמלין תִּבְחָ֑ןתִּבְחָןתבחן וְ֝חֵ֗ךְוְחֵךְוחך יִטְעַ֥םיִטְעַםיטעם לֶאֱכֹֽללֶאֱכֹללאכל׃׃׃ 34:4 מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט נִבְחֲרָהנִבְחֲרָהנבחרה־־־לָּ֑נוּלָּנוּלנו נֵדְעָ֖הנֵדְעָהנדעה בֵינֵ֣ינוּבֵינֵינוּבינינו מַהמַהמה־־־טּֽוֹבטּוֹבטוב׃׃׃ 34:5 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭מַראָמַראמר אִיּ֣וֹבאִיּוֹבאיוב צָדַ֑קְתִּיצָדַקְתִּיצדקתי וְ֝אֵ֗לוְאֵלואל הֵסִ֥ירהֵסִירהסיר מִשְׁפָּטִֽימִשְׁפָּטִימשפטי׃׃׃ 34:6 עַלעַלעל־־־מִשְׁפָּטִ֥ימִשְׁפָּטִימשפטי אֲכַזֵּ֑באֲכַזֵּבאכזב אָנ֖וּשׁאָנוּשׁאנוש חִצִּ֣יחִצִּיחצי בְלִיבְלִיבלי־־־פָֽשַׁעפָשַׁעפשע׃׃׃ 34:7 מִימִימי־־־גֶ֥בֶרגֶבֶרגבר כְּאִיּ֑וֹבכְּאִיּוֹבכאיוב יִֽשְׁתֶּהיִשְׁתֶּהישתה־־־לַּ֥עַגלַּעַגלעג כַּמָּֽיִםכַּמָּיִםכמים׃׃׃ 34:8 וְאָרַ֣חוְאָרַחוארח לְ֭חֶבְרָהלְחֶבְרָהלחברה עִםעִםעם־־־פֹּ֣עֲלֵיפֹּעֲלֵיפעלי אָ֑וֶןאָוֶןאון וְ֝לָלֶ֗כֶתוְלָלֶכֶתוללכת עִםעִםעם־־־אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־רֶֽשַׁערֶשַׁערשע׃׃׃ 34:9 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭מַראָמַראמר לֹ֣אלֹאלא יִסְכָּןיִסְכָּןיסכן־־־גָּ֑בֶרגָּבֶרגבר בִּ֝רְצֹת֗וֹבִּרְצֹתוֹברצתו עִםעִםעם־־־אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 34:10 לָכֵ֤ןלָכֵןלכן ׀׀׀ אַ֥נֲשֵׁ֥יאַנֲשֵׁיאנשי לֵבָ֗בלֵבָבלבב שִׁמְע֫וּשִׁמְעוּשמעו לִ֥ילִילי חָלִ֖לָהחָלִלָהחללה לָאֵ֥ללָאֵללאל מֵרֶ֗שַׁעמֵרֶשַׁעמרשע וְשַׁדַּ֥יוְשַׁדַּיושדי מֵעָֽוֶלמֵעָוֶלמעול׃׃׃ 34:11 כִּ֤יכִּיכי פֹ֣עַלפֹעַלפעל אָ֭דָםאָדָםאדם יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־ל֑וֹלוֹלו וּֽכְאֹ֥רַחוּכְאֹרַחוכארח אִ֝֗ישׁאִישׁאיש יַמְצִאֶֽנּוּיַמְצִאֶנּוּימצאנו׃׃׃ 34:12 אַףאַףאף־־־אָמְנָ֗םאָמְנָםאמנם אֵ֥לאֵלאל לֹֽאלֹאלא־־־יַרְשִׁ֑יעַיַרְשִׁיעַירשיע וְ֝שַׁדַּ֗יוְשַׁדַּיושדי לֹֽאלֹאלא־־־יְעַוֵּ֥תיְעַוֵּתיעות מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 34:13 מִֽימִימי־־־פָקַ֣דפָקַדפקד עָלָ֣יועָלָיועליו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וּמִ֥יוּמִיומי שָׂ֝֗םשָׂםשם תֵּבֵ֥לתֵּבֵלתבל כֻּלָּֽהּכֻּלָּהּכלה׃׃׃ 34:14 אִםאִםאם־־־יָשִׂ֣יםיָשִׂיםישים אֵלָ֣יואֵלָיואליו לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו רוּח֥וֹרוּחוֹרוחו וְ֝נִשְׁמָת֗וֹוְנִשְׁמָתוֹונשמתו אֵלָ֥יואֵלָיואליו יֶאֱסֹֽףיֶאֱסֹףיאסף׃׃׃ 34:15 יִגְוַ֣עיִגְוַעיגוע כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֣רבָּשָׂרבשר יָ֑חַדיָחַדיחד וְ֝אָדָ֗םוְאָדָםואדם עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר יָשֽׁוּביָשׁוּבישוב׃׃׃ 34:16 וְאִםוְאִםואם־־־בִּ֥ינָהבִּינָהבינה שִׁמְעָהשִׁמְעָהשמעה־־־זֹּ֑אתזֹּאתזאת הַ֝אֲזִ֗ינָההַאֲזִינָההאזינה לְק֣וֹללְקוֹללקול מִלָּֽימִלָּימלי׃׃׃ 34:17 הַאַ֬ףהַאַףהאף שׂוֹנֵ֣אשׂוֹנֵאשונא מִשְׁפָּ֣טמִשְׁפָּטמשפט יַחֲב֑וֹשׁיַחֲבוֹשׁיחבוש וְאִםוְאִםואם־־־צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק כַּבִּ֣ירכַּבִּירכביר תַּרְשִֽׁיעַתַּרְשִׁיעַתרשיע׃׃׃ 34:18 הַאֲמֹ֣רהַאֲמֹרהאמר לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך בְּלִיָּ֑עַלבְּלִיָּעַלבליעל רָ֝שָׁ֗ערָשָׁערשע אֶלאֶלאל־־־נְדִיבִֽיםנְדִיבִיםנדיבים׃׃׃ 34:19 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נָשָׂ֨אנָשָׂאנשא ׀׀׀ פְּנֵ֥יפְּנֵיפני שָׂרִ֗יםשָׂרִיםשרים וְלֹ֣אוְלֹאולא נִכַּרנִכַּרנכר־־־שׁ֭וֹעַשׁוֹעַשוע לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־דָ֑לדָלדל כִּֽיכִּיכי־־־מַעֲשֵׂ֖המַעֲשֵׂהמעשה יָדָ֣יויָדָיוידיו כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 34:20 רֶ֤גַערֶגַערגע ׀׀׀ יָמֻתוּ֮יָמֻתוּימתו וַחֲצ֪וֹתוַחֲצוֹתוחצות לָ֥יְלָהלָיְלָהלילה יְגֹעֲשׁ֣וּיְגֹעֲשׁוּיגעשו עָ֣םעָםעם וְיַעֲבֹ֑רוּוְיַעֲבֹרוּויעברו וְיָסִ֥ירוּוְיָסִירוּויסירו אַ֝בִּ֗יראַבִּיראביר לֹ֣אלֹאלא בְיָֽדבְיָדביד׃׃׃ 34:21 כִּיכִּיכי־־־עֵ֭ינָיועֵינָיועיניו עַלעַלעל־־־דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְֽכָלוְכָלוכל־־־צְעָדָ֥יוצְעָדָיוצעדיו יִרְאֶֽהיִרְאֶהיראה׃׃׃ 34:22 אֵֽיןאֵיןאין־־־חֹ֭שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וְאֵ֣יןוְאֵיןואין צַלְמָ֑וֶתצַלְמָוֶתצלמות לְהִסָּ֥תֶרלְהִסָּתֶרלהסתר שָׁ֝֗םשָׁםשם פֹּ֣עֲלֵיפֹּעֲלֵיפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 34:23 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא עַלעַלעל־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש יָשִׂ֣יםיָשִׂיםישים ע֑וֹדעוֹדעוד לַהֲלֹ֥ךְלַהֲלֹךְלהלך אֶלאֶלאל־־־אֵ֝֗לאֵלאל בַּמִּשְׁפָּֽטבַּמִּשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 34:24 יָרֹ֣עַיָרֹעַירע כַּבִּירִ֣יםכַּבִּירִיםכבירים לֹאלֹאלא־־־חֵ֑קֶרחֵקֶרחקר וַיַּעֲמֵ֖דוַיַּעֲמֵדויעמד אֲחֵרִ֣יםאֲחֵרִיםאחרים תַּחְתָּֽםתַּחְתָּםתחתם׃׃׃ 34:25 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן יַ֭כִּיריַכִּיריכיר מַעְבָּֽדֵיהֶ֑םמַעְבָּדֵיהֶםמעבדיהם וְהָ֥פַךְוְהָפַךְוהפך לַ֝֗יְלָהלַיְלָהלילה וְיִדַּכָּֽאוּוְיִדַּכָּאוּוידכאו׃׃׃ 34:26 תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־רְשָׁעִ֥יםרְשָׁעִיםרשעים סְפָקָ֗םסְפָקָםספקם בִּמְק֥וֹםבִּמְקוֹםבמקום רֹאִֽיםרֹאִיםראים׃׃׃ 34:27 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כֵּ֭ןכֵּןכן סָ֣רוּסָרוּסרו מֵֽאַחֲרָ֑יומֵאַחֲרָיומאחריו וְכָלוְכָלוכל־־־דְּ֝רָכָ֗יודְּרָכָיודרכיו לֹ֣אלֹאלא הִשְׂכִּֽילוּהִשְׂכִּילוּהשכילו׃׃׃ 34:28 לְהָבִ֣יאלְהָבִיאלהביא עָ֭לָיועָלָיועליו צַֽעֲקַתצַעֲקַתצעקת־־־דָּ֑לדָּלדל וְצַעֲקַ֖תוְצַעֲקַתוצעקת עֲנִיִּ֣יםעֲנִיִּיםעניים יִשְׁמָֽעיִשְׁמָעישמע׃׃׃ 34:29 וְה֤וּאוְהוּאוהוא יַשְׁקִ֨טיַשְׁקִטישקט ׀׀׀ וּמִ֥יוּמִיומי יַרְשִׁ֗עַיַרְשִׁעַירשע וְיַסְתֵּ֣רוְיַסְתֵּרויסתר פָּ֭נִיםפָּנִיםפנים וּמִ֣יוּמִיומי יְשׁוּרֶ֑נּוּיְשׁוּרֶנּוּישורנו וְעַלוְעַלועל־־־גּ֖וֹיגּוֹיגוי וְעַלוְעַלועל־־־אָדָ֣םאָדָםאדם יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 34:30 מִ֭מְּלֹךְמִמְּלֹךְממלך אָדָ֥םאָדָםאדם חָנֵ֗ףחָנֵףחנף מִמֹּ֥קְשֵׁימִמֹּקְשֵׁיממקשי עָֽםעָםעם׃׃׃ 34:31 כִּֽיכִּיכי־־־אֶלאֶלאל־־־אֵ֭לאֵלאל הֶאָמַ֥רהֶאָמַרהאמר נָשָׂ֗אתִינָשָׂאתִינשאתי לֹ֣אלֹאלא אֶחְבֹּֽלאֶחְבֹּלאחבל׃׃׃ 34:32 בִּלְעֲדֵ֣יבִּלְעֲדֵיבלעדי אֶ֭חֱזֶהאֶחֱזֶהאחזה אַתָּ֣האַתָּהאתה הֹרֵ֑נִיהֹרֵנִיהרני אִֽםאִםאם־־־עָ֥וֶלעָוֶלעול פָּ֝עַ֗לְתִּיפָּעַלְתִּיפעלתי לֹ֣אלֹאלא אֹסִֽיףאֹסִיףאסיף׃׃׃ 34:33 הַֽמֵעִמְּךָ֬הַמֵעִמְּךָהמעמך יְשַׁלְמֶ֨נָּהיְשַׁלְמֶנָּהישלמנה כִּֽיכִּיכי־־־מָאַ֗סְתָּמָאַסְתָּמאסת כִּיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה תִבְחַ֣רתִבְחַרתבחר וְלֹאוְלֹאולא־־־אָ֑נִיאָנִיאני וּֽמַהוּמַהומה־־־יָדַ֥עְתָּיָדַעְתָּידעת דַבֵּֽרדַבֵּרדבר׃׃׃ 34:34 אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי לֵ֭בָבלֵבָבלבב יֹ֣אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו לִ֑ילִילי וְגֶ֥בֶרוְגֶבֶרוגבר חָ֝כָ֗םחָכָםחכם שֹׁמֵ֥עַֽשֹׁמֵעַשמע לִֽילִילי׃׃׃ 34:35 אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב לֹאלֹאלא־־־בְדַ֣עַתבְדַעַתבדעת יְדַבֵּ֑ריְדַבֵּרידבר וּ֝דְבָרָ֗יווּדְבָרָיוודבריו לֹ֣אלֹאלא בְהַשְׂכֵּֽילבְהַשְׂכֵּילבהשכיל׃׃׃ 34:36 אָבִ֗יאָבִיאבי יִבָּחֵ֣ןיִבָּחֵןיבחן אִיּ֣וֹבאִיּוֹבאיוב עַדעַדעד־־־נֶ֑צַחנֶצַחנצח עַלעַלעל־־־תְּ֝שֻׁבֹ֗תתְּשֻׁבֹתתשבת בְּאַנְשֵׁיבְּאַנְשֵׁיבאנשי־־־אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 34:37 כִּ֥יכִּיכי יֹ֘סִ֤יףיֹסִיףיסיף עַֽלעַלעל־־־חַטָּאת֣וֹחַטָּאתוֹחטאתו פֶ֭שַׁעפֶשַׁעפשע בֵּינֵ֣ינוּבֵּינֵינוּבינינו יִסְפּ֑וֹקיִסְפּוֹקיספוק וְיֶ֖רֶבוְיֶרֶבוירב אֲמָרָ֣יואֲמָרָיואמריו לָאֵֽללָאֵללאל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain