Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 38

38:1 וַיַּֽעַןוַיַּעַןויען־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב [מנ כ][מנ כ][מנ כ] (מִ֥ן ק)(מִן ק)(מן ק) [הַסְּעָרָה כ][הַסְּעָרָה כ][הסערה כ] ׀׀׀ (הַסְּעָרָ֗ה ק)(הַסְּעָרָה ק)(הסערה ק) וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 38:2 מִ֤ימִימי זֶ֨הזֶהזה ׀׀׀ מַחְשִׁ֖יךְמַחְשִׁיךְמחשיך עֵצָ֥העֵצָהעצה בְמִלִּ֗יןבְמִלִּיןבמלין בְּֽלִיבְּלִיבלי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 38:3 אֱזָראֱזָראזר־־־נָ֣אנָאנא כְגֶ֣בֶרכְגֶבֶרכגבר חֲלָצֶ֑יךָחֲלָצֶיךָחלציך וְ֝אֶשְׁאָלְךָ֗וְאֶשְׁאָלְךָואשאלך וְהוֹדִיעֵֽנִיוְהוֹדִיעֵנִיוהודיעני׃׃׃ 38:4 אֵיפֹ֣האֵיפֹהאיפה הָ֭יִיתָהָיִיתָהיית בְּיָסְדִיבְּיָסְדִיביסדי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ הַ֝גֵּ֗דהַגֵּדהגד אִםאִםאם־־־יָדַ֥עְתָּיָדַעְתָּידעת בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 38:5 מִימִימי־־־שָׂ֣םשָׂםשם מְ֭מַדֶּיהָמְמַדֶּיהָממדיה כִּ֣יכִּיכי תֵדָ֑עתֵדָעתדע א֤וֹאוֹאו מִֽימִימי־־־נָטָ֖הנָטָהנטה עָלֶ֣יהָעָלֶיהָעליה קָּֽוקָּוקו׃׃׃ 38:6 עַלעַלעל־־־מָ֭המָהמה אֲדָנֶ֣יהָאֲדָנֶיהָאדניה הָטְבָּ֑עוּהָטְבָּעוּהטבעו א֥וֹאוֹאו מִֽימִימי־־־יָ֝רָ֗היָרָהירה אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן פִּנָּתָֽהּפִּנָּתָהּפנתה׃׃׃ 38:7 בְּרָןבְּרָןברן־־־יַ֭חַדיַחַדיחד כּ֣וֹכְבֵיכּוֹכְבֵיכוכבי בֹ֑קֶרבֹקֶרבקר וַ֝יָּרִ֗יעוּוַיָּרִיעוּויריעו כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 38:8 וַיָּ֣סֶךְוַיָּסֶךְויסך בִּדְלָתַ֣יִםבִּדְלָתַיִםבדלתים יָ֑םיָםים בְּ֝גִיח֗וֹבְּגִיחוֹבגיחו מֵרֶ֥חֶםמֵרֶחֶםמרחם יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 38:9 בְּשׂוּמִ֣יבְּשׂוּמִיבשומי עָנָ֣ןעָנָןענן לְבֻשׁ֑וֹלְבֻשׁוֹלבשו וַ֝עֲרָפֶ֗לוַעֲרָפֶלוערפל חֲתֻלָּתֽוֹחֲתֻלָּתוֹחתלתו׃׃׃ 38:10 וָאֶשְׁבֹּ֣רוָאֶשְׁבֹּרואשבר עָלָ֣יועָלָיועליו חֻקִּ֑יחֻקִּיחקי וָֽ֝אָשִׂ֗יםוָאָשִׂיםואשים בְּרִ֣יחַבְּרִיחַבריח וּדְלָתָֽיִםוּדְלָתָיִםודלתים׃׃׃ 38:11 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר עַדעַדעד־־־פֹּ֣הפֹּהפה תָ֭בוֹאתָבוֹאתבוא וְלֹ֣אוְלֹאולא תֹסִ֑יףתֹסִיףתסיף וּפֹ֥אוּפֹאופא־־־יָ֝שִׁ֗יתיָשִׁיתישית בִּגְא֥וֹןבִּגְאוֹןבגאון גַּלֶּֽיךָגַּלֶּיךָגליך׃׃׃ 38:12 הְֽ֭מִיָּמֶיךָהְמִיָּמֶיךָהמימיך צִוִּ֣יתָצִוִּיתָצוית בֹּ֑קֶרבֹּקֶרבקר [ידעתה כ][ידעתה כ][ידעתה כ] (יִדַּ֖עְתָּה ק)(יִדַּעְתָּה ק)(ידעתה ק) [שחר כ][שחר כ][שחר כ] (הַשַּׁ֣חַר ק)(הַשַּׁחַר ק)(השחר ק) מְקֹמֽוֹמְקֹמוֹמקמו׃׃׃ 38:13 לֶ֭אֱחֹזלֶאֱחֹזלאחז בְּכַנְפ֣וֹתבְּכַנְפוֹתבכנפות הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְיִנָּעֲר֖וּוְיִנָּעֲרוּוינערו רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 38:14 תִּ֭תְהַפֵּךְתִּתְהַפֵּךְתתהפך כְּחֹ֣מֶרכְּחֹמֶרכחמר חוֹתָ֑םחוֹתָםחותם וְ֝יִֽתְיַצְּב֗וּוְיִתְיַצְּבוּויתיצבו כְּמ֣וֹכְּמוֹכמו לְבֽוּשׁלְבוּשׁלבוש׃׃׃ 38:15 וְיִמָּנַ֣עוְיִמָּנַעוימנע מֵרְשָׁעִ֣יםמֵרְשָׁעִיםמרשעים אוֹרָ֑םאוֹרָםאורם וּזְר֥וֹעַוּזְרוֹעַוזרוע רָ֝מָ֗הרָמָהרמה תִּשָּׁבֵֽרתִּשָּׁבֵרתשבר׃׃׃ 38:16 הֲ֭בָאתָהֲבָאתָהבאת עַדעַדעד־־־נִבְכֵינִבְכֵינבכי־־־יָ֑םיָםים וּבְחֵ֥קֶרוּבְחֵקֶרובחקר תְּ֝ה֗וֹםתְּהוֹםתהום הִתְהַלָּֽכְתָּהִתְהַלָּכְתָּהתהלכת׃׃׃ 38:17 הֲנִגְל֣וּהֲנִגְלוּהנגלו לְ֭ךָלְךָלך שַׁעֲרֵישַׁעֲרֵישערי־־־מָ֑וֶתמָוֶתמות וְשַׁעֲרֵ֖יוְשַׁעֲרֵיושערי צַלְמָ֣וֶתצַלְמָוֶתצלמות תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 38:18 הִ֭תְבֹּנַנְתָּהִתְבֹּנַנְתָּהתבננת עַדעַדעד־־־רַחֲבֵירַחֲבֵירחבי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ הַ֝גֵּ֗דהַגֵּדהגד אִםאִםאם־־־יָדַ֥עְתָּיָדַעְתָּידעת כֻלָּֽהּכֻלָּהּכלה׃׃׃ 38:19 אֵיאֵיאי־־־זֶ֣הזֶהזה הַ֭דֶּרֶךְהַדֶּרֶךְהדרך יִשְׁכָּןיִשְׁכָּןישכן־־־א֑וֹראוֹראור וְ֝חֹ֗שֶׁךְוְחֹשֶׁךְוחשך אֵיאֵיאי־־־זֶ֥הזֶהזה מְקֹמֽוֹמְקֹמוֹמקמו׃׃׃ 38:20 כִּ֣יכִּיכי תִ֭קָּחֶנּוּתִקָּחֶנּוּתקחנו אֶלאֶלאל־־־גְּבוּל֑וֹגְּבוּלוֹגבולו וְכִֽיוְכִיוכי־־־תָ֝בִ֗יןתָבִיןתבין נְתִיב֥וֹתנְתִיבוֹתנתיבות בֵּיתֽוֹבֵּיתוֹביתו׃׃׃ 38:21 יָ֭דַעְתָּיָדַעְתָּידעת כִּיכִּיכי־־־אָ֣זאָזאז תִּוָּלֵ֑דתִּוָּלֵדתולד וּמִסְפַּ֖רוּמִסְפַּרומספר יָמֶ֣יךָיָמֶיךָימיך רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 38:22 הֲ֭בָאתָהֲבָאתָהבאת אֶלאֶלאל־־־אֹצְר֣וֹתאֹצְרוֹתאצרות שָׁ֑לֶגשָׁלֶגשלג וְאֹצְר֖וֹתוְאֹצְרוֹתואצרות בָּרָ֣דבָּרָדברד תִּרְאֶֽהתִּרְאֶהתראה׃׃׃ 38:23 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָשַׂ֥כְתִּיחָשַׂכְתִּיחשכתי לְעֶתלְעֶתלעת־־־צָ֑רצָרצר לְי֥וֹםלְיוֹםליום קְ֝רָ֗בקְרָבקרב וּמִלְחָמָֽהוּמִלְחָמָהומלחמה׃׃׃ 38:24 אֵיאֵיאי־־־זֶ֣הזֶהזה הַ֭דֶּרֶךְהַדֶּרֶךְהדרך יֵחָ֣לֶקיֵחָלֶקיחלק א֑וֹראוֹראור יָפֵ֖ץיָפֵץיפץ קָדִ֣יםקָדִיםקדים עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 38:25 מִֽימִימי־־־פִלַּ֣גפִלַּגפלג לַשֶּׁ֣טֶףלַשֶּׁטֶףלשטף תְּעָלָ֑התְּעָלָהתעלה וְ֝דֶ֗רֶךְוְדֶרֶךְודרך לַחֲזִ֥יזלַחֲזִיזלחזיז קֹלֽוֹתקֹלוֹתקלות׃׃׃ 38:26 לְ֭הַמְטִירלְהַמְטִירלהמטיר עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ לֹאלֹאלא־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש מִ֝דְבָּ֗רמִדְבָּרמדבר לֹאלֹאלא־־־אָדָ֥םאָדָםאדם בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 38:27 לְהַשְׂבִּ֣יעַלְהַשְׂבִּיעַלהשביע שֹׁ֭אָהשֹׁאָהשאה וּמְשֹׁאָ֑הוּמְשֹׁאָהומשאה וּ֝לְהַצְמִ֗יחַוּלְהַצְמִיחַולהצמיח מֹ֣צָאמֹצָאמצא דֶֽשֶׁאדֶשֶׁאדשא׃׃׃ 38:28 הֲיֵשׁהֲיֵשׁהיש־־־לַמָּטָ֥רלַמָּטָרלמטר אָ֑באָבאב א֥וֹאוֹאו מִימִימי־־־ה֝וֹלִ֗ידהוֹלִידהוליד אֶגְלֵיאֶגְלֵיאגלי־־־טָֽלטָלטל׃׃׃ 38:29 מִבֶּ֣טֶןמִבֶּטֶןמבטן מִ֭ימִימי יָצָ֣איָצָאיצא הַקָּ֑רַחהַקָּרַחהקרח וּכְפֹ֥רוּכְפֹרוכפר שָׁ֝מַיִםשָׁמַיִםשמים מִ֣ימִימי יְלָדֽוֹיְלָדוֹילדו׃׃׃ 38:30 כָּ֭אֶבֶןכָּאֶבֶןכאבן מַ֣יִםמַיִםמים יִתְחַבָּ֑אוּיִתְחַבָּאוּיתחבאו וּפְנֵ֥יוּפְנֵיופני תְ֝ה֗וֹםתְהוֹםתהום יִתְלַכָּֽדוּיִתְלַכָּדוּיתלכדו׃׃׃ 38:31 הַֽ֭תְקַשֵּׁרהַתְקַשֵּׁרהתקשר מַעֲדַנּ֣וֹתמַעֲדַנּוֹתמעדנות כִּימָ֑הכִּימָהכימה אֽוֹאוֹאו־־־מֹשְׁכ֖וֹתמֹשְׁכוֹתמשכות כְּסִ֣ילכְּסִילכסיל תְּפַתֵּֽחַתְּפַתֵּחַתפתח׃׃׃ 38:32 הֲתֹצִ֣יאהֲתֹצִיאהתציא מַזָּר֣וֹתמַזָּרוֹתמזרות בְּעִתּ֑וֹבְּעִתּוֹבעתו וְ֝עַ֗יִשׁוְעַיִשׁועיש עַלעַלעל־־־בָּנֶ֥יהָבָּנֶיהָבניה תַנְחֵֽםתַנְחֵםתנחם׃׃׃ 38:33 הֲ֭יָדַעְתָּהֲיָדַעְתָּהידעת חֻקּ֣וֹתחֻקּוֹתחקות שָׁמָ֑יִםשָׁמָיִםשמים אִםאִםאם־־־תָּשִׂ֖יםתָּשִׂיםתשים מִשְׁטָר֣וֹמִשְׁטָרוֹמשטרו בָאָֽרֶץבָאָרֶץבארץ׃׃׃ 38:34 הֲתָרִ֣יםהֲתָרִיםהתרים לָעָ֣בלָעָבלעב קוֹלֶ֑ךָקוֹלֶךָקולך וְֽשִׁפְעַתוְשִׁפְעַתושפעת־־־מַ֥יִםמַיִםמים תְּכַסֶּֽךָּתְּכַסֶּךָּתכסך׃׃׃ 38:35 הַֽתְשַׁלַּ֣חהַתְשַׁלַּחהתשלח בְּרָקִ֣יםבְּרָקִיםברקים וְיֵלֵ֑כוּוְיֵלֵכוּוילכו וְיֹאמְר֖וּוְיֹאמְרוּויאמרו לְךָ֣לְךָלך הִנֵּֽנוּהִנֵּנוּהננו׃׃׃ 38:36 מִימִימי־־־שָׁ֭תשָׁתשת בַּטֻּח֣וֹתבַּטֻּחוֹתבטחות חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה א֤וֹאוֹאו מִֽימִימי־־־נָתַ֖ןנָתַןנתן לַשֶּׂ֣כְוִילַשֶּׂכְוִילשכוי בִינָֽהבִינָהבינה׃׃׃ 38:37 מִֽימִימי־־־יְסַפֵּ֣ריְסַפֵּריספר שְׁחָקִ֣יםשְׁחָקִיםשחקים בְּחָכְמָ֑הבְּחָכְמָהבחכמה וְנִבְלֵ֥יוְנִבְלֵיונבלי שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים מִ֣ימִימי יַשְׁכִּֽיביַשְׁכִּיבישכיב׃׃׃ 38:38 בְּצֶ֣קֶתבְּצֶקֶתבצקת עָ֭פָרעָפָרעפר לַמּוּצָ֑קלַמּוּצָקלמוצק וּרְגָבִ֥יםוּרְגָבִיםורגבים יְדֻבָּֽקוּיְדֻבָּקוּידבקו׃׃׃ 38:39 הֲתָצ֣וּדהֲתָצוּדהתצוד לְלָבִ֣יאלְלָבִיאללביא טָ֑רֶףטָרֶףטרף וְחַיַּ֖תוְחַיַּתוחית כְּפִירִ֣יםכְּפִירִיםכפירים תְּמַלֵּֽאתְּמַלֵּאתמלא׃׃׃ 38:40 כִּיכִּיכי־־־יָשֹׁ֥חוּיָשֹׁחוּישחו בַמְּעוֹנ֑וֹתבַמְּעוֹנוֹתבמעונות יֵשְׁב֖וּיֵשְׁבוּישבו בַסֻּכָּ֣הבַסֻּכָּהבסכה לְמוֹלְמוֹלמו־־־אָֽרֶבאָרֶבארב׃׃׃ 38:41 מִ֤ימִימי יָכִ֥יןיָכִיןיכין לָעֹרֵ֗בלָעֹרֵבלערב צֵ֫יד֥וֹצֵידוֹצידו כִּֽיכִּיכי־־־[יְלָדֹו כ][יְלָדֹו כ][ילדו כ] (יְ֭לָדָיו ק)(יְלָדָיו ק)(ילדיו ק) אֶלאֶלאל־־־אֵ֣לאֵלאל יְשַׁוֵּ֑עוּיְשַׁוֵּעוּישועו יִ֝תְע֗וּיִתְעוּיתעו לִבְלִילִבְלִילבלי־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain