Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 40

40:6 וַיַּֽעַןוַיַּעַןויען־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־אִ֭יּוֹבאִיּוֹבאיוב [מנ כ][מנ כ][מנ כ] (מִ֥ן ק)(מִן ק)(מן ק) [סְעָרָה כ][סְעָרָה כ][סערה כ] ׀׀׀ (סְעָרָ֗ה ק)(סְעָרָה ק)(סערה ק) וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 40:7 אֱזָראֱזָראזר־־־נָ֣אנָאנא כְגֶ֣בֶרכְגֶבֶרכגבר חֲלָצֶ֑יךָחֲלָצֶיךָחלציך אֶ֝שְׁאָלְךָ֗אֶשְׁאָלְךָאשאלך וְהוֹדִיעֵֽנִיוְהוֹדִיעֵנִיוהודיעני׃׃׃ 40:8 הַ֭אַףהַאַףהאף תָּפֵ֣רתָּפֵרתפר מִשְׁפָּטִ֑ימִשְׁפָּטִימשפטי תַּ֝רְשִׁיעֵ֗נִיתַּרְשִׁיעֵנִיתרשיעני לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תִּצְדָּֽקתִּצְדָּקתצדק׃׃׃ 40:9 וְאִםוְאִםואם־־־זְר֖וֹעַזְרוֹעַזרוע כָּאֵ֥לכָּאֵלכאל ׀׀׀ לָ֑ךְלָךְלך וּ֝בְק֗וֹלוּבְקוֹלובקול כָּמֹ֥הוּכָּמֹהוּכמהו תַרְעֵֽםתַרְעֵםתרעם׃׃׃ 40:10 עֲדֵ֥העֲדֵהעדה נָ֣אנָאנא גָֽא֣וֹןגָאוֹןגאון וָגֹ֑בַהּוָגֹבַהּוגבה וְה֖וֹדוְהוֹדוהוד וְהָדָ֣רוְהָדָרוהדר תִּלְבָּֽשׁתִּלְבָּשׁתלבש׃׃׃ 40:11 הָ֭פֵץהָפֵץהפץ עֶבְר֣וֹתעֶבְרוֹתעברות אַפֶּ֑ךָאַפֶּךָאפך וּרְאֵ֥הוּרְאֵהוראה כָלכָלכל־־־גֵּ֝אֶ֗הגֵּאֶהגאה וְהַשְׁפִּילֵֽהוּוְהַשְׁפִּילֵהוּוהשפילהו׃׃׃ 40:12 רְאֵ֣הרְאֵהראה כָלכָלכל־־־גֵּ֭אֶהגֵּאֶהגאה הַכְנִיעֵ֑הוּהַכְנִיעֵהוּהכניעהו וַהֲדֹ֖ךְוַהֲדֹךְוהדך רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים תַּחְתָּֽםתַּחְתָּםתחתם׃׃׃ 40:13 טָמְנֵ֣םטָמְנֵםטמנם בֶּעָפָ֣רבֶּעָפָרבעפר יָ֑חַדיָחַדיחד פְּ֝נֵיהֶ֗םפְּנֵיהֶםפניהם חֲבֹ֣שׁחֲבֹשׁחבש בַּטָּמֽוּןבַּטָּמוּןבטמון׃׃׃ 40:14 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני אוֹדֶ֑ךָּאוֹדֶךָּאודך כִּֽיכִּיכי־־־תוֹשִׁ֖עַתוֹשִׁעַתושע לְךָ֣לְךָלך יְמִינֶֽךָיְמִינֶךָימינך׃׃׃ 40:15 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא בְ֭הֵמוֹתבְהֵמוֹתבהמות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך חָ֝צִ֗ירחָצִירחציר כַּבָּקָ֥רכַּבָּקָרכבקר יֹאכֵֽליֹאכֵליאכל׃׃׃ 40:16 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא כֹח֣וֹכֹחוֹכחו בְמָתְנָ֑יובְמָתְנָיובמתניו וְ֝אֹנ֗וֹוְאֹנוֹואנו בִּשְׁרִירֵ֥יבִּשְׁרִירֵיבשרירי בִטְנֽוֹבִטְנוֹבטנו׃׃׃ 40:17 יַחְפֹּ֣ץיַחְפֹּץיחפץ זְנָב֣וֹזְנָבוֹזנבו כְמוֹכְמוֹכמו־־־אָ֑רֶזאָרֶזארז גִּידֵ֖יגִּידֵיגידי [פַחֲדֹו כ][פַחֲדֹו כ][פחדו כ] (פַחֲדָ֣יו ק)(פַחֲדָיו ק)(פחדיו ק) יְשֹׂרָֽגוּיְשֹׂרָגוּישרגו׃׃׃ 40:18 עֲ֭צָמָיועֲצָמָיועצמיו אֲפִיקֵ֣יאֲפִיקֵיאפיקי נְחוּשָׁ֑הנְחוּשָׁהנחושה גְּ֝רָמָ֗יוגְּרָמָיוגרמיו כִּמְטִ֥ילכִּמְטִילכמטיל בַּרְזֶֽלבַּרְזֶלברזל׃׃׃ 40:19 ה֭וּאהוּאהוא רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־אֵ֑לאֵלאל הָ֝עֹשׂוֹהָעֹשׂוֹהעשו יַגֵּ֥שׁיַגֵּשׁיגש חַרְבּֽוֹחַרְבּוֹחרבו׃׃׃ 40:20 כִּֽיכִּיכי־־־ב֭וּלבוּלבול הָרִ֣יםהָרִיםהרים יִשְׂאוּיִשְׂאוּישאו־־־ל֑וֹלוֹלו וְֽכָלוְכָלוכל־־־חַיַּ֥תחַיַּתחית הַ֝שָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה יְשַֽׂחֲקוּיְשַׂחֲקוּישחקו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 40:21 תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־צֶאֱלִ֥יםצֶאֱלִיםצאלים יִשְׁכָּ֑ביִשְׁכָּבישכב בְּסֵ֖תֶרבְּסֵתֶרבסתר קָנֶ֣הקָנֶהקנה וּבִצָּֽהוּבִצָּהובצה׃׃׃ 40:22 יְסֻכֻּ֣הוּיְסֻכֻּהוּיסכהו צֶאֱלִ֣יםצֶאֱלִיםצאלים צִֽלֲל֑וֹצִלֲלוֹצללו יְ֝סֻבּ֗וּהוּיְסֻבּוּהוּיסבוהו עַרְבֵיעַרְבֵיערבי־־־נָֽחַלנָחַלנחל׃׃׃ 40:23 הֵ֤ןהֵןהן יַעֲשֹׁ֣קיַעֲשֹׁקיעשק נָ֭הָרנָהָרנהר לֹ֣אלֹאלא יַחְפּ֑וֹזיַחְפּוֹזיחפוז יִבְטַ֓חיִבְטַחיבטח ׀׀׀ כִּֽיכִּיכי־־־יָגִ֖יחַיָגִיחַיגיח יַרְדֵּ֣ןיַרְדֵּןירדן אֶלאֶלאל־־־פִּֽיהוּפִּיהוּפיהו׃׃׃ 40:24 בְּעֵינָ֥יובְּעֵינָיובעיניו יִקָּחֶ֑נּוּיִקָּחֶנּוּיקחנו בְּ֝מֽוֹקְשִׁ֗יםבְּמוֹקְשִׁיםבמוקשים יִנְקָביִנְקָבינקב־־־אָֽףאָףאף׃׃׃ 40:25 תִּמְשֹׁ֣ךְתִּמְשֹׁךְתמשך לִוְיָתָ֣ןלִוְיָתָןלויתן בְּחַכָּ֑הבְּחַכָּהבחכה וּ֝בְחֶ֗בֶלוּבְחֶבֶלובחבל תַּשְׁקִ֥יעַתַּשְׁקִיעַתשקיע לְשֹׁנֽוֹלְשֹׁנוֹלשנו׃׃׃ 40:26 הֲתָשִׂ֣יםהֲתָשִׂיםהתשים אַגְמ֣וֹןאַגְמוֹןאגמון בְּאַפּ֑וֹבְּאַפּוֹבאפו וּ֝בְח֗וֹחַוּבְחוֹחַובחוח תִּקּ֥וֹבתִּקּוֹבתקוב לֶֽחֱיוֹלֶחֱיוֹלחיו׃׃׃ 40:27 הֲיַרְבֶּ֣ההֲיַרְבֶּההירבה אֵ֭לֶיךָאֵלֶיךָאליך תַּחֲנוּנִ֑יםתַּחֲנוּנִיםתחנונים אִםאִםאם־־־יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך רַכּֽוֹתרַכּוֹתרכות׃׃׃ 40:28 הֲיִכְרֹ֣תהֲיִכְרֹתהיכרת בְּרִ֣יתבְּרִיתברית עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך תִּ֝קָּחֶ֗נּוּתִּקָּחֶנּוּתקחנו לְעֶ֣בֶדלְעֶבֶדלעבד עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 40:29 הַֽתְשַׂחֶקהַתְשַׂחֶקהתשחק־־־בּ֭וֹבּוֹבו כַּצִּפּ֑וֹרכַּצִּפּוֹרכצפור וְ֝תִקְשְׁרֶ֗נּוּוְתִקְשְׁרֶנּוּותקשרנו לְנַעֲרוֹתֶֽיךָלְנַעֲרוֹתֶיךָלנערותיך׃׃׃ 40:30 יִכְר֣וּיִכְרוּיכרו עָ֭לָיועָלָיועליו חַבָּרִ֑יםחַבָּרִיםחברים יֶ֝חֱצ֗וּהוּיֶחֱצוּהוּיחצוהו בֵּ֣יןבֵּיןבין כְּֽנַעֲנִֽיםכְּנַעֲנִיםכנענים׃׃׃ 40:31 הַֽתְמַלֵּ֣אהַתְמַלֵּאהתמלא בְשֻׂכּ֣וֹתבְשֻׂכּוֹתבשכות עוֹר֑וֹעוֹרוֹעורו וּבְצִלְצַ֖לוּבְצִלְצַלובצלצל דָּגִ֣יםדָּגִיםדגים רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 40:32 שִׂיםשִׂיםשים־־־עָלָ֥יועָלָיועליו כַּפֶּ֑ךָכַּפֶּךָכפך זְכֹ֥רזְכֹרזכר מִ֝לְחָמָ֗המִלְחָמָהמלחמה אַלאַלאל־־־תּוֹסַֽףתּוֹסַףתוסף׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain