Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joel 1

1:1 דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֔ההָיָההיה אֶלאֶלאל־־־יוֹאֵ֖ליוֹאֵליואל בֶּןבֶּןבן־־־פְּתוּאֵֽלפְּתוּאֵלפתואל׃׃׃ 1:2 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־זֹאת֙זֹאתזאת הַזְּקֵנִ֔יםהַזְּקֵנִיםהזקנים וְהַֽאֲזִ֔ינוּוְהַאֲזִינוּוהאזינו כֹּ֖לכֹּלכל יוֹשְׁבֵ֣ייוֹשְׁבֵייושבי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ הֶהָ֤יְתָההֶהָיְתָהההיתה זֹּאת֙זֹּאתזאת בִּֽימֵיכֶ֔םבִּימֵיכֶםבימיכם וְאִ֖םוְאִםואם בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי אֲבֹֽתֵיכֶֽםאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם׃׃׃ 1:3 עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה לִבְנֵיכֶ֣םלִבְנֵיכֶםלבניכם סַפֵּ֑רוּסַפֵּרוּספרו וּבְנֵיכֶם֙וּבְנֵיכֶםובניכם לִבְנֵיהֶ֔םלִבְנֵיהֶםלבניהם וּבְנֵיהֶ֖םוּבְנֵיהֶםובניהם לְד֥וֹרלְדוֹרלדור אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 1:4 יֶ֤תֶריֶתֶריתר הַגָּזָם֙הַגָּזָםהגזם אָכַ֣לאָכַלאכל הָֽאַרְבֶּ֔ההָאַרְבֶּההארבה וְיֶ֥תֶרוְיֶתֶרויתר הָאַרְבֶּ֖ההָאַרְבֶּההארבה אָכַ֣לאָכַלאכל הַיָּ֑לֶקהַיָּלֶקהילק וְיֶ֣תֶרוְיֶתֶרויתר הַיֶּ֔לֶקהַיֶּלֶקהילק אָכַ֖לאָכַלאכל הֶחָסִֽילהֶחָסִילהחסיל׃׃׃ 1:5 הָקִ֤יצוּהָקִיצוּהקיצו שִׁכּוֹרִים֙שִׁכּוֹרִיםשכורים וּבְכ֔וּוּבְכוּובכו וְהֵילִ֖לוּוְהֵילִלוּוהיללו כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֣תֵישֹׁתֵישתי יָ֑יִןיָיִןיין עַלעַלעל־־־עָסִ֕יסעָסִיסעסיס כִּ֥יכִּיכי נִכְרַ֖תנִכְרַתנכרת מִפִּיכֶֽםמִפִּיכֶםמפיכם׃׃׃ 1:6 כִּֽיכִּיכי־־־גוֹי֙גוֹיגוי עָלָ֣העָלָהעלה עַלעַלעל־־־אַרְצִ֔יאַרְצִיארצי עָצ֖וּםעָצוּםעצום וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר שִׁנָּיו֙שִׁנָּיושניו שִׁנֵּ֣ישִׁנֵּישני אַרְיֵ֔האַרְיֵהאריה וּֽמְתַלְּע֥וֹתוּמְתַלְּעוֹתומתלעות לָבִ֖יאלָבִיאלביא לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 1:7 שָׂ֤םשָׂםשם גַּפְנִי֙גַּפְנִיגפני לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה וּתְאֵנָתִ֖יוּתְאֵנָתִיותאנתי לִקְצָפָ֑הלִקְצָפָהלקצפה חָשֹׂ֤ףחָשֹׂףחשף חֲשָׂפָהּ֙חֲשָׂפָהּחשפה וְהִשְׁלִ֔יךְוְהִשְׁלִיךְוהשליך הִלְבִּ֖ינוּהִלְבִּינוּהלבינו שָׂרִיגֶֽיהָשָׂרִיגֶיהָשריגיה׃׃׃ 1:8 אֱלִ֕יאֱלִיאלי כִּבְתוּלָ֥הכִּבְתוּלָהכבתולה חֲגֻֽרַתחֲגֻרַתחגרת־־־שַׂ֖קשַׂקשק עַלעַלעל־־־בַּ֥עַלבַּעַלבעל נְעוּרֶֽיהָנְעוּרֶיהָנעוריה׃׃׃ 1:9 הָכְרַ֥תהָכְרַתהכרת מִנְחָ֛המִנְחָהמנחה וָנֶ֖סֶךְוָנֶסֶךְונסך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה אָֽבְלוּ֙אָבְלוּאבלו הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מְשָׁרְתֵ֖ימְשָׁרְתֵימשרתי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:10 שֻׁדַּ֣דשֻׁדַּדשדד שָׂדֶ֔השָׂדֶהשדה אָבְלָ֖האָבְלָהאבלה אֲדָמָ֑האֲדָמָהאדמה כִּ֚יכִּיכי שֻׁדַּ֣דשֻׁדַּדשדד דָּגָ֔ןדָּגָןדגן הוֹבִ֥ישׁהוֹבִישׁהוביש תִּיר֖וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש אֻמְלַ֥לאֻמְלַלאמלל יִצְהָֽריִצְהָריצהר׃׃׃ 1:11 הֹבִ֣ישׁוּהֹבִישׁוּהבישו אִכָּרִ֗יםאִכָּרִיםאכרים הֵילִ֙ילוּ֙הֵילִילוּהילילו כֹּֽרְמִ֔יםכֹּרְמִיםכרמים עַלעַלעל־־־חִטָּ֖החִטָּהחטה וְעַלוְעַלועל־־־שְׂעֹרָ֑השְׂעֹרָהשערה כִּ֥יכִּיכי אָבַ֖דאָבַדאבד קְצִ֥ירקְצִירקציר שָׂדֶֽהשָׂדֶהשדה׃׃׃ 1:12 הַגֶּ֣פֶןהַגֶּפֶןהגפן הוֹבִ֔ישָׁההוֹבִישָׁההובישה וְהַתְּאֵנָ֖הוְהַתְּאֵנָהוהתאנה אֻמְלָ֑לָהאֻמְלָלָהאמללה רִמּ֞וֹןרִמּוֹןרמון גַּםגַּםגם־־־תָּמָ֣רתָּמָרתמר וְתַפּ֗וּחַוְתַפּוּחַותפוח כָּלכָּלכל־־־עֲצֵ֤יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה יָבֵ֔שׁוּיָבֵשׁוּיבשו כִּֽיכִּיכי־־־הֹבִ֥ישׁהֹבִישׁהביש שָׂשׂ֖וֹןשָׂשׂוֹןששון מִןמִןמן־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ ססס 1:13 חִגְר֨וּחִגְרוּחגרו וְסִפְד֜וּוְסִפְדוּוספדו הַכֹּהֲנִ֗יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הֵילִ֙ילוּ֙הֵילִילוּהילילו מְשָׁרְתֵ֣ימְשָׁרְתֵימשרתי מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח בֹּ֚אוּבֹּאוּבאו לִ֣ינוּלִינוּלינו בַשַּׂקִּ֔יםבַשַּׂקִּיםבשקים מְשָׁרְתֵ֖ימְשָׁרְתֵימשרתי אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי כִּ֥יכִּיכי נִמְנַ֛ענִמְנַענמנע מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִנְחָ֥המִנְחָהמנחה וָנָֽסֶךְוָנָסֶךְונסך׃׃׃ 1:14 קַדְּשׁוּקַדְּשׁוּקדשו־־־צוֹם֙צוֹםצום קִרְא֣וּקִרְאוּקראו עֲצָרָ֔העֲצָרָהעצרה אִסְפ֣וּאִסְפוּאספו זְקֵנִ֗יםזְקֵנִיםזקנים כֹּ֚לכֹּלכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בֵּ֖יתבֵּיתבית יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְזַעֲק֖וּוְזַעֲקוּוזעקו אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:15 אֲהָ֖הּאֲהָהּאהה לַיּ֑וֹםלַיּוֹםליום כִּ֤יכִּיכי קָרוֹב֙קָרוֹבקרוב י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּכְשֹׁ֖דוּכְשֹׁדוכשד מִשַׁדַּ֥ימִשַׁדַּימשדי יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 1:16 הֲל֛וֹאהֲלוֹאהלוא נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד עֵינֵ֖ינוּעֵינֵינוּעינינו אֹ֣כֶלאֹכֶלאכל נִכְרָ֑תנִכְרָתנכרת מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו שִׂמְחָ֥השִׂמְחָהשמחה וָגִֽילוָגִילוגיל׃׃׃ 1:17 עָבְשׁ֣וּעָבְשׁוּעבשו פְרֻד֗וֹתפְרֻדוֹתפרדות תַּ֚חַתתַּחַתתחת מֶגְרְפֹ֣תֵיהֶ֔םמֶגְרְפֹתֵיהֶםמגרפתיהם נָשַׁ֙מּוּ֙נָשַׁמּוּנשמו אֹֽצָר֔וֹתאֹצָרוֹתאצרות נֶהֶרְס֖וּנֶהֶרְסוּנהרסו מַמְּגֻר֑וֹתמַמְּגֻרוֹתממגרות כִּ֥יכִּיכי הֹבִ֖ישׁהֹבִישׁהביש דָּגָֽןדָּגָןדגן׃׃׃ 1:18 מַהמַהמה־־־נֶּאֶנְחָ֣הנֶּאֶנְחָהנאנחה בְהֵמָ֗הבְהֵמָהבהמה נָבֹ֙כוּ֙נָבֹכוּנבכו עֶדְרֵ֣יעֶדְרֵיעדרי בָקָ֔רבָקָרבקר כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין מִרְעֶ֖המִרְעֶהמרעה לָהֶ֑םלָהֶםלהם גַּםגַּםגם־־־עֶדְרֵ֥יעֶדְרֵיעדרי הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן נֶאְשָֽׁמוּנֶאְשָׁמוּנאשמו׃׃׃ 1:19 אֵלֶ֥יךָאֵלֶיךָאליך יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶקְרָ֑אאֶקְרָאאקרא כִּ֣יכִּיכי אֵ֗שׁאֵשׁאש אָֽכְלָה֙אָכְלָהאכלה נְא֣וֹתנְאוֹתנאות מִדְבָּ֔רמִדְבָּרמדבר וְלֶ֣הָבָ֔הוְלֶהָבָהולהבה לִהֲטָ֖הלִהֲטָהלהטה כָּלכָּלכל־־־עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 1:20 גַּםגַּםגם־־־בַּהֲמ֥וֹתבַּהֲמוֹתבהמות שָׂדֶ֖השָׂדֶהשדה תַּעֲר֣וֹגתַּעֲרוֹגתערוג אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך כִּ֤יכִּיכי יָֽבְשׁוּ֙יָבְשׁוּיבשו אֲפִ֣יקֵיאֲפִיקֵיאפיקי מָ֔יִםמָיִםמים וְאֵ֕שׁוְאֵשׁואש אָכְלָ֖האָכְלָהאכלה נְא֥וֹתנְאוֹתנאות הַמִּדְבָּֽרהַמִּדְבָּרהמדבר׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain