Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 11

11:1 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כִּשְׁמֹ֖עַכִּשְׁמֹעַכשמע יָבִ֣יןיָבִיןיבין מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־חָצ֑וֹרחָצוֹרחצור וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֶלאֶלאל־־־יוֹבָב֙יוֹבָביובב מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מָד֔וֹןמָדוֹןמדון וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך שִׁמְר֖וֹןשִׁמְרוֹןשמרון וְאֶלוְאֶלואל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַכְשָֽׁףאַכְשָׁףאכשף׃׃׃ 11:2 וְֽאֶלוְאֶלואל־־־הַמְּלָכִ֞יםהַמְּלָכִיםהמלכים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִצְּפ֗וֹןמִצְּפוֹןמצפון בָּהָ֧רבָּהָרבהר וּבָעֲרָבָ֛הוּבָעֲרָבָהובערבה נֶ֥גֶבנֶגֶבנגב כִּֽנֲר֖וֹתכִּנֲרוֹתכנרות וּבַשְּׁפֵלָ֑הוּבַשְּׁפֵלָהובשפלה וּבְנָפ֥וֹתוּבְנָפוֹתובנפות דּ֖וֹרדּוֹרדור מִיָּֽםמִיָּםמים׃׃׃ 11:3 הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני מִמִּזְרָ֣חמִמִּזְרָחממזרח וּמִיָּ֔םוּמִיָּםומים וְהָאֱמֹרִ֧יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַחִתִּ֛יוְהַחִתִּיוהחתי וְהַפְּרִזִּ֥יוְהַפְּרִזִּיוהפרזי וְהַיְבוּסִ֖יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי בָּהָ֑רבָּהָרבהר וְהַֽחִוִּי֙וְהַחִוִּיוהחוי תַּ֣חַתתַּחַתתחת חֶרְמ֔וֹןחֶרְמוֹןחרמון בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַמִּצְפָּֽההַמִּצְפָּההמצפה׃׃׃ 11:4 וַיֵּצְא֣וּוַיֵּצְאוּויצאו הֵ֗םהֵםהם וְכָלוְכָלוכל־־־מַֽחֲנֵיהֶם֙מַחֲנֵיהֶםמחניהם עִמָּ֔םעִמָּםעמם עַםעַםעם־־־רָ֕ברָברב כַּח֛וֹלכַּחוֹלכחול אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־הַיָּ֖םהַיָּםהים לָרֹ֑בלָרֹבלרב וְס֥וּסוְסוּסוסוס וָרֶ֖כֶבוָרֶכֶבורכב רַברַברב־־־מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 11:5 וַיִּוָּ֣עֲד֔וּוַיִּוָּעֲדוּויועדו כֹּ֖לכֹּלכל הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו וַיַּחֲנ֤וּוַיַּחֲנוּויחנו יַחְדָּו֙יַחְדָּויחדו אֶלאֶלאל־־־מֵ֣ימֵימי מֵר֔וֹםמֵרוֹםמרום לְהִלָּחֵ֖םלְהִלָּחֵםלהלחם עִםעִםעם־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
11:6 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁעַ֮יְהוֹשֻׁעַיהושע אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא מִפְּנֵיהֶם֒מִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּֽיכִּיכי־־־מָחָ֞רמָחָרמחר כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֧ןנֹתֵןנתן אֶתאֶתאת־־־כֻּלָּ֛םכֻּלָּםכלם חֲלָלִ֖יםחֲלָלִיםחללים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־סוּסֵיהֶ֣םסוּסֵיהֶםסוסיהם תְּעַקֵּ֔רתְּעַקֵּרתעקר וְאֶתוְאֶתואת־־־מַרְכְּבֹתֵיהֶ֖םמַרְכְּבֹתֵיהֶםמרכבתיהם תִּשְׂרֹ֥ףתִּשְׂרֹףתשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 11:7 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא יְהוֹשֻׁ֡עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכָלוְכָלוכל־־־עַם֩עַםעם הַמִּלְחָמָ֨ההַמִּלְחָמָההמלחמה עִמּ֧וֹעִמּוֹעמו עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם עַלעַלעל־־־מֵ֥ימֵימי מֵר֖וֹםמֵרוֹםמרום פִּתְאֹ֑םפִּתְאֹםפתאם וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 11:8 וַיִּתְּנֵ֨םוַיִּתְּנֵםויתנם יְהוָ֥היְהוָהיהוה בְּיַֽדבְּיַדביד־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּכּוּם֒וַיַּכּוּםויכום וַֽיִּרְדְּפ֞וּםוַיִּרְדְּפוּםוירדפום עַדעַדעד־־־צִיד֣וֹןצִידוֹןצידון רַבָּ֗הרַבָּהרבה וְעַד֙וְעַדועד מִשְׂרְפ֣וֹתמִשְׂרְפוֹתמשרפות מַ֔יִםמַיִםמים וְעַדוְעַדועד־־־בִּקְעַ֥תבִּקְעַתבקעת מִצְפֶּ֖המִצְפֶּהמצפה מִזְרָ֑חָהמִזְרָחָהמזרחה וַיַּכֻּ֕םוַיַּכֻּםויכם עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־לָהֶ֖םלָהֶםלהם שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 11:9 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶם֙לָהֶםלהם יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אָֽמַראָמַראמר־־־ל֖וֹלוֹלו יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־סוּסֵיהֶ֣םסוּסֵיהֶםסוסיהם עִקֵּ֔רעִקֵּרעקר וְאֶתוְאֶתואת־־־מַרְכְּבֹתֵיהֶ֖םמַרְכְּבֹתֵיהֶםמרכבתיהם שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ ססס 11:10 וַיָּ֨שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בָּעֵ֤תבָּעֵתבעת הַהִיא֙הַהִיאההיא וַיִּלְכֹּ֣דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־חָצ֔וֹרחָצוֹרחצור וְאֶתוְאֶתואת־־־מַלְכָּ֖הּמַלְכָּהּמלכה הִכָּ֣ההִכָּההכה בֶחָ֑רֶבבֶחָרֶבבחרב כִּֽיכִּיכי־־־חָצ֣וֹרחָצוֹרחצור לְפָנִ֔יםלְפָנִיםלפנים הִ֕יאהִיאהיא רֹ֖אשׁרֹאשׁראש כָּלכָּלכל־־־הַמַּמְלָכ֥וֹתהַמַּמְלָכוֹתהממלכות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 11:11 וַ֠יַּכּוּוַיַּכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֨פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֤הּבָּהּבה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב הַֽחֲרֵ֔םהַחֲרֵםהחרם לֹ֥אלֹאלא נוֹתַ֖רנוֹתַרנותר כָּלכָּלכל־־־נְשָׁמָ֑הנְשָׁמָהנשמה וְאֶתוְאֶתואת־־־חָצ֖וֹרחָצוֹרחצור שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 11:12 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמְּלָכִֽיםהַמְּלָכִיםהמלכים־־־הָ֠אֵלֶּההָאֵלֶּההאלה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵיהֶ֞םמַלְכֵיהֶםמלכיהם לָכַ֧דלָכַדלכד יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם לְפִילְפִילפי־־־חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב הֶחֱרִ֣יםהֶחֱרִיםהחרים אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֔הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:13 רַ֣קרַקרק כָּלכָּלכל־־־הֶעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים הָעֹֽמְדוֹת֙הָעֹמְדוֹתהעמדות עַלעַלעל־־־תִּלָּ֔םתִּלָּםתלם לֹ֥אלֹאלא שְׂרָפָ֖םשְׂרָפָםשרפם יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל זוּלָתִ֛יזוּלָתִיזולתי אֶתאֶתאת־־־חָצ֥וֹרחָצוֹרחצור לְבַדָּ֖הּלְבַדָּהּלבדה שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ 11:14 וְ֠כֹלוְכֹלוכל שְׁלַ֞לשְׁלַלשלל הֶעָרִ֤יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה וְהַבְּהֵמָ֔הוְהַבְּהֵמָהוהבהמה בָּזְז֥וּבָּזְזוּבזזו לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֣קרַקרק אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָדָ֞םהָאָדָםהאדם הִכּ֣וּהִכּוּהכו לְפִילְפִילפי־־־חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב עַדעַדעד־־־הִשְׁמִדָם֙הִשְׁמִדָםהשמדם אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם לֹ֥אלֹאלא הִשְׁאִ֖ירוּהִשְׁאִירוּהשאירו כָּלכָּלכל־־־נְשָׁמָֽהנְשָׁמָהנשמה׃׃׃ 11:15 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדּ֔וֹעַבְדּוֹעבדו כֵּןכֵּןכן־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְכֵן֙וְכֵןוכן עָשָׂ֣העָשָׂהעשה יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לֹֽאלֹאלא־־־הֵסִ֣ירהֵסִירהסיר דָּבָ֔רדָּבָרדבר מִכֹּ֛למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 11:16 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֗אתהַזֹּאתהזאת הָהָ֤רהָהָרההר וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַנֶּ֙גֶב֙הַנֶּגֶבהנגב וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַגֹּ֔שֶׁןהַגֹּשֶׁןהגשן וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשְּׁפֵלָ֖ההַשְּׁפֵלָההשפלה וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעֲרָבָ֑ההָעֲרָבָההערבה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַ֥רהַרהר יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וּשְׁפֵלָתֹֽהוּשְׁפֵלָתֹהושפלתה׃׃׃ 11:17 מִןמִןמן־־־הָהָ֤רהָהָרההר הֶֽחָלָק֙הֶחָלָקהחלק הָעוֹלֶ֣ההָעוֹלֶההעולה שֵׂעִ֔ירשֵׂעִירשעיר וְעַדוְעַדועד־־־בַּ֤עַלבַּעַלבעל גָּד֙גָּדגד בְּבִקְעַ֣תבְּבִקְעַתבבקעת הַלְּבָנ֔וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון תַּ֖חַתתַּחַתתחת הַרהַרהר־־־חֶרְמ֑וֹןחֶרְמוֹןחרמון וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵיהֶם֙מַלְכֵיהֶםמלכיהם לָכַ֔דלָכַדלכד וַיַּכֵּ֖םוַיַּכֵּםויכם וַיְמִיתֵֽםוַיְמִיתֵםוימיתם׃׃׃ 11:18 יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֗יםרַבִּיםרבים עָשָׂ֧העָשָׂהעשה יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַמְּלָכִ֥יםהַמְּלָכִיםהמלכים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 11:19 לֹֽאלֹאלא־־־הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה עִ֗ירעִירעיר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִשְׁלִ֙ימָה֙הִשְׁלִימָההשלימה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הַחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי גִבְע֑וֹןגִבְעוֹןגבעון אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֖להַכֹּלהכל לָקְח֥וּלָקְחוּלקחו בַמִּלְחָמָֽהבַמִּלְחָמָהבמלחמה׃׃׃ 11:20 כִּ֣יכִּיכי מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ הָיְתָ֡ההָיְתָההיתה לְחַזֵּ֣קלְחַזֵּקלחזק אֶתאֶתאת־־־לִבָּם֩לִבָּםלבם לִקְרַ֨אתלִקְרַאתלקראת הַמִּלְחָמָ֤ההַמִּלְחָמָההמלחמה אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הַֽחֲרִימָ֔םהַחֲרִימָםהחרימם לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי הֱיוֹתהֱיוֹתהיות־־־לָהֶ֖םלָהֶםלהם תְּחִנָּ֑התְּחִנָּהתחנה כִּ֚יכִּיכי לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען הַשְׁמִידָ֔םהַשְׁמִידָםהשמידם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 11:21 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֗יאהַהִיאההיא וַיַּכְרֵ֤תוַיַּכְרֵתויכרת אֶתאֶתאת־־־הָֽעֲנָקִים֙הָעֲנָקִיםהענקים מִןמִןמן־־־הָהָ֤רהָהָרההר מִןמִןמן־־־חֶבְרוֹן֙חֶבְרוֹןחברון מִןמִןמן־־־דְּבִ֣רדְּבִרדבר מִןמִןמן־־־עֲנָ֔בעֲנָבענב וּמִכֹּל֙וּמִכֹּלומכל הַ֣רהַרהר יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּמִכֹּ֖לוּמִכֹּלומכל הַ֣רהַרהר יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עִםעִםעם־־־עָרֵיהֶ֖םעָרֵיהֶםעריהם הֶחֱרִימָ֥םהֶחֱרִימָםהחרימם יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ 11:22 לֹֽאלֹאלא־־־נוֹתַ֣רנוֹתַרנותר עֲנָקִ֔יםעֲנָקִיםענקים בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֗קרַקרק בְּעַזָּ֛הבְּעַזָּהבעזה בְּגַ֥תבְּגַתבגת וּבְאַשְׁדּ֖וֹדוּבְאַשְׁדּוֹדובאשדוד נִשְׁאָֽרוּנִשְׁאָרוּנשארו׃׃׃ 11:23 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר יְהוָה֮יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֒מֹשֶׁהמשה וַיִּתְּנָהּ֩וַיִּתְּנָהּויתנה יְהוֹשֻׁ֨עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לְנַחֲלָ֧הלְנַחֲלָהלנחלה לְיִשְׂרָאֵ֛ללְיִשְׂרָאֵללישראל כְּמַחְלְקֹתָ֖םכְּמַחְלְקֹתָםכמחלקתם לְשִׁבְטֵיהֶ֑םלְשִׁבְטֵיהֶםלשבטיהם וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ שָׁקְטָ֖השָׁקְטָהשקטה מִמִּלְחָמָֽהמִמִּלְחָמָהממלחמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain