Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 18

18:1 וַיִּקָּ֨הֲל֜וּוַיִּקָּהֲלוּויקהלו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֤תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל שִׁלֹ֔השִׁלֹהשלה וַיַּשְׁכִּ֥ינוּוַיַּשְׁכִּינוּוישכינו שָׁ֖םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ נִכְבְּשָׁ֖הנִכְבְּשָׁהנכבשה לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 18:2 וַיִּוָּֽתְרוּ֙וַיִּוָּתְרוּויותרו בִּבְנֵ֣יבִּבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־חָלְק֖וּחָלְקוּחלקו אֶתאֶתאת־־־נַֽחֲלָתָ֑םנַחֲלָתָםנחלתם שִׁבְעָ֖השִׁבְעָהשבעה שְׁבָטִֽיםשְׁבָטִיםשבטים׃׃׃ 18:3 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל עַדעַדעד־־־אָ֙נָה֙אָנָהאנה אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם מִתְרַפִּ֔יםמִתְרַפִּיםמתרפים לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי אֲבֽוֹתֵיכֶֽםאֲבוֹתֵיכֶםאבותיכם׃׃׃ 18:4 הָב֥וּהָבוּהבו לָכֶ֛םלָכֶםלכם שְׁלֹשָׁ֥השְׁלֹשָׁהשלשה אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים לַשָּׁ֑בֶטלַשָּׁבֶטלשבט וְאֶשְׁלָחֵ֗םוְאֶשְׁלָחֵםואשלחם וְיָקֻ֜מוּוְיָקֻמוּויקמו וְיִֽתְהַלְּכ֥וּוְיִתְהַלְּכוּויתהלכו בָאָ֛רֶץבָאָרֶץבארץ וְיִכְתְּב֥וּוְיִכְתְּבוּויכתבו אוֹתָ֛הּאוֹתָהּאותה לְפִ֥ילְפִילפי נַֽחֲלָתָ֖םנַחֲלָתָםנחלתם וְיָבֹ֥אוּוְיָבֹאוּויבאו אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 18:5 וְהִֽתְחַלְּק֥וּוְהִתְחַלְּקוּוהתחלקו אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה לְשִׁבְעָ֣הלְשִׁבְעָהלשבעה חֲלָקִ֑יםחֲלָקִיםחלקים יְהוּדָ֞היְהוּדָהיהודה יַעֲמֹ֤דיַעֲמֹדיעמד עַלעַלעל־־־גְּבוּלוֹ֙גְּבוּלוֹגבולו מִנֶּ֔גֶבמִנֶּגֶבמנגב וּבֵ֥יתוּבֵיתובית יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף יַעַמְד֥וּיַעַמְדוּיעמדו עַלעַלעל־־־גְּבוּלָ֖םגְּבוּלָםגבולם מִצָּפֽוֹןמִצָּפוֹןמצפון׃׃׃ 18:6 וְאַתֶּ֞םוְאַתֶּםואתם תִּכְתְּב֤וּתִּכְתְּבוּתכתבו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה חֲלָקִ֔יםחֲלָקִיםחלקים וַֽהֲבֵאתֶ֥םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם אֵלַ֖יאֵלַיאלי הֵ֑נָּההֵנָּההנה וְיָרִ֨יתִיוְיָרִיתִיויריתי לָכֶ֤םלָכֶםלכם גּוֹרָל֙גּוֹרָלגורל פֹּ֔הפֹּהפה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 18:7 כִּ֠יכִּיכי אֵֽיןאֵיןאין־־־חֵ֤לֶקחֵלֶקחלק לַלְוִיִּם֙לַלְוִיִּםללוים בְּקִרְבְּכֶ֔םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם כִּֽיכִּיכי־־־כְהֻנַּ֥תכְהֻנַּתכהנת יְהוָ֖היְהוָהיהוה נַחֲלָת֑וֹנַחֲלָתוֹנחלתו וְגָ֡דוְגָדוגד וּרְאוּבֵ֡ןוּרְאוּבֵןוראובן וַחֲצִי֩וַחֲצִיוחצי שֵׁ֨בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֜ההַמְנַשֶּׁההמנשה לָקְח֣וּלָקְחוּלקחו נַחֲלָתָ֗םנַחֲלָתָםנחלתם מֵעֵ֤בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּן֙לַיַּרְדֵּןלירדן מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לָהֶ֔םלָהֶםלהם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 18:8 וַיָּקֻ֥מוּוַיָּקֻמוּויקמו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו יְהוֹשֻׁ֡עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הַהֹלְכִים֩הַהֹלְכִיםההלכים לִכְתֹּ֨בלִכְתֹּבלכתב אֶתאֶתאת־־־הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לְ֠כוּלְכוּלכו וְהִתְהַלְּכ֨וּוְהִתְהַלְּכוּוהתהלכו בָאָ֜רֶץבָאָרֶץבארץ וְכִתְב֤וּוְכִתְבוּוכתבו אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה וְשׁ֣וּבוּוְשׁוּבוּושובו אֵלַ֔יאֵלַיאלי וּ֠פֹהוּפֹהופה אַשְׁלִ֨יךְאַשְׁלִיךְאשליך לָכֶ֥םלָכֶםלכם גּוֹרָ֛לגּוֹרָלגורל לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּשִׁלֹֽהבְּשִׁלֹהבשלה׃׃׃ 18:9 וַיֵּלְכ֤וּוַיֵּלְכוּוילכו הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיַּעַבְר֣וּוַיַּעַבְרוּויעברו בָאָ֔רֶץבָאָרֶץבארץ וַיִּכְתְּב֧וּהָוַיִּכְתְּבוּהָויכתבוה לֶֽעָרִ֛יםלֶעָרִיםלערים לְשִׁבְעָ֥הלְשִׁבְעָהלשבעה חֲלָקִ֖יםחֲלָקִיםחלקים עַלעַלעל־־־סֵ֑פֶרסֵפֶרספר וַיָּבֹ֧אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֖ההַמַּחֲנֶההמחנה שִׁלֹֽהשִׁלֹהשלה׃׃׃ 18:10 וַיַּשְׁלֵךְ֩וַיַּשְׁלֵךְוישלך לָהֶ֨םלָהֶםלהם יְהוֹשֻׁ֧עַיְהוֹשֻׁעַיהושע גּוֹרָ֛לגּוֹרָלגורל בְּשִׁלֹ֖הבְּשִׁלֹהבשלה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיְחַלֶּקוַיְחַלֶּקויחלק־־־שָׁ֨םשָׁםשם יְהוֹשֻׁ֧עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כְּמַחְלְקֹתָֽםכְּמַחְלְקֹתָםכמחלקתם׃׃׃ פפפ
18:11 וַיַּ֗עַלוַיַּעַלויעל גּוֹרַ֛לגּוֹרַלגורל מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא גְּב֣וּלגְּבוּלגבול גּֽוֹרָלָ֔םגּוֹרָלָםגורלם בֵּ֚יןבֵּיןבין בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וּבֵ֖יןוּבֵיןובין בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 18:12 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי לָהֶ֧םלָהֶםלהם הַגְּב֛וּלהַגְּבוּלהגבול לִפְאַ֥תלִפְאַתלפאת צָפ֖וֹנָהצָפוֹנָהצפונה מִןמִןמן־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְעָלָ֣הוְעָלָהועלה הַגְּבוּל֩הַגְּבוּלהגבול אֶלאֶלאל־־־כֶּ֨תֶףכֶּתֶףכתף יְרִיח֜וֹיְרִיחוֹיריחו מִצָּפ֗וֹןמִצָּפוֹןמצפון וְעָלָ֤הוְעָלָהועלה בָהָר֙בָהָרבהר יָ֔מָּהיָמָּהימה [וְהָיָה כ][וְהָיָה כ][והיה כ] (וְהָיוּ֙ ק)(וְהָיוּ ק)(והיו ק) תֹּֽצְאֹתָ֔יותֹּצְאֹתָיותצאתיו מִדְבַּ֖רָהמִדְבַּרָהמדברה בֵּ֥יתבֵּיתבית אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 18:13 וְעָבַר֩וְעָבַרועבר מִשָּׁ֨םמִשָּׁםמשם הַגְּב֜וּלהַגְּבוּלהגבול ל֗וּזָהלוּזָהלוזה אֶלאֶלאל־־־כֶּ֤תֶףכֶּתֶףכתף ל֙וּזָה֙לוּזָהלוזה נֶ֔גְבָּהנֶגְבָּהנגבה הִ֖יאהִיאהיא בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֑לאֵלאל וְיָרַ֤דוְיָרַדוירד הַגְּבוּל֙הַגְּבוּלהגבול עַטְר֣וֹתעַטְרוֹתעטרות אַדָּ֔ראַדָּראדר עַלעַלעל־־־הָהָ֕רהָהָרההר אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר מִנֶּ֥גֶבמִנֶּגֶבמנגב לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־חֹר֖וֹןחֹרוֹןחרון תַּחְתּֽוֹןתַּחְתּוֹןתחתון׃׃׃ 18:14 וְתָאַ֣רוְתָאַרותאר הַגְּבוּל֩הַגְּבוּלהגבול וְנָסַ֨בוְנָסַבונסב לִפְאַתלִפְאַתלפאת־־־יָ֜םיָםים נֶ֗גְבָּהנֶגְבָּהנגבה מִןמִןמן־־־הָהָר֙הָהָרההר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני בֵיתבֵיתבית־־־חֹרוֹן֮חֹרוֹןחרון נֶגְבָּה֒נֶגְבָּהנגבה [וְהָיָה כ][וְהָיָה כ][והיה כ] (וְהָי֣וּ ק)(וְהָיוּ ק)(והיו ק) תֹֽצְאֹתָ֗יותֹצְאֹתָיותצאתיו אֶלאֶלאל־־־קִרְיַתקִרְיַתקרית־־־בַּ֙עַל֙בַּעַלבעל הִ֚יאהִיאהיא קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית יְעָרִ֔יםיְעָרִיםיערים עִ֖ירעִירעיר בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה זֹ֖אתזֹאתזאת פְּאַתפְּאַתפאת־־־יָֽםיָםים׃׃׃ 18:15 וּפְאַתוּפְאַתופאת־־־נֶ֕גְבָּהנֶגְבָּהנגבה מִקְצֵ֖המִקְצֵהמקצה קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית יְעָרִ֑יםיְעָרִיםיערים וְיָצָ֤אוְיָצָאויצא הַגְּבוּל֙הַגְּבוּלהגבול יָ֔מָּהיָמָּהימה וְיָצָ֕אוְיָצָאויצא אֶלאֶלאל־־־מַעְיַ֖ןמַעְיַןמעין מֵ֥ימֵימי נֶפְתּֽוֹחַנֶפְתּוֹחַנפתוח׃׃׃ 18:16 וְיָרַ֨דוְיָרַדוירד הַגְּב֜וּלהַגְּבוּלהגבול אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָהָ֗רהָהָרההר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵי֙פְּנֵיפני גֵּ֣יגֵּיגי בֶןבֶןבן־־־הִנֹּ֔םהִנֹּםהנם אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר בְּעֵ֥מֶקבְּעֵמֶקבעמק רְפָאִ֖יםרְפָאִיםרפאים צָפ֑וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְיָרַד֩וְיָרַדוירד גֵּ֨יגֵּיגי הִנֹּ֜םהִנֹּםהנם אֶלאֶלאל־־־כֶּ֤תֶףכֶּתֶףכתף הַיְבוּסִי֙הַיְבוּסִיהיבוסי נֶ֔גְבָּהנֶגְבָּהנגבה וְיָרַ֖דוְיָרַדוירד עֵ֥יןעֵיןעין רֹגֵֽלרֹגֵלרגל׃׃׃ 18:17 וְתָאַ֣רוְתָאַרותאר מִצָּפ֗וֹןמִצָּפוֹןמצפון וְיָצָא֙וְיָצָאויצא עֵ֣יןעֵיןעין שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש וְיָצָא֙וְיָצָאויצא אֶלאֶלאל־־־גְּלִיל֔וֹתגְּלִילוֹתגלילות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נֹ֖כַחנֹכַחנכח מַעֲלֵ֣המַעֲלֵהמעלה אֲדֻמִּ֑יםאֲדֻמִּיםאדמים וְיָרַ֕דוְיָרַדוירד אֶ֥בֶןאֶבֶןאבן בֹּ֖הַןבֹּהַןבהן בֶּןבֶּןבן־־־רְאוּבֵֽןרְאוּבֵןראובן׃׃׃ 18:18 וְעָבַ֛רוְעָבַרועבר אֶלאֶלאל־־־כֶּ֥תֶףכֶּתֶףכתף מוּלמוּלמול־־־הָֽעֲרָבָ֖ההָעֲרָבָההערבה צָפ֑וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְיָרַ֖דוְיָרַדוירד הָעֲרָבָֽתָההָעֲרָבָתָההערבתה׃׃׃ 18:19 וְעָבַ֨רוְעָבַרועבר הַגְּב֜וּלהַגְּבוּלהגבול אֶלאֶלאל־־־כֶּ֣תֶףכֶּתֶףכתף בֵּיתבֵּיתבית־־־חָגְלָה֮חָגְלָהחגלה צָפוֹנָה֒צָפוֹנָהצפונה [וְהָיָה כ][וְהָיָה כ][והיה כ] (וְהָי֣וּ ק)(וְהָיוּ ק)(והיו ק) ׀׀׀ [תֹּצְאֹותָיו כ][תֹּצְאֹותָיו כ][תצאותיו כ] (תֹּצְא֣וֹת ק)(תֹּצְאוֹת ק)(תצאות ק) הַגְּב֗וּלהַגְּבוּלהגבול אֶלאֶלאל־־־לְשׁ֤וֹןלְשׁוֹןלשון יָםיָםים־־־הַמֶּ֙לַח֙הַמֶּלַחהמלח צָפ֔וֹנָהצָפוֹנָהצפונה אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֥הקְצֵהקצה הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן נֶ֑גְבָּהנֶגְבָּהנגבה זֶ֖הזֶהזה גְּב֥וּלגְּבוּלגבול נֶֽגֶבנֶגֶבנגב׃׃׃ 18:20 וְהַיַּרְדֵּ֥ןוְהַיַּרְדֵּןוהירדן יִגְבֹּליִגְבֹּליגבל־־־אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לִפְאַתלִפְאַתלפאת־־־קֵ֑דְמָהקֵדְמָהקדמה זֹ֡אתזֹאתזאת נַחֲלַת֩נַחֲלַתנחלת בְּנֵ֨יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֧ןבִנְיָמִןבנימן לִגְבֽוּלֹתֶ֛יהָלִגְבוּלֹתֶיהָלגבולתיה סָבִ֖יבסָבִיבסביב לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 18:21 וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו הֶֽעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים לְמַטֵּ֛הלְמַטֵּהלמטה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן לְמִשְׁפְּחֽוֹתֵיהֶ֑םלְמִשְׁפְּחוֹתֵיהֶםלמשפחותיהם יְרִיח֥וֹיְרִיחוֹיריחו וּבֵיתוּבֵיתובית־־־חָגְלָ֖החָגְלָהחגלה וְעֵ֥מֶקוְעֵמֶקועמק קְצִֽיץקְצִיץקציץ׃׃׃ 18:22 וּבֵ֧יתוּבֵיתובית הָֽעֲרָבָ֛ההָעֲרָבָההערבה וּצְמָרַ֖יִםוּצְמָרַיִםוצמרים וּבֵֽיתוּבֵיתובית־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 18:23 וְהָעַוִּ֥יםוְהָעַוִּיםוהעוים וְהַפָּרָ֖הוְהַפָּרָהוהפרה וְעָפְרָֽהוְעָפְרָהועפרה׃׃׃ 18:24 וּכְפַ֧רוּכְפַרוכפר [הָעַמֹּנִי כ][הָעַמֹּנִי כ][העמני כ] (הָֽעַמֹּנָ֛ה ק)(הָעַמֹּנָה ק)(העמנה ק) וְהָֽעָפְנִ֖יוְהָעָפְנִיוהעפני וָגָ֑בַעוָגָבַעוגבע עָרִ֥יםעָרִיםערים שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 18:25 גִּבְע֥וֹןגִּבְעוֹןגבעון וְהָֽרָמָ֖הוְהָרָמָהוהרמה וּבְאֵרֽוֹתוּבְאֵרוֹתובארות׃׃׃ 18:26 וְהַמִּצְפֶּ֥הוְהַמִּצְפֶּהוהמצפה וְהַכְּפִירָ֖הוְהַכְּפִירָהוהכפירה וְהַמֹּצָֽהוְהַמֹּצָהוהמצה׃׃׃ 18:27 וְרֶ֥קֶםוְרֶקֶםורקם וְיִרְפְּאֵ֖לוְיִרְפְּאֵלוירפאל וְתַרְאֲלָֽהוְתַרְאֲלָהותראלה׃׃׃ 18:28 וְצֵלַ֡עוְצֵלַעוצלע הָאֶ֜לֶףהָאֶלֶףהאלף וְהַיְבוּסִ֨יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי הִ֤יאהִיאהיא יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת קִרְיַ֔תקִרְיַתקרית עָרִ֥יםעָרִיםערים אַרְבַּֽעאַרְבַּעארבע־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶ֑ןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן זֹ֛אתזֹאתזאת נַֽחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain