Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 19

19:1 וַיֵּצֵ֞אוַיֵּצֵאויצא הַגּוֹרָ֤להַגּוֹרָלהגורל הַשֵּׁנִי֙הַשֵּׁנִיהשני לְשִׁמְע֔וֹןלְשִׁמְעוֹןלשמעון לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־שִׁמְע֖וֹןשִׁמְעוֹןשמעון לְמִשְׁפְּחוֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי נַֽחֲלָתָ֔םנַחֲלָתָםנחלתם בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 19:2 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּנַֽחֲלָתָ֑םבְּנַחֲלָתָםבנחלתם בְּאֵֽרבְּאֵרבאר־־־שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע וְשֶׁ֖בַעוְשֶׁבַעושבע וּמוֹלָדָֽהוּמוֹלָדָהומולדה׃׃׃ 19:3 וַחֲצַ֥רוַחֲצַרוחצר שׁוּעָ֛לשׁוּעָלשועל וּבָלָ֖הוּבָלָהובלה וָעָֽצֶםוָעָצֶםועצם׃׃׃ 19:4 וְאֶלְתּוֹלַ֥דוְאֶלְתּוֹלַדואלתולד וּבְת֖וּלוּבְתוּלובתול וְחָרְמָֽהוְחָרְמָהוחרמה׃׃׃ 19:5 וְצִֽקְלַ֥גוְצִקְלַגוצקלג וּבֵיתוּבֵיתובית־־־הַמַּרְכָּב֖וֹתהַמַּרְכָּבוֹתהמרכבות וַחֲצַ֥רוַחֲצַרוחצר סוּסָֽהסוּסָהסוסה׃׃׃ 19:6 וּבֵ֥יתוּבֵיתובית לְבָא֖וֹתלְבָאוֹתלבאות וְשָֽׁרוּחֶ֑ןוְשָׁרוּחֶןושרוחן עָרִ֥יםעָרִיםערים שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:7 עַ֥יִןעַיִןעין ׀׀׀ רִמּ֖וֹןרִמּוֹןרמון וָעֶ֣תֶרוָעֶתֶרועתר וְעָשָׁ֑ןוְעָשָׁןועשן עָרִ֥יםעָרִיםערים אַרְבַּ֖עאַרְבַּעארבע וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:8 וְכָלוְכָלוכל־־־הַֽחֲצֵרִ֗יםהַחֲצֵרִיםהחצרים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹת֙סְבִיבוֹתסביבות הֶֽעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה עַדעַדעד־־־בַּֽעֲלַ֥תבַּעֲלַתבעלת בְּאֵ֖רבְּאֵרבאר רָ֣אמַתרָאמַתראמת נֶ֑גֶבנֶגֶבנגב זֹ֗אתזֹאתזאת נַחֲלַ֛תנַחֲלַתנחלת מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־שִׁמְע֖וֹןשִׁמְעוֹןשמעון לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 19:9 מֵחֶ֙בֶל֙מֵחֶבֶלמחבל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה נַחֲלַ֖תנַחֲלַתנחלת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שִׁמְע֑וֹןשִׁמְעוֹןשמעון כִּֽיכִּיכי־־־הָיָ֞ההָיָההיה חֵ֤לֶקחֵלֶקחלק בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה רַ֣ברַברב מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם וַיִּנְחֲל֥וּוַיִּנְחֲלוּוינחלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־שִׁמְע֖וֹןשִׁמְעוֹןשמעון בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך נַחֲלָתָֽםנַחֲלָתָםנחלתם׃׃׃ פפפ
19:10 וַיַּ֙עַל֙וַיַּעַלויעל הַגּוֹרָ֣להַגּוֹרָלהגורל הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני זְבוּלֻ֖ןזְבוּלֻןזבולן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי גְּב֥וּלגְּבוּלגבול נַחֲלָתָ֖םנַחֲלָתָםנחלתם עַדעַדעד־־־שָׂרִֽידשָׂרִידשריד׃׃׃ 19:11 וְעָלָ֨הוְעָלָהועלה גְבוּלָ֧םגְבוּלָםגבולם ׀׀׀ לַיָּ֛מָּהלַיָּמָּהלימה וּמַרְעֲלָ֖הוּמַרְעֲלָהומרעלה וּפָגַ֣עוּפָגַעופגע בְּדַבָּ֑שֶׁתבְּדַבָּשֶׁתבדבשת וּפָגַע֙וּפָגַעופגע אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֔חַלהַנַּחַלהנחל אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יָקְנְעָֽםיָקְנְעָםיקנעם׃׃׃ 19:12 וְשָׁ֣בוְשָׁבושב מִשָּׂרִ֗ידמִשָּׂרִידמשריד קֵ֚דְמָהקֵדְמָהקדמה מִזְרַ֣חמִזְרַחמזרח הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש עַלעַלעל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול כִּסְלֹ֖תכִּסְלֹתכסלת תָּבֹ֑רתָּבֹרתבר וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא אֶלאֶלאל־־־הַדָּֽבְרַ֖תהַדָּבְרַתהדברת וְעָלָ֥הוְעָלָהועלה יָפִֽיעַיָפִיעַיפיע׃׃׃ 19:13 וּמִשָּׁ֤םוּמִשָּׁםומשם עָבַר֙עָבַרעבר קֵ֣דְמָהקֵדְמָהקדמה מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה גִּתָּ֥הגִּתָּהגתה חֵ֖פֶרחֵפֶרחפר עִתָּ֣העִתָּהעתה קָצִ֑יןקָצִיןקצין וְיָצָ֛אוְיָצָאויצא רִמּ֥וֹןרִמּוֹןרמון הַמְּתֹאָ֖רהַמְּתֹאָרהמתאר הַנֵּעָֽההַנֵּעָההנעה׃׃׃ 19:14 וְנָסַ֤בוְנָסַבונסב אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו הַגְּב֔וּלהַגְּבוּלהגבול מִצְּפ֖וֹןמִצְּפוֹןמצפון חַנָּתֹ֑ןחַנָּתֹןחנתן וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו תֹּֽצְאֹתָ֔יותֹּצְאֹתָיותצאתיו גֵּ֖יגֵּיגי יִפְתַּחיִפְתַּחיפתח־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 19:15 וְקַטָּ֤תוְקַטָּתוקטת וְנַֽהֲלָל֙וְנַהֲלָלונהלל וְשִׁמְר֔וֹןוְשִׁמְרוֹןושמרון וְיִדְאֲלָ֖הוְיִדְאֲלָהוידאלה וּבֵ֣יתוּבֵיתובית לָ֑חֶםלָחֶםלחם עָרִ֥יםעָרִיםערים שְׁתֵּיםשְׁתֵּיםשתים־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:16 זֹ֛אתזֹאתזאת נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־זְבוּלֻ֖ןזְבוּלֻןזבולן לְמִשְׁפְּחוֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם הֶֽעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
19:17 לְיִ֨שָּׂשכָ֔רלְיִשָּׂשכָרליששכר יָצָ֖איָצָאיצא הַגּוֹרָ֣להַגּוֹרָלהגורל הָֽרְבִיעִ֑יהָרְבִיעִיהרביעי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשָּׂשכָ֖ריִשָּׂשכָריששכר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽםלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם׃׃׃ 19:18 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי גְּבוּלָ֑םגְּבוּלָםגבולם יִזְרְעֶ֥אלָהיִזְרְעֶאלָהיזרעאלה וְהַכְּסוּלֹ֖תוְהַכְּסוּלֹתוהכסולת וְשׁוּנֵֽםוְשׁוּנֵםושונם׃׃׃ 19:19 וַחֲפָרַ֥יִםוַחֲפָרַיִםוחפרים וְשִׁיאֹ֖ןוְשִׁיאֹןושיאן וַאֲנָחֲרַֽתוַאֲנָחֲרַתואנחרת׃׃׃ 19:20 וְהָֽרַבִּ֥יתוְהָרַבִּיתוהרבית וְקִשְׁי֖וֹןוְקִשְׁיוֹןוקשיון וָאָֽבֶץוָאָבֶץואבץ׃׃׃ 19:21 וְרֶ֧מֶתוְרֶמֶתורמת וְעֵיןוְעֵיןועין־־־גַּנִּ֛יםגַּנִּיםגנים וְעֵ֥יןוְעֵיןועין חַדָּ֖החַדָּהחדה וּבֵ֥יתוּבֵיתובית פַּצֵּֽץפַּצֵּץפצץ׃׃׃ 19:22 וּפָגַע֩וּפָגַעופגע הַגְּב֨וּלהַגְּבוּלהגבול בְּתָב֤וֹרבְּתָבוֹרבתבור [וְשַׁחֲצוּמָה כ][וְשַׁחֲצוּמָה כ][ושחצומה כ] (וְשַׁחֲצִ֙ימָה֙ ק)(וְשַׁחֲצִימָה ק)(ושחצימה ק) וּבֵ֣יתוּבֵיתובית שֶׁ֔מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש וְהָי֛וּוְהָיוּוהיו תֹּצְא֥וֹתתֹּצְאוֹתתצאות גְּבוּלָ֖םגְּבוּלָםגבולם הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן עָרִ֥יםעָרִיםערים שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:23 זֹ֗אתזֹאתזאת נַחֲלַ֛תנַחֲלַתנחלת מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשָּׂשכָ֖ריִשָּׂשכָריששכר לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
19:24 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא הַגּוֹרָ֣להַגּוֹרָלהגורל הַֽחֲמִישִׁ֔יהַחֲמִישִׁיהחמישי לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אָשֵׁ֖ראָשֵׁראשר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽםלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם׃׃׃ 19:25 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי גְּבוּלָ֑םגְּבוּלָםגבולם חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת וַחֲלִ֖יוַחֲלִיוחלי וָבֶ֥טֶןוָבֶטֶןובטן וְאַכְשָֽׁףוְאַכְשָׁףואכשף׃׃׃ 19:26 וְאַֽלַמֶּ֥לֶךְוְאַלַמֶּלֶךְואלמלך וְעַמְעָ֖דוְעַמְעָדועמעד וּמִשְׁאָ֑לוּמִשְׁאָלומשאל וּפָגַ֤עוּפָגַעופגע בְּכַרְמֶל֙בְּכַרְמֶלבכרמל הַיָּ֔מָּההַיָּמָּההימה וּבְשִׁיח֖וֹרוּבְשִׁיחוֹרובשיחור לִבְנָֽתלִבְנָתלבנת׃׃׃ 19:27 וְשָׁ֨בוְשָׁבושב מִזְרַ֣חמִזְרַחמזרח הַשֶּׁמֶשׁ֮הַשֶּׁמֶשׁהשמש בֵּ֣יתבֵּיתבית דָּגֹן֒דָּגֹןדגן וּפָגַ֣עוּפָגַעופגע בִּ֠זְבֻלוּןבִּזְבֻלוּןבזבלון וּבְגֵ֨יוּבְגֵיובגי יִפְתַּחיִפְתַּחיפתח־־־אֵ֥לאֵלאל צָפ֛וֹנָהצָפוֹנָהצפונה בֵּ֥יתבֵּיתבית הָעֵ֖מֶקהָעֵמֶקהעמק וּנְעִיאֵ֑לוּנְעִיאֵלונעיאל וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא אֶלאֶלאל־־־כָּב֖וּלכָּבוּלכבול מִשְּׂמֹֽאלמִשְּׂמֹאלמשמאל׃׃׃ 19:28 וְעֶבְרֹ֥ןוְעֶבְרֹןועברן וּרְחֹ֖בוּרְחֹבורחב וְחַמּ֣וֹןוְחַמּוֹןוחמון וְקָנָ֑הוְקָנָהוקנה עַ֖דעַדעד צִיד֥וֹןצִידוֹןצידון רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ 19:29 וְשָׁ֤בוְשָׁבושב הַגְּבוּל֙הַגְּבוּלהגבול הָֽרָמָ֔ההָרָמָההרמה וְעַדוְעַדועד־־־עִ֖ירעִירעיר מִבְצַרמִבְצַרמבצר־־־צֹ֑רצֹרצר וְשָׁ֤בוְשָׁבושב הַגְּבוּל֙הַגְּבוּלהגבול חֹסָ֔החֹסָהחסה [וְיִהְיוּ כ][וְיִהְיוּ כ][ויהיו כ] (וְהָי֧וּ ק)(וְהָיוּ ק)(והיו ק) תֹצְאֹתָ֛יותֹצְאֹתָיותצאתיו הַיָּ֖מָּההַיָּמָּההימה מֵחֶ֥בֶלמֵחֶבֶלמחבל אַכְזִֽיבָהאַכְזִיבָהאכזיבה׃׃׃ 19:30 וְעֻמָ֥הוְעֻמָהועמה וַאֲפֵ֖קוַאֲפֵקואפק וּרְחֹ֑בוּרְחֹבורחב עָרִ֛יםעָרִיםערים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים וּשְׁתַּ֖יִםוּשְׁתַּיִםושתים וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:31 זֹ֗אתזֹאתזאת נַחֲלַ֛תנַחֲלַתנחלת מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אָשֵׁ֖ראָשֵׁראשר לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
19:32 לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני נַפְתָּלִ֔ינַפְתָּלִינפתלי יָצָ֖איָצָאיצא הַגּוֹרָ֣להַגּוֹרָלהגורל הַשִּׁשִּׁ֑יהַשִּׁשִּׁיהששי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 19:33 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי גְבוּלָ֗םגְבוּלָםגבולם מֵחֵ֨לֶףמֵחֵלֶףמחלף מֵֽאֵל֜וֹןמֵאֵלוֹןמאלון בְּצַעֲנַנִּ֗יםבְּצַעֲנַנִּיםבצעננים וַאֲדָמִ֥יוַאֲדָמִיואדמי הַנֶּ֛קֶבהַנֶּקֶבהנקב וְיַבְנְאֵ֖לוְיַבְנְאֵלויבנאל עַדעַדעד־־־לַקּ֑וּםלַקּוּםלקום וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי תֹצְאֹתָ֖יותֹצְאֹתָיותצאתיו הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 19:34 וְשָׁ֨בוְשָׁבושב הַגְּב֥וּלהַגְּבוּלהגבול יָ֙מָּה֙יָמָּהימה אַזְנ֣וֹתאַזְנוֹתאזנות תָּב֔וֹרתָּבוֹרתבור וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם חוּקֹ֑קָהחוּקֹקָהחוקקה וּפָגַ֨עוּפָגַעופגע בִּזְבֻל֜וּןבִּזְבֻלוּןבזבלון מִנֶּ֗גֶבמִנֶּגֶבמנגב וּבְאָשֵׁר֙וּבְאָשֵׁרובאשר פָּגַ֣עפָּגַעפגע מִיָּ֔םמִיָּםמים וּבִ֣יהוּדָ֔הוּבִיהוּדָהוביהודה הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרַ֥חמִזְרַחמזרח הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 19:35 וְעָרֵ֖יוְעָרֵיוערי מִבְצָ֑רמִבְצָרמבצר הַצִּדִּ֣יםהַצִּדִּיםהצדים צֵ֔רצֵרצר וְחַמַּ֖תוְחַמַּתוחמת רַקַּ֥תרַקַּתרקת וְכִנָּֽרֶתוְכִנָּרֶתוכנרת׃׃׃ 19:36 וַאֲדָמָ֥הוַאֲדָמָהואדמה וְהָרָמָ֖הוְהָרָמָהוהרמה וְחָצֽוֹרוְחָצוֹרוחצור׃׃׃ 19:37 וְקֶ֥דֶשׁוְקֶדֶשׁוקדש וְאֶדְרֶ֖עִיוְאֶדְרֶעִיואדרעי וְעֵ֥יןוְעֵיןועין חָצֽוֹרחָצוֹרחצור׃׃׃ 19:38 וְיִרְאוֹן֙וְיִרְאוֹןויראון וּמִגְדַּלוּמִגְדַּלומגדל־־־אֵ֔לאֵלאל חֳרֵ֥םחֳרֵםחרם וּבֵיתוּבֵיתובית־־־עֲנָ֖תעֲנָתענת וּבֵ֣יתוּבֵיתובית שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש עָרִ֥יםעָרִיםערים תְּשַֽׁעתְּשַׁעתשע־־־עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ 19:39 זֹ֗אתזֹאתזאת נַחֲלַ֛תנַחֲלַתנחלת מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
19:40 לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה בְנֵיבְנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם יָצָ֖איָצָאיצא הַגּוֹרָ֥להַגּוֹרָלהגורל הַשְּׁבִיעִֽיהַשְּׁבִיעִיהשביעי׃׃׃ 19:41 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי גְּב֣וּלגְּבוּלגבול נַחֲלָתָ֑םנַחֲלָתָםנחלתם צָרְעָ֥הצָרְעָהצרעה וְאֶשְׁתָּא֖וֹלוְאֶשְׁתָּאוֹלואשתאול וְעִ֥ירוְעִירועיר שָֽׁמֶשׁשָׁמֶשׁשמש׃׃׃ 19:42 וְשַֽׁעֲלַבִּ֥יןוְשַׁעֲלַבִּיןושעלבין וְאַיָּל֖וֹןוְאַיָּלוֹןואילון וְיִתְלָֽהוְיִתְלָהויתלה׃׃׃ 19:43 וְאֵיל֥וֹןוְאֵילוֹןואילון וְתִמְנָ֖תָהוְתִמְנָתָהותמנתה וְעֶקְרֽוֹןוְעֶקְרוֹןועקרון׃׃׃ 19:44 וְאֶלְתְּקֵ֥הוְאֶלְתְּקֵהואלתקה וְגִבְּת֖וֹןוְגִבְּתוֹןוגבתון וּבַעֲלָֽתוּבַעֲלָתובעלת׃׃׃ 19:45 וִיהֻ֥דוִיהֻדויהד וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני־־־בְרַ֖קבְרַקברק וְגַתוְגַתוגת־־־רִמּֽוֹןרִמּוֹןרמון׃׃׃ 19:46 וּמֵ֥יוּמֵיומי הַיַּרְק֖וֹןהַיַּרְקוֹןהירקון וְהָֽרַקּ֑וֹןוְהָרַקּוֹןוהרקון עִֽםעִםעם־־־הַגְּב֖וּלהַגְּבוּלהגבול מ֥וּלמוּלמול יָפֽוֹיָפוֹיפו׃׃׃ 19:47 וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא גְבוּלגְבוּלגבול־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־דָ֠ןדָןדן וַיִּלָּחֲמ֨וּוַיִּלָּחֲמוּוילחמו עִםעִםעם־־־לֶ֜שֶׁםלֶשֶׁםלשם וַיִּלְכְּד֥וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו אוֹתָ֣הּאוֹתָהּאותה ׀׀׀ וַיַּכּ֧וּוַיַּכּוּויכו אוֹתָ֣הּאוֹתָהּאותה לְפִילְפִילפי־־־חֶ֗רֶבחֶרֶבחרב וַיִּֽרְשׁ֤וּוַיִּרְשׁוּוירשו אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה וַיֵּ֣שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו בָ֔הּבָהּבה וַיִּקְרְא֤וּוַיִּקְרְאוּויקראו לְלֶ֙שֶׁם֙לְלֶשֶׁםללשם דָּ֔ןדָּןדן כְּשֵׁ֖םכְּשֵׁםכשם דָּ֥ןדָּןדן אֲבִיהֶֽםאֲבִיהֶםאביהם׃׃׃ 19:48 זֹ֗אתזֹאתזאת נַחֲלַ֛תנַחֲלַתנחלת מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵיבְנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶֽעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
19:49 וַיְכַלּ֥וּוַיְכַלּוּויכלו לִנְחֹללִנְחֹללנחל־־־אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לִגְבֽוּלֹתֶ֑יהָלִגְבוּלֹתֶיהָלגבולתיה וַיִּתְּנ֨וּוַיִּתְּנוּויתנו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל נַחֲלָ֛הנַחֲלָהנחלה לִיהוֹשֻׁ֥עַלִיהוֹשֻׁעַליהושע בִּןבִּןבן־־־נ֖וּןנוּןנון בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 19:50 עַלעַלעל־־־פִּ֨יפִּיפי יְהוָ֜היְהוָהיהוה נָ֣תְנוּנָתְנוּנתנו ל֗וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁאָ֔לשָׁאָלשאל אֶתאֶתאת־־־תִּמְנַתתִּמְנַתתמנת־־־סֶ֖רַחסֶרַחסרח בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים וַיִּבְנֶ֥הוַיִּבְנֶהויבנה אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 19:51 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הַנְּחָלֹ֡תהַנְּחָלֹתהנחלת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִחֲל֣וּנִחֲלוּנחלו אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ וִיהוֹשֻׁ֪עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נ֟וּןנוּןנון וְרָאשֵׁ֣יוְרָאשֵׁיוראשי הָֽאָב֣וֹתהָאָבוֹתהאבות לְמַטּוֹת֩לְמַטּוֹתלמטות בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל ׀׀׀ בְּגוֹרָ֤לבְּגוֹרָלבגורל ׀׀׀ בְּשִׁלֹה֙בְּשִׁלֹהבשלה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וַיְכַלּ֕וּוַיְכַלּוּויכלו מֵֽחַלֵּ֖קמֵחַלֵּקמחלק אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain