Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 7

7:1 וַיִּמְעֲל֧וּוַיִּמְעֲלוּוימעלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מַ֖עַלמַעַלמעל בַּחֵ֑רֶםבַּחֵרֶםבחרם וַיִּקַּ֡חוַיִּקַּחויקח עָכָ֣ןעָכָןעכן בֶּןבֶּןבן־־־כַּרְמִי֩כַּרְמִיכרמי בֶןבֶןבן־־־זַבְדִּ֨יזַבְדִּיזבדי בֶןבֶןבן־־־זֶ֜רַחזֶרַחזרח לְמַטֵּ֤הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה מִןמִןמן־־־הַחֵ֔רֶםהַחֵרֶםהחרם וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בִּבְנֵ֥יבִּבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 7:2 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח יְהוֹשֻׁ֨עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֲנָשִׁ֜יםאֲנָשִׁיםאנשים מִֽירִיח֗וֹמִירִיחוֹמיריחו הָעַ֞יהָעַיהעי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עִםעִםעם־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אָ֙וֶן֙אָוֶןאון מִקֶּ֣דֶםמִקֶּדֶםמקדם לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־אֵ֔לאֵלאל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר עֲל֖וּעֲלוּעלו וְרַגְּל֣וּוְרַגְּלוּורגלו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַֽיַּעֲלוּ֙וַיַּעֲלוּויעלו הָאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַֽיְרַגְּל֖וּוַיְרַגְּלוּוירגלו אֶתאֶתאת־־־הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 7:3 וַיָּשֻׁ֣בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָיו֮אֵלָיואליו אַלאַלאל־־־יַ֣עַליַעַליעל כָּלכָּלכל־־־הָעָם֒הָעָםהעם כְּאַלְפַּ֣יִםכְּאַלְפַּיִםכאלפים אִ֗ישׁאִישׁאיש א֚וֹאוֹאו כִּשְׁלֹ֣שֶׁתכִּשְׁלֹשֶׁתכשלשת אֲלָפִ֣יםאֲלָפִיםאלפים אִ֔ישׁאִישׁאיש יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו וְיַכּ֣וּוְיַכּוּויכו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑יהָעָיהעי אַלאַלאל־־־תְּיַגַּעתְּיַגַּעתיגע־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כִּ֥יכִּיכי מְעַ֖טמְעַטמעט הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 7:4 וַיַּעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו מִןמִןמן־־־הָעָם֙הָעָםהעם שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה כִּשְׁלֹ֥שֶׁתכִּשְׁלֹשֶׁתכשלשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיָּנֻ֕סוּוַיָּנֻסוּוינסו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הָעָֽיהָעָיהעי׃׃׃ 7:5 וַיַּכּ֨וּוַיַּכּוּויכו מֵהֶ֜םמֵהֶםמהם אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי הָעַ֗יהָעַיהעי כִּשְׁלֹשִׁ֤יםכִּשְׁלֹשִׁיםכשלשים וְשִׁשָּׁה֙וְשִׁשָּׁהוששה אִ֔ישׁאִישׁאיש וַֽיִּרְדְּפ֞וּםוַיִּרְדְּפוּםוירדפום לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַשַּׁ֙עַר֙הַשַּׁעַרהשער עַדעַדעד־־־הַשְּׁבָרִ֔יםהַשְּׁבָרִיםהשברים וַיַּכּ֖וּםוַיַּכּוּםויכום בַּמּוֹרָ֑דבַּמּוֹרָדבמורד וַיִּמַּ֥סוַיִּמַּסוימס לְבַבלְבַבלבב־־־הָעָ֖םהָעָםהעם וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי לְמָֽיִםלְמָיִםלמים׃׃׃ 7:6 וַיִּקְרַ֨עוַיִּקְרַעויקרע יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע שִׂמְלֹתָ֗יושִׂמְלֹתָיושמלתיו וַיִּפֹּל֩וַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־פָּנָ֨יופָּנָיופניו אַ֜רְצָהאַרְצָהארצה לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־הָעֶ֔רֶבהָעֶרֶבהערב ה֖וּאהוּאהוא וְזִקְנֵ֣יוְזִקְנֵיוזקני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו עָפָ֖רעָפָרעפר עַלעַלעל־־־רֹאשָֽׁםרֹאשָׁםראשם׃׃׃ 7:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֲהָ֣הּאֲהָהּאהה ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה לָ֠מָהלָמָהלמה הֵעֲבַ֨רְתָּהֵעֲבַרְתָּהעברת הַעֲבִ֜ירהַעֲבִירהעביר אֶתאֶתאת־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן לָתֵ֥תלָתֵתלתת אֹתָ֛נוּאֹתָנוּאתנו בְּיַ֥דבְּיַדביד הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי לְהַאֲבִידֵ֑נוּלְהַאֲבִידֵנוּלהאבידנו וְלוּ֙וְלוּולו הוֹאַ֣לְנוּהוֹאַלְנוּהואלנו וַנֵּ֔שֶׁבוַנֵּשֶׁבונשב בְּעֵ֖בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 7:8 בִּ֖יבִּיבי אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני מָ֣המָהמה אֹמַ֔ראֹמַראמר אַ֠חֲרֵיאַחֲרֵיאחרי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָפַ֧ךְהָפַךְהפך יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עֹ֖רֶףעֹרֶףערף לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני אֹיְבָֽיואֹיְבָיואיביו׃׃׃ 7:9 וְיִשְׁמְע֣וּוְיִשְׁמְעוּוישמעו הַֽכְּנַעֲנִ֗יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְכֹל֙וְכֹלוכל יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְנָסַ֣בּוּוְנָסַבּוּונסבו עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו וְהִכְרִ֥יתוּוְהִכְרִיתוּוהכריתו אֶתאֶתאת־־־שְׁמֵ֖נוּשְׁמֵנוּשמנו מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וּמַֽהוּמַהומה־־־תַּעֲשֵׂ֖התַּעֲשֵׂהתעשה לְשִׁמְךָ֥לְשִׁמְךָלשמך הַגָּדֽוֹלהַגָּדוֹלהגדול׃׃׃ ססס 7:10 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע קֻ֣םקֻםקם לָ֑ךְלָךְלך לָ֣מָּהלָמָּהלמה זֶּ֔הזֶּהזה אַתָּ֖האַתָּהאתה נֹפֵ֥לנֹפֵלנפל עַלעַלעל־־־פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ 7:11 חָטָא֙חָטָאחטא יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְגַם֙וְגַםוגם עָבְר֣וּעָבְרוּעברו אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֔יבְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְגַ֤םוְגַםוגם לָֽקְחוּ֙לָקְחוּלקחו מִןמִןמן־־־הַחֵ֔רֶםהַחֵרֶםהחרם וְגַ֤םוְגַםוגם גָּֽנְבוּ֙גָּנְבוּגנבו וְגַ֣םוְגַםוגם כִּֽחֲשׁ֔וּכִּחֲשׁוּכחשו וְגַ֖םוְגַםוגם שָׂ֥מוּשָׂמוּשמו בִכְלֵיהֶֽםבִכְלֵיהֶםבכליהם׃׃׃ 7:12 וְלֹ֨אוְלֹאולא יֻכְל֜וּיֻכְלוּיכלו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לָקוּם֙לָקוּםלקום לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם עֹ֗רֶףעֹרֶףערף יִפְנוּ֙יִפְנוּיפנו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹֽיְבֵיהֶ֔םאֹיְבֵיהֶםאיביהם כִּ֥יכִּיכי הָי֖וּהָיוּהיו לְחֵ֑רֶםלְחֵרֶםלחרם לֹ֤אלֹאלא אוֹסִיף֙אוֹסִיףאוסיף לִֽהְי֣וֹתלִהְיוֹתלהיות עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא תַשְׁמִ֛ידוּתַשְׁמִידוּתשמידו הַחֵ֖רֶםהַחֵרֶםהחרם מִֽקִּרְבְּכֶֽםמִקִּרְבְּכֶםמקרבכם׃׃׃ 7:13 קֻ֚םקֻםקם קַדֵּ֣שׁקַדֵּשׁקדש אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת הִתְקַדְּשׁ֣וּהִתְקַדְּשׁוּהתקדשו לְמָחָ֑רלְמָחָרלמחר כִּ֣יכִּיכי כֹה֩כֹהכה אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל חֵ֤רֶםחֵרֶםחרם בְּקִרְבְּךָ֙בְּקִרְבְּךָבקרבך יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹ֣אלֹאלא תוּכַ֗לתוּכַלתוכל לָקוּם֙לָקוּםלקום לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֹיְבֶ֔יךָאֹיְבֶיךָאיביך עַדעַדעד־־־הֲסִירְכֶ֥םהֲסִירְכֶםהסירכם הַחֵ֖רֶםהַחֵרֶםהחרם מִֽקִּרְבְּכֶֽםמִקִּרְבְּכֶםמקרבכם׃׃׃ 7:14 וְנִקְרַבְתֶּ֥םוְנִקְרַבְתֶּםונקרבתם בַּבֹּ֖קֶרבַּבֹּקֶרבבקר לְשִׁבְטֵיכֶ֑םלְשִׁבְטֵיכֶםלשבטיכם וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה הַשֵּׁבֶט֩הַשֵּׁבֶטהשבט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִלְכְּדֶ֨נּוּיִלְכְּדֶנּוּילכדנו יְהוָ֜היְהוָהיהוה יִקְרַ֣ביִקְרַביקרב לַמִּשְׁפָּח֗וֹתלַמִּשְׁפָּחוֹתלמשפחות וְהַמִּשְׁפָּחָ֞הוְהַמִּשְׁפָּחָהוהמשפחה אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יִלְכְּדֶ֤נָּהיִלְכְּדֶנָּהילכדנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה תִּקְרַ֣בתִּקְרַבתקרב לַבָּתִּ֔יםלַבָּתִּיםלבתים וְהַבַּ֙יִת֙וְהַבַּיִתוהבית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִלְכְּדֶ֣נּוּיִלְכְּדֶנּוּילכדנו יְהוָ֔היְהוָהיהוה יִקְרַ֖ביִקְרַביקרב לַגְּבָרִֽיםלַגְּבָרִיםלגברים׃׃׃ 7:15 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה הַנִּלְכָּ֣דהַנִּלְכָּדהנלכד בַּחֵ֔רֶםבַּחֵרֶםבחרם יִשָּׂרֵ֣ףיִשָּׂרֵףישרף בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו כִּ֤יכִּיכי עָבַר֙עָבַרעבר אֶתאֶתאת־־־בְּרִ֣יתבְּרִיתברית יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְכִֽיוְכִיוכי־־־עָשָׂ֥העָשָׂהעשה נְבָלָ֖הנְבָלָהנבלה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 7:16 וַיַּשְׁכֵּ֤םוַיַּשְׁכֵּםוישכם יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיַּקְרֵ֥בוַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לִשְׁבָטָ֑יולִשְׁבָטָיולשבטיו וַיִּלָּכֵ֖דוַיִּלָּכֵדוילכד שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 7:17 וַיַּקְרֵב֙וַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפַּ֣חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וַיִּלְכֹּ֕דוַיִּלְכֹּדוילכד אֵ֖תאֵתאת מִשְׁפַּ֣חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת הַזַּרְחִ֑יהַזַּרְחִיהזרחי וַיַּקְרֵ֞בוַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפַּ֤חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת הַזַּרְחִי֙הַזַּרְחִיהזרחי לַגְּבָרִ֔יםלַגְּבָרִיםלגברים וַיִּלָּכֵ֖דוַיִּלָּכֵדוילכד זַבְדִּֽיזַבְדִּיזבדי׃׃׃ 7:18 וַיַּקְרֵ֥בוַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו לַגְּבָרִ֑יםלַגְּבָרִיםלגברים וַיִּלָּכֵ֗דוַיִּלָּכֵדוילכד עָכָ֞ןעָכָןעכן בֶּןבֶּןבן־־־כַּרְמִ֧יכַּרְמִיכרמי בֶןבֶןבן־־־זַבְדִּ֛יזַבְדִּיזבדי בֶּןבֶּןבן־־־זֶ֖רַחזֶרַחזרח לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 7:19 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֜עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־עָכָ֗ןעָכָןעכן בְּנִי֙בְּנִיבני שִֽׂיםשִׂיםשים־־־נָ֣אנָאנא כָב֗וֹדכָבוֹדכבוד לַֽיהוָ֛הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְתֶןוְתֶןותן־־־ל֣וֹלוֹלו תוֹדָ֑התוֹדָהתודה וְהַגֶּדוְהַגֶּדוהגד־־־נָ֥אנָאנא לִי֙לִילי מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֔יתָעָשִׂיתָעשית אַלאַלאל־־־תְּכַחֵ֖דתְּכַחֵדתכחד מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 7:20 וַיַּ֧עַןוַיַּעַןויען עָכָ֛ןעָכָןעכן אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אָמְנָ֗האָמְנָהאמנה אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי חָטָ֙אתִי֙חָטָאתִיחטאתי לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָזֹ֥אתוְכָזֹאתוכזאת וְכָזֹ֖אתוְכָזֹאתוכזאת עָשִֽׂיתִיעָשִׂיתִיעשיתי׃׃׃ 7:21 [וָאֶרְאֶה כ][וָאֶרְאֶה כ][ואראה כ] (וָאֵ֣רֶא ק)(וָאֵרֶא ק)(וארא ק) בַשָּׁלָ֡לבַשָּׁלָלבשלל אַדֶּ֣רֶתאַדֶּרֶתאדרת שִׁנְעָר֩שִׁנְעָרשנער אַחַ֨תאַחַתאחת טוֹבָ֜הטוֹבָהטובה וּמָאתַ֧יִםוּמָאתַיִםומאתים שְׁקָלִ֣יםשְׁקָלִיםשקלים כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף וּלְשׁ֨וֹןוּלְשׁוֹןולשון זָהָ֤בזָהָבזהב אֶחָד֙אֶחָדאחד חֲמִשִּׁ֤יםחֲמִשִּׁיםחמשים שְׁקָלִים֙שְׁקָלִיםשקלים מִשְׁקָל֔וֹמִשְׁקָלוֹמשקלו וָֽאֶחְמְדֵ֖םוָאֶחְמְדֵםואחמדם וָֽאֶקָּחֵ֑םוָאֶקָּחֵםואקחם וְהִנָּ֨םוְהִנָּםוהנם טְמוּנִ֥יםטְמוּנִיםטמונים בָּאָ֛רֶץבָּאָרֶץבארץ בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָאָֽהֳלִ֖יהָאָהֳלִיהאהלי וְהַכֶּ֥סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף תַּחְתֶּֽיהָתַּחְתֶּיהָתחתיה׃׃׃ 7:22 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים וַיָּרֻ֖צוּוַיָּרֻצוּוירצו הָאֹ֑הֱלָההָאֹהֱלָההאהלה וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה טְמוּנָ֛הטְמוּנָהטמונה בְּאָהֳל֖וֹבְּאָהֳלוֹבאהלו וְהַכֶּ֥סֶףוְהַכֶּסֶףוהכסף תַּחְתֶּֽיהָתַּחְתֶּיהָתחתיה׃׃׃ 7:23 וַיִּקָּחוּם֙וַיִּקָּחוּםויקחום מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל וַיְבִאוּם֙וַיְבִאוּםויבאום אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְאֶ֖לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיַּצִּקֻ֖םוַיַּצִּקֻםויצקם לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:24 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־עָכָ֣ןעָכָןעכן בֶּןבֶּןבן־־־זֶ֡רַחזֶרַחזרח וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכֶּ֣סֶףהַכֶּסֶףהכסף וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַדֶּ֣רֶתהָאַדֶּרֶתהאדרת וְֽאֶתוְאֶתואת־־־לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון הַזָּהָ֡בהַזָּהָבהזהב וְֽאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֡יובָּנָיובניו וְֽאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתָ֡יובְּנֹתָיובנתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־שׁוֹרוֹ֩שׁוֹרוֹשורו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמֹר֨וֹחֲמֹרוֹחמרו וְאֶתוְאֶתואת־־־צֹאנ֤וֹצֹאנוֹצאנו וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אָהֳלוֹ֙אָהֳלוֹאהלו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֔וֹלוֹלו וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֹתָ֖םאֹתָםאתם עֵ֥מֶקעֵמֶקעמק עָכֽוֹרעָכוֹרעכור׃׃׃ 7:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע מֶ֣המֶהמה עֲכַרְתָּ֔נוּעֲכַרְתָּנוּעכרתנו יַעְכֳּרְךָ֥יַעְכֳּרְךָיעכרך יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיִּרְגְּמ֨וּוַיִּרְגְּמוּוירגמו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶ֔בֶןאֶבֶןאבן וַיִּשְׂרְפ֤וּוַיִּשְׂרְפוּוישרפו אֹתָם֙אֹתָםאתם בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וַיִּסְקְל֥וּוַיִּסְקְלוּויסקלו אֹתָ֖םאֹתָםאתם בָּאֲבָנִֽיםבָּאֲבָנִיםבאבנים׃׃׃ 7:26 וַיָּקִ֨ימוּוַיָּקִימוּויקימו עָלָ֜יועָלָיועליו גַּלגַּלגל־־־אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים גָּד֗וֹלגָּדוֹלגדול עַ֚דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וַיָּ֥שָׁבוַיָּשָׁבוישב יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵחֲר֣וֹןמֵחֲרוֹןמחרון אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו עַלעַלעל־־־כֵּ֠ןכֵּןכן קָרָ֞אקָרָאקרא שֵׁ֣םשֵׁםשם הַמָּק֤וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַהוּא֙הַהוּאההוא עֵ֣מֶקעֵמֶקעמק עָכ֔וֹרעָכוֹרעכור עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain