Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 21

21:1 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נִשְׁבַּ֥ענִשְׁבַּענשבע בַּמִּצְפָּ֖הבַּמִּצְפָּהבמצפה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו לֹאלֹאלא־־־יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן בִּתּ֛וֹבִּתּוֹבתו לְבִנְיָמִ֖ןלְבִנְיָמִןלבנימן לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 21:2 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא הָעָם֙הָעָםהעם בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל וַיֵּ֤שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׁם֙שָׁםשם עַדעַדעד־־־הָעֶ֔רֶבהָעֶרֶבהערב לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו קוֹלָ֔םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּ֖וּוַיִּבְכּוּויבכו בְּכִ֥יבְּכִיבכי גָדֽוֹלגָדוֹלגדול׃׃׃ 21:3 וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָמָ֗הלָמָהלמה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הָ֥יְתָההָיְתָההיתה זֹּ֖אתזֹּאתזאת בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל לְהִפָּקֵ֥דלְהִפָּקֵדלהפקד הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום מִיִּשְׂרָאֵ֖למִיִּשְׂרָאֵלמישראל שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 21:4 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיַּשְׁכִּ֣ימוּוַיַּשְׁכִּימוּוישכימו הָעָ֔םהָעָםהעם וַיִּבְנוּוַיִּבְנוּויבנו־־־שָׁ֖םשָׁםשם מִזְבֵּ֑חַמִזְבֵּחַמזבח וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו עֹל֖וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִֽיםוּשְׁלָמִיםושלמים׃׃׃ פפפ
21:5 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִ֠ימִימי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָלָ֧העָלָהעלה בַקָּהָ֛לבַקָּהָלבקהל מִכָּלמִכָּלמכל־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּי֩כִּיכי הַשְּׁבוּעָ֨ההַשְּׁבוּעָההשבועה הַגְּדוֹלָ֜ההַגְּדוֹלָההגדולה הָיְתָ֗ההָיְתָההיתה לַ֠אֲשֶׁרלַאֲשֶׁרלאשר לֹאלֹאלא־־־עָלָ֨העָלָהעלה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה הַמִּצְפָּ֛ההַמִּצְפָּההמצפה לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 21:6 וַיִּנָּֽחֲמוּ֙וַיִּנָּחֲמוּוינחמו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־בִּנְיָמִ֖ןבִּנְיָמִןבנימן אָחִ֑יואָחִיואחיו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נִגְדַּ֥ענִגְדַּענגדע הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום שֵׁ֥בֶטשֵׁבֶטשבט אֶחָ֖דאֶחָדאחד מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 21:7 מַהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂ֥הנַּעֲשֶׂהנעשה לָהֶ֛םלָהֶםלהם לַנּוֹתָרִ֖יםלַנּוֹתָרִיםלנותרים לְנָשִׁ֑יםלְנָשִׁיםלנשים וַאֲנַ֙חְנוּ֙וַאֲנַחְנוּואנחנו נִשְׁבַּ֣עְנוּנִשְׁבַּעְנוּנשבענו בַֽיהוָ֔הבַיהוָהביהוה לְבִלְתִּ֛ילְבִלְתִּילבלתי תֵּתתֵּתתת־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם מִבְּנוֹתֵ֖ינוּמִבְּנוֹתֵינוּמבנותינו לְנָשִֽׁיםלְנָשִׁיםלנשים׃׃׃ 21:8 וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מִ֗ימִימי אֶחָד֙אֶחָדאחד מִשִּׁבְטֵ֣ימִשִּׁבְטֵימשבטי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־עָלָ֥העָלָהעלה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה הַמִּצְפָּ֑ההַמִּצְפָּההמצפה וְ֠הִנֵּהוְהִנֵּהוהנה לֹ֣אלֹאלא בָאבָאבא־־־אִ֧ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֛ההַמַּחֲנֶההמחנה מִיָּבֵ֥ישׁמִיָּבֵישׁמיביש גִּלְעָ֖דגִּלְעָדגלעד אֶלאֶלאל־־־הַקָּהָֽלהַקָּהָלהקהל׃׃׃ 21:9 וַיִּתְפָּקֵ֖דוַיִּתְפָּקֵדויתפקד הָעָ֑םהָעָםהעם וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה אֵֽיןאֵיןאין־־־שָׁם֙שָׁםשם אִ֔ישׁאִישׁאיש מִיּוֹשְׁבֵ֖ימִיּוֹשְׁבֵימיושבי יָבֵ֥שׁיָבֵשׁיבש גִּלְעָֽדגִּלְעָדגלעד׃׃׃ 21:10 וַיִּשְׁלְחוּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו־־־שָׁ֣םשָׁםשם הָעֵדָ֗ההָעֵדָההעדה שְׁנֵיםשְׁנֵיםשנים־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני הֶחָ֑יִלהֶחָיִלהחיל וַיְצַוּ֨וּוַיְצַוּוּויצוו אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לְ֠כוּלְכוּלכו וְהִכִּיתֶ֞םוְהִכִּיתֶםוהכיתם אֶתאֶתאת־־־יוֹשְׁבֵ֨ייוֹשְׁבֵייושבי יָבֵ֤שׁיָבֵשׁיבש גִּלְעָד֙גִּלְעָדגלעד לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְהַנָּשִׁ֖יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְהַטָּֽףוְהַטָּףוהטף׃׃׃ 21:11 וְזֶ֥הוְזֶהוזה הַדָּבָ֖רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו כָּלכָּלכל־־־זָכָ֗רזָכָרזכר וְכָלוְכָלוכל־־־אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה יֹדַ֥עַתיֹדַעַתידעת מִשְׁכַּבמִשְׁכַּבמשכב־־־זָכָ֖רזָכָרזכר תַּחֲרִֽימוּתַּחֲרִימוּתחרימו׃׃׃ 21:12 וַֽיִּמְצְא֞וּוַיִּמְצְאוּוימצאו מִיּוֹשְׁבֵ֣ימִיּוֹשְׁבֵימיושבי ׀׀׀ יָבֵ֣ישׁיָבֵישׁיביש גִּלְעָ֗דגִּלְעָדגלעד אַרְבַּ֤עאַרְבַּעארבע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות נַעֲרָ֣הנַעֲרָהנערה בְתוּלָ֔הבְתוּלָהבתולה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדְעָ֛היָדְעָהידעה אִ֖ישׁאִישׁאיש לְמִשְׁכַּ֣בלְמִשְׁכַּבלמשכב זָכָ֑רזָכָרזכר וַיָּבִ֨יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אוֹתָ֤םאוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶה֙הַמַּחֲנֶההמחנה שִׁלֹ֔השִׁלֹהשלה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ ססס 21:13 וַֽיִּשְׁלְחוּ֙וַיִּשְׁלְחוּוישלחו כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה וַֽיְדַבְּרוּ֙וַיְדַבְּרוּוידברו אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּסֶ֣לַעבְּסֶלַעבסלע רִמּ֑וֹןרִמּוֹןרמון וַיִּקְרְא֥וּוַיִּקְרְאוּויקראו לָהֶ֖םלָהֶםלהם שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ 21:14 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו לָהֶם֙לָהֶםלהם הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חִיּ֔וּחִיּוּחיו מִנְּשֵׁ֖ימִנְּשֵׁימנשי יָבֵ֣שׁיָבֵשׁיבש גִּלְעָ֑דגִּלְעָדגלעד וְלֹֽאוְלֹאולא־־־מָצְא֥וּמָצְאוּמצאו לָהֶ֖םלָהֶםלהם כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 21:15 וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם נִחָ֖םנִחָםנחם לְבִנְיָמִ֑ןלְבִנְיָמִןלבנימן כִּֽיכִּיכי־־־עָשָׂ֧העָשָׂהעשה יְהוָ֛היְהוָהיהוה פֶּ֖רֶץפֶּרֶץפרץ בְּשִׁבְטֵ֥יבְּשִׁבְטֵיבשבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 21:16 וַיֹּֽאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני הָעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה מַהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂ֥הנַּעֲשֶׂהנעשה לַנּוֹתָרִ֖יםלַנּוֹתָרִיםלנותרים לְנָשִׁ֑יםלְנָשִׁיםלנשים כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁמְדָ֥הנִשְׁמְדָהנשמדה מִבִּנְיָמִ֖ןמִבִּנְיָמִןמבנימן אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 21:17 וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יְרֻשַּׁ֥תיְרֻשַּׁתירשת פְּלֵיטָ֖הפְּלֵיטָהפליטה לְבִנְיָמִ֑ןלְבִנְיָמִןלבנימן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמָּחֶ֥היִמָּחֶהימחה שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 21:18 וַאֲנַ֗חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו לֹ֥אלֹאלא נוּכַ֛לנוּכַלנוכל לָתֵתלָתֵתלתת־־־לָהֶ֥םלָהֶםלהם נָשִׁ֖יםנָשִׁיםנשים מִבְּנוֹתֵ֑ינוּמִבְּנוֹתֵינוּמבנותינו כִּֽיכִּיכי־־־נִשְׁבְּע֤וּנִשְׁבְּעוּנשבעו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אָר֕וּראָרוּרארור נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה לְבִנְיָמִֽןלְבִנְיָמִןלבנימן׃׃׃ ססס 21:19 וַיֹּאמְר֡וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הִנֵּה֩הִנֵּההנה חַגחַגחג־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה בְּשִׁל֜וֹבְּשִׁלוֹבשלו מִיָּמִ֣יםמִיָּמִיםמימים ׀׀׀ יָמִ֗ימָהיָמִימָהימימה אֲשֶׁ֞ראֲשֶׁראשר מִצְּפ֤וֹנָהמִצְּפוֹנָהמצפונה לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־אֵל֙אֵלאל מִזְרְחָ֣המִזְרְחָהמזרחה הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש לִמְסִלָּ֔הלִמְסִלָּהלמסלה הָעֹלָ֥ההָעֹלָההעלה מִבֵּֽיתמִבֵּיתמבית־־־אֵ֖לאֵלאל שְׁכֶ֑מָהשְׁכֶמָהשכמה וּמִנֶּ֖גֶבוּמִנֶּגֶבומנגב לִלְבוֹנָֽהלִלְבוֹנָהללבונה׃׃׃ 21:20 [וַיְצַו כ][וַיְצַו כ][ויצו כ] (וַיְצַוּ֕וּ ק)(וַיְצַוּוּ ק)(ויצוו ק) אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לְכ֖וּלְכוּלכו וַאֲרַבְתֶּ֥םוַאֲרַבְתֶּםוארבתם בַּכְּרָמִֽיםבַּכְּרָמִיםבכרמים׃׃׃ 21:21 וּרְאִיתֶ֗םוּרְאִיתֶםוראיתם וְ֠הִנֵּהוְהִנֵּהוהנה אִםאִםאם־־־יֵ֨צְא֥וּיֵצְאוּיצאו בְנוֹתבְנוֹתבנות־־־שִׁילוֹ֮שִׁילוֹשילו לָח֣וּללָחוּללחול בַּמְּחֹלוֹת֒בַּמְּחֹלוֹתבמחלות וִֽיצָאתֶם֙וִיצָאתֶםויצאתם מִןמִןמן־־־הַכְּרָמִ֔יםהַכְּרָמִיםהכרמים וַחֲטַפְתֶּ֥םוַחֲטַפְתֶּםוחטפתם לָכֶ֛םלָכֶםלכם אִ֥ישׁאִישׁאיש אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו מִבְּנ֣וֹתמִבְּנוֹתמבנות שִׁיל֑וֹשִׁילוֹשילו וַהֲלַכְתֶּ֖םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 21:22 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יָבֹ֣אוּיָבֹאוּיבאו אֲבוֹתָם֩אֲבוֹתָםאבותם א֨וֹאוֹאו אֲחֵיהֶ֜םאֲחֵיהֶםאחיהם [לָרֹוב כ][לָרֹוב כ][לרוב כ] (לָרִ֣יב ק)(לָרִיב ק)(לריב ק) ׀׀׀ אֵלֵ֗ינוּאֵלֵינוּאלינו וְאָמַ֤רְנוּוְאָמַרְנוּואמרנו אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם חָנּ֣וּנוּחָנּוּנוּחנונו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לָקַ֛חְנוּלָקַחְנוּלקחנו אִ֥ישׁאִישׁאיש אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו בַּמִּלְחָמָ֑הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם נְתַתֶּ֥םנְתַתֶּםנתתם לָהֶ֖םלָהֶםלהם כָּעֵ֥תכָּעֵתכעת תֶּאְשָֽׁמוּתֶּאְשָׁמוּתאשמו׃׃׃ ססס 21:23 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵן֙כֵןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן וַיִּשְׂא֤וּוַיִּשְׂאוּוישאו נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים לְמִסְפָּרָ֔םלְמִסְפָּרָםלמספרם מִןמִןמן־־־הַמְּחֹלְל֖וֹתהַמְּחֹלְלוֹתהמחללות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר גָּזָ֑לוּגָּזָלוּגזלו וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיָּשׁ֙וּבוּ֙וַיָּשׁוּבוּוישובו אֶלאֶלאל־־־נַ֣חֲלָתָ֔םנַחֲלָתָםנחלתם וַיִּבְנוּ֙וַיִּבְנוּויבנו אֶתאֶתאת־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים וַיֵּשְׁב֖וּוַיֵּשְׁבוּוישבו בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 21:24 וַיִּתְהַלְּכ֨וּוַיִּתְהַלְּכוּויתהלכו מִשָּׁ֤םמִשָּׁםמשם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא אִ֥ישׁאִישׁאיש לְשִׁבְט֖וֹלְשִׁבְטוֹלשבטו וּלְמִשְׁפַּחְתּ֑וֹוּלְמִשְׁפַּחְתּוֹולמשפחתו וַיֵּצְא֣וּוַיֵּצְאוּויצאו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם אִ֖ישׁאִישׁאיש לְנַחֲלָתֽוֹלְנַחֲלָתוֹלנחלתו׃׃׃ 21:25 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם אֵ֥יןאֵיןאין מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אִ֛ישׁאִישׁאיש הַיָּשָׁ֥רהַיָּשָׁרהישר בְּעֵינָ֖יובְּעֵינָיובעיניו יַעֲשֶֽׂהיַעֲשֶׂהיעשה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain