Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 10

10:1 וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אַ֠הֲרֹןאַהֲרֹןאהרן נָדָ֨בנָדָבנדב וַאֲבִיה֜וּאוַאֲבִיהוּאואביהוא אִ֣ישׁאִישׁאיש מַחְתָּת֗וֹמַחְתָּתוֹמחתתו וַיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו בָהֵן֙בָהֵןבהן אֵ֔שׁאֵשׁאש וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה קְטֹ֑רֶתקְטֹרֶתקטרת וַיַּקְרִ֜בוּוַיַּקְרִבוּויקרבו לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵ֣שׁאֵשׁאש זָרָ֔הזָרָהזרה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר לֹ֦אלֹאלא צִוָּ֖הצִוָּהצוה אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 10:2 וַתֵּ֥צֵאוַתֵּצֵאותצא אֵ֛שׁאֵשׁאש מִלִּפְנֵ֥ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַתֹּ֣אכַלוַתֹּאכַלותאכל אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וַיָּמֻ֖תוּוַיָּמֻתוּוימתו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן הוּא֩הוּאהוא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר בִּקְרֹבַ֣יבִּקְרֹבַיבקרבי אֶקָּדֵ֔שׁאֶקָּדֵשׁאקדש וְעַלוְעַלועל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶכָּבֵ֑דאֶכָּבֵדאכבד וַיִּדֹּ֖םוַיִּדֹּםוידם אַהֲרֹֽןאַהֲרֹןאהרן׃׃׃ 10:4 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־מִֽישָׁאֵל֙מִישָׁאֵלמישאל וְאֶ֣לוְאֶלואל אֶלְצָפָ֔ןאֶלְצָפָןאלצפן בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֻזִּיאֵ֖לעֻזִּיאֵלעזיאל דֹּ֣דדֹּדדד אַהֲרֹ֑ןאַהֲרֹןאהרן וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם קִ֠רְב֞וּקִרְבוּקרבו שְׂא֤וּשְׂאוּשאו אֶתאֶתאת־־־אֲחֵיכֶם֙אֲחֵיכֶםאחיכם מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת פְּנֵיפְּנֵיפני־־־הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש אֶלאֶלאל־־־מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶֽהלַמַּחֲנֶהלמחנה׃׃׃ 10:5 וַֽיִּקְרְב֗וּוַיִּקְרְבוּויקרבו וַיִּשָּׂאֻם֙וַיִּשָּׂאֻםוישאם בְּכֻתֳּנֹתָ֔םבְּכֻתֳּנֹתָםבכתנתם אֶלאֶלאל־־־מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 10:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֡ןאַהֲרֹןאהרן וּלְאֶלְעָזָר֩וּלְאֶלְעָזָרולאלעזר וּלְאִֽיתָמָ֨רוּלְאִיתָמָרולאיתמר ׀׀׀ בָּנָ֜יובָּנָיובניו רָֽאשֵׁיכֶ֥םרָאשֵׁיכֶםראשיכם אַלאַלאל־־־תִּפְרָ֣עוּתִּפְרָעוּתפרעו ׀׀׀ וּבִגְדֵיכֶ֤םוּבִגְדֵיכֶםובגדיכם לֹֽאלֹאלא־־־תִפְרֹ֙מוּ֙תִפְרֹמוּתפרמו וְלֹ֣אוְלֹאולא תָמֻ֔תוּתָמֻתוּתמתו וְעַ֥לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה יִקְצֹ֑ףיִקְצֹףיקצף וַאֲחֵיכֶם֙וַאֲחֵיכֶםואחיכם כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יִבְכּוּ֙יִבְכּוּיבכו אֶתאֶתאת־־־הַשְּׂרֵפָ֔ההַשְּׂרֵפָההשרפה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר שָׂרַ֥ףשָׂרַףשרף יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:7 וּמִפֶּתַח֩וּמִפֶּתַחומפתח אֹ֨הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֜דמוֹעֵדמועד לֹ֤אלֹאלא תֵֽצְאוּ֙תֵצְאוּתצאו פֶּןפֶּןפן־־־תָּמֻ֔תוּתָּמֻתוּתמתו כִּיכִּיכי־־־שֶׁ֛מֶןשֶׁמֶןשמן מִשְׁחַ֥תמִשְׁחַתמשחת יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם וַֽיַּעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ
10:8 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 10:9 יַ֣יִןיַיִןיין וְשֵׁכָ֞רוְשֵׁכָרושכר אַלאַלאל־־־תֵּ֣שְׁתְּתֵּשְׁתְּתשת ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה ׀׀׀ וּבָנֶ֣יךָוּבָנֶיךָובניך אִתָּ֗ךְאִתָּךְאתך בְּבֹאֲכֶ֛םבְּבֹאֲכֶםבבאכם אֶלאֶלאל־־־אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וְלֹ֣אוְלֹאולא תָמֻ֑תוּתָמֻתוּתמתו חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְדֹרֹתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 10:10 וּֽלֲהַבְדִּ֔ילוּלֲהַבְדִּילולהבדיל בֵּ֥יןבֵּיןבין הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הַחֹ֑להַחֹלהחל וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַטָּמֵ֖אהַטָּמֵאהטמא וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הַטָּהֽוֹרהַטָּהוֹרהטהור׃׃׃ 10:11 וּלְהוֹרֹ֖תוּלְהוֹרֹתולהורת אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַ֣חֻקִּ֔יםהַחֻקִּיםהחקים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ
10:12 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶ֣לוְאֶלואל אֶ֠לְעָזָראֶלְעָזָראלעזר וְאֶלוְאֶלואל־־־אִ֨יתָמָ֥ראִיתָמָראיתמר ׀׀׀ בָּנָיו֮בָּנָיובניו הַנּֽוֹתָרִים֒הַנּוֹתָרִיםהנותרים קְח֣וּקְחוּקחו אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֗ההַמִּנְחָההמנחה הַנּוֹתֶ֙רֶת֙הַנּוֹתֶרֶתהנותרת מֵאִשֵּׁ֣ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְאִכְל֥וּהָוְאִכְלוּהָואכלוה מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כִּ֛יכִּיכי קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הִֽואהִואהוא׃׃׃ 10:13 וַאֲכַלְתֶּ֤םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדֹ֔שׁקָדֹשׁקדש כִּ֣יכִּיכי חָקְךָ֤חָקְךָחקך וְחָקוְחָקוחק־־־בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך הִ֔ואהִואהוא מֵאִשֵּׁ֖ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־כֵ֖ןכֵןכן צֻוֵּֽיתִיצֻוֵּיתִיצויתי׃׃׃ 10:14 וְאֵת֩וְאֵתואת חֲזֵ֨החֲזֵהחזה הַתְּנוּפָ֜ההַתְּנוּפָההתנופה וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַתְּרוּמָ֗ההַתְּרוּמָההתרומה תֹּֽאכְלוּ֙תֹּאכְלוּתאכלו בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום טָה֔וֹרטָהוֹרטהור אַתָּ֕האַתָּהאתה וּבָנֶ֥יךָוּבָנֶיךָובניך וּבְנֹתֶ֖יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך כִּֽיכִּיכי־־־חָקְךָ֤חָקְךָחקך וְחָקוְחָקוחק־־־בָּנֶ֙יךָ֙בָּנֶיךָבניך נִתְּנ֔וּנִתְּנוּנתנו מִזִּבְחֵ֥ימִזִּבְחֵימזבחי שַׁלְמֵ֖ישַׁלְמֵישלמי בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 10:15 שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַתְּרוּמָ֞ההַתְּרוּמָההתרומה וַחֲזֵ֣הוַחֲזֵהוחזה הַתְּנוּפָ֗ההַתְּנוּפָההתנופה עַ֣לעַלעל אִשֵּׁ֤יאִשֵּׁיאשי הַחֲלָבִים֙הַחֲלָבִיםהחלבים יָבִ֔יאוּיָבִיאוּיביאו לְהָנִ֥יףלְהָנִיףלהניף תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה לְךָ֜לְךָלך וּלְבָנֶ֤יךָוּלְבָנֶיךָולבניך אִתְּךָ֙אִתְּךָאתך לְחָקלְחָקלחק־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:16 וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ שְׂעִ֣ירשְׂעִירשעיר הַֽחַטָּ֗אתהַחַטָּאתהחטאת דָּרֹ֥שׁדָּרֹשׁדרש דָּרַ֛שׁדָּרַשׁדרש מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה שֹׂרָ֑ףשֹׂרָףשרף וַ֠יִּקְצֹףוַיִּקְצֹףויקצף עַלעַלעל־־־אֶלְעָזָ֤ראֶלְעָזָראלעזר וְעַלוְעַלועל־־־אִֽיתָמָר֙אִיתָמָראיתמר בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן הַנּוֹתָרִ֖םהַנּוֹתָרִםהנותרם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 10:17 מַדּ֗וּעַמַדּוּעַמדוע לֹֽאלֹאלא־־־אֲכַלְתֶּ֤םאֲכַלְתֶּםאכלתם אֶתאֶתאת־־־הַֽחַטָּאת֙הַחַטָּאתהחטאת בִּמְק֣וֹםבִּמְקוֹםבמקום הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש כִּ֛יכִּיכי קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הִ֑ואהִואהוא וְאֹתָ֣הּוְאֹתָהּואתה ׀׀׀ נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֗םלָכֶםלכם לָשֵׂאת֙לָשֵׂאתלשאת אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון הָעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:18 הֵ֚ןהֵןהן לֹאלֹאלא־־־הוּבָ֣אהוּבָאהובא אֶתאֶתאת־־־דָּמָ֔הּדָּמָהּדמה אֶלאֶלאל־־־הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש פְּנִ֑ימָהפְּנִימָהפנימה אָכ֨וֹלאָכוֹלאכול תֹּאכְל֥וּתֹּאכְלוּתאכלו אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה בַּקֹּ֖דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוֵּֽיתִיצִוֵּיתִיצויתי׃׃׃ 10:19 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הֵ֣ןהֵןהן הַ֠יּוֹםהַיּוֹםהיום הִקְרִ֨יבוּהִקְרִיבוּהקריבו אֶתאֶתאת־־־חַטָּאתָ֤םחַטָּאתָםחטאתם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֹֽלָתָם֙עֹלָתָםעלתם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַתִּקְרֶ֥אנָהוַתִּקְרֶאנָהותקראנה אֹתִ֖יאֹתִיאתי כָּאֵ֑לֶּהכָּאֵלֶּהכאלה וְאָכַ֤לְתִּיוְאָכַלְתִּיואכלתי חַטָּאת֙חַטָּאתחטאת הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום הַיִּיטַ֖בהַיִּיטַבהייטב בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:20 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה וַיִּיטַ֖בוַיִּיטַבוייטב בְּעֵינָֽיובְּעֵינָיובעיניו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain