Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 17

17:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 17:2 דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֗יובָּנָיובניו וְאֶל֙וְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:3 אִ֥ישׁאִישׁאיש אִישׁ֙אִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁחַ֜טיִשְׁחַטישחט שׁ֥וֹרשׁוֹרשור אוֹאוֹאו־־־כֶ֛שֶׂבכֶשֶׂבכשב אוֹאוֹאו־־־עֵ֖זעֵזעז בַּֽמַּחֲנֶ֑הבַּמַּחֲנֶהבמחנה א֚וֹאוֹאו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשְׁחַ֔טיִשְׁחַטישחט מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶֽהלַמַּחֲנֶהלמחנה׃׃׃ 17:4 וְאֶלוְאֶלואל־־־פֶּ֜תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֮מוֹעֵדמועד לֹ֣אלֹאלא הֱבִיאוֹ֒הֱבִיאוֹהביאו לְהַקְרִ֤יבלְהַקְרִיבלהקריב קָרְבָּן֙קָרְבָּןקרבן לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מִשְׁכַּ֣ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָ֑היְהוָהיהוה דָּ֣םדָּםדם יֵחָשֵׁ֞ביֵחָשֵׁביחשב לָאִ֤ישׁלָאִישׁלאיש הַהוּא֙הַהוּאההוא דָּ֣םדָּםדם שָׁפָ֔ךְשָׁפָךְשפך וְנִכְרַ֛תוְנִכְרַתונכרת הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַה֖וּאהַהוּאההוא מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 17:5 לְמַעַן֩לְמַעַןלמען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָבִ֜יאוּיָבִיאוּיביאו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֶֽתאֶתאת־־־זִבְחֵיהֶם֮זִבְחֵיהֶםזבחיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵ֣םהֵםהם זֹבְחִים֮זֹבְחִיםזבחים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶה֒הַשָּׂדֶההשדה וֶֽהֱבִיאֻ֣םוֶהֱבִיאֻםוהביאם לַֽיהוָ֗הלַיהוָהליהוה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֛תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וְזָ֨בְח֜וּוְזָבְחוּוזבחו זִבְחֵ֧יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֛יםשְׁלָמִיםשלמים לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 17:6 וְזָרַ֨קוְזָרַקוזרק הַכֹּהֵ֤ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַדָּם֙הַדָּםהדם עַלעַלעל־־־מִזְבַּ֣חמִזְבַּחמזבח יְהוָ֔היְהוָהיהוה פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד וְהִקְטִ֣ירוְהִקְטִירוהקטיר הַחֵ֔לֶבהַחֵלֶבהחלב לְרֵ֥יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 17:7 וְלֹאוְלֹאולא־־־יִזְבְּח֥וּיִזְבְּחוּיזבחו עוֹד֙עוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־זִבְחֵיהֶ֔םזִבְחֵיהֶםזבחיהם לַשְּׂעִירִ֕םלַשְּׂעִירִםלשעירם אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥םהֵםהם זֹנִ֖יםזֹנִיםזנים אַחֲרֵיהֶ֑םאַחֲרֵיהֶםאחריהם חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֛םעוֹלָםעולם תִּֽהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־זֹּ֥אתזֹּאתזאת לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְדֹרֹתָֽםלְדֹרֹתָםלדרתם׃׃׃ 17:8 וַאֲלֵהֶ֣םוַאֲלֵהֶםואלהם תֹּאמַ֔רתֹּאמַרתאמר אִ֥ישׁאִישׁאיש אִישׁ֙אִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִןוּמִןומן־־־הַגֵּ֖רהַגֵּרהגר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָג֣וּריָגוּריגור בְּתוֹכָ֑םבְּתוֹכָםבתוכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה עֹלָ֖העֹלָהעלה אוֹאוֹאו־־־זָֽבַחזָבַחזבח׃׃׃ 17:9 וְאֶלוְאֶלואל־־־פֶּ֜תַחפֶּתַחפתח אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֙מוֹעֵדמועד לֹ֣אלֹאלא יְבִיאֶ֔נּוּיְבִיאֶנּוּיביאנו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְנִכְרַ֛תוְנִכְרַתונכרת הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַה֖וּאהַהוּאההוא מֵעַמָּֽיומֵעַמָּיומעמיו׃׃׃ 17:10 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש אִ֜ישׁאִישׁאיש מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִןוּמִןומן־־־הַגֵּר֙הַגֵּרהגר הַגָּ֣רהַגָּרהגר בְּתוֹכָ֔םבְּתוֹכָםבתוכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יֹאכַ֖ליֹאכַליאכל כָּלכָּלכל־־־דָּ֑םדָּםדם וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי פָנַ֗יפָנַיפני בַּנֶּ֙פֶשׁ֙בַּנֶּפֶשׁבנפש הָאֹכֶ֣לֶתהָאֹכֶלֶתהאכלת אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֔םהַדָּםהדם וְהִכְרַתִּ֥יוְהִכְרַתִּיוהכרתי אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב עַמָּֽהּעַמָּהּעמה׃׃׃ 17:11 כִּ֣יכִּיכי נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַבָּשָׂר֮הַבָּשָׂרהבשר בַּדָּ֣םבַּדָּםבדם הִוא֒הִואהוא וַאֲנִ֞יוַאֲנִיואני נְתַתִּ֤יונְתַתִּיונתתיו לָכֶם֙לָכֶםלכם עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לְכַפֵּ֖רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־נַפְשֹׁתֵיכֶ֑םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם כִּֽיכִּיכי־־־הַדָּ֥םהַדָּםהדם ה֖וּאהוּאהוא בַּנֶּ֥פֶשׁבַּנֶּפֶשׁבנפש יְכַפֵּֽריְכַפֵּריכפר׃׃׃ 17:12 עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש מִכֶּ֖םמִכֶּםמכם לֹאלֹאלא־־־תֹ֣אכַלתֹאכַלתאכל דָּ֑םדָּםדם וְהַגֵּ֛רוְהַגֵּרוהגר הַגָּ֥רהַגָּרהגר בְּתוֹכְכֶ֖םבְּתוֹכְכֶםבתוככם לֹאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל דָּֽםדָּםדם׃׃׃ ססס 17:13 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש אִ֜ישׁאִישׁאיש מִבְּנֵ֣ימִבְּנֵימבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִןוּמִןומן־־־הַגֵּר֙הַגֵּרהגר הַגָּ֣רהַגָּרהגר בְּתוֹכָ֔םבְּתוֹכָםבתוכם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצ֜וּדיָצוּדיצוד צֵ֥ידצֵידציד חַיָּ֛החַיָּהחיה אוֹאוֹאו־־־ע֖וֹףעוֹףעוף אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵאָכֵ֑ליֵאָכֵליאכל וְשָׁפַךְ֙וְשָׁפַךְושפך אֶתאֶתאת־־־דָּמ֔וֹדָּמוֹדמו וְכִסָּ֖הוּוְכִסָּהוּוכסהו בֶּעָפָֽרבֶּעָפָרבעפר׃׃׃ 17:14 כִּֽיכִּיכי־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֗רבָּשָׂרבשר דָּמ֣וֹדָּמוֹדמו בְנַפְשׁוֹ֮בְנַפְשׁוֹבנפשו הוּא֒הוּאהוא וָֽאֹמַר֙וָאֹמַרואמר לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל דַּ֥םדַּםדם כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֑לוּתֹאכֵלוּתאכלו כִּ֣יכִּיכי נֶ֤פֶשׁנֶפֶשׁנפש כָּלכָּלכל־־־בָּשָׂר֙בָּשָׂרבשר דָּמ֣וֹדָּמוֹדמו הִ֔ואהִואהוא כָּלכָּלכל־־־אֹכְלָ֖יואֹכְלָיואכליו יִכָּרֵֽתיִכָּרֵתיכרת׃׃׃ 17:15 וְכָלוְכָלוכל־־־נֶ֗פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תֹּאכַ֤לתֹּאכַלתאכל נְבֵלָה֙נְבֵלָהנבלה וּטְרֵפָ֔הוּטְרֵפָהוטרפה בָּאֶזְרָ֖חבָּאֶזְרָחבאזרח וּבַגֵּ֑רוּבַגֵּרובגר וְכִבֶּ֨סוְכִבֶּסוכבס בְּגָדָ֜יובְּגָדָיובגדיו וְרָחַ֥ץוְרָחַץורחץ בַּמַּ֛יִםבַּמַּיִםבמים וְטָמֵ֥אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעֶ֖רֶבהָעֶרֶבהערב וְטָהֵֽרוְטָהֵרוטהר׃׃׃ 17:16 וְאִם֙וְאִםואם לֹ֣אלֹאלא יְכַבֵּ֔סיְכַבֵּסיכבס וּבְשָׂר֖וֹוּבְשָׂרוֹובשרו לֹ֣אלֹאלא יִרְחָ֑ץיִרְחָץירחץ וְנָשָׂ֖אוְנָשָׂאונשא עֲוֺנֽוֹעֲוֺנוֹעונו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain