Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 19

19:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר 19:2 דַּבֵּ֞רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֧תעֲדַתעדת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֥וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם קְדֹשִׁ֣יםקְדֹשִׁיםקדשים תִּהְי֑וּתִּהְיוּתהיו כִּ֣יכִּיכי קָד֔וֹשׁקָדוֹשׁקדוש אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:3 אִ֣ישׁאִישׁאיש אִמּ֤וֹאִמּוֹאמו וְאָבִיו֙וְאָבִיוואביו תִּירָ֔אוּתִּירָאוּתיראו וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁבְּתֹתַ֖ישַׁבְּתֹתַישבתתי תִּשְׁמֹ֑רוּתִּשְׁמֹרוּתשמרו אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:4 אַלאַלאל־־־תִּפְנוּ֙תִּפְנוּתפנו אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֱלִילִ֔יםהָאֱלִילִיםהאלילים וֵֽאלֹהֵי֙וֵאלֹהֵיואלהי מַסֵּכָ֔המַסֵּכָהמסכה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשׂ֖וּתַעֲשׂוּתעשו לָכֶ֑םלָכֶםלכם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:5 וְכִ֧יוְכִיוכי תִזְבְּח֛וּתִזְבְּחוּתזבחו זֶ֥בַחזֶבַחזבח שְׁלָמִ֖יםשְׁלָמִיםשלמים לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לִֽרְצֹנְכֶ֖םלִרְצֹנְכֶםלרצנכם תִּזְבָּחֻֽהוּתִּזְבָּחֻהוּתזבחהו׃׃׃ 19:6 בְּי֧וֹםבְּיוֹםביום זִבְחֲכֶ֛םזִבְחֲכֶםזבחכם יֵאָכֵ֖ליֵאָכֵליאכל וּמִֽמָּחֳרָ֑תוּמִמָּחֳרָתוממחרת וְהַנּוֹתָר֙וְהַנּוֹתָרוהנותר עַדעַדעד־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש יִשָּׂרֵֽףיִשָּׂרֵףישרף׃׃׃ 19:7 וְאִ֛םוְאִםואם הֵאָכֹ֥להֵאָכֹלהאכל יֵאָכֵ֖ליֵאָכֵליאכל בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי פִּגּ֥וּלפִּגּוּלפגול ה֖וּאהוּאהוא לֹ֥אלֹאלא יֵרָצֶֽהיֵרָצֶהירצה׃׃׃ 19:8 וְאֹֽכְלָיו֙וְאֹכְלָיוואכליו עֲוֺנ֣וֹעֲוֺנוֹעונו יִשָּׂ֔איִשָּׂאישא כִּֽיכִּיכי־־־אֶתאֶתאת־־־קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש יְהוָ֖היְהוָהיהוה חִלֵּ֑לחִלֵּלחלל וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ 19:9 וּֽבְקֻצְרְכֶם֙וּבְקֻצְרְכֶםובקצרכם אֶתאֶתאת־־־קְצִ֣ירקְצִירקציר אַרְצְכֶ֔םאַרְצְכֶםארצכם לֹ֧אלֹאלא תְכַלֶּ֛התְכַלֶּהתכלה פְּאַ֥תפְּאַתפאת שָׂדְךָ֖שָׂדְךָשדך לִקְצֹ֑רלִקְצֹרלקצר וְלֶ֥קֶטוְלֶקֶטולקט קְצִֽירְךָ֖קְצִירְךָקצירך לֹ֥אלֹאלא תְלַקֵּֽטתְלַקֵּטתלקט׃׃׃ 19:10 וְכַרְמְךָ֙וְכַרְמְךָוכרמך לֹ֣אלֹאלא תְעוֹלֵ֔לתְעוֹלֵלתעולל וּפֶ֥רֶטוּפֶרֶטופרט כַּרְמְךָ֖כַּרְמְךָכרמך לֹ֣אלֹאלא תְלַקֵּ֑טתְלַקֵּטתלקט לֶֽעָנִ֤ילֶעָנִילעני וְלַגֵּר֙וְלַגֵּרולגר תַּעֲזֹ֣בתַּעֲזֹבתעזב אֹתָ֔םאֹתָםאתם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:11 לֹ֖אלֹאלא תִּגְנֹ֑בוּתִּגְנֹבוּתגנבו וְלֹאוְלֹאולא־־־תְכַחֲשׁ֥וּתְכַחֲשׁוּתכחשו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תְשַׁקְּר֖וּתְשַׁקְּרוּתשקרו אִ֥ישׁאִישׁאיש בַּעֲמִיתֽוֹבַּעֲמִיתוֹבעמיתו׃׃׃ 19:12 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשָּׁבְע֥וּתִשָּׁבְעוּתשבעו בִשְׁמִ֖יבִשְׁמִיבשמי לַשָּׁ֑קֶרלַשָּׁקֶרלשקר וְחִלַּלְתָּ֛וְחִלַּלְתָּוחללת אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֥םשֵׁםשם אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:13 לֹֽאלֹאלא־־־תַעֲשֹׁ֥קתַעֲשֹׁקתעשק אֶתאֶתאת־־־רֵֽעֲךָ֖רֵעֲךָרעך וְלֹ֣אוְלֹאולא תִגְזֹ֑לתִגְזֹלתגזל לֹֽאלֹאלא־־־תָלִ֞יןתָלִיןתלין פְּעֻלַּ֥תפְּעֻלַּתפעלת שָׂכִ֛ירשָׂכִירשכיר אִתְּךָ֖אִתְּךָאתך עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 19:14 לֹאלֹאלא־־־תְקַלֵּ֣לתְקַלֵּלתקלל חֵרֵ֔שׁחֵרֵשׁחרש וְלִפְנֵ֣יוְלִפְנֵיולפני עִוֵּ֔רעִוֵּרעור לֹ֥אלֹאלא תִתֵּ֖ןתִתֵּןתתן מִכְשֹׁ֑למִכְשֹׁלמכשל וְיָרֵ֥אתָוְיָרֵאתָויראת מֵּאֱלֹהֶ֖יךָמֵּאֱלֹהֶיךָמאלהיך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:15 לֹאלֹאלא־־־תַעֲשׂ֥וּתַעֲשׂוּתעשו עָ֙וֶל֙עָוֶלעול בַּמִּשְׁפָּ֔טבַּמִּשְׁפָּטבמשפט לֹאלֹאלא־־־תִשָּׂ֣אתִשָּׂאתשא פְנֵיפְנֵיפני־־־דָ֔לדָלדל וְלֹ֥אוְלֹאולא תֶהְדַּ֖רתֶהְדַּרתהדר פְּנֵ֣יפְּנֵיפני גָד֑וֹלגָדוֹלגדול בְּצֶ֖דֶקבְּצֶדֶקבצדק תִּשְׁפֹּ֥טתִּשְׁפֹּטתשפט עֲמִיתֶֽךָעֲמִיתֶךָעמיתך׃׃׃ 19:16 לֹאלֹאלא־־־תֵלֵ֤ךְתֵלֵךְתלך רָכִיל֙רָכִילרכיל בְּעַמֶּ֔יךָבְּעַמֶּיךָבעמיך לֹ֥אלֹאלא תַעֲמֹ֖דתַעֲמֹדתעמד עַלעַלעל־־־דַּ֣םדַּםדם רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:17 לֹֽאלֹאלא־־־תִשְׂנָ֥אתִשְׂנָאתשנא אֶתאֶתאת־־־אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך בִּלְבָבֶ֑ךָבִּלְבָבֶךָבלבבך הוֹכֵ֤חַהוֹכֵחַהוכח תּוֹכִ֙יחַ֙תּוֹכִיחַתוכיח אֶתאֶתאת־־־עֲמִיתֶ֔ךָעֲמִיתֶךָעמיתך וְלֹאוְלֹאולא־־־תִשָּׂ֥אתִשָּׂאתשא עָלָ֖יועָלָיועליו חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 19:18 לֹֽאלֹאלא־־־תִקֹּ֤םתִקֹּםתקם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִטֹּר֙תִטֹּרתטר אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמֶּ֔ךָעַמֶּךָעמך וְאָֽהַבְתָּ֥וְאָהַבְתָּואהבת לְרֵעֲךָ֖לְרֵעֲךָלרעך כָּמ֑וֹךָכָּמוֹךָכמוך אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:19 אֶֽתאֶתאת־־־חֻקֹּתַי֮חֻקֹּתַיחקתי תִּשְׁמֹרוּ֒תִּשְׁמֹרוּתשמרו בְּהֶמְתְּךָ֙בְּהֶמְתְּךָבהמתך לֹאלֹאלא־־־תַרְבִּ֣יעַתַרְבִּיעַתרביע כִּלְאַ֔יִםכִּלְאַיִםכלאים שָׂדְךָ֖שָׂדְךָשדך לֹאלֹאלא־־־תִזְרַ֣עתִזְרַעתזרע כִּלְאָ֑יִםכִּלְאָיִםכלאים וּבֶ֤גֶדוּבֶגֶדובגד כִּלְאַ֙יִם֙כִּלְאַיִםכלאים שַֽׁעַטְנֵ֔זשַׁעַטְנֵזשעטנז לֹ֥אלֹאלא יַעֲלֶ֖היַעֲלֶהיעלה עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ פפפ
19:20 וְ֠אִישׁוְאִישׁואיש כִּֽיכִּיכי־־־יִשְׁכַּ֨ביִשְׁכַּבישכב אֶתאֶתאת־־־אִשָּׁ֜האִשָּׁהאשה שִׁכְבַתשִׁכְבַתשכבת־־־זֶ֗רַעזֶרַעזרע וְהִ֤ואוְהִואוהוא שִׁפְחָה֙שִׁפְחָהשפחה נֶחֱרֶ֣פֶתנֶחֱרֶפֶתנחרפת לְאִ֔ישׁלְאִישׁלאיש וְהָפְדֵּה֙וְהָפְדֵּהוהפדה לֹ֣אלֹאלא נִפְדָּ֔תָהנִפְדָּתָהנפדתה א֥וֹאוֹאו חֻפְשָׁ֖החֻפְשָׁהחפשה לֹ֣אלֹאלא נִתַּןנִתַּןנתן־־־לָ֑הּלָהּלה בִּקֹּ֧רֶתבִּקֹּרֶתבקרת תִּהְיֶ֛התִּהְיֶהתהיה לֹ֥אלֹאלא יוּמְת֖וּיוּמְתוּיומתו כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא חֻפָּֽשָׁהחֻפָּשָׁהחפשה׃׃׃ 19:21 וְהֵבִ֤יאוְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־אֲשָׁמוֹ֙אֲשָׁמוֹאשמו לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד אֵ֖ילאֵילאיל אָשָֽׁםאָשָׁםאשם׃׃׃ 19:22 וְכִפֶּר֩וְכִפֶּרוכפר עָלָ֨יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן בְּאֵ֤ילבְּאֵילבאיל הָֽאָשָׁם֙הָאָשָׁםהאשם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־חַטָּאת֖וֹחַטָּאתוֹחטאתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֑אחָטָאחטא וְנִסְלַ֣חוְנִסְלַחונסלח ל֔וֹלוֹלו מֵחַטָּאת֖וֹמֵחַטָּאתוֹמחטאתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָטָֽאחָטָאחטא׃׃׃ פפפ
19:23 וְכִיוְכִיוכי־־־תָבֹ֣אוּתָבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וּנְטַעְתֶּם֙וּנְטַעְתֶּםונטעתם כָּלכָּלכל־־־עֵ֣ץעֵץעץ מַאֲכָ֔למַאֲכָלמאכל וַעֲרַלְתֶּ֥םוַעֲרַלְתֶּםוערלתם עָרְלָת֖וֹעָרְלָתוֹערלתו אֶתאֶתאת־־־פִּרְי֑וֹפִּרְיוֹפריו שָׁלֹ֣שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֛םלָכֶםלכם עֲרֵלִ֖יםעֲרֵלִיםערלים לֹ֥אלֹאלא יֵאָכֵֽליֵאָכֵליאכל׃׃׃ 19:24 וּבַשָּׁנָה֙וּבַשָּׁנָהובשנה הָרְבִיעִ֔תהָרְבִיעִתהרביעת יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה כָּלכָּלכל־־־פִּרְי֑וֹפִּרְיוֹפריו קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש הִלּוּלִ֖יםהִלּוּלִיםהלולים לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 19:25 וּבַשָּׁנָ֣הוּבַשָּׁנָהובשנה הַחֲמִישִׁ֗תהַחֲמִישִׁתהחמישת תֹּֽאכְלוּ֙תֹּאכְלוּתאכלו אֶתאֶתאת־־־פִּרְי֔וֹפִּרְיוֹפריו לְהוֹסִ֥יףלְהוֹסִיףלהוסיף לָכֶ֖םלָכֶםלכם תְּבוּאָת֑וֹתְּבוּאָתוֹתבואתו אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:26 לֹ֥אלֹאלא תֹאכְל֖וּתֹאכְלוּתאכלו עַלעַלעל־־־הַדָּ֑םהַדָּםהדם לֹ֥אלֹאלא תְנַחֲשׁ֖וּתְנַחֲשׁוּתנחשו וְלֹ֥אוְלֹאולא תְעוֹנֵֽנוּתְעוֹנֵנוּתעוננו׃׃׃ 19:27 לֹ֣אלֹאלא תַקִּ֔פוּתַקִּפוּתקפו פְּאַ֖תפְּאַתפאת רֹאשְׁכֶ֑םרֹאשְׁכֶםראשכם וְלֹ֣אוְלֹאולא תַשְׁחִ֔יתתַשְׁחִיתתשחית אֵ֖תאֵתאת פְּאַ֥תפְּאַתפאת זְקָנֶֽךָזְקָנֶךָזקנך׃׃׃ 19:28 וְשֶׂ֣רֶטוְשֶׂרֶטושרט לָנֶ֗פֶשׁלָנֶפֶשׁלנפש לֹ֤אלֹאלא תִתְּנוּ֙תִתְּנוּתתנו בִּבְשַׂרְכֶ֔םבִּבְשַׂרְכֶםבבשרכם וּכְתֹ֣בֶתוּכְתֹבֶתוכתבת קַֽעֲקַ֔עקַעֲקַעקעקע לֹ֥אלֹאלא תִתְּנ֖וּתִתְּנוּתתנו בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:29 אַלאַלאל־־־תְּחַלֵּ֥לתְּחַלֵּלתחלל אֶֽתאֶתאת־־־בִּתְּךָ֖בִּתְּךָבתך לְהַזְנוֹתָ֑הּלְהַזְנוֹתָהּלהזנותה וְלֹאוְלֹאולא־־־תִזְנֶ֣התִזְנֶהתזנה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וּמָלְאָ֥הוּמָלְאָהומלאה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ זִמָּֽהזִמָּהזמה׃׃׃ 19:30 אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתֹתַ֣ישַׁבְּתֹתַישבתתי תִּשְׁמֹ֔רוּתִּשְׁמֹרוּתשמרו וּמִקְדָּשִׁ֖יוּמִקְדָּשִׁיומקדשי תִּירָ֑אוּתִּירָאוּתיראו אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:31 אַלאַלאל־־־תִּפְנ֤וּתִּפְנוּתפנו אֶלאֶלאל־־־הָאֹבֹת֙הָאֹבֹתהאבת וְאֶלוְאֶלואל־־־הַיִּדְּעֹנִ֔יםהַיִּדְּעֹנִיםהידענים אַלאַלאל־־־תְּבַקְשׁ֖וּתְּבַקְשׁוּתבקשו לְטָמְאָ֣הלְטָמְאָהלטמאה בָהֶ֑םבָהֶםבהם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:32 מִפְּנֵ֤ימִפְּנֵימפני שֵׂיבָה֙שֵׂיבָהשיבה תָּק֔וּםתָּקוּםתקום וְהָדַרְתָּ֖וְהָדַרְתָּוהדרת פְּנֵ֣יפְּנֵיפני זָקֵ֑ןזָקֵןזקן וְיָרֵ֥אתָוְיָרֵאתָויראת מֵּאֱלֹהֶ֖יךָמֵּאֱלֹהֶיךָמאלהיך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
19:33 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָג֧וּריָגוּריגור אִתְּךָ֛אִתְּךָאתך גֵּ֖רגֵּרגר בְּאַרְצְכֶ֑םבְּאַרְצְכֶםבארצכם לֹ֥אלֹאלא תוֹנ֖וּתוֹנוּתונו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 19:34 כְּאֶזְרָ֣חכְּאֶזְרָחכאזרח מִכֶּם֩מִכֶּםמכם יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה לָכֶ֜םלָכֶםלכם הַגֵּ֣רהַגֵּרהגר ׀׀׀ הַגָּ֣רהַגָּרהגר אִתְּכֶ֗םאִתְּכֶםאתכם וְאָהַבְתָּ֥וְאָהַבְתָּואהבת לוֹ֙לוֹלו כָּמ֔וֹךָכָּמוֹךָכמוך כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֥יםגֵרִיםגרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 19:35 לֹאלֹאלא־־־תַעֲשׂ֥וּתַעֲשׂוּתעשו עָ֖וֶלעָוֶלעול בַּמִּשְׁפָּ֑טבַּמִּשְׁפָּטבמשפט בַּמִּדָּ֕הבַּמִּדָּהבמדה בַּמִּשְׁקָ֖לבַּמִּשְׁקָלבמשקל וּבַמְּשׂוּרָֽהוּבַמְּשׂוּרָהובמשורה׃׃׃ 19:36 מֹ֧אזְנֵימֹאזְנֵימאזני צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־צֶ֗דֶקצֶדֶקצדק אֵ֥יפַתאֵיפַתאיפת צֶ֛דֶקצֶדֶקצדק וְהִ֥יןוְהִיןוהין צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם אֲנִי֙אֲנִיאני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹצֵ֥אתִיהוֹצֵאתִיהוצאתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 19:37 וּשְׁמַרְתֶּ֤םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֻקֹּתַי֙חֻקֹּתַיחקתי וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפָּטַ֔ימִשְׁפָּטַימשפטי וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain