Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 22

22:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 22:2 דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֗יובָּנָיובניו וְיִנָּֽזְרוּ֙וְיִנָּזְרוּוינזרו מִקָּדְשֵׁ֣ימִקָּדְשֵׁימקדשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא יְחַלְּל֖וּיְחַלְּלוּיחללו אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם קָדְשִׁ֑יקָדְשִׁיקדשי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵ֧םהֵםהם מַקְדִּשִׁ֛יםמַקְדִּשִׁיםמקדשים לִ֖ילִילי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:3 אֱמֹ֣ראֱמֹראמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם לְדֹרֹ֨תֵיכֶ֜םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם כָּלכָּלכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְרַ֣ביִקְרַביקרב מִכָּלמִכָּלמכל־־־זַרְעֲכֶ֗םזַרְעֲכֶםזרעכם אֶלאֶלאל־־־הַקֳּדָשִׁים֙הַקֳּדָשִׁיםהקדשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַקְדִּ֤ישׁוּיַקְדִּישׁוּיקדישו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְטֻמְאָת֖וֹוְטֻמְאָתוֹוטמאתו עָלָ֑יועָלָיועליו וְנִכְרְתָ֞הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֧פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֛ואהַהִואההוא מִלְּפָנַ֖ימִלְּפָנַימלפני אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:4 אִ֣ישׁאִישׁאיש אִ֞ישׁאִישׁאיש מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וְה֤וּאוְהוּאוהוא צָר֙וּעַ֙צָרוּעַצרוע א֣וֹאוֹאו זָ֔בזָבזב בַּקֳּדָשִׁים֙בַּקֳּדָשִׁיםבקדשים לֹ֣אלֹאלא יֹאכַ֔ליֹאכַליאכל עַ֖דעַדעד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִטְהָ֑ריִטְהָריטהר וְהַנֹּגֵ֙עַ֙וְהַנֹּגֵעַוהנגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־טְמֵאטְמֵאטמא־־־נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש א֣וֹאוֹאו אִ֔ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֵּצֵ֥אתֵּצֵאתצא מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו שִׁכְבַתשִׁכְבַתשכבת־־־זָֽרַעזָרַעזרע׃׃׃ 22:5 אוֹאוֹאו־־־אִישׁ֙אִישׁאיש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִגַּ֔עיִגַּעיגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־שֶׁ֖רֶץשֶׁרֶץשרץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִטְמָאיִטְמָאיטמא־־־ל֑וֹלוֹלו א֤וֹאוֹאו בְאָדָם֙בְאָדָםבאדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִטְמָאיִטְמָאיטמא־־־ל֔וֹלוֹלו לְכֹ֖ללְכֹללכל טֻמְאָתֽוֹטֻמְאָתוֹטמאתו׃׃׃ 22:6 נֶ֚פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּגַּעתִּגַּעתגע־־־בּ֔וֹבּוֹבו וְטָמְאָ֖הוְטָמְאָהוטמאה עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וְלֹ֤אוְלֹאולא יֹאכַל֙יֹאכַליאכל מִןמִןמן־־־הַקֳּדָשִׁ֔יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־רָחַ֥ץרָחַץרחץ בְּשָׂר֖וֹבְּשָׂרוֹבשרו בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 22:7 וּבָ֥אוּבָאובא הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְטָהֵ֑רוְטָהֵרוטהר וְאַחַר֙וְאַחַרואחר יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל מִןמִןמן־־־הַקֳּדָשִׁ֔יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים כִּ֥יכִּיכי לַחְמ֖וֹלַחְמוֹלחמו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 22:8 נְבֵלָ֧הנְבֵלָהנבלה וּטְרֵפָ֛הוּטְרֵפָהוטרפה לֹ֥אלֹאלא יֹאכַ֖ליֹאכַליאכל לְטָמְאָהלְטָמְאָהלטמאה־־־בָ֑הּבָהּבה אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:9 וְשָׁמְר֣וּוְשָׁמְרוּושמרו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמַרְתִּ֗ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׂא֤וּיִשְׂאוּישאו עָלָיו֙עָלָיועליו חֵ֔טְאחֵטְאחטא וּמֵ֥תוּוּמֵתוּומתו ב֖וֹבוֹבו כִּ֣יכִּיכי יְחַלְּלֻ֑הוּיְחַלְּלֻהוּיחללהו אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדְּשָֽׁםמְקַדְּשָׁםמקדשם׃׃׃ 22:10 וְכָלוְכָלוכל־־־זָ֖רזָרזר לֹאלֹאלא־־־יֹ֣אכַליֹאכַליאכל קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש תּוֹשַׁ֥בתּוֹשַׁבתושב כֹּהֵ֛ןכֹּהֵןכהן וְשָׂכִ֖ירוְשָׂכִירושכיר לֹאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 22:11 וְכֹהֵ֗ןוְכֹהֵןוכהן כִּֽיכִּיכי־־־יִקְנֶ֥היִקְנֶהיקנה נֶ֙פֶשׁ֙נֶפֶשׁנפש קִנְיַ֣ןקִנְיַןקנין כַּסְפּ֔וֹכַּסְפּוֹכספו ה֖וּאהוּאהוא יֹ֣אכַליֹאכַליאכל בּ֑וֹבּוֹבו וִילִ֣ידוִילִידויליד בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו הֵ֖םהֵםהם יֹאכְל֥וּיֹאכְלוּיאכלו בְלַחְמֽוֹבְלַחְמוֹבלחמו׃׃׃ 22:12 וּבַתוּבַתובת־־־כֹּהֵ֔ןכֹּהֵןכהן כִּ֥יכִּיכי תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש זָ֑רזָרזר הִ֕ואהִואהוא בִּתְרוּמַ֥תבִּתְרוּמַתבתרומת הַקֳּדָשִׁ֖יםהַקֳּדָשִׁיםהקדשים לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלתֹאכֵלתאכל׃׃׃ 22:13 וּבַתוּבַתובת־־־כֹּהֵן֩כֹּהֵןכהן כִּ֨יכִּיכי תִהְיֶ֜התִהְיֶהתהיה אַלְמָנָ֣האַלְמָנָהאלמנה וּגְרוּשָׁ֗הוּגְרוּשָׁהוגרושה וְזֶרַע֮וְזֶרַעוזרע אֵ֣יןאֵיןאין לָהּ֒לָהּלה וְשָׁבָ֞הוְשָׁבָהושבה אֶלאֶלאל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית אָבִ֙יהָ֙אָבִיהָאביה כִּנְעוּרֶ֔יהָכִּנְעוּרֶיהָכנעוריה מִלֶּ֥חֶםמִלֶּחֶםמלחם אָבִ֖יהָאָבִיהָאביה תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל וְכָלוְכָלוכל־־־זָ֖רזָרזר לֹאלֹאלא־־־יֹ֥אכַליֹאכַליאכל בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ ססס 22:14 וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש כִּֽיכִּיכי־־־יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש בִּשְׁגָגָ֑הבִּשְׁגָגָהבשגגה וְיָסַ֤ףוְיָסַףויסף חֲמִֽשִׁיתוֹ֙חֲמִשִׁיתוֹחמשיתו עָלָ֔יועָלָיועליו וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן אֶתאֶתאת־־־הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 22:15 וְלֹ֣אוְלֹאולא יְחַלְּל֔וּיְחַלְּלוּיחללו אֶתאֶתאת־־־קָדְשֵׁ֖יקָדְשֵׁיקדשי בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָרִ֖ימוּיָרִימוּירימו לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 22:16 וְהִשִּׂ֤יאוּוְהִשִּׂיאוּוהשיאו אוֹתָם֙אוֹתָםאותם עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אַשְׁמָ֔האַשְׁמָהאשמה בְּאָכְלָ֖םבְּאָכְלָםבאכלם אֶתאֶתאת־־־קָדְשֵׁיהֶ֑םקָדְשֵׁיהֶםקדשיהם כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדְּשָֽׁםמְקַדְּשָׁםמקדשם׃׃׃ פפפ
22:17 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 22:18 דַּבֵּ֨רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֗יובָּנָיובניו וְאֶל֙וְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אִ֣ישׁאִישׁאיש אִישׁ֩אִישׁאיש מִבֵּ֨יתמִבֵּיתמבית יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִןוּמִןומן־־־הַגֵּ֣רהַגֵּרהגר בְּיִשְׂרָאֵ֗לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַקְרִ֤יביַקְרִיביקריב קָרְבָּנוֹ֙קָרְבָּנוֹקרבנו לְכָללְכָללכל־־־נִדְרֵיהֶם֙נִדְרֵיהֶםנדריהם וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־נִדְבוֹתָ֔םנִדְבוֹתָםנדבותם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַקְרִ֥יבוּיַקְרִיבוּיקריבו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לְעֹלָֽהלְעֹלָהלעלה׃׃׃ 22:19 לִֽרְצֹנְכֶ֑םלִרְצֹנְכֶםלרצנכם תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים זָכָ֔רזָכָרזכר בַּבָּקָ֕רבַּבָּקָרבבקר בַּכְּשָׂבִ֖יםבַּכְּשָׂבִיםבכשבים וּבָֽעִזִּֽיםוּבָעִזִּיםובעזים׃׃׃ 22:20 כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֥וֹבּוֹבו מ֖וּםמוּםמום לֹ֣אלֹאלא תַקְרִ֑יבוּתַקְרִיבוּתקריבו כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא לְרָצ֖וֹןלְרָצוֹןלרצון יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 22:21 וְאִ֗ישׁוְאִישׁואיש כִּֽיכִּיכי־־־יַקְרִ֤יביַקְרִיביקריב זֶֽבַחזֶבַחזבח־־־שְׁלָמִים֙שְׁלָמִיםשלמים לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה לְפַלֵּאלְפַלֵּאלפלא־־־נֶ֙דֶר֙נֶדֶרנדר א֣וֹאוֹאו לִנְדָבָ֔הלִנְדָבָהלנדבה בַּבָּקָ֖רבַּבָּקָרבבקר א֣וֹאוֹאו בַצֹּ֑אןבַצֹּאןבצאן תָּמִ֤יםתָּמִיםתמים יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה לְרָצ֔וֹןלְרָצוֹןלרצון כָּלכָּלכל־־־מ֖וּםמוּםמום לֹ֥אלֹאלא יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 22:22 עַוֶּרֶת֩עַוֶּרֶתעורת א֨וֹאוֹאו שָׁב֜וּרשָׁבוּרשבור אוֹאוֹאו־־־חָר֣וּץחָרוּץחרוץ אֽוֹאוֹאו־־־יַבֶּ֗לֶתיַבֶּלֶתיבלת א֤וֹאוֹאו גָרָב֙גָרָבגרב א֣וֹאוֹאו יַלֶּ֔פֶתיַלֶּפֶתילפת לֹאלֹאלא־־־תַקְרִ֥יבוּתַקְרִיבוּתקריבו אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וְאִשֶּׁ֗הוְאִשֶּׁהואשה לֹאלֹאלא־־־תִתְּנ֥וּתִתְּנוּתתנו מֵהֶ֛םמֵהֶםמהם עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 22:23 וְשׁ֥וֹרוְשׁוֹרושור וָשֶׂ֖הוָשֶׂהושה שָׂר֣וּעַשָׂרוּעַשרוע וְקָל֑וּטוְקָלוּטוקלוט נְדָבָה֙נְדָבָהנדבה תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וּלְנֵ֖דֶרוּלְנֵדֶרולנדר לֹ֥אלֹאלא יֵרָצֶֽהיֵרָצֶהירצה׃׃׃ 22:24 וּמָע֤וּךְוּמָעוּךְומעוך וְכָתוּת֙וְכָתוּתוכתות וְנָת֣וּקוְנָתוּקונתוק וְכָר֔וּתוְכָרוּתוכרות לֹ֥אלֹאלא תַקְרִ֖יבוּתַקְרִיבוּתקריבו לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וּֽבְאַרְצְכֶ֖םוּבְאַרְצְכֶםובארצכם לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֽׂוּתַעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 22:25 וּמִיַּ֣דוּמִיַּדומיד בֶּןבֶּןבן־־־נֵכָ֗רנֵכָרנכר לֹ֥אלֹאלא תַקְרִ֛יבוּתַקְרִיבוּתקריבו אֶתאֶתאת־־־לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה כִּ֣יכִּיכי מָשְׁחָתָ֤םמָשְׁחָתָםמשחתם בָּהֶם֙בָּהֶםבהם מ֣וּםמוּםמום בָּ֔םבָּםבם לֹ֥אלֹאלא יֵרָצ֖וּיֵרָצוּירצו לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ פפפ
22:26 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 22:27 שׁ֣וֹרשׁוֹרשור אוֹאוֹאו־־־כֶ֤שֶׂבכֶשֶׂבכשב אוֹאוֹאו־־־עֵז֙עֵזעז כִּ֣יכִּיכי יִוָּלֵ֔דיִוָּלֵדיולד וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים תַּ֣חַתתַּחַתתחת אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וּמִיּ֤וֹםוּמִיּוֹםומיום הַשְּׁמִינִי֙הַשְּׁמִינִיהשמיני וָהָ֔לְאָהוָהָלְאָהוהלאה יֵרָצֶ֕היֵרָצֶהירצה לְקָרְבַּ֥ןלְקָרְבַּןלקרבן אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 22:28 וְשׁ֖וֹרוְשׁוֹרושור אוֹאוֹאו־־־שֶׂ֑השֶׂהשה אֹת֣וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו לֹ֥אלֹאלא תִשְׁחֲט֖וּתִשְׁחֲטוּתשחטו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 22:29 וְכִֽיוְכִיוכי־־־תִזְבְּח֥וּתִזְבְּחוּתזבחו זֶֽבַחזֶבַחזבח־־־תּוֹדָ֖התּוֹדָהתודה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לִֽרְצֹנְכֶ֖םלִרְצֹנְכֶםלרצנכם תִּזְבָּֽחוּתִּזְבָּחוּתזבחו׃׃׃ 22:30 בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא יֵאָכֵ֔ליֵאָכֵליאכל לֹֽאלֹאלא־־־תוֹתִ֥ירוּתוֹתִירוּתותירו מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּ֑קֶרבֹּקֶרבקר אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:31 וּשְׁמַרְתֶּם֙וּשְׁמַרְתֶּםושמרתם מִצְוֺתַ֔ימִצְוֺתַימצותי וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם אֹתָ֑םאֹתָםאתם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 22:32 וְלֹ֤אוְלֹאולא תְחַלְּלוּ֙תְחַלְּלוּתחללו אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם קָדְשִׁ֔יקָדְשִׁיקדשי וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔יוְנִקְדַּשְׁתִּיונקדשתי בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְקַדִּשְׁכֶֽםמְקַדִּשְׁכֶםמקדשכם׃׃׃ 22:33 הַמּוֹצִ֤יאהַמּוֹצִיאהמוציא אֶתְכֶם֙אֶתְכֶםאתכם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לָכֶ֖םלָכֶםלכם לֵאלֹהִ֑יםלֵאלֹהִיםלאלהים אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain