Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 23

23:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 23:2 דַּבֵּ֞רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם מוֹעֲדֵ֣ימוֹעֲדֵימועדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּקְרְא֥וּתִּקְרְאוּתקראו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִקְרָאֵ֣ימִקְרָאֵימקראי קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה הֵ֖םהֵםהם מוֹעֲדָֽימוֹעֲדָימועדי׃׃׃ 23:3 שֵׁ֣שֶׁתשֵׁשֶׁתששת יָמִים֮יָמִיםימים תֵּעָשֶׂ֣התֵּעָשֶׂהתעשה מְלָאכָה֒מְלָאכָהמלאכה וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי שַׁבַּ֤תשַׁבַּתשבת שַׁבָּתוֹן֙שַׁבָּתוֹןשבתון מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו שַׁבָּ֥תשַׁבָּתשבת הִוא֙הִואהוא לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מֽוֹשְׁבֹתֵיכֶֽםמוֹשְׁבֹתֵיכֶםמושבתיכם׃׃׃ פפפ
23:4 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה מוֹעֲדֵ֣ימוֹעֲדֵימועדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה מִקְרָאֵ֖ימִקְרָאֵימקראי קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּקְרְא֥וּתִּקְרְאוּתקראו אֹתָ֖םאֹתָםאתם בְּמוֹעֲדָֽםבְּמוֹעֲדָםבמועדם׃׃׃ 23:5 בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון בְּאַרְבָּעָ֥הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֛רעָשָׂרעשר לַחֹ֖דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בֵּ֣יןבֵּיןבין הָעַרְבָּ֑יִםהָעַרְבָּיִםהערבים פֶּ֖סַחפֶּסַחפסח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:6 וּבַחֲמִשָּׁ֨הוּבַחֲמִשָּׁהובחמשה עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר יוֹם֙יוֹםיום לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַזֶּ֔ההַזֶּההזה חַ֥גחַגחג הַמַּצּ֖וֹתהַמַּצּוֹתהמצות לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים מַצּ֥וֹתמַצּוֹתמצות תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 23:7 בַּיּוֹם֙בַּיּוֹםביום הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֑םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֽׂוּתַעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 23:8 וְהִקְרַבְתֶּ֥םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם אִשֶּׁ֛האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִי֙הַשְּׁבִיעִיהשביעי מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֔דֶשׁקֹדֶשׁקדש כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֽׂוּתַעֲשׂוּתעשו׃׃׃ פפפ
23:9 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 23:10 דַּבֵּ֞רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם כִּֽיכִּיכי־־־תָבֹ֣אוּתָבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֲנִי֙אֲנִיאני נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָכֶ֔םלָכֶםלכם וּקְצַרְתֶּ֖םוּקְצַרְתֶּםוקצרתם אֶתאֶתאת־־־קְצִירָ֑הּקְצִירָהּקצירה וַהֲבֵאתֶ֥םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם אֶתאֶתאת־־־עֹ֛מֶרעֹמֶרעמר רֵאשִׁ֥יתרֵאשִׁיתראשית קְצִירְכֶ֖םקְצִירְכֶםקצירכם אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 23:11 וְהֵנִ֧יףוְהֵנִיףוהניף אֶתאֶתאת־־־הָעֹ֛מֶרהָעֹמֶרהעמר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִֽרְצֹנְכֶ֑םלִרְצֹנְכֶםלרצנכם מִֽמָּחֳרַת֙מִמָּחֳרַתממחרת הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת יְנִיפֶ֖נּוּיְנִיפֶנּוּיניפנו הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 23:12 וַעֲשִׂיתֶ֕םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הֲנִֽיפְכֶ֖םהֲנִיפְכֶםהניפכם אֶתאֶתאת־־־הָעֹ֑מֶרהָעֹמֶרהעמר כֶּ֣בֶשׂכֶּבֶשׂכבש תָּמִ֧יםתָּמִיםתמים בֶּןבֶּןבן־־־שְׁנָת֛וֹשְׁנָתוֹשנתו לְעֹלָ֖הלְעֹלָהלעלה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:13 וּמִנְחָתוֹ֩וּמִנְחָתוֹומנחתו שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני עֶשְׂרֹנִ֜יםעֶשְׂרֹנִיםעשרנים סֹ֣לֶתסֹלֶתסלת בְּלוּלָ֥הבְּלוּלָהבלולה בַשֶּׁ֛מֶןבַשֶּׁמֶןבשמן אִשֶּׁ֥האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה רֵ֣יחַרֵיחַריח נִיחֹ֑חַנִיחֹחַניחח וְנִסְכֹּ֥הוְנִסְכֹּהונסכה יַ֖יִןיַיִןיין רְבִיעִ֥תרְבִיעִתרביעת הַהִֽיןהַהִיןההין׃׃׃ 23:14 וְלֶחֶם֩וְלֶחֶםולחם וְקָלִ֨יוְקָלִיוקלי וְכַרְמֶ֜לוְכַרְמֶלוכרמל לֹ֣אלֹאלא תֹֽאכְל֗וּתֹאכְלוּתאכלו עַדעַדעד־־־עֶ֙צֶם֙עֶצֶםעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עַ֚דעַדעד הֲבִ֣יאֲכֶ֔םהֲבִיאֲכֶםהביאכם אֶתאֶתאת־־־קָרְבַּ֖ןקָרְבַּןקרבן אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם חֻקַּ֤תחֻקַּתחקת עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מֹשְׁבֹֽתֵיכֶֽםמֹשְׁבֹתֵיכֶםמשבתיכם׃׃׃ ססס 23:15 וּסְפַרְתֶּ֤םוּסְפַרְתֶּםוספרתם לָכֶם֙לָכֶםלכם מִמָּחֳרַ֣תמִמָּחֳרַתממחרת הַשַּׁבָּ֔תהַשַּׁבָּתהשבת מִיּוֹם֙מִיּוֹםמיום הֲבִ֣יאֲכֶ֔םהֲבִיאֲכֶםהביאכם אֶתאֶתאת־־־עֹ֖מֶרעֹמֶרעמר הַתְּנוּפָ֑ההַתְּנוּפָההתנופה שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שַׁבָּת֖וֹתשַׁבָּתוֹתשבתות תְּמִימֹ֥תתְּמִימֹתתמימת תִּהְיֶֽינָהתִּהְיֶינָהתהיינה׃׃׃ 23:16 עַ֣דעַדעד מִֽמָּחֳרַ֤תמִמָּחֳרַתממחרת הַשַּׁבָּת֙הַשַּׁבָּתהשבת הַשְּׁבִיעִ֔תהַשְּׁבִיעִתהשביעת תִּסְפְּר֖וּתִּסְפְּרוּתספרו חֲמִשִּׁ֣יםחֲמִשִּׁיםחמשים י֑וֹםיוֹםיום וְהִקְרַבְתֶּ֛םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם מִנְחָ֥המִנְחָהמנחה חֲדָשָׁ֖החֲדָשָׁהחדשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:17 מִמּוֹשְׁבֹ֨תֵיכֶ֜םמִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶםממושבתיכם תָּבִ֣יאּוּתָּבִיאּוּתביאו ׀׀׀ לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם תְּנוּפָ֗התְּנוּפָהתנופה שְׁ֚תַּיִםשְׁתַּיִםשתים שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני עֶשְׂרֹנִ֔יםעֶשְׂרֹנִיםעשרנים סֹ֣לֶתסֹלֶתסלת תִּהְיֶ֔ינָהתִּהְיֶינָהתהיינה חָמֵ֖ץחָמֵץחמץ תֵּאָפֶ֑ינָהתֵּאָפֶינָהתאפינה בִּכּוּרִ֖יםבִּכּוּרִיםבכורים לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:18 וְהִקְרַבְתֶּ֣םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם עַלעַלעל־־־הַלֶּ֗חֶםהַלֶּחֶםהלחם שִׁבְעַ֨תשִׁבְעַתשבעת כְּבָשִׂ֤יםכְּבָשִׂיםכבשים תְּמִימִם֙תְּמִימִםתמימם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וּפַ֧רוּפַרופר בֶּןבֶּןבן־־־בָּקָ֛רבָּקָרבקר אֶחָ֖דאֶחָדאחד וְאֵילִ֣םוְאֵילִםואילם שְׁנָ֑יִםשְׁנָיִםשנים יִהְי֤וּיִהְיוּיהיו עֹלָה֙עֹלָהעלה לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וּמִנְחָתָם֙וּמִנְחָתָםומנחתם וְנִסְכֵּיהֶ֔םוְנִסְכֵּיהֶםונסכיהם אִשֵּׁ֥האִשֵּׁהאשה רֵֽיחַרֵיחַריח־־־נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:19 וַעֲשִׂיתֶ֛םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם שְׂעִירשְׂעִירשעיר־־־עִזִּ֥יםעִזִּיםעזים אֶחָ֖דאֶחָדאחד לְחַטָּ֑אתלְחַטָּאתלחטאת וּשְׁנֵ֧יוּשְׁנֵיושני כְבָשִׂ֛יםכְבָשִׂיםכבשים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שָׁנָ֖השָׁנָהשנה לְזֶ֥בַחלְזֶבַחלזבח שְׁלָמִֽיםשְׁלָמִיםשלמים׃׃׃ 23:20 וְהֵנִ֣יףוְהֵנִיףוהניף הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ אֹתָ֡םאֹתָםאתם עַל֩עַלעל לֶ֨חֶםלֶחֶםלחם הַבִּכּוּרִ֤יםהַבִּכּוּרִיםהבכורים תְּנוּפָה֙תְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני כְּבָשִׂ֑יםכְּבָשִׂיםכבשים קֹ֛דֶשׁקֹדֶשׁקדש יִהְי֥וּיִהְיוּיהיו לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לַכֹּהֵֽןלַכֹּהֵןלכהן׃׃׃ 23:21 וּקְרָאתֶ֞םוּקְרָאתֶםוקראתם בְּעֶ֣צֶםבְּעֶצֶםבעצם ׀׀׀ הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה מִֽקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֙דֶשׁ֙קֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֛םעוֹלָםעולם בְּכָלבְּכָלבכל־־־מוֹשְׁבֹ֥תֵיכֶ֖םמוֹשְׁבֹתֵיכֶםמושבתיכם לְדֹרֹֽתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 23:22 וּֽבְקֻצְרְכֶ֞םוּבְקֻצְרְכֶםובקצרכם אֶתאֶתאת־־־קְצִ֣ירקְצִירקציר אַרְצְכֶ֗םאַרְצְכֶםארצכם לֹֽאלֹאלא־־־תְכַלֶּ֞התְכַלֶּהתכלה פְּאַ֤תפְּאַתפאת שָֽׂדְךָ֙שָׂדְךָשדך בְּקֻצְרֶ֔ךָבְּקֻצְרֶךָבקצרך וְלֶ֥קֶטוְלֶקֶטולקט קְצִירְךָ֖קְצִירְךָקצירך לֹ֣אלֹאלא תְלַקֵּ֑טתְלַקֵּטתלקט לֶֽעָנִ֤ילֶעָנִילעני וְלַגֵּר֙וְלַגֵּרולגר תַּעֲזֹ֣בתַּעֲזֹבתעזב אֹתָ֔םאֹתָםאתם אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ ססס 23:23 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 23:24 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בַּחֹ֨דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִיעִ֜יהַשְּׁבִיעִיהשביעי בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֗דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם שַׁבָּת֔וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון זִכְר֥וֹןזִכְרוֹןזכרון תְּרוּעָ֖התְּרוּעָהתרועה מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 23:25 כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו וְהִקְרַבְתֶּ֥םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ ססס 23:26 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 23:27 אַ֡ךְאַךְאך בֶּעָשׂ֣וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹדֶשׁ֩לַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִ֨יהַשְּׁבִיעִיהשביעי הַזֶּ֜ההַזֶּההזה י֧וֹםיוֹםיום הַכִּפֻּרִ֣יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים ה֗וּאהוּאהוא מִֽקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֙דֶשׁ֙קֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְעִנִּיתֶ֖םוְעִנִּיתֶםועניתם אֶתאֶתאת־־־נַפְשֹׁתֵיכֶ֑םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם וְהִקְרַבְתֶּ֥םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:28 וְכָלוְכָלוכל־־־מְלָאכָה֙מְלָאכָהמלאכה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֔וּתַעֲשׂוּתעשו בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֣יכִּיכי י֤וֹםיוֹםיום כִּפֻּרִים֙כִּפֻּרִיםכפרים ה֔וּאהוּאהוא לְכַפֵּ֣רלְכַפֵּרלכפר עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 23:29 כִּ֤יכִּיכי כָלכָלכל־־־הַנֶּ֙פֶשׁ֙הַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־תְעֻנֶּ֔התְעֻנֶּהתענה בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְנִכְרְתָ֖הוְנִכְרְתָהונכרתה מֵֽעַמֶּֽיהָמֵעַמֶּיהָמעמיה׃׃׃ 23:30 וְכָלוְכָלוכל־־־הַנֶּ֗פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תַּעֲשֶׂה֙תַּעֲשֶׂהתעשה כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְהַֽאֲבַדְתִּ֛יוְהַאֲבַדְתִּיוהאבדתי אֶתאֶתאת־־־הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב עַמָּֽהּעַמָּהּעמה׃׃׃ 23:31 כָּלכָּלכל־־־מְלָאכָ֖המְלָאכָהמלאכה לֹ֣אלֹאלא תַעֲשׂ֑וּתַעֲשׂוּתעשו חֻקַּ֤תחֻקַּתחקת עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מֹֽשְׁבֹֽתֵיכֶֽםמֹשְׁבֹתֵיכֶםמשבתיכם׃׃׃ 23:32 שַׁבַּ֨תשַׁבַּתשבת שַׁבָּת֥וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון הוּא֙הוּאהוא לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְעִנִּיתֶ֖םוְעִנִּיתֶםועניתם אֶתאֶתאת־־־נַפְשֹׁתֵיכֶ֑םנַפְשֹׁתֵיכֶםנפשתיכם בְּתִשְׁעָ֤הבְּתִשְׁעָהבתשעה לַחֹ֙דֶשׁ֙לַחֹדֶשׁלחדש בָּעֶ֔רֶבבָּעֶרֶבבערב מֵעֶ֣רֶבמֵעֶרֶבמערב עַדעַדעד־־־עֶ֔רֶבעֶרֶבערב תִּשְׁבְּת֖וּתִּשְׁבְּתוּתשבתו שַׁבַּתְּכֶֽםשַׁבַּתְּכֶםשבתכם׃׃׃ פפפ
23:33 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 23:34 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בַּחֲמִשָּׁ֨הבַּחֲמִשָּׁהבחמשה עָשָׂ֜רעָשָׂרעשר י֗וֹםיוֹםיום לַחֹ֤דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִי֙הַשְּׁבִיעִיהשביעי הַזֶּ֔ההַזֶּההזה חַ֧גחַגחג הַסֻּכּ֛וֹתהַסֻּכּוֹתהסכות שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים לַיהֹוָֽהלַיהֹוָהליהוה׃׃׃ 23:35 בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֽׂוּתַעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 23:36 שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים תַּקְרִ֥יבוּתַּקְרִיבוּתקריבו אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁמִינִ֡יהַשְּׁמִינִיהשמיני מִקְרָאמִקְרָאמקרא־־־קֹדֶשׁ֩קֹדֶשׁקדש יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה לָכֶ֜םלָכֶםלכם וְהִקְרַבְתֶּ֨םוְהִקְרַבְתֶּםוהקרבתם אִשֶּׁ֤האִשֶּׁהאשה לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עֲצֶ֣רֶתעֲצֶרֶתעצרת הִ֔ואהִואהוא כָּלכָּלכל־־־מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת עֲבֹדָ֖העֲבֹדָהעבדה לֹ֥אלֹאלא תַעֲשֽׂוּתַעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 23:37 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה מוֹעֲדֵ֣ימוֹעֲדֵימועדי יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּקְרְא֥וּתִּקְרְאוּתקראו אֹתָ֖םאֹתָםאתם מִקְרָאֵ֣ימִקְרָאֵימקראי קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש לְהַקְרִ֨יבלְהַקְרִיבלהקריב אִשֶּׁ֜האִשֶּׁהאשה לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה עֹלָ֧העֹלָהעלה וּמִנְחָ֛הוּמִנְחָהומנחה זֶ֥בַחזֶבַחזבח וּנְסָכִ֖יםוּנְסָכִיםונסכים דְּבַרדְּבַרדבר־־־י֥וֹםיוֹםיום בְּיוֹמֽוֹבְּיוֹמוֹביומו׃׃׃ 23:38 מִלְּבַ֖דמִלְּבַדמלבד שַׁבְּתֹ֣תשַׁבְּתֹתשבתת יְּהוָ֑היְּהוָהיהוה וּמִלְּבַ֣דוּמִלְּבַדומלבד מַתְּנֽוֹתֵיכֶ֗םמַתְּנוֹתֵיכֶםמתנותיכם וּמִלְּבַ֤דוּמִלְּבַדומלבד כָּלכָּלכל־־־נִדְרֵיכֶם֙נִדְרֵיכֶםנדריכם וּמִלְּבַד֙וּמִלְּבַדומלבד כָּלכָּלכל־־־נִדְב֣וֹתֵיכֶ֔םנִדְבוֹתֵיכֶםנדבותיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּתְּנ֖וּתִּתְּנוּתתנו לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 23:39 אַ֡ךְאַךְאך בַּחֲמִשָּׁה֩בַּחֲמִשָּׁהבחמשה עָשָׂ֨רעָשָׂרעשר י֜וֹםיוֹםיום לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשְּׁבִיעִ֗יהַשְּׁבִיעִיהשביעי בְּאָסְפְּכֶם֙בְּאָסְפְּכֶםבאספכם אֶתאֶתאת־־־תְּבוּאַ֣תתְּבוּאַתתבואת הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ תָּחֹ֥גּוּתָּחֹגּוּתחגו אֶתאֶתאת־־־חַגחַגחג־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הָֽרִאשׁוֹן֙הָרִאשׁוֹןהראשון שַׁבָּת֔וֹןשַׁבָּתוֹןשבתון וּבַיּ֥וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁמִינִ֖יהַשְּׁמִינִיהשמיני שַׁבָּתֽוֹןשַׁבָּתוֹןשבתון׃׃׃ 23:40 וּלְקַחְתֶּ֨םוּלְקַחְתֶּםולקחתם לָכֶ֜םלָכֶםלכם בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון פְּרִ֨יפְּרִיפרי עֵ֤ץעֵץעץ הָדָר֙הָדָרהדר כַּפֹּ֣תכַּפֹּתכפת תְּמָרִ֔יםתְּמָרִיםתמרים וַעֲנַ֥ףוַעֲנַףוענף עֵץעֵץעץ־־־עָבֹ֖תעָבֹתעבת וְעַרְבֵיוְעַרְבֵיוערבי־־־נָ֑חַלנָחַלנחל וּשְׂמַחְתֶּ֗םוּשְׂמַחְתֶּםושמחתם לִפְנֵ֛ילִפְנֵילפני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 23:41 וְחַגֹּתֶ֤םוְחַגֹּתֶםוחגתם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו חַ֣גחַגחג לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה חֻקַּ֤תחֻקַּתחקת עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי תָּחֹ֥גּוּתָּחֹגּוּתחגו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 23:42 בַּסֻּכֹּ֥תבַּסֻּכֹּתבסכת תֵּשְׁב֖וּתֵּשְׁבוּתשבו שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֑יםיָמִיםימים כָּלכָּלכל־־־הָֽאֶזְרָח֙הָאֶזְרָחהאזרח בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל יֵשְׁב֖וּיֵשְׁבוּישבו בַּסֻּכֹּֽתבַּסֻּכֹּתבסכת׃׃׃ 23:43 לְמַעַן֮לְמַעַןלמען יֵדְע֣וּיֵדְעוּידעו דֹרֹֽתֵיכֶם֒דֹרֹתֵיכֶםדרתיכם כִּ֣יכִּיכי בַסֻּכּ֗וֹתבַסֻּכּוֹתבסכות הוֹשַׁ֙בְתִּי֙הוֹשַׁבְתִּיהושבתי אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּהוֹצִיאִ֥יבְּהוֹצִיאִיבהוציאי אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲנִ֖יאֲנִיאני יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 23:44 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מֹעֲדֵ֖ימֹעֲדֵימעדי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain