Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 24

24:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 24:2 צַ֞וצַוצו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְיִקְח֨וּוְיִקְחוּויקחו אֵלֶ֜יךָאֵלֶיךָאליך שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן זַ֥יִתזַיִתזית זָ֛ךְזָךְזך כָּתִ֖יתכָּתִיתכתית לַמָּא֑וֹרלַמָּאוֹרלמאור לְהַעֲלֹ֥תלְהַעֲלֹתלהעלת נֵ֖רנֵרנר תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 24:3 מִחוּץ֩מִחוּץמחוץ לְפָרֹ֨כֶתלְפָרֹכֶתלפרכת הָעֵדֻ֜תהָעֵדֻתהעדת בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֗דמוֹעֵדמועד יַעֲרֹךְ֩יַעֲרֹךְיערך אֹת֨וֹאֹתוֹאתו אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן מֵעֶ֧רֶבמֵעֶרֶבמערב עַדעַדעד־־־בֹּ֛קֶרבֹּקֶרבקר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לְדֹרֹֽתֵיכֶֽםלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם׃׃׃ 24:4 עַ֚לעַלעל הַמְּנֹרָ֣ההַמְּנֹרָההמנרה הַטְּהֹרָ֔ההַטְּהֹרָההטהרה יַעֲרֹ֖ךְיַעֲרֹךְיערך אֶתאֶתאת־־־הַנֵּר֑וֹתהַנֵּרוֹתהנרות לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ פפפ
24:5 וְלָקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת סֹ֔לֶתסֹלֶתסלת וְאָפִיתָ֣וְאָפִיתָואפית אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה שְׁתֵּ֥יםשְׁתֵּיםשתים עֶשְׂרֵ֖העֶשְׂרֵהעשרה חַלּ֑וֹתחַלּוֹתחלות שְׁנֵי֙שְׁנֵישני עֶשְׂרֹנִ֔יםעֶשְׂרֹנִיםעשרנים יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה הַֽחַלָּ֥ההַחַלָּההחלה הָאֶחָֽתהָאֶחָתהאחת׃׃׃ 24:6 וְשַׂמְתָּ֥וְשַׂמְתָּושמת אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם שְׁתַּ֥יִםשְׁתַּיִםשתים מַֽעֲרָכ֖וֹתמַעֲרָכוֹתמערכות שֵׁ֣שׁשֵׁשׁשש הַֽמַּעֲרָ֑כֶתהַמַּעֲרָכֶתהמערכת עַ֛לעַלעל הַשֻּׁלְחָ֥ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן הַטָּהֹ֖רהַטָּהֹרהטהר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 24:7 וְנָתַתָּ֥וְנָתַתָּונתת עַלעַלעל־־־הַֽמַּעֲרֶ֖כֶתהַמַּעֲרֶכֶתהמערכת לְבֹנָ֣הלְבֹנָהלבנה זַכָּ֑הזַכָּהזכה וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה לַלֶּ֙חֶם֙לַלֶּחֶםללחם לְאַזְכָּרָ֔הלְאַזְכָּרָהלאזכרה אִשֶּׁ֖האִשֶּׁהאשה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 24:8 בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֜תהַשַּׁבָּתהשבת בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֗תהַשַּׁבָּתהשבת יַֽעַרְכֶ֛נּוּיַעַרְכֶנּוּיערכנו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 24:9 וְהָֽיְתָה֙וְהָיְתָהוהיתה לְאַהֲרֹ֣ןלְאַהֲרֹןלאהרן וּלְבָנָ֔יווּלְבָנָיוולבניו וַאֲכָלֻ֖הוּוַאֲכָלֻהוּואכלהו בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדֹ֑שׁקָדֹשׁקדש כִּ֡יכִּיכי קֹדֶשׁ֩קֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֨יםקָדָשִׁיםקדשים ה֥וּאהוּאהוא ל֛וֹלוֹלו מֵאִשֵּׁ֥ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָ֖היְהוָהיהוה חָקחָקחק־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ ססס 24:10 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא בֶּןבֶּןבן־־־אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה יִשְׂרְאֵלִ֔יתיִשְׂרְאֵלִיתישראלית וְהוּא֙וְהוּאוהוא בֶּןבֶּןבן־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש מִצְרִ֔ימִצְרִימצרי בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּנָּצוּ֙וַיִּנָּצוּוינצו בַּֽמַּחֲנֶ֔הבַּמַּחֲנֶהבמחנה בֶּ֚ןבֶּןבן הַיִּשְׂרְאֵלִ֔יתהַיִּשְׂרְאֵלִיתהישראלית וְאִ֖ישׁוְאִישׁואיש הַיִּשְׂרְאֵלִֽיהַיִּשְׂרְאֵלִיהישראלי׃׃׃ 24:11 וַ֠יִּקֹּבוַיִּקֹּבויקב בֶּןבֶּןבן־־־הָֽאִשָּׁ֨ההָאִשָּׁההאשה הַיִּשְׂרְאֵלִ֤יתהַיִּשְׂרְאֵלִיתהישראלית אֶתאֶתאת־־־הַשֵּׁם֙הַשֵּׁםהשם וַיְקַלֵּ֔לוַיְקַלֵּלויקלל וַיָּבִ֥יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אִמּ֛וֹאִמּוֹאמו שְׁלֹמִ֥יתשְׁלֹמִיתשלמית בַּתבַּתבת־־־דִּבְרִ֖ידִּבְרִידברי לְמַטֵּהלְמַטֵּהלמטה־־־דָֽןדָןדן׃׃׃ 24:12 וַיַּנִּיחֻ֖הוּוַיַּנִּיחֻהוּויניחהו בַּמִּשְׁמָ֑רבַּמִּשְׁמָרבמשמר לִפְרֹ֥שׁלִפְרֹשׁלפרש לָהֶ֖םלָהֶםלהם עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
24:13 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 24:14 הוֹצֵ֣אהוֹצֵאהוצא אֶתאֶתאת־־־הַֽמְקַלֵּ֗להַמְקַלֵּלהמקלל אֶלאֶלאל־־־מִחוּץ֙מִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְסָמְכ֧וּוְסָמְכוּוסמכו כָֽלכָלכל־־־הַשֹּׁמְעִ֛יםהַשֹּׁמְעִיםהשמעים אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וְרָגְמ֥וּוְרָגְמוּורגמו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 24:15 וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תְּדַבֵּ֣רתְּדַבֵּרתדבר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִ֥ישׁאִישׁאיש אִ֛ישׁאִישׁאיש כִּֽיכִּיכי־־־יְקַלֵּ֥ליְקַלֵּליקלל אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא חֶטְאֽוֹחֶטְאוֹחטאו׃׃׃ 24:16 וְנֹקֵ֤בוְנֹקֵבונקב שֵׁםשֵׁםשם־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה מ֣וֹתמוֹתמות יוּמָ֔תיוּמָתיומת רָג֥וֹםרָגוֹםרגום יִרְגְּמוּיִרְגְּמוּירגמו־־־ב֖וֹבוֹבו כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֑ההָעֵדָההעדה כַּגֵּר֙כַּגֵּרכגר כָּֽאֶזְרָ֔חכָּאֶזְרָחכאזרח בְּנָקְבוֹבְּנָקְבוֹבנקבו־־־שֵׁ֖םשֵׁםשם יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 24:17 וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש כִּ֥יכִּיכי יַכֶּ֖היַכֶּהיכה כָּלכָּלכל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אָדָ֑םאָדָםאדם מ֖וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 24:18 וּמַכֵּ֥הוּמַכֵּהומכה נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה יְשַׁלְּמֶ֑נָּהיְשַׁלְּמֶנָּהישלמנה נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש תַּ֥חַתתַּחַתתחת נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 24:19 וְאִ֕ישׁוְאִישׁואיש כִּֽיכִּיכי־־־יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן מ֖וּםמוּםמום בַּעֲמִית֑וֹבַּעֲמִיתוֹבעמיתו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֔העָשָׂהעשה כֵּ֖ןכֵּןכן יֵעָ֥שֶׂהיֵעָשֶׂהיעשה לּֽוֹלּוֹלו׃׃׃ 24:20 שֶׁ֚בֶרשֶׁבֶרשבר תַּ֣חַתתַּחַתתחת שֶׁ֔בֶרשֶׁבֶרשבר עַ֚יִןעַיִןעין תַּ֣חַתתַּחַתתחת עַ֔יִןעַיִןעין שֵׁ֖ןשֵׁןשן תַּ֣חַתתַּחַתתחת שֵׁ֑ןשֵׁןשן כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן מוּם֙מוּםמום בָּֽאָדָ֔םבָּאָדָםבאדם כֵּ֖ןכֵּןכן יִנָּ֥תֶןיִנָּתֶןינתן בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 24:21 וּמַכֵּ֥הוּמַכֵּהומכה בְהֵמָ֖הבְהֵמָהבהמה יְשַׁלְּמֶ֑נָּהיְשַׁלְּמֶנָּהישלמנה וּמַכֵּ֥הוּמַכֵּהומכה אָדָ֖םאָדָםאדם יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 24:22 מִשְׁפַּ֤טמִשְׁפַּטמשפט אֶחָד֙אֶחָדאחד יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם כַּגֵּ֥רכַּגֵּרכגר כָּאֶזְרָ֖חכָּאֶזְרָחכאזרח יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 24:23 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁה֮מֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיּוֹצִ֣יאוּוַיּוֹצִיאוּויוציאו אֶתאֶתאת־־־הַֽמְקַלֵּ֗להַמְקַלֵּלהמקלל אֶלאֶלאל־־־מִחוּץ֙מִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה וַיִּרְגְּמ֥וּוַיִּרְגְּמוּוירגמו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אָ֑בֶןאָבֶןאבן וּבְנֵֽיוּבְנֵיובני־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל עָשׂ֔וּעָשׂוּעשו כַּֽאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain