Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 5

5:1 וְנֶ֣פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש כִּֽיכִּיכי־־־תֶחֱטָ֗אתֶחֱטָאתחטא וְשָֽׁמְעָה֙וְשָׁמְעָהושמעה ק֣וֹלקוֹלקול אָלָ֔האָלָהאלה וְה֣וּאוְהוּאוהוא עֵ֔דעֵדעד א֥וֹאוֹאו רָאָ֖הרָאָהראה א֣וֹאוֹאו יָדָ֑עיָדָעידע אִםאִםאם־־־ל֥וֹאלוֹאלוא יַגִּ֖ידיַגִּידיגיד וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא עֲוֺנֽוֹעֲוֺנוֹעונו׃׃׃ 5:2 א֣וֹאוֹאו נֶ֗פֶשׁנֶפֶשׁנפש אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּגַּע֮תִּגַּעתגע בְּכָלבְּכָלבכל־־־דָּבָ֣רדָּבָרדבר טָמֵא֒טָמֵאטמא אוֹ֩אוֹאו בְנִבְלַ֨תבְנִבְלַתבנבלת חַיָּ֜החַיָּהחיה טְמֵאָ֗הטְמֵאָהטמאה א֤וֹאוֹאו בְּנִבְלַת֙בְּנִבְלַתבנבלת בְּהֵמָ֣הבְּהֵמָהבהמה טְמֵאָ֔הטְמֵאָהטמאה א֕וֹאוֹאו בְּנִבְלַ֖תבְּנִבְלַתבנבלת שֶׁ֣רֶץשֶׁרֶץשרץ טָמֵ֑אטָמֵאטמא וְנֶעְלַ֣םוְנֶעְלַםונעלם מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְה֥וּאוְהוּאוהוא טָמֵ֖אטָמֵאטמא וְאָשֵֽׁםוְאָשֵׁםואשם׃׃׃ 5:3 א֣וֹאוֹאו כִ֤יכִיכי יִגַּע֙יִגַּעיגע בְּטֻמְאַ֣תבְּטֻמְאַתבטמאת אָדָ֔םאָדָםאדם לְכֹל֙לְכֹללכל טֻמְאָת֔וֹטֻמְאָתוֹטמאתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא בָּ֑הּבָּהּבה וְנֶעְלַ֣םוְנֶעְלַםונעלם מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְה֥וּאוְהוּאוהוא יָדַ֖עיָדַעידע וְאָשֵֽׁםוְאָשֵׁםואשם׃׃׃ 5:4 א֣וֹאוֹאו נֶ֡פֶשׁנֶפֶשׁנפש כִּ֣יכִּיכי תִשָּׁבַע֩תִשָּׁבַעתשבע לְבַטֵּ֨אלְבַטֵּאלבטא בִשְׂפָתַ֜יִםבִשְׂפָתַיִםבשפתים לְהָרַ֣עלְהָרַעלהרע ׀׀׀ א֣וֹאוֹאו לְהֵיטִ֗יבלְהֵיטִיבלהיטיב לְ֠כֹללְכֹללכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יְבַטֵּ֧איְבַטֵּאיבטא הָאָדָ֛םהָאָדָםהאדם בִּשְׁבֻעָ֖הבִּשְׁבֻעָהבשבעה וְנֶעְלַ֣םוְנֶעְלַםונעלם מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וְהוּאוְהוּאוהוא־־־יָדַ֥עיָדַעידע וְאָשֵׁ֖םוְאָשֵׁםואשם לְאַחַ֥תלְאַחַתלאחת מֵאֵֽלֶּהמֵאֵלֶּהמאלה׃׃׃ 5:5 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כִֽיכִיכי־־־יֶאְשַׁ֖םיֶאְשַׁםיאשם לְאַחַ֣תלְאַחַתלאחת מֵאֵ֑לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה וְהִ֨תְוַדָּ֔הוְהִתְוַדָּהוהתודה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָטָ֖אחָטָאחטא עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 5:6 וְהֵבִ֣יאוְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־אֲשָׁמ֣וֹאֲשָׁמוֹאשמו לַיהוָ֡הלַיהוָהליהוה עַ֣לעַלעל חַטָּאתוֹ֩חַטָּאתוֹחטאתו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר חָטָ֜אחָטָאחטא נְקֵבָ֨הנְקֵבָהנקבה מִןמִןמן־־־הַצֹּ֥אןהַצֹּאןהצאן כִּשְׂבָּ֛הכִּשְׂבָּהכשבה אֽוֹאוֹאו־־־שְׂעִירַ֥תשְׂעִירַתשעירת עִזִּ֖יםעִזִּיםעזים לְחַטָּ֑אתלְחַטָּאתלחטאת וְכִפֶּ֥רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֛יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן מֵחַטָּאתֽוֹמֵחַטָּאתוֹמחטאתו׃׃׃ 5:7 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא תַגִּ֣יעתַגִּיעתגיע יָדוֹ֮יָדוֹידו דֵּ֣ידֵּידי שֶׂה֒שֶׂהשה וְהֵבִ֨יאוְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־אֲשָׁמ֜וֹאֲשָׁמוֹאשמו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֗אחָטָאחטא שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי תֹרִ֛יםתֹרִיםתרים אֽוֹאוֹאו־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יוֹנָ֖היוֹנָהיונה לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה אֶחָ֥דאֶחָדאחד לְחַטָּ֖אתלְחַטָּאתלחטאת וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד לְעֹלָֽהלְעֹלָהלעלה׃׃׃ 5:8 וְהֵבִ֤יאוְהֵבִיאוהביא אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְהִקְרִ֛יבוְהִקְרִיבוהקריב אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לַחַטָּ֖אתלַחַטָּאתלחטאת רִאשׁוֹנָ֑הרִאשׁוֹנָהראשונה וּמָלַ֧קוּמָלַקומלק אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֛וֹרֹאשׁוֹראשו מִמּ֥וּלמִמּוּלממול עָרְפּ֖וֹעָרְפּוֹערפו וְלֹ֥אוְלֹאולא יַבְדִּֽיליַבְדִּיליבדיל׃׃׃ 5:9 וְהִזָּ֞הוְהִזָּהוהזה מִדַּ֤םמִדַּםמדם הַחַטָּאת֙הַחַטָּאתהחטאת עַלעַלעל־־־קִ֣ירקִירקיר הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְהַנִּשְׁאָ֣רוְהַנִּשְׁאָרוהנשאר בַּדָּ֔םבַּדָּםבדם יִמָּצֵ֖היִמָּצֵהימצה אֶלאֶלאל־־־יְס֣וֹדיְסוֹדיסוד הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 5:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַשֵּׁנִ֛יהַשֵּׁנִיהשני יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה עֹלָ֖העֹלָהעלה כַּמִּשְׁפָּ֑טכַּמִּשְׁפָּטכמשפט וְכִפֶּ֨רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֧יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן מֵחַטָּאת֥וֹמֵחַטָּאתוֹמחטאתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָטָ֖אחָטָאחטא וְנִסְלַ֥חוְנִסְלַחונסלח לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 5:11 וְאִםוְאִםואם־־־לֹא֩לֹאלא תַשִּׂ֨יגתַשִּׂיגתשיג יָד֜וֹיָדוֹידו לִשְׁתֵּ֣ילִשְׁתֵּילשתי תֹרִ֗יםתֹרִיםתרים אוֹ֮אוֹאו לִשְׁנֵ֣ילִשְׁנֵילשני בְנֵיבְנֵיבני־־־יוֹנָה֒יוֹנָהיונה וְהֵבִ֨יאוְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־קָרְבָּנ֜וֹקָרְבָּנוֹקרבנו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָטָ֗אחָטָאחטא עֲשִׂירִ֧תעֲשִׂירִתעשירת הָאֵפָ֛ההָאֵפָההאפה סֹ֖לֶתסֹלֶתסלת לְחַטָּ֑אתלְחַטָּאתלחטאת לֹאלֹאלא־־־יָשִׂ֨יםיָשִׂיםישים עָלֶ֜יהָעָלֶיהָעליה שֶׁ֗מֶןשֶׁמֶןשמן וְלֹאוְלֹאולא־־־יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה לְבֹנָ֔הלְבֹנָהלבנה כִּ֥יכִּיכי חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת הִֽיאהִיאהיא׃׃׃ 5:12 וֶהֱבִיאָהּ֮וֶהֱבִיאָהּוהביאה אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵן֒הַכֹּהֵןהכהן וְקָמַ֣ץוְקָמַץוקמץ הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ מִ֠מֶּנָּהמִמֶּנָּהממנה מְל֨וֹאמְלוֹאמלוא קֻמְצ֜וֹקֻמְצוֹקמצו אֶתאֶתאת־־־אַזְכָּרָתָה֙אַזְכָּרָתָהאזכרתה וְהִקְטִ֣ירוְהִקְטִירוהקטיר הַמִּזְבֵּ֔חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה עַ֖לעַלעל אִשֵּׁ֣יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת הִֽואהִואהוא׃׃׃ 5:13 וְכִפֶּר֩וְכִפֶּרוכפר עָלָ֨יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן עַלעַלעל־־־חַטָּאת֧וֹחַטָּאתוֹחטאתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חָטָ֛אחָטָאחטא מֵֽאַחַ֥תמֵאַחַתמאחת מֵאֵ֖לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה וְנִסְלַ֣חוְנִסְלַחונסלח ל֑וֹלוֹלו וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן כַּמִּנְחָֽהכַּמִּנְחָהכמנחה׃׃׃ ססס 5:14 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 5:15 נֶ֚פֶשׁנֶפֶשׁנפש כִּֽיכִּיכי־־־תִמְעֹ֣לתִמְעֹלתמעל מַ֔עַלמַעַלמעל וְחָֽטְאָה֙וְחָטְאָהוחטאה בִּשְׁגָגָ֔הבִּשְׁגָגָהבשגגה מִקָּדְשֵׁ֖ימִקָּדְשֵׁימקדשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהֵבִיא֩וְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־אֲשָׁמ֨וֹאֲשָׁמוֹאשמו לַֽיהוָ֜הלַיהוָהליהוה אַ֧יִלאַיִלאיל תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים מִןמִןמן־־־הַצֹּ֗אןהַצֹּאןהצאן בְּעֶרְכְּךָ֛בְּעֶרְכְּךָבערכך כֶּֽסֶףכֶּסֶףכסף־־־שְׁקָלִ֥יםשְׁקָלִיםשקלים בְּשֶֽׁקֶלבְּשֶׁקֶלבשקל־־־הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש לְאָשָֽׁםלְאָשָׁםלאשם׃׃׃ 5:16 וְאֵ֣תוְאֵתואת אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר חָטָ֨אחָטָאחטא מִןמִןמן־־־הַקֹּ֜דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש יְשַׁלֵּ֗םיְשַׁלֵּםישלם וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמִֽישִׁתוֹ֙חֲמִישִׁתוֹחמישתו יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף עָלָ֔יועָלָיועליו וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לַכֹּהֵ֑ןלַכֹּהֵןלכהן וְהַכֹּהֵ֗ןוְהַכֹּהֵןוהכהן יְכַפֵּ֥ריְכַפֵּריכפר עָלָ֛יועָלָיועליו בְּאֵ֥ילבְּאֵילבאיל הָאָשָׁ֖םהָאָשָׁםהאשם וְנִסְלַ֥חוְנִסְלַחונסלח לֽוֹלוֹלו׃׃׃ פפפ
5:17 וְאִםוְאִםואם־־־נֶ֙פֶשׁ֙נֶפֶשׁנפש כִּ֣יכִּיכי תֶֽחֱטָ֔אתֶחֱטָאתחטא וְעָֽשְׂתָ֗הוְעָשְׂתָהועשתה אַחַת֙אַחַתאחת מִכָּלמִכָּלמכל־־־מִצְוֺ֣תמִצְוֺתמצות יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא תֵעָשֶׂ֑ינָהתֵעָשֶׂינָהתעשינה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדַ֥עיָדַעידע וְאָשֵׁ֖םוְאָשֵׁםואשם וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא עֲוֺנֽוֹעֲוֺנוֹעונו׃׃׃ 5:18 וְ֠הֵבִיאוְהֵבִיאוהביא אַ֣יִלאַיִלאיל תָּמִ֧יםתָּמִיםתמים מִןמִןמן־־־הַצֹּ֛אןהַצֹּאןהצאן בְּעֶרְכְּךָ֥בְּעֶרְכְּךָבערכך לְאָשָׁ֖םלְאָשָׁםלאשם אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וְכִפֶּר֩וְכִפֶּרוכפר עָלָ֨יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן עַ֣לעַלעל שִׁגְגָת֧וֹשִׁגְגָתוֹשגגתו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁגָ֛גשָׁגָגשגג וְה֥וּאוְהוּאוהוא לֹֽאלֹאלא־־־יָדַ֖עיָדַעידע וְנִסְלַ֥חוְנִסְלַחונסלח לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 5:19 אָשָׁ֖םאָשָׁםאשם ה֑וּאהוּאהוא אָשֹׁ֥םאָשֹׁםאשם אָשַׁ֖םאָשַׁםאשם לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ פפפ
5:20 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 5:21 נֶ֚פֶשׁנֶפֶשׁנפש כִּ֣יכִּיכי תֶחֱטָ֔אתֶחֱטָאתחטא וּמָעֲלָ֥הוּמָעֲלָהומעלה מַ֖עַלמַעַלמעל בַּיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וְכִחֵ֨שׁוְכִחֵשׁוכחש בַּעֲמִית֜וֹבַּעֲמִיתוֹבעמיתו בְּפִקָּד֗וֹןבְּפִקָּדוֹןבפקדון אֽוֹאוֹאו־־־בִתְשׂ֤וּמֶתבִתְשׂוּמֶתבתשומת יָד֙יָדיד א֣וֹאוֹאו בְגָזֵ֔לבְגָזֵלבגזל א֖וֹאוֹאו עָשַׁ֥קעָשַׁקעשק אֶתאֶתאת־־־עֲמִיתֽוֹעֲמִיתוֹעמיתו׃׃׃ 5:22 אֽוֹאוֹאו־־־מָצָ֧אמָצָאמצא אֲבֵדָ֛האֲבֵדָהאבדה וְכִ֥חֶשׁוְכִחֶשׁוכחש בָּ֖הּבָּהּבה וְנִשְׁבַּ֣עוְנִשְׁבַּעונשבע עַלעַלעל־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר עַלעַלעל־־־אַחַ֗תאַחַתאחת מִכֹּ֛למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה הָאָדָ֖םהָאָדָםהאדם לַחֲטֹ֥אלַחֲטֹאלחטא בָהֵֽנָּהבָהֵנָּהבהנה׃׃׃ 5:23 וְהָיָה֮וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יֶחֱטָ֣איֶחֱטָאיחטא וְאָשֵׁם֒וְאָשֵׁםואשם וְהֵשִׁ֨יבוְהֵשִׁיבוהשיב אֶתאֶתאת־־־הַגְּזֵלָ֜ההַגְּזֵלָההגזלה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר גָּזָ֗לגָּזָלגזל א֤וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־הָעֹ֙שֶׁק֙הָעֹשֶׁקהעשק אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׁ֔קעָשָׁקעשק א֚וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־הַפִּקָּד֔וֹןהַפִּקָּדוֹןהפקדון אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָפְקַ֖דהָפְקַדהפקד אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו א֥וֹאוֹאו אֶתאֶתאת־־־הָאֲבֵדָ֖ההָאֲבֵדָההאבדה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָצָֽאמָצָאמצא׃׃׃ 5:24 א֠וֹאוֹאו מִכֹּ֞למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִשָּׁבַ֣עיִשָּׁבַעישבע עָלָיו֮עָלָיועליו לַשֶּׁקֶר֒לַשֶּׁקֶרלשקר וְשִׁלַּ֤םוְשִׁלַּםושלם אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בְּרֹאשׁ֔וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וַחֲמִשִׁתָ֖יווַחֲמִשִׁתָיווחמשתיו יֹסֵ֣ףיֹסֵףיסף עָלָ֑יועָלָיועליו לַאֲשֶׁ֨רלַאֲשֶׁרלאשר ה֥וּאהוּאהוא ל֛וֹלוֹלו יִתְּנֶ֖נּוּיִתְּנֶנּוּיתננו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אַשְׁמָתֽוֹאַשְׁמָתוֹאשמתו׃׃׃ 5:25 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲשָׁמ֥וֹאֲשָׁמוֹאשמו יָבִ֖יאיָבִיאיביא לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה אַ֣יִלאַיִלאיל תָּמִ֧יםתָּמִיםתמים מִןמִןמן־־־הַצֹּ֛אןהַצֹּאןהצאן בְּעֶרְכְּךָ֥בְּעֶרְכְּךָבערכך לְאָשָׁ֖םלְאָשָׁםלאשם אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 5:26 וְכִפֶּ֨רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֧יועָלָיועליו הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְנִסְלַ֣חוְנִסְלַחונסלח ל֑וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־אַחַ֛תאַחַתאחת מִכֹּ֥למִכֹּלמכל אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה לְאַשְׁמָ֥הלְאַשְׁמָהלאשמה בָֽהּבָהּבה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain