Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 6

6:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 6:2 צַ֤וצַוצו אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֣יובָּנָיובניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר זֹ֥אתזֹאתזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הָעֹלָ֑ההָעֹלָההעלה הִ֣ואהִואהוא הָעֹלָ֡ההָעֹלָההעלה עַל֩עַלעל מוֹקְדָ֨המוֹקְדָהמוקדה עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֤חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח כָּלכָּלכל־־־הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה עַדעַדעד־־־הַבֹּ֔קֶרהַבֹּקֶרהבקר וְאֵ֥שׁוְאֵשׁואש הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח תּ֥וּקַדתּוּקַדתוקד בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 6:3 וְלָבַ֨שׁוְלָבַשׁולבש הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן מִדּ֣וֹמִדּוֹמדו בַ֗דבַדבד וּמִֽכְנְסֵיוּמִכְנְסֵיומכנסי־־־בַד֮בַדבד יִלְבַּ֣שׁיִלְבַּשׁילבש עַלעַלעל־־־בְּשָׂרוֹ֒בְּשָׂרוֹבשרו וְהֵרִ֣יםוְהֵרִיםוהרים אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֗שֶׁןהַדֶּשֶׁןהדשן אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תֹּאכַ֥לתֹּאכַלתאכל הָאֵ֛שׁהָאֵשׁהאש אֶתאֶתאת־־־הָעֹלָ֖ההָעֹלָההעלה עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְשָׂמ֕וֹוְשָׂמוֹושמו אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 6:4 וּפָשַׁט֙וּפָשַׁטופשט אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְלָבַ֖שׁוְלָבַשׁולבש בְּגָדִ֣יםבְּגָדִיםבגדים אֲחֵרִ֑יםאֲחֵרִיםאחרים וְהוֹצִ֤יאוְהוֹצִיאוהוציא אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֙שֶׁן֙הַדֶּשֶׁןהדשן אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה אֶלאֶלאל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום טָהֽוֹרטָהוֹרטהור׃׃׃ 6:5 וְהָאֵ֨שׁוְהָאֵשׁוהאש עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֤חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח תּֽוּקַדתּוּקַדתוקד־־־בּוֹ֙בּוֹבו לֹ֣אלֹאלא תִכְבֶּ֔התִכְבֶּהתכבה וּבִעֵ֨רוּבִעֵרובער עָלֶ֧יהָעָלֶיהָעליה הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן עֵצִ֖יםעֵצִיםעצים בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְעָרַ֤ךְוְעָרַךְוערך עָלֶ֙יהָ֙עָלֶיהָעליה הָֽעֹלָ֔ההָעֹלָההעלה וְהִקְטִ֥ירוְהִקְטִירוהקטיר עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה חֶלְבֵ֥יחֶלְבֵיחלבי הַשְּׁלָמִֽיםהַשְּׁלָמִיםהשלמים׃׃׃ 6:6 אֵ֗שׁאֵשׁאש תָּמִ֛ידתָּמִידתמיד תּוּקַ֥דתּוּקַדתוקד עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח לֹ֥אלֹאלא תִכְבֶֽהתִכְבֶהתכבה׃׃׃ ססס 6:7 וְזֹ֥אתוְזֹאתוזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הַמִּנְחָ֑ההַמִּנְחָההמנחה הַקְרֵ֨בהַקְרֵבהקרב אֹתָ֤הּאֹתָהּאתה בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 6:8 וְהֵרִ֨יםוְהֵרִיםוהרים מִמֶּ֜נּוּמִמֶּנּוּממנו בְּקֻמְצ֗וֹבְּקֻמְצוֹבקמצו מִסֹּ֤לֶתמִסֹּלֶתמסלת הַמִּנְחָה֙הַמִּנְחָההמנחה וּמִשַּׁמְנָ֔הּוּמִשַּׁמְנָהּומשמנה וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַלְּבֹנָ֔ההַלְּבֹנָההלבנה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמִּנְחָ֑ההַמִּנְחָההמנחה וְהִקְטִ֣ירוְהִקְטִירוהקטיר הַמִּזְבֵּ֗חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח רֵ֧יחַרֵיחַריח נִיחֹ֛חַנִיחֹחַניחח אַזְכָּרָתָ֖הּאַזְכָּרָתָהּאזכרתה לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 6:9 וְהַנּוֹתֶ֣רֶתוְהַנּוֹתֶרֶתוהנותרת מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה יֹאכְל֖וּיֹאכְלוּיאכלו אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֑יווּבָנָיוובניו מַצּ֤וֹתמַצּוֹתמצות תֵּֽאָכֵל֙תֵּאָכֵלתאכל בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדֹ֔שׁקָדֹשׁקדש בַּחֲצַ֥רבַּחֲצַרבחצר אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד יֹאכְלֽוּהָיֹאכְלוּהָיאכלוה׃׃׃ 6:10 לֹ֤אלֹאלא תֵאָפֶה֙תֵאָפֶהתאפה חָמֵ֔ץחָמֵץחמץ חֶלְקָ֛םחֶלְקָםחלקם נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה מֵאִשָּׁ֑ימֵאִשָּׁימאשי קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁים֙קָדָשִׁיםקדשים הִ֔ואהִואהוא כַּחַטָּ֖אתכַּחַטָּאתכחטאת וְכָאָשָֽׁםוְכָאָשָׁםוכאשם׃׃׃ 6:11 כָּלכָּלכל־־־זָכָ֞רזָכָרזכר בִּבְנֵ֤יבִּבְנֵיבבני אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן יֹֽאכֲלֶ֔נָּהיֹאכֲלֶנָּהיאכלנה חָקחָקחק־־־עוֹלָם֙עוֹלָםעולם לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם מֵאִשֵּׁ֖ימֵאִשֵּׁימאשי יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִגַּ֥עיִגַּעיגע בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם יִקְדָּֽשׁיִקְדָּשׁיקדש׃׃׃ פפפ
6:12 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 6:13 זֶ֡הזֶהזה קָרְבַּן֩קָרְבַּןקרבן אַהֲרֹ֨ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֜יווּבָנָיוובניו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַקְרִ֣יבוּיַקְרִיבוּיקריבו לַֽיהוָ֗הלַיהוָהליהוה בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הִמָּשַׁ֣חהִמָּשַׁחהמשח אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עֲשִׂירִ֨תעֲשִׂירִתעשירת הָאֵפָ֥ההָאֵפָההאפה סֹ֛לֶתסֹלֶתסלת מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד מַחֲצִיתָ֣הּמַחֲצִיתָהּמחציתה בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וּמַחֲצִיתָ֖הּוּמַחֲצִיתָהּומחציתה בָּעָֽרֶבבָּעָרֶבבערב׃׃׃ 6:14 עַֽלעַלעל־־־מַחֲבַ֗תמַחֲבַתמחבת בַּשֶּׁ֛מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן תֵּעָשֶׂ֖התֵּעָשֶׂהתעשה מֻרְבֶּ֣כֶתמֻרְבֶּכֶתמרבכת תְּבִיאֶ֑נָּהתְּבִיאֶנָּהתביאנה תֻּפִינֵי֙תֻּפִינֵיתפיני מִנְחַ֣תמִנְחַתמנחת פִּתִּ֔יםפִּתִּיםפתים תַּקְרִ֥יבתַּקְרִיבתקריב רֵֽיחַרֵיחַריח־־־נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 6:15 וְהַכֹּהֵ֨ןוְהַכֹּהֵןוהכהן הַמָּשִׁ֧יחַהַמָּשִׁיחַהמשיח תַּחְתָּ֛יותַּחְתָּיותחתיו מִבָּנָ֖יומִבָּנָיומבניו יַעֲשֶׂ֣היַעֲשֶׂהיעשה אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה חָקחָקחק־־־עוֹלָ֕םעוֹלָםעולם לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה כָּלִ֥ילכָּלִילכליל תָּקְטָֽרתָּקְטָרתקטר׃׃׃ 6:16 וְכָלוְכָלוכל־־־מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת כֹּהֵ֛ןכֹּהֵןכהן כָּלִ֥ילכָּלִילכליל תִּהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה לֹ֥אלֹאלא תֵאָכֵֽלתֵאָכֵלתאכל׃׃׃ פפפ
6:17 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 6:18 דַּבֵּ֤רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֣יובָּנָיובניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר זֹ֥אתזֹאתזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הַֽחַטָּ֑אתהַחַטָּאתהחטאת בִּמְק֡וֹםבִּמְקוֹםבמקום אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר תִּשָּׁחֵ֨טתִּשָּׁחֵטתשחט הָעֹלָ֜ההָעֹלָההעלה תִּשָּׁחֵ֤טתִּשָּׁחֵטתשחט הַֽחַטָּאת֙הַחַטָּאתהחטאת לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הִֽואהִואהוא׃׃׃ 6:19 הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן הַֽמְחַטֵּ֥אהַמְחַטֵּאהמחטא אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה יֹאכֲלֶ֑נָּהיֹאכֲלֶנָּהיאכלנה בְּמָק֤וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדֹשׁ֙קָדֹשׁקדש תֵּֽאָכֵ֔לתֵּאָכֵלתאכל בַּחֲצַ֖רבַּחֲצַרבחצר אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 6:20 כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִגַּ֥עיִגַּעיגע בִּבְשָׂרָ֖הּבִּבְשָׂרָהּבבשרה יִקְדָּ֑שׁיִקְדָּשׁיקדש וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר יִזֶּ֤היִזֶּהיזה מִדָּמָהּ֙מִדָּמָהּמדמה עַלעַלעל־־־הַבֶּ֔גֶדהַבֶּגֶדהבגד אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יִזֶּ֣היִזֶּהיזה עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה תְּכַבֵּ֖סתְּכַבֵּסתכבס בְּמָק֥וֹםבְּמָקוֹםבמקום קָדֹֽשׁקָדֹשׁקדש׃׃׃ 6:21 וּכְלִיוּכְלִיוכלי־־־חֶ֛רֶשׂחֶרֶשׂחרש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תְּבֻשַּׁלתְּבֻשַּׁלתבשל־־־בּ֖וֹבּוֹבו יִשָּׁבֵ֑ריִשָּׁבֵרישבר וְאִםוְאִםואם־־־בִּכְלִ֤יבִּכְלִיבכלי נְחֹ֙שֶׁת֙נְחֹשֶׁתנחשת בֻּשָּׁ֔לָהבֻּשָּׁלָהבשלה וּמֹרַ֥קוּמֹרַקומרק וְשֻׁטַּ֖ףוְשֻׁטַּףושטף בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 6:22 כָּלכָּלכל־־־זָכָ֥רזָכָרזכר בַּכֹּהֲנִ֖יםבַּכֹּהֲנִיםבכהנים יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה קֹ֥דֶשׁקֹדֶשׁקדש קָֽדָשִׁ֖יםקָדָשִׁיםקדשים הִֽואהִואהוא׃׃׃ 6:23 וְכָלוְכָלוכל־־־חַטָּ֡אתחַטָּאתחטאת אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יוּבָ֨איוּבָאיובא מִדָּמָ֜הּמִדָּמָהּמדמה אֶלאֶלאל־־־אֹ֧הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֛דמוֹעֵדמועד לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר בַּקֹּ֖דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש לֹ֣אלֹאלא תֵאָכֵ֑לתֵאָכֵלתאכל בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש תִּשָּׂרֵֽףתִּשָּׂרֵףתשרף׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain