Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Leviticus 8

8:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 8:2 קַ֤חקַחקח אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֣יובָּנָיובניו אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וְאֵת֙וְאֵתואת הַבְּגָדִ֔יםהַבְּגָדִיםהבגדים וְאֵ֖תוְאֵתואת שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֑ההַמִּשְׁחָההמשחה וְאֵ֣תוְאֵתואת ׀׀׀ פַּ֣רפַּרפר הַֽחַטָּ֗אתהַחַטָּאתהחטאת וְאֵת֙וְאֵתואת שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני הָֽאֵילִ֔יםהָאֵילִיםהאילים וְאֵ֖תוְאֵתואת סַ֥לסַלסל הַמַּצּֽוֹתהַמַּצּוֹתהמצות׃׃׃ 8:3 וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה הַקְהֵ֑להַקְהֵלהקהל אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 8:4 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כַּֽאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַתִּקָּהֵל֙וַתִּקָּהֵלותקהל הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 8:5 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־הָעֵדָ֑ההָעֵדָההעדה זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 8:6 וַיַּקְרֵ֣בוַיַּקְרֵבויקרב מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֑יובָּנָיובניו וַיִּרְחַ֥ץוַיִּרְחַץוירחץ אֹתָ֖םאֹתָםאתם בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 8:7 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן עָלָ֜יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַכֻּתֹּ֗נֶתהַכֻּתֹּנֶתהכתנת וַיַּחְגֹּ֤רוַיַּחְגֹּרויחגר אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בָּֽאַבְנֵ֔טבָּאַבְנֵטבאבנט וַיַּלְבֵּ֤שׁוַיַּלְבֵּשׁוילבש אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו אֶֽתאֶתאת־־־הַמְּעִ֔ילהַמְּעִילהמעיל וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן עָלָ֖יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הָאֵפֹ֑דהָאֵפֹדהאפד וַיַּחְגֹּ֣רוַיַּחְגֹּרויחגר אֹת֗וֹאֹתוֹאתו בְּחֵ֙שֶׁב֙בְּחֵשֶׁבבחשב הָֽאֵפֹ֔דהָאֵפֹדהאפד וַיֶּאְפֹּ֥דוַיֶּאְפֹּדויאפד ל֖וֹלוֹלו בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 8:8 וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עָלָ֖יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־הַחֹ֑שֶׁןהַחֹשֶׁןהחשן וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶלאֶלאל־־־הַחֹ֔שֶׁןהַחֹשֶׁןהחשן אֶתאֶתאת־־־הָאוּרִ֖יםהָאוּרִיםהאורים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַתֻּמִּֽיםהַתֻּמִּיםהתמים׃׃׃ 8:9 וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם אֶתאֶתאת־־־הַמִּצְנֶ֖פֶתהַמִּצְנֶפֶתהמצנפת עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עַֽלעַלעל־־־הַמִּצְנֶ֜פֶתהַמִּצְנֶפֶתהמצנפת אֶלאֶלאל־־־מ֣וּלמוּלמול פָּנָ֗יופָּנָיופניו אֵ֣תאֵתאת צִ֤יץצִיץציץ הַזָּהָב֙הַזָּהָבהזהב נֵ֣זֶרנֵזֶרנזר הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 8:10 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה וַיִּמְשַׁ֥חוַיִּמְשַׁחוימשח אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֑וֹבּוֹבו וַיְקַדֵּ֖שׁוַיְקַדֵּשׁויקדש אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 8:11 וַיַּ֥זוַיַּזויז מִמֶּ֛נּוּמִמֶּנּוּממנו עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וַיִּמְשַׁ֨חוַיִּמְשַׁחוימשח אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֜חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֗יוכֵּלָיוכליו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכִּיֹּ֛רהַכִּיֹּרהכיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּנּ֖וֹכַּנּוֹכנו לְקַדְּשָֽׁםלְקַדְּשָׁםלקדשם׃׃׃ 8:12 וַיִּצֹק֙וַיִּצֹקויצק מִשֶּׁ֣מֶןמִשֶּׁמֶןמשמן הַמִּשְׁחָ֔ההַמִּשְׁחָההמשחה עַ֖לעַלעל רֹ֣אשׁרֹאשׁראש אַהֲרֹ֑ןאַהֲרֹןאהרן וַיִּמְשַׁ֥חוַיִּמְשַׁחוימשח אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְקַדְּשֽׁוֹלְקַדְּשׁוֹלקדשו׃׃׃ 8:13 וַיַּקְרֵ֨בוַיַּקְרֵבויקרב מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וַיַּלְבִּשֵׁ֤םוַיַּלְבִּשֵׁםוילבשם כֻּתֳּנֹת֙כֻּתֳּנֹתכתנת וַיַּחְגֹּ֤רוַיַּחְגֹּרויחגר אֹתָם֙אֹתָםאתם אַבְנֵ֔טאַבְנֵטאבנט וַיַּחֲבֹ֥שׁוַיַּחֲבֹשׁויחבש לָהֶ֖םלָהֶםלהם מִגְבָּע֑וֹתמִגְבָּעוֹתמגבעות כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 8:14 וַיַּגֵּ֕שׁוַיַּגֵּשׁויגש אֵ֖תאֵתאת פַּ֣רפַּרפר הַֽחַטָּ֑אתהַחַטָּאתהחטאת וַיִּסְמֹ֨ךְוַיִּסְמֹךְויסמך אַהֲרֹ֤ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָיו֙וּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֔םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֖אשׁרֹאשׁראש פַּ֥רפַּרפר הַֽחַטָּֽאתהַחַטָּאתהחטאת׃׃׃ 8:15 וַיִּשְׁחָ֗טוַיִּשְׁחָטוישחט וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּם֙הַדָּםהדם וַ֠יִּתֵּןוַיִּתֵּןויתן עַלעַלעל־־־קַרְנ֨וֹתקַרְנוֹתקרנות הַמִּזְבֵּ֤חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִיב֙סָבִיבסביב בְּאֶצְבָּע֔וֹבְּאֶצְבָּעוֹבאצבעו וַיְחַטֵּ֖אוַיְחַטֵּאויחטא אֶתאֶתאת־־־הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדָּ֗םהַדָּםהדם יָצַק֙יָצַקיצק אֶלאֶלאל־־־יְס֣וֹדיְסוֹדיסוד הַמִּזְבֵּ֔חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וַֽיְקַדְּשֵׁ֖הוּוַיְקַדְּשֵׁהוּויקדשהו לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 8:16 וַיִּקַּ֗חוַיִּקַּחויקח אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחֵלֶב֮הַחֵלֶבהחלב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַקֶּרֶב֒הַקֶּרֶבהקרב וְאֵת֙וְאֵתואת יֹתֶ֣רֶתיֹתֶרֶתיתרת הַכָּבֵ֔דהַכָּבֵדהכבד וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הַכְּלָיֹ֖תהַכְּלָיֹתהכלית וְאֶֽתוְאֶתואת־־־חֶלְבְּהֶ֑ןחֶלְבְּהֶןחלבהן וַיַּקְטֵ֥רוַיַּקְטֵרויקטר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה הַמִּזְבֵּֽחָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה׃׃׃ 8:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפָּ֤רהַפָּרהפר וְאֶתוְאֶתואת־־־עֹרוֹ֙עֹרוֹערו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּשָׂר֣וֹבְּשָׂרוֹבשרו וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּרְשׁ֔וֹפִּרְשׁוֹפרשו שָׂרַ֣ףשָׂרַףשרף בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 8:18 וַיַּקְרֵ֕בוַיַּקְרֵבויקרב אֵ֖תאֵתאת אֵ֣ילאֵילאיל הָעֹלָ֑ההָעֹלָההעלה וַֽיִּסְמְכ֞וּוַיִּסְמְכוּויסמכו אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָאָֽיִלהָאָיִלהאיל׃׃׃ 8:19 וַיִּשְׁחָ֑טוַיִּשְׁחָטוישחט וַיִּזְרֹ֨קוַיִּזְרֹקויזרק מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֛םהַדָּםהדם עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 8:20 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַ֔יִלהָאַיִלהאיל נִתַּ֖חנִתַּחנתח לִנְתָחָ֑יולִנְתָחָיולנתחיו וַיַּקְטֵ֤רוַיַּקְטֵרויקטר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הָרֹ֔אשׁהָרֹאשׁהראש וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּתָחִ֖יםהַנְּתָחִיםהנתחים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפָּֽדֶרהַפָּדֶרהפדר׃׃׃ 8:21 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַקֶּ֥רֶבהַקֶּרֶבהקרב וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכְּרָעַ֖יִםהַכְּרָעַיִםהכרעים רָחַ֣ץרָחַץרחץ בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים וַיַּקְטֵר֩וַיַּקְטֵרויקטר מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאַ֜יִלהָאַיִלהאיל הַמִּזְבֵּ֗חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה עֹלָ֨העֹלָהעלה ה֤וּאהוּאהוא לְרֵֽיחַלְרֵיחַלריח־־־נִיחֹ֙חַ֙נִיחֹחַניחח אִשֶּׁ֥האִשֶּׁהאשה הוּא֙הוּאהוא לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 8:22 וַיַּקְרֵב֙וַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־הָאַ֣יִלהָאַיִלהאיל הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני אֵ֖ילאֵילאיל הַמִּלֻּאִ֑יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים וַֽיִּסְמְכ֞וּוַיִּסְמְכוּויסמכו אַהֲרֹ֧ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו אֶתאֶתאת־־־יְדֵיהֶ֖םיְדֵיהֶםידיהם עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש הָאָֽיִלהָאָיִלהאיל׃׃׃ 8:23 וַיִּשְׁחָ֓טוַיִּשְׁחָטוישחט ׀׀׀ וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה מִדָּמ֔וֹמִדָּמוֹמדמו וַיִּתֵּ֛ןוַיִּתֵּןויתן עַלעַלעל־־־תְּנ֥וּךְתְּנוּךְתנוך אֹֽזֶןאֹזֶןאזן־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדוֹ֙יָדוֹידו הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְל֖וֹרַגְלוֹרגלו הַיְמָנִֽיתהַיְמָנִיתהימנית׃׃׃ 8:24 וַיַּקְרֵ֞בוַיַּקְרֵבויקרב אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַהֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה מִןמִןמן־־־הַדָּם֙הַדָּםהדם עַלעַלעל־־־תְּנ֤וּךְתְּנוּךְתנוך אָזְנָם֙אָזְנָםאזנם הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֤הֶןבֹּהֶןבהן יָדָם֙יָדָםידם הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית וְעַלוְעַלועל־־־בֹּ֥הֶןבֹּהֶןבהן רַגְלָ֖םרַגְלָםרגלם הַיְמָנִ֑יתהַיְמָנִיתהימנית וַיִּזְרֹ֨קוַיִּזְרֹקויזרק מֹשֶׁ֧המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַדָּ֛םהַדָּםהדם עַלעַלעל־־־הַֽמִּזְבֵּ֖חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 8:25 וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הַחֵ֣לֶבהַחֵלֶבהחלב וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽאַלְיָ֗ההָאַלְיָההאליה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הַחֵלֶב֮הַחֵלֶבהחלב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַקֶּרֶב֒הַקֶּרֶבהקרב וְאֵת֙וְאֵתואת יֹתֶ֣רֶתיֹתֶרֶתיתרת הַכָּבֵ֔דהַכָּבֵדהכבד וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי הַכְּלָיֹ֖תהַכְּלָיֹתהכלית וְאֶֽתוְאֶתואת־־־חֶלְבְּהֶ֑ןחֶלְבְּהֶןחלבהן וְאֵ֖תוְאֵתואת שׁ֥וֹקשׁוֹקשוק הַיָּמִֽיןהַיָּמִיןהימין׃׃׃ 8:26 וּמִסַּ֨לוּמִסַּלומסל הַמַּצּ֜וֹתהַמַּצּוֹתהמצות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֗היְהוָהיהוה לָ֠קַחלָקַחלקח חַלַּ֨תחַלַּתחלת מַצָּ֤המַצָּהמצה אַחַת֙אַחַתאחת וְֽחַלַּ֨תוְחַלַּתוחלת לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם שֶׁ֛מֶןשֶׁמֶןשמן אַחַ֖תאַחַתאחת וְרָקִ֣יקוְרָקִיקורקיק אֶחָ֑דאֶחָדאחד וַיָּ֙שֶׂם֙וַיָּשֶׂםוישם עַלעַלעל־־־הַ֣חֲלָבִ֔יםהַחֲלָבִיםהחלבים וְעַ֖לוְעַלועל שׁ֥וֹקשׁוֹקשוק הַיָּמִֽיןהַיָּמִיןהימין׃׃׃ 8:27 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֔להַכֹּלהכל עַ֚לעַלעל כַּפֵּ֣יכַּפֵּיכפי אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן וְעַ֖לוְעַלועל כַּפֵּ֣יכַּפֵּיכפי בָנָ֑יובָנָיובניו וַיָּ֧נֶףוַיָּנֶףוינף אֹתָ֛םאֹתָםאתם תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 8:28 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה אֹתָם֙אֹתָםאתם מֵעַ֣למֵעַלמעל כַּפֵּיהֶ֔םכַּפֵּיהֶםכפיהם וַיַּקְטֵ֥רוַיַּקְטֵרויקטר הַמִּזְבֵּ֖חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה עַלעַלעל־־־הָעֹלָ֑ההָעֹלָההעלה מִלֻּאִ֥יםמִלֻּאִיםמלאים הֵם֙הֵםהם לְרֵ֣יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹ֔חַנִיחֹחַניחח אִשֶּׁ֥האִשֶּׁהאשה ה֖וּאהוּאהוא לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 8:29 וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הֶ֣חָזֶ֔ההֶחָזֶההחזה וַיְנִיפֵ֥הוּוַיְנִיפֵהוּויניפהו תְנוּפָ֖התְנוּפָהתנופה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה מֵאֵ֣ילמֵאֵילמאיל הַמִּלֻּאִ֗יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים לְמֹשֶׁ֤הלְמֹשֶׁהלמשה הָיָה֙הָיָההיה לְמָנָ֔הלְמָנָהלמנה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 8:30 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה מִשֶּׁ֣מֶןמִשֶּׁמֶןמשמן הַמִּשְׁחָ֗ההַמִּשְׁחָההמשחה וּמִןוּמִןומן־־־הַדָּם֮הַדָּםהדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַמִּזְבֵּחַ֒הַמִּזְבֵּחַהמזבח וַיַּ֤זוַיַּזויז עַֽלעַלעל־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן עַלעַלעל־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְעַלוְעַלועל־־־בָּנָ֛יובָּנָיובניו וְעַלוְעַלועל־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי בָנָ֖יובָנָיובניו אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיְקַדֵּ֤שׁוַיְקַדֵּשׁויקדש אֶֽתאֶתאת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָ֛יובָּנָיובניו וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי בָנָ֖יובָנָיובניו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 8:31 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־אַהֲרֹ֣ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֗יובָּנָיובניו בַּשְּׁל֣וּבַּשְּׁלוּבשלו אֶתאֶתאת־־־הַבָּשָׂר֮הַבָּשָׂרהבשר פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח אֹ֣הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵד֒מוֹעֵדמועד וְשָׁם֙וְשָׁםושם תֹּאכְל֣וּתֹּאכְלוּתאכלו אֹת֔וֹאֹתוֹאתו וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־הַלֶּ֔חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּסַ֣לבְּסַלבסל הַמִּלֻּאִ֑יםהַמִּלֻּאִיםהמלאים כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוֵּ֙יתִי֙צִוֵּיתִיצויתי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֖יווּבָנָיוובניו יֹאכְלֻֽהוּיֹאכְלֻהוּיאכלהו׃׃׃ 8:32 וְהַנּוֹתָ֥רוְהַנּוֹתָרוהנותר בַּבָּשָׂ֖רבַּבָּשָׂרבבשר וּבַלָּ֑חֶםוּבַלָּחֶםובלחם בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש תִּשְׂרֹֽפוּתִּשְׂרֹפוּתשרפו׃׃׃ 8:33 וּמִפֶּתַח֩וּמִפֶּתַחומפתח אֹ֨הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֜דמוֹעֵדמועד לֹ֤אלֹאלא תֵֽצְאוּ֙תֵצְאוּתצאו שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים עַ֚דעַדעד י֣וֹםיוֹםיום מְלֹ֔אתמְלֹאתמלאת יְמֵ֖ייְמֵיימי מִלֻּאֵיכֶ֑םמִלֻּאֵיכֶםמלאיכם כִּ֚יכִּיכי שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים יְמַלֵּ֖איְמַלֵּאימלא אֶתאֶתאת־־־יֶדְכֶֽםיֶדְכֶםידכם׃׃׃ 8:34 כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַעֲשֹׂ֖תלַעֲשֹׂתלעשת לְכַפֵּ֥רלְכַפֵּרלכפר עֲלֵיכֶֽםעֲלֵיכֶםעליכם׃׃׃ 8:35 וּפֶתַח֩וּפֶתַחופתח אֹ֨הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֜דמוֹעֵדמועד תֵּשְׁב֨וּתֵּשְׁבוּתשבו יוֹמָ֤םיוֹמָםיומם וָלַ֙יְלָה֙וָלַיְלָהולילה שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֔יםיָמִיםימים וּשְׁמַרְתֶּ֛םוּשְׁמַרְתֶּםושמרתם אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֣אוְלֹאולא תָמ֑וּתוּתָמוּתוּתמותו כִּיכִּיכי־־־כֵ֖ןכֵןכן צֻוֵּֽיתִיצֻוֵּיתִיצויתי׃׃׃ 8:36 וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן וּבָנָ֑יווּבָנָיוובניו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain