Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 3

3:1 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָא֙נָאנא רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּקְצִינֵ֖יוּקְצִינֵיוקציני בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא לָכֶ֔םלָכֶםלכם לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁפָּֽטהַמִּשְׁפָּטהמשפט׃׃׃ 3:2 שֹׂ֥נְאֵישֹׂנְאֵישנאי ט֖וֹבטוֹבטוב וְאֹ֣הֲבֵיוְאֹהֲבֵיואהבי [רָעָה כ][רָעָה כ][רעה כ] (רָ֑ע ק)(רָע ק)(רע ק) גֹּזְלֵ֤יגֹּזְלֵיגזלי עוֹרָם֙עוֹרָםעורם מֵֽעֲלֵיהֶ֔םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וּשְׁאֵרָ֖םוּשְׁאֵרָםושארם מֵעַ֥למֵעַלמעל עַצְמוֹתָֽםעַצְמוֹתָםעצמותם׃׃׃ 3:3 וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר אָכְלוּ֮אָכְלוּאכלו שְׁאֵ֣רשְׁאֵרשאר עַמִּי֒עַמִּיעמי וְעוֹרָם֙וְעוֹרָםועורם מֵעֲלֵיהֶ֣םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם הִפְשִׁ֔יטוּהִפְשִׁיטוּהפשיטו וְאֶתוְאֶתואת־־־עַצְמֹֽתֵיהֶ֖םעַצְמֹתֵיהֶםעצמתיהם פִּצֵּ֑חוּפִּצֵּחוּפצחו וּפָרְשׂוּ֙וּפָרְשׂוּופרשו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר בַּסִּ֔ירבַּסִּירבסיר וּכְבָשָׂ֖רוּכְבָשָׂרוכבשר בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך קַלָּֽחַתקַלָּחַתקלחת׃׃׃ 3:4 אָ֚זאָזאז יִזְעֲק֣וּיִזְעֲקוּיזעקו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעֲנֶ֖היַעֲנֶהיענה אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְיַסְתֵּ֨רוְיַסְתֵּרויסתר פָּנָ֤יופָּנָיופניו מֵהֶם֙מֵהֶםמהם בָּעֵ֣תבָּעֵתבעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הֵרֵ֖עוּהֵרֵעוּהרעו מַעַלְלֵיהֶֽםמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם׃׃׃ פפפ
3:5 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־הַנְּבִיאִ֖יםהַנְּבִיאִיםהנביאים הַמַּתְעִ֣יםהַמַּתְעִיםהמתעים אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי הַנֹּשְׁכִ֤יםהַנֹּשְׁכִיםהנשכים בְּשִׁנֵּיהֶם֙בְּשִׁנֵּיהֶםבשניהם וְקָרְא֣וּוְקָרְאוּוקראו שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וַאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר לֹאלֹאלא־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן עַלעַלעל־־־פִּיהֶ֔םפִּיהֶםפיהם וְקִדְּשׁ֥וּוְקִדְּשׁוּוקדשו עָלָ֖יועָלָיועליו מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 3:6 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן לַ֤יְלָהלַיְלָהלילה לָכֶם֙לָכֶםלכם מֵֽחָז֔וֹןמֵחָזוֹןמחזון וְחָשְׁכָ֥הוְחָשְׁכָהוחשכה לָכֶ֖םלָכֶםלכם מִקְּסֹ֑םמִקְּסֹםמקסם וּבָ֤אָהוּבָאָהובאה הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש עַלעַלעל־־־הַנְּבִיאִ֔יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וְקָדַ֥רוְקָדַרוקדר עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 3:7 וּבֹ֣שׁוּוּבֹשׁוּובשו הַחֹזִ֗יםהַחֹזִיםהחזים וְחָֽפְרוּ֙וְחָפְרוּוחפרו הַקֹּ֣סְמִ֔יםהַקֹּסְמִיםהקסמים וְעָט֥וּוְעָטוּועטו עַלעַלעל־־־שָׂפָ֖םשָׂפָםשפם כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין מַעֲנֵ֖המַעֲנֵהמענה אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 3:8 וְאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי מָלֵ֤אתִימָלֵאתִימלאתי כֹ֙חַ֙כֹחַכח אֶתאֶתאת־־־ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמִשְׁפָּ֖טוּמִשְׁפָּטומשפט וּגְבוּרָ֑הוּגְבוּרָהוגבורה לְהַגִּ֤ידלְהַגִּידלהגיד לְיַֽעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב פִּשְׁע֔וֹפִּשְׁעוֹפשעו וּלְיִשְׂרָאֵ֖לוּלְיִשְׂרָאֵלולישראל חַטָּאתֽוֹחַטָּאתוֹחטאתו׃׃׃ ססס 3:9 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֣אנָאנא זֹ֗אתזֹאתזאת רָאשֵׁי֙רָאשֵׁיראשי בֵּ֣יתבֵּיתבית יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּקְצִינֵ֖יוּקְצִינֵיוקציני בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הַֽמֲתַעֲבִ֣יםהַמֲתַעֲבִיםהמתעבים מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט וְאֵ֥תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַיְשָׁרָ֖ההַיְשָׁרָההישרה יְעַקֵּֽשׁוּיְעַקֵּשׁוּיעקשו׃׃׃ 3:10 בֹּנֶ֥הבֹּנֶהבנה צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון בְּדָמִ֑יםבְּדָמִיםבדמים וִירוּשָׁלִַ֖םוִירוּשָׁלִַםוירושלם בְּעַוְלָֽהבְּעַוְלָהבעולה׃׃׃ 3:11 רָאשֶׁ֣יהָרָאשֶׁיהָראשיה ׀׀׀ בְּשֹׁ֣חַדבְּשֹׁחַדבשחד יִשְׁפֹּ֗טוּיִשְׁפֹּטוּישפטו וְכֹהֲנֶ֙יהָ֙וְכֹהֲנֶיהָוכהניה בִּמְחִ֣ירבִּמְחִירבמחיר יוֹר֔וּיוֹרוּיורו וּנְבִיאֶ֖יהָוּנְבִיאֶיהָונביאיה בְּכֶ֣סֶףבְּכֶסֶףבכסף יִקְסֹ֑מוּיִקְסֹמוּיקסמו וְעַלוְעַלועל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה יִשָּׁעֵ֣נוּיִשָּׁעֵנוּישענו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּקִרְבֵּ֔נוּבְּקִרְבֵּנוּבקרבנו לֹֽאלֹאלא־־־תָב֥וֹאתָבוֹאתבוא עָלֵ֖ינוּעָלֵינוּעלינו רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 3:12 לָכֵן֙לָכֵןלכן בִּגְלַלְכֶ֔םבִּגְלַלְכֶםבגללכם צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון שָׂדֶ֣השָׂדֶהשדה תֵֽחָרֵ֑שׁתֵחָרֵשׁתחרש וִירוּשָׁלִַ֙ם֙וִירוּשָׁלִַםוירושלם עִיִּ֣יןעִיִּיןעיין תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה וְהַ֥רוְהַרוהר הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לְבָמ֥וֹתלְבָמוֹתלבמות יָֽעַריָעַריער׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain