Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Micah 6

6:1 שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֕אנָאנא אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹמֵ֑ראֹמֵראמר ק֚וּםקוּםקום רִ֣יברִיבריב אֶתאֶתאת־־־הֶהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וְתִשְׁמַ֥עְנָהוְתִשְׁמַעְנָהותשמענה הַגְּבָע֖וֹתהַגְּבָעוֹתהגבעות קוֹלֶֽךָקוֹלֶךָקולך׃׃׃ 6:2 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו הָרִים֙הָרִיםהרים אֶתאֶתאת־־־רִ֣יברִיבריב יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהָאֵתָנִ֖יםוְהָאֵתָנִיםוהאתנים מֹ֣סְדֵימֹסְדֵימסדי אָ֑רֶץאָרֶץארץ כִּ֣יכִּיכי רִ֤יברִיבריב לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עִםעִםעם־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וְעִםוְעִםועם־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יִתְוַכָּֽחיִתְוַכָּחיתוכח׃׃׃ 6:3 עַמִּ֛יעַמִּיעמי מֶהמֶהמה־־־עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְךָ֖לְךָלך וּמָ֣הוּמָהומה הֶלְאֵתִ֑יךָהֶלְאֵתִיךָהלאתיך עֲנֵ֥העֲנֵהענה בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 6:4 כִּ֤יכִּיכי הֶעֱלִתִ֙יךָ֙הֶעֱלִתִיךָהעלתיך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּמִבֵּ֥יתוּמִבֵּיתומבית עֲבָדִ֖יםעֲבָדִיםעבדים פְּדִיתִ֑יךָפְּדִיתִיךָפדיתיך וָאֶשְׁלַ֣חוָאֶשְׁלַחואשלח לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן וּמִרְיָֽםוּמִרְיָםומרים׃׃׃ 6:5 עַמִּ֗יעַמִּיעמי זְכָרזְכָרזכר־־־נָא֙נָאנא מַהמַהמה־־־יָּעַ֗ץיָּעַץיעץ בָּלָק֙בָּלָקבלק מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וּמֶהוּמֶהומה־־־עָנָ֥העָנָהענה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בִּלְעָ֣םבִּלְעָםבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֑וֹרבְּעוֹרבעור מִןמִןמן־־־הַשִּׁטִּים֙הַשִּׁטִּיםהשטים עַדעַדעד־־־הַגִּלְגָּ֔להַגִּלְגָּלהגלגל לְמַ֕עַןלְמַעַןלמען דַּ֖עַתדַּעַתדעת צִדְק֥וֹתצִדְקוֹתצדקות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 6:6 בַּמָּה֙בַּמָּהבמה אֲקַדֵּ֣םאֲקַדֵּםאקדם יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִכַּ֖ףאִכַּףאכף לֵאלֹהֵ֣ילֵאלֹהֵילאלהי מָר֑וֹםמָרוֹםמרום הַאֲקַדְּמֶ֣נּוּהַאֲקַדְּמֶנּוּהאקדמנו בְעוֹל֔וֹתבְעוֹלוֹתבעולות בַּעֲגָלִ֖יםבַּעֲגָלִיםבעגלים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 6:7 הֲיִרְצֶ֤ההֲיִרְצֶההירצה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּאַלְפֵ֣יבְּאַלְפֵיבאלפי אֵילִ֔יםאֵילִיםאילים בְּרִֽבְב֖וֹתבְּרִבְבוֹתברבבות נַֽחֲלֵינַחֲלֵינחלי־־־שָׁ֑מֶןשָׁמֶןשמן הַאֶתֵּ֤ןהַאֶתֵּןהאתן בְּכוֹרִי֙בְּכוֹרִיבכורי פִּשְׁעִ֔יפִּשְׁעִיפשעי פְּרִ֥יפְּרִיפרי בִטְנִ֖יבִטְנִיבטני חַטַּ֥אתחַטַּאתחטאת נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 6:8 הִגִּ֥ידהִגִּידהגיד לְךָ֛לְךָלך אָדָ֖םאָדָםאדם מַהמַהמה־־־טּ֑וֹבטּוֹבטוב וּמָֽהוּמָהומה־־־יְהוָ֞היְהוָהיהוה דּוֹרֵ֣שׁדּוֹרֵשׁדורש מִמְּךָ֗מִמְּךָממך כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־עֲשׂ֤וֹתעֲשׂוֹתעשות מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט וְאַ֣הֲבַתוְאַהֲבַתואהבת חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד וְהַצְנֵ֥עַוְהַצְנֵעַוהצנע לֶ֖כֶתלֶכֶתלכת עִםעִםעם־־־אֱלֹהֶֽיךָאֱלֹהֶיךָאלהיך׃׃׃ פפפ
6:9 ק֤וֹלקוֹלקול יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָעִ֣ירלָעִירלעיר יִקְרָ֔איִקְרָאיקרא וְתוּשִׁיָּ֖הוְתוּשִׁיָּהותושיה יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו מַטֶּ֖המַטֶּהמטה וּמִ֥יוּמִיומי יְעָדָֽהּיְעָדָהּיעדה׃׃׃ 6:10 ע֗וֹדעוֹדעוד הַאִשׁ֙הַאִשׁהאש בֵּ֣יתבֵּיתבית רָשָׁ֔ערָשָׁערשע אֹצְר֖וֹתאֹצְרוֹתאצרות רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע וְאֵיפַ֥תוְאֵיפַתואיפת רָז֖וֹןרָזוֹןרזון זְעוּמָֽהזְעוּמָהזעומה׃׃׃ 6:11 הַאֶזְכֶּ֖ההַאֶזְכֶּההאזכה בְּמֹ֣אזְנֵיבְּמֹאזְנֵיבמאזני רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע וּבְכִ֖יסוּבְכִיסובכיס אַבְנֵ֥יאַבְנֵיאבני מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 6:12 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עֲשִׁירֶ֙יהָ֙עֲשִׁירֶיהָעשיריה מָלְא֣וּמָלְאוּמלאו חָמָ֔סחָמָסחמס וְיֹשְׁבֶ֖יהָוְיֹשְׁבֶיהָוישביה דִּבְּרוּדִּבְּרוּדברו־־־שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וּלְשׁוֹנָ֖םוּלְשׁוֹנָםולשונם רְמִיָּ֥הרְמִיָּהרמיה בְּפִיהֶֽםבְּפִיהֶםבפיהם׃׃׃ 6:13 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֖יאֲנִיאני הֶחֱלֵ֣יתִיהֶחֱלֵיתִיהחליתי הַכּוֹתֶ֑ךָהַכּוֹתֶךָהכותך הַשְׁמֵ֖םהַשְׁמֵםהשמם עַלעַלעל־־־חַטֹּאתֶֽךָחַטֹּאתֶךָחטאתך׃׃׃ 6:14 אַתָּ֤האַתָּהאתה תֹאכַל֙תֹאכַלתאכל וְלֹ֣אוְלֹאולא תִשְׂבָּ֔עתִשְׂבָּעתשבע וְיֶשְׁחֲךָ֖וְיֶשְׁחֲךָוישחך בְּקִרְבֶּ֑ךָבְּקִרְבֶּךָבקרבך וְתַסֵּג֙וְתַסֵּגותסג וְלֹ֣אוְלֹאולא תַפְלִ֔יטתַפְלִיטתפליט וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר תְּפַלֵּ֖טתְּפַלֵּטתפלט לַחֶ֥רֶבלַחֶרֶבלחרב אֶתֵּֽןאֶתֵּןאתן׃׃׃ 6:15 אַתָּ֥האַתָּהאתה תִזְרַ֖עתִזְרַעתזרע וְלֹ֣אוְלֹאולא תִקְצ֑וֹרתִקְצוֹרתקצור אַתָּ֤האַתָּהאתה תִדְרֹֽךְתִדְרֹךְתדרך־־־זַ֙יִת֙זַיִתזית וְלֹאוְלֹאולא־־־תָס֣וּךְתָסוּךְתסוך שֶׁ֔מֶןשֶׁמֶןשמן וְתִיר֖וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁתֶּהתִשְׁתֶּהתשתה־־־יָּֽיִןיָּיִןיין׃׃׃ 6:16 וְיִשְׁתַּמֵּ֞רוְיִשְׁתַּמֵּרוישתמר חֻקּ֣וֹתחֻקּוֹתחקות עָמְרִ֗יעָמְרִיעמרי וְכֹל֙וְכֹלוכל מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה בֵיתבֵיתבית־־־אַחְאָ֔באַחְאָבאחאב וַתֵּלְכ֖וּוַתֵּלְכוּותלכו בְּמֹֽעֲצוֹתָ֑םבְּמֹעֲצוֹתָםבמעצותם לְמַעַן֩לְמַעַןלמען תִּתִּ֨יתִּתִּיתתי אֹתְךָ֜אֹתְךָאתך לְשַׁמָּ֗הלְשַׁמָּהלשמה וְיֹשְׁבֶ֙יהָ֙וְיֹשְׁבֶיהָוישביה לִשְׁרֵקָ֔הלִשְׁרֵקָהלשרקה וְחֶרְפַּ֥תוְחֶרְפַּתוחרפת עַמִּ֖יעַמִּיעמי תִּשָּֽׂאוּתִּשָּׂאוּתשאו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain