Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 10

10:1 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־זֹ֕אתזֹאתזאת אֲנַ֛חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו כֹּרְתִ֥יםכֹּרְתִיםכרתים אֲמָנָ֖האֲמָנָהאמנה וְכֹתְבִ֑יםוְכֹתְבִיםוכתבים וְעַל֙וְעַלועל הֶֽחָת֔וּםהֶחָתוּםהחתום שָׂרֵ֥ינוּשָׂרֵינוּשרינו לְוִיֵּ֖נוּלְוִיֵּנוּלוינו כֹּהֲנֵֽינוּכֹּהֲנֵינוּכהנינו׃׃׃ 10:2 וְעַ֖לוְעַלועל הַחֲתוּמִ֑יםהַחֲתוּמִיםהחתומים נְחֶמְיָ֧הנְחֶמְיָהנחמיה הַתִּרְשָׁ֛תָאהַתִּרְשָׁתָאהתרשתא בֶּןבֶּןבן־־־חֲכַלְיָ֖החֲכַלְיָהחכליה וְצִדְקִיָּֽהוְצִדְקִיָּהוצדקיה׃׃׃ 10:3 שְׂרָיָ֥השְׂרָיָהשריה עֲזַרְיָ֖העֲזַרְיָהעזריה יִרְמְיָֽהיִרְמְיָהירמיה׃׃׃ 10:4 פַּשְׁח֥וּרפַּשְׁחוּרפשחור אֲמַרְיָ֖האֲמַרְיָהאמריה מַלְכִּיָּֽהמַלְכִּיָּהמלכיה׃׃׃ 10:5 חַטּ֥וּשׁחַטּוּשׁחטוש שְׁבַנְיָ֖השְׁבַנְיָהשבניה מַלּֽוּךְמַלּוּךְמלוך׃׃׃ 10:6 חָרִ֥םחָרִםחרם מְרֵמ֖וֹתמְרֵמוֹתמרמות עֹֽבַדְיָֽהעֹבַדְיָהעבדיה׃׃׃ 10:7 דָּנִיֵּ֥אלדָּנִיֵּאלדניאל גִּנְּת֖וֹןגִּנְּתוֹןגנתון בָּרֽוּךְבָּרוּךְברוך׃׃׃ 10:8 מְשֻׁלָּ֥םמְשֻׁלָּםמשלם אֲבִיָּ֖האֲבִיָּהאביה מִיָּמִֽןמִיָּמִןמימן׃׃׃ 10:9 מַֽעַזְיָ֥המַעַזְיָהמעזיה בִלְגַּ֖יבִלְגַּיבלגי שְׁמַֽעְיָ֑השְׁמַעְיָהשמעיה אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ ססס 10:10 וְֽהַלְוִיִּ֑םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְיֵשׁ֙וּעַ֙וְיֵשׁוּעַוישוע בֶּןבֶּןבן־־־אֲזַנְיָ֔האֲזַנְיָהאזניה בִּנּ֕וּיבִּנּוּיבנוי מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני חֵנָדָ֖דחֵנָדָדחנדד קַדְמִיאֵֽלקַדְמִיאֵלקדמיאל׃׃׃ 10:11 וַאֲחֵיהֶ֑םוַאֲחֵיהֶםואחיהם שְׁבַנְיָ֧השְׁבַנְיָהשבניה הֽוֹדִיָּ֛ההוֹדִיָּההודיה קְלִיטָ֖אקְלִיטָאקליטא פְּלָאיָ֥הפְּלָאיָהפלאיה חָנָֽןחָנָןחנן׃׃׃ 10:12 מִיכָ֥אמִיכָאמיכא רְח֖וֹברְחוֹברחוב חֲשַׁבְיָֽהחֲשַׁבְיָהחשביה׃׃׃ 10:13 זַכּ֥וּרזַכּוּרזכור שֵׁרֵֽבְיָ֖השֵׁרֵבְיָהשרביה שְׁבַנְיָֽהשְׁבַנְיָהשבניה׃׃׃ 10:14 הוֹדִיָּ֥ההוֹדִיָּההודיה בָנִ֖יבָנִיבני בְּנִֽינוּבְּנִינוּבנינו׃׃׃ ססס 10:15 רָאשֵׁ֖ירָאשֵׁיראשי הָעָ֑םהָעָםהעם פַּרְעֹשׁ֙פַּרְעֹשׁפרעש פַּחַ֣תפַּחַתפחת מוֹאָ֔במוֹאָבמואב עֵילָ֥םעֵילָםעילם זַתּ֖וּאזַתּוּאזתוא בָּנִֽיבָּנִיבני׃׃׃ 10:16 בֻּנִּ֥יבֻּנִּיבני עַזְגָּ֖דעַזְגָּדעזגד בֵּבָֽיבֵּבָיבבי׃׃׃ 10:17 אֲדֹנִיָּ֥האֲדֹנִיָּהאדניה בִגְוַ֖יבִגְוַיבגוי עָדִֽיןעָדִיןעדין׃׃׃ 10:18 אָטֵ֥ראָטֵראטר חִזְקִיָּ֖החִזְקִיָּהחזקיה עַזּֽוּרעַזּוּרעזור׃׃׃ 10:19 הוֹדִיָּ֥ההוֹדִיָּההודיה חָשֻׁ֖םחָשֻׁםחשם בֵּצָֽיבֵּצָיבצי׃׃׃ 10:20 חָרִ֥יףחָרִיףחריף עֲנָת֖וֹתעֲנָתוֹתענתות [נֹובָי כ][נֹובָי כ][נובי כ] (נֵיבָֽי ק)(נֵיבָי ק)(ניבי ק)׃׃׃ 10:21 מַגְפִּיעָ֥שׁמַגְפִּיעָשׁמגפיעש מְשֻׁלָּ֖םמְשֻׁלָּםמשלם חֵזִֽירחֵזִירחזיר׃׃׃ 10:22 מְשֵׁיזַבְאֵ֥למְשֵׁיזַבְאֵלמשיזבאל צָד֖וֹקצָדוֹקצדוק יַדּֽוּעַיַדּוּעַידוע׃׃׃ 10:23 פְּלַטְיָ֥הפְּלַטְיָהפלטיה חָנָ֖ןחָנָןחנן עֲנָיָֽהעֲנָיָהעניה׃׃׃ 10:24 הוֹשֵׁ֥עַהוֹשֵׁעַהושע חֲנַנְיָ֖החֲנַנְיָהחנניה חַשּֽׁוּבחַשּׁוּבחשוב׃׃׃ 10:25 הַלּוֹחֵ֥שׁהַלּוֹחֵשׁהלוחש פִּלְחָ֖אפִּלְחָאפלחא שׁוֹבֵֽקשׁוֹבֵקשובק׃׃׃ 10:26 רְח֥וּםרְחוּםרחום חֲשַׁבְנָ֖החֲשַׁבְנָהחשבנה מַעֲשֵׂיָֽהמַעֲשֵׂיָהמעשיה׃׃׃ 10:27 וַאֲחִיָּ֥הוַאֲחִיָּהואחיה חָנָ֖ןחָנָןחנן עָנָֽןעָנָןענן׃׃׃ 10:28 מַלּ֥וּךְמַלּוּךְמלוך חָרִ֖םחָרִםחרם בַּעֲנָֽהבַּעֲנָהבענה׃׃׃ 10:29 וּשְׁאָ֣רוּשְׁאָרושאר הָעָ֡םהָעָםהעם הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַ֠לְוִיִּםהַלְוִיִּםהלוים הַשּׁוֹעֲרִ֨יםהַשּׁוֹעֲרִיםהשוערים הַמְשֹׁרְרִ֜יםהַמְשֹׁרְרִיםהמשררים הַנְּתִינִ֗יםהַנְּתִינִיםהנתינים וְֽכָלוְכָלוכל־־־הַנִּבְדָּ֞להַנִּבְדָּלהנבדל מֵעַמֵּ֤ימֵעַמֵּימעמי הָאֲרָצוֹת֙הָאֲרָצוֹתהארצות אֶלאֶלאל־־־תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים נְשֵׁיהֶ֖םנְשֵׁיהֶםנשיהם בְּנֵיהֶ֣םבְּנֵיהֶםבניהם וּבְנֹתֵיהֶ֑םוּבְנֹתֵיהֶםובנתיהם כֹּ֖לכֹּלכל יוֹדֵ֥עַיוֹדֵעַיודע מֵבִֽיןמֵבִיןמבין׃׃׃ 10:30 מַחֲזִיקִ֣יםמַחֲזִיקִיםמחזיקים עַלעַלעל־־־אֲחֵיהֶם֮אֲחֵיהֶםאחיהם אַדִּירֵיהֶם֒אַדִּירֵיהֶםאדיריהם וּבָאִ֞יםוּבָאִיםובאים בְּאָלָ֣הבְּאָלָהבאלה וּבִשְׁבוּעָ֗הוּבִשְׁבוּעָהובשבועה לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת בְּתוֹרַ֣תבְּתוֹרַתבתורת הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נִתְּנָ֔הנִתְּנָהנתנה בְּיַ֖דבְּיַדביד מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְלִשְׁמ֣וֹרוְלִשְׁמוֹרולשמור וְלַעֲשׂ֗וֹתוְלַעֲשׂוֹתולעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺת֙מִצְוֺתמצות יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֲדֹנֵ֔ינוּאֲדֹנֵינוּאדנינו וּמִשְׁפָּטָ֖יווּמִשְׁפָּטָיוומשפטיו וְחֻקָּֽיווְחֻקָּיווחקיו׃׃׃ 10:31 וַאֲשֶׁ֛רוַאֲשֶׁרואשר לֹאלֹאלא־־־נִתֵּ֥ןנִתֵּןנתן בְּנֹתֵ֖ינוּבְּנֹתֵינוּבנתינו לְעַמֵּ֣ילְעַמֵּילעמי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹ֣תֵיהֶ֔םבְּנֹתֵיהֶםבנתיהם לֹ֥אלֹאלא נִקַּ֖חנִקַּחנקח לְבָנֵֽינוּלְבָנֵינוּלבנינו׃׃׃ 10:32 וְעַמֵּ֣יוְעַמֵּיועמי הָאָ֡רֶץהָאָרֶץהארץ הַֽמְבִיאִים֩הַמְבִיאִיםהמביאים אֶתאֶתאת־־־הַמַּקָּח֨וֹתהַמַּקָּחוֹתהמקחות וְכָלוְכָלוכל־־־שֶׁ֜בֶרשֶׁבֶרשבר בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּת֙הַשַּׁבָּתהשבת לִמְכּ֔וֹרלִמְכּוֹרלמכור לֹאלֹאלא־־־נִקַּ֥חנִקַּחנקח מֵהֶ֛םמֵהֶםמהם בַּשַּׁבָּ֖תבַּשַּׁבָּתבשבת וּבְי֣וֹםוּבְיוֹםוביום קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְנִטֹּ֛שׁוְנִטֹּשׁונטש אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁנָ֥ההַשָּׁנָההשנה הַשְּׁבִיעִ֖יתהַשְּׁבִיעִיתהשביעית וּמַשָּׁ֥אוּמַשָּׁאומשא כָלכָלכל־־־יָֽדיָדיד׃׃׃ 10:33 וְהֶעֱמַ֤דְנוּוְהֶעֱמַדְנוּוהעמדנו עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו מִצְוֺ֔תמִצְוֺתמצות לָתֵ֥תלָתֵתלתת עָלֵ֛ינוּעָלֵינוּעלינו שְׁלִשִׁ֥יתשְׁלִשִׁיתשלשית הַשֶּׁ֖קֶלהַשֶּׁקֶלהשקל בַּשָּׁנָ֑הבַּשָּׁנָהבשנה לַעֲבֹדַ֖תלַעֲבֹדַתלעבדת בֵּ֥יתבֵּיתבית אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 10:34 לְלֶ֣חֶםלְלֶחֶםללחם הַֽמַּעֲרֶ֡כֶתהַמַּעֲרֶכֶתהמערכת וּמִנְחַ֣תוּמִנְחַתומנחת הַתָּמִ֣ידהַתָּמִידהתמיד וּלְעוֹלַ֣תוּלְעוֹלַתולעולת הַ֠תָּמִידהַתָּמִידהתמיד הַשַּׁבָּת֨וֹתהַשַּׁבָּתוֹתהשבתות הֶחֳדָשִׁ֜יםהֶחֳדָשִׁיםהחדשים לַמּוֹעֲדִ֗יםלַמּוֹעֲדִיםלמועדים וְלַקֳּדָשִׁים֙וְלַקֳּדָשִׁיםולקדשים וְלַ֣חַטָּא֔וֹתוְלַחַטָּאוֹתולחטאות לְכַפֵּ֖רלְכַפֵּרלכפר עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְכֹ֖לוְכֹלוכל מְלֶ֥אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס 10:35 וְהַגּוֹרָל֨וֹתוְהַגּוֹרָלוֹתוהגורלות הִפַּ֜לְנוּהִפַּלְנוּהפלנו עַלעַלעל־־־קֻרְבַּ֣ןקֻרְבַּןקרבן הָעֵצִ֗יםהָעֵצִיםהעצים הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים הַלְוִיִּם֮הַלְוִיִּםהלוים וְהָעָם֒וְהָעָםוהעם לְ֠הָבִיאלְהָבִיאלהביא לְבֵ֨יתלְבֵיתלבית אֱלֹהֵ֧ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבֹתֵ֛ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו לְעִתִּ֥יםלְעִתִּיםלעתים מְזֻמָּנִ֖יםמְזֻמָּנִיםמזמנים שָׁנָ֣השָׁנָהשנה בְשָׁנָ֑הבְשָׁנָהבשנה לְבַעֵ֗רלְבַעֵרלבער עַלעַלעל־־־מִזְבַּח֙מִזְבַּחמזבח יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בַּתּוֹרָֽהבַּתּוֹרָהבתורה׃׃׃ 10:36 וּלְהָבִ֞יאוּלְהָבִיאולהביא אֶתאֶתאת־־־בִּכּוּרֵ֣יבִּכּוּרֵיבכורי אַדְמָתֵ֗נוּאַדְמָתֵנוּאדמתנו וּבִכּוּרֵ֛יוּבִכּוּרֵיובכורי כָּלכָּלכל־־־פְּרִ֥יפְּרִיפרי כָלכָלכל־־־עֵ֖ץעֵץעץ שָׁנָ֣השָׁנָהשנה בְשָׁנָ֑הבְשָׁנָהבשנה לְבֵ֖יתלְבֵיתלבית יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:37 וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּכֹר֤וֹתבְּכֹרוֹתבכרות בָּנֵ֙ינוּ֙בָּנֵינוּבנינו וּבְהֶמְתֵּ֔ינוּוּבְהֶמְתֵּינוּובהמתינו כַּכָּת֖וּבכַּכָּתוּבככתוב בַּתּוֹרָ֑הבַּתּוֹרָהבתורה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּכוֹרֵ֨יבְּכוֹרֵיבכורי בְקָרֵ֜ינוּבְקָרֵינוּבקרינו וְצֹאנֵ֗ינוּוְצֹאנֵינוּוצאנינו לְהָבִיא֙לְהָבִיאלהביא לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לַכֹּ֣הֲנִ֔יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים הַמְשָׁרְתִ֖יםהַמְשָׁרְתִיםהמשרתים בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 10:38 וְאֶתוְאֶתואת־־־רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית עֲרִיסֹתֵ֣ינוּעֲרִיסֹתֵינוּעריסתינו וּ֠תְרוּמֹתֵינוּוּתְרוּמֹתֵינוּותרומתינו וּפְרִ֨יוּפְרִיופרי כָלכָלכל־־־עֵ֜ץעֵץעץ תִּיר֣וֹשׁתִּירוֹשׁתירוש וְיִצְהָ֗רוְיִצְהָרויצהר נָבִ֤יאנָבִיאנביא לַכֹּהֲנִים֙לַכֹּהֲנִיםלכהנים אֶלאֶלאל־־־לִשְׁכ֣וֹתלִשְׁכוֹתלשכות בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וּמַעְשַׂ֥רוּמַעְשַׂרומעשר אַדְמָתֵ֖נוּאַדְמָתֵנוּאדמתנו לַלְוִיִּ֑םלַלְוִיִּםללוים וְהֵם֙וְהֵםוהם הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים הַֽמְעַשְּׂרִ֔יםהַמְעַשְּׂרִיםהמעשרים בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל עָרֵ֥יעָרֵיערי עֲבֹדָתֵֽנוּעֲבֹדָתֵנוּעבדתנו׃׃׃ 10:39 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה הַכֹּהֵ֧ןהַכֹּהֵןהכהן בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֛ןאַהֲרֹןאהרן עִםעִםעם־־־הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים בַּעְשֵׂ֣רבַּעְשֵׂרבעשר הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים יַעֲל֨וּיַעֲלוּיעלו אֶתאֶתאת־־־מַעֲשַׂ֤רמַעֲשַׂרמעשר הַֽמַּעֲשֵׂר֙הַמַּעֲשֵׂרהמעשר לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אֶלאֶלאל־־־הַלְּשָׁכ֖וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית הָאוֹצָֽרהָאוֹצָרהאוצר׃׃׃ 10:40 כִּ֣יכִּיכי אֶלאֶלאל־־־הַ֠לְּשָׁכוֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות יָבִ֨יאוּיָבִיאוּיביאו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני הַלֵּוִ֗יהַלֵּוִיהלוי אֶתאֶתאת־־־תְּרוּמַ֣תתְּרוּמַתתרומת הַדָּגָן֮הַדָּגָןהדגן הַתִּיר֣וֹשׁהַתִּירוֹשׁהתירוש וְהַיִּצְהָר֒וְהַיִּצְהָרוהיצהר וְשָׁם֙וְשָׁםושם כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַמִּקְדָּ֔שׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש וְהַכֹּהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים הַמְשָׁ֣רְתִ֔יםהַמְשָׁרְתִיםהמשרתים וְהַשּׁוֹעֲרִ֖יםוְהַשּׁוֹעֲרִיםוהשוערים וְהַמְשֹׁרְרִ֑יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים וְלֹ֥אוְלֹאולא נַעֲזֹ֖בנַעֲזֹבנעזב אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain