Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 13

13:1 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא נִקְרָ֛אנִקְרָאנקרא בְּסֵ֥פֶרבְּסֵפֶרבספר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני הָעָ֑םהָעָםהעם וְנִמְצָא֙וְנִמְצָאונמצא כָּת֣וּבכָּתוּבכתוב בּ֔וֹבּוֹבו אֲ֠שֶׁראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יָב֨וֹאיָבוֹאיבוא עַמֹּנִ֧יעַמֹּנִיעמני וּמֹאָבִ֛יוּמֹאָבִיומאבי בִּקְהַ֥לבִּקְהַלבקהל הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 13:2 כִּ֣יכִּיכי לֹ֧אלֹאלא קִדְּמ֛וּקִדְּמוּקדמו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּלֶּ֣חֶםבַּלֶּחֶםבלחם וּבַמָּ֑יִםוּבַמָּיִםובמים וַיִּשְׂכֹּ֨רוַיִּשְׂכֹּרוישכר עָלָ֤יועָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם לְקַֽלְל֔וֹלְקַלְלוֹלקללו וַיַּהֲפֹ֧ךְוַיַּהֲפֹךְויהפך אֱלֹהֵ֛ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו הַקְּלָלָ֖ההַקְּלָלָההקללה לִבְרָכָֽהלִבְרָכָהלברכה׃׃׃ 13:3 וַיְהִ֖יוַיְהִיויהי כְּשָׁמְעָ֣םכְּשָׁמְעָםכשמעם אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֑ההַתּוֹרָההתורה וַיַּבְדִּ֥ילוּוַיַּבְדִּילוּויבדילו כָלכָלכל־־־עֵ֖רֶבעֵרֶבערב מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 13:4 וְלִפְנֵ֣יוְלִפְנֵיולפני מִזֶּ֔המִזֶּהמזה אֶלְיָשִׁיב֙אֶלְיָשִׁיבאלישיב הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן נָת֖וּןנָתוּןנתון בְּלִשְׁכַּ֣תבְּלִשְׁכַּתבלשכת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו קָר֖וֹבקָרוֹבקרוב לְטוֹבִיָּֽהלְטוֹבִיָּהלטוביה׃׃׃ 13:5 וַיַּ֨עַשׂוַיַּעַשׂויעש ל֜וֹלוֹלו לִשְׁכָּ֣הלִשְׁכָּהלשכה גְדוֹלָ֗הגְדוֹלָהגדולה וְשָׁ֣םוְשָׁםושם הָי֪וּהָיוּהיו לְפָנִ֟יםלְפָנִיםלפנים נֹ֠תְנִיםנֹתְנִיםנתנים אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֨ההַמִּנְחָההמנחה הַלְּבוֹנָ֜ההַלְּבוֹנָההלבונה וְהַכֵּלִ֗יםוְהַכֵּלִיםוהכלים וּמַעְשַׂ֤רוּמַעְשַׂרומעשר הַדָּגָן֙הַדָּגָןהדגן הַתִּיר֣וֹשׁהַתִּירוֹשׁהתירוש וְהַיִּצְהָ֔רוְהַיִּצְהָרוהיצהר מִצְוַת֙מִצְוַתמצות הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים וְהַמְשֹׁרְרִ֖יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים וְהַשֹּׁעֲרִ֑יםוְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים וּתְרוּמַ֖תוּתְרוּמַתותרומת הַכֹּהֲנִֽיםהַכֹּהֲנִיםהכהנים׃׃׃ 13:6 וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־זֶ֕הזֶהזה לֹ֥אלֹאלא הָיִ֖יתִיהָיִיתִיהייתי בִּֽירוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם כִּ֡יכִּיכי בִּשְׁנַת֩בִּשְׁנַתבשנת שְׁלֹשִׁ֨יםשְׁלֹשִׁיםשלשים וּשְׁתַּ֜יִםוּשְׁתַּיִםושתים לְאַרְתַּחְשַׁ֤סְתְּאלְאַרְתַּחְשַׁסְתְּאלארתחשסתא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל בָּ֣אתִיבָּאתִיבאתי אֶלאֶלאל־־־הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וּלְקֵ֥ץוּלְקֵץולקץ יָמִ֖יםיָמִיםימים נִשְׁאַ֥לְתִּינִשְׁאַלְתִּינשאלתי מִןמִןמן־־־הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 13:7 וָאָב֖וֹאוָאָבוֹאואבוא לִֽירוּשָׁלִָ֑םלִירוּשָׁלִָםלירושלם וָאָבִ֣ינָהוָאָבִינָהואבינה בָרָעָ֗הבָרָעָהברעה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֤העָשָׂהעשה אֶלְיָשִׁיב֙אֶלְיָשִׁיבאלישיב לְט֣וֹבִיָּ֔הלְטוֹבִיָּהלטוביה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לוֹ֙לוֹלו נִשְׁכָּ֔הנִשְׁכָּהנשכה בְּחַצְרֵ֖יבְּחַצְרֵיבחצרי בֵּ֥יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִֽיםהָאֱלֹהִיםהאלהים׃׃׃ 13:8 וַיֵּ֥רַֽעוַיֵּרַעוירע לִ֖ילִילי מְאֹ֑דמְאֹדמאד וָֽאַשְׁלִ֜יכָהוָאַשְׁלִיכָהואשליכה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֧יכְּלֵיכלי בֵיתבֵיתבית־־־טוֹבִיָּ֛הטוֹבִיָּהטוביה הַח֖וּץהַחוּץהחוץ מִןמִןמן־־־הַלִּשְׁכָּֽההַלִּשְׁכָּההלשכה׃׃׃ 13:9 וָאֹ֣מְרָ֔הוָאֹמְרָהואמרה וַֽיְטַהֲר֖וּוַיְטַהֲרוּויטהרו הַלְּשָׁכ֑וֹתהַלְּשָׁכוֹתהלשכות וָאָשִׁ֣יבָהוָאָשִׁיבָהואשיבה שָּׁ֗םשָּׁםשם כְּלֵי֙כְּלֵיכלי בֵּ֣יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֖ההַמִּנְחָההמנחה וְהַלְּבוֹנָֽהוְהַלְּבוֹנָהוהלבונה׃׃׃ פפפ
13:10 וָאֵ֣דְעָ֔הוָאֵדְעָהואדעה כִּֽיכִּיכי־־־מְנָי֥וֹתמְנָיוֹתמניות הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים לֹ֣אלֹאלא נִתָּ֑נָהנִתָּנָהנתנה וַיִּבְרְח֧וּוַיִּבְרְחוּויברחו אִישׁאִישׁאיש־־־לְשָׂדֵ֛הוּלְשָׂדֵהוּלשדהו הַלְוִיִּ֥םהַלְוִיִּםהלוים וְהַמְשֹׁרְרִ֖יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים עֹשֵׂ֥יעֹשֵׂיעשי הַמְּלָאכָֽההַמְּלָאכָההמלאכה׃׃׃ 13:11 וָאָרִ֙יבָה֙וָאָרִיבָהואריבה אֶתאֶתאת־־־הַסְּגָנִ֔יםהַסְּגָנִיםהסגנים וָאֹ֣מְרָ֔הוָאֹמְרָהואמרה מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע נֶעֱזַ֣בנֶעֱזַבנעזב בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וָֽאֶ֨קְבְּצֵ֔םוָאֶקְבְּצֵםואקבצם וָֽאַעֲמִדֵ֖םוָאַעֲמִדֵםואעמדם עַלעַלעל־־־עָמְדָֽםעָמְדָםעמדם׃׃׃ 13:12 וְכָלוְכָלוכל־־־יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה הֵבִ֜יאוּהֵבִיאוּהביאו מַעְשַׂ֧רמַעְשַׂרמעשר הַדָּגָ֛ןהַדָּגָןהדגן וְהַתִּיר֥וֹשׁוְהַתִּירוֹשׁוהתירוש וְהַיִּצְהָ֖רוְהַיִּצְהָרוהיצהר לָאוֹצָרֽוֹתלָאוֹצָרוֹתלאוצרות׃׃׃ 13:13 וָאוֹצְרָ֣הוָאוֹצְרָהואוצרה עַלעַלעל־־־א֠וֹצָרוֹתאוֹצָרוֹתאוצרות שֶׁלֶמְיָ֨השֶׁלֶמְיָהשלמיה הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן וְצָד֣וֹקוְצָדוֹקוצדוק הַסּוֹפֵ֗רהַסּוֹפֵרהסופר וּפְדָיָה֙וּפְדָיָהופדיה מִןמִןמן־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים וְעַלוְעַלועל־־־יָדָ֔םיָדָםידם חָנָ֥ןחָנָןחנן בֶּןבֶּןבן־־־זַכּ֖וּרזַכּוּרזכור בֶּןבֶּןבן־־־מַתַּנְיָ֑המַתַּנְיָהמתניה כִּ֤יכִּיכי נֶאֱמָנִים֙נֶאֱמָנִיםנאמנים נֶחְשָׁ֔בוּנֶחְשָׁבוּנחשבו וַעֲלֵיהֶ֖םוַעֲלֵיהֶםועליהם לַחֲלֹ֥קלַחֲלֹקלחלק לַאֲחֵיהֶֽםלַאֲחֵיהֶםלאחיהם׃׃׃ פפפ
13:14 זָכְרָהזָכְרָהזכרה־־־לִּ֥ילִּילי אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת וְאַלוְאַלואל־־־תֶּ֣מַחתֶּמַחתמח חֲסָדַ֗יחֲסָדַיחסדי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֛יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי וּבְמִשְׁמָרָֽיווּבְמִשְׁמָרָיוובמשמריו׃׃׃ 13:15 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֡מָּההָהֵמָּהההמה רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי בִֽיהוּדָ֣הבִיהוּדָהביהודה ׀׀׀ דֹּֽרְכִֽיםדֹּרְכִיםדרכים־־־גִּתּ֣וֹתגִּתּוֹתגתות ׀׀׀ בַּשַּׁבָּ֡תבַּשַּׁבָּתבשבת וּמְבִיאִ֣יםוּמְבִיאִיםומביאים הָעֲרֵמ֣וֹתהָעֲרֵמוֹתהערמות וְֽעֹמְסִ֪יםוְעֹמְסִיםועמסים עַלעַלעל־־־הַחֲמֹרִ֟יםהַחֲמֹרִיםהחמרים וְאַףוְאַףואף־־־יַ֜יִןיַיִןיין עֲנָבִ֤יםעֲנָבִיםענבים וּתְאֵנִים֙וּתְאֵנִיםותאנים וְכָלוְכָלוכל־־־מַשָּׂ֔אמַשָּׂאמשא וּמְבִיאִ֥יםוּמְבִיאִיםומביאים יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וָאָעִ֕ידוָאָעִידואעיד בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום מִכְרָ֥םמִכְרָםמכרם צָֽיִדצָיִדציד׃׃׃ 13:16 וְהַצֹּרִים֙וְהַצֹּרִיםוהצרים יָ֣שְׁבוּיָשְׁבוּישבו בָ֔הּבָהּבה מְבִיאִ֥יםמְבִיאִיםמביאים דָּ֖אגדָּאגדאג וְכָלוְכָלוכל־־־מֶ֑כֶרמֶכֶרמכר וּמֹכְרִ֧יםוּמֹכְרִיםומכרים בַּשַּׁבָּ֛תבַּשַּׁבָּתבשבת לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וּבִירוּשָׁלִָֽםוּבִירוּשָׁלִָםובירושלם׃׃׃ 13:17 וָאָרִ֕יבָהוָאָרִיבָהואריבה אֵ֖תאֵתאת חֹרֵ֣יחֹרֵיחרי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וָאֹמְרָ֣הוָאֹמְרָהואמרה לָהֶ֗םלָהֶםלהם מָֽהמָהמה־־־הַדָּבָ֨רהַדָּבָרהדבר הָרָ֤עהָרָעהרע הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם עֹשִׂ֔יםעֹשִׂיםעשים וּֽמְחַלְּלִ֖יםוּמְחַלְּלִיםומחללים אֶתאֶתאת־־־י֥וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּֽתהַשַּׁבָּתהשבת׃׃׃ 13:18 הֲל֨וֹאהֲלוֹאהלוא כֹ֤הכֹהכה עָשׂוּ֙עָשׂוּעשו אֲבֹ֣תֵיכֶ֔םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא אֱלֹהֵ֜ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו עָלֵ֗ינוּעָלֵינוּעלינו אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֣ההָרָעָההרעה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְעַ֖לוְעַלועל הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְאַתֶּ֞םוְאַתֶּםואתם מוֹסִיפִ֤יםמוֹסִיפִיםמוסיפים חָרוֹן֙חָרוֹןחרון עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לְחַלֵּ֖ללְחַלֵּללחלל אֶתאֶתאת־־־הַשַּׁבָּֽתהַשַּׁבָּתהשבת׃׃׃ פפפ
13:19 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר צָֽלֲלוּ֩צָלֲלוּצללו שַׁעֲרֵ֨ישַׁעֲרֵישערי יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הַשַּׁבָּ֗תהַשַּׁבָּתהשבת וָאֹֽמְרָה֙וָאֹמְרָהואמרה וַיִּסָּגְר֣וּוַיִּסָּגְרוּויסגרו הַדְּלָת֔וֹתהַדְּלָתוֹתהדלתות וָאֹ֣מְרָ֔הוָאֹמְרָהואמרה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא יִפְתָּח֔וּםיִפְתָּחוּםיפתחום עַ֖דעַדעד אַחַ֣ראַחַראחר הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת וּמִנְּעָרַ֗יוּמִנְּעָרַיומנערי הֶֽעֱמַ֙דְתִּי֙הֶעֱמַדְתִּיהעמדתי עַלעַלעל־־־הַשְּׁעָרִ֔יםהַשְּׁעָרִיםהשערים לֹאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הַשַּׁבָּֽתהַשַּׁבָּתהשבת׃׃׃ 13:20 וַיָּלִ֨ינוּוַיָּלִינוּוילינו הָרֹכְלִ֜יםהָרֹכְלִיםהרכלים וּמֹכְרֵ֧יוּמֹכְרֵיומכרי כָלכָלכל־־־מִמְכָּ֛רמִמְכָּרממכר מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לִירוּשָׁלִָ֖םלִירוּשָׁלִָםלירושלם פַּ֥עַםפַּעַםפעם וּשְׁתָּֽיִםוּשְׁתָּיִםושתים׃׃׃ 13:21 וָאָעִ֣ידָהוָאָעִידָהואעידה בָהֶ֗םבָהֶםבהם וָאֹמְרָ֤הוָאֹמְרָהואמרה אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם מַדּ֜וּעַמַדּוּעַמדוע אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם לֵנִים֙לֵנִיםלנים נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד הַחוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה אִםאִםאם־־־תִּשְׁנ֕וּתִּשְׁנוּתשנו יָ֖דיָדיד אֶשְׁלַ֣חאֶשְׁלַחאשלח בָּכֶ֑םבָּכֶםבכם מִןמִןמן־־־הָעֵ֣תהָעֵתהעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא לֹאלֹאלא־־־בָ֖אוּבָאוּבאו בַּשַּׁבָּֽתבַּשַּׁבָּתבשבת׃׃׃ ססס 13:22 וָאֹמְרָ֣הוָאֹמְרָהואמרה לַלְוִיִּ֗םלַלְוִיִּםללוים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִֽהְי֤וּיִהְיוּיהיו מִֽטַּהֲרִים֙מִטַּהֲרִיםמטהרים וּבָאִים֙וּבָאִיםובאים שֹׁמְרִ֣יםשֹׁמְרִיםשמרים הַשְּׁעָרִ֔יםהַשְּׁעָרִיםהשערים לְקַדֵּ֖שׁלְקַדֵּשׁלקדש אֶתאֶתאת־־־י֣וֹםיוֹםיום הַשַּׁבָּ֑תהַשַּׁבָּתהשבת גַּםגַּםגם־־־זֹאת֙זֹאתזאת זָכְרָהזָכְרָהזכרה־־־לִּ֣ילִּילי אֱלֹהַ֔יאֱלֹהַיאלהי וְח֥וּסָהוְחוּסָהוחוסה עָלַ֖יעָלַיעלי כְּרֹ֥בכְּרֹבכרב חַסְדֶּֽךָחַסְדֶּךָחסדך׃׃׃ פפפ
13:23 גַּ֣םגַּםגם ׀׀׀ בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֗םהָהֵםההם רָאִ֤יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הַיְּהוּדִים֙הַיְּהוּדִיםהיהודים הֹשִׁ֗יבוּהֹשִׁיבוּהשיבו נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים [אַשְׁדֹּודִיֹּות כ][אַשְׁדֹּודִיֹּות כ][אשדודיות כ] (אַשְׁדֳּדִיּ֔וֹת ק)(אַשְׁדֳּדִיּוֹת ק)(אשדדיות ק) [עמוניות כ][עמוניות כ][עמוניות כ] (עַמֳּנִיּ֖וֹת ק)(עַמֳּנִיּוֹת ק)(עמניות ק) מוֹאֲבִיּֽוֹתמוֹאֲבִיּוֹתמואביות׃׃׃ 13:24 וּבְנֵיהֶ֗םוּבְנֵיהֶםובניהם חֲצִי֙חֲצִיחצי מְדַבֵּ֣רמְדַבֵּרמדבר אַשְׁדּוֹדִ֔יתאַשְׁדּוֹדִיתאשדודית וְאֵינָ֥םוְאֵינָםואינם מַכִּירִ֖יםמַכִּירִיםמכירים לְדַבֵּ֣רלְדַבֵּרלדבר יְהוּדִ֑יתיְהוּדִיתיהודית וְכִלְשׁ֖וֹןוְכִלְשׁוֹןוכלשון עַ֥םעַםעם וָעָֽםוָעָםועם׃׃׃ 13:25 וָאָרִ֤יבוָאָרִיבואריב עִמָּם֙עִמָּםעמם וָאֲקַֽלְלֵ֔םוָאֲקַלְלֵםואקללם וָאַכֶּ֥הוָאַכֶּהואכה מֵהֶ֛םמֵהֶםמהם אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים וָֽאֶמְרְטֵ֑םוָאֶמְרְטֵםואמרטם וָאַשְׁבִּיעֵ֣םוָאַשְׁבִּיעֵםואשביעם בֵּֽאלֹהִ֗יםבֵּאלֹהִיםבאלהים אִםאִםאם־־־תִּתְּנ֤וּתִּתְּנוּתתנו בְנֹֽתֵיכֶם֙בְנֹתֵיכֶםבנתיכם לִבְנֵיהֶ֔םלִבְנֵיהֶםלבניהם וְאִםוְאִםואם־־־תִּשְׂאוּ֙תִּשְׂאוּתשאו מִבְּנֹ֣תֵיהֶ֔םמִבְּנֹתֵיהֶםמבנתיהם לִבְנֵיכֶ֖םלִבְנֵיכֶםלבניכם וְלָכֶֽםוְלָכֶםולכם׃׃׃ 13:26 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא עַלעַלעל־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה חָטָֽאחָטָאחטא־־־שְׁלֹמֹ֣השְׁלֹמֹהשלמה מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יִשְׂרָאֵ֡ליִשְׂרָאֵלישראל וּבַגּוֹיִ֣םוּבַגּוֹיִםובגוים הָרַבִּים֩הָרַבִּיםהרבים לֹֽאלֹאלא־־־הָיָ֨ההָיָההיה מֶ֜לֶךְמֶלֶךְמלך כָּמֹ֗הוּכָּמֹהוּכמהו וְאָה֤וּבוְאָהוּבואהוב לֵֽאלֹהָיו֙לֵאלֹהָיולאלהיו הָיָ֔ההָיָההיה וַיִּתְּנֵ֣הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל גַּםגַּםגם־־־אוֹת֣וֹאוֹתוֹאותו הֶחֱטִ֔יאוּהֶחֱטִיאוּהחטיאו הַנָּשִׁ֖יםהַנָּשִׁיםהנשים הַנָּכְרִיּֽוֹתהַנָּכְרִיּוֹתהנכריות׃׃׃ 13:27 וְלָכֶ֣םוְלָכֶםולכם הֲנִשְׁמַ֗עהֲנִשְׁמַעהנשמע לַעֲשֹׂת֙לַעֲשֹׂתלעשת אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֤ההָרָעָההרעה הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת לִמְעֹ֖ללִמְעֹללמעל בֵּֽאלֹהֵ֑ינוּבֵּאלֹהֵינוּבאלהינו לְהֹשִׁ֖יבלְהֹשִׁיבלהשיב נָשִׁ֥יםנָשִׁיםנשים נָכְרִיּֽוֹתנָכְרִיּוֹתנכריות׃׃׃ 13:28 וּמִבְּנֵ֨יוּמִבְּנֵיומבני יוֹיָדָ֤עיוֹיָדָעיוידע בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְיָשִׁיב֙אֶלְיָשִׁיבאלישיב הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול חָתָ֖ןחָתָןחתן לְסַנְבַלַּ֣טלְסַנְבַלַּטלסנבלט הַחֹרֹנִ֑יהַחֹרֹנִיהחרני וָאַבְרִיחֵ֖הוּוָאַבְרִיחֵהוּואבריחהו מֵעָלָֽימֵעָלָימעלי׃׃׃ 13:29 זָכְרָ֥הזָכְרָהזכרה לָהֶ֖םלָהֶםלהם אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי עַ֚לעַלעל גָּאֳלֵ֣יגָּאֳלֵיגאלי הַכְּהֻנָּ֔ההַכְּהֻנָּההכהנה וּבְרִ֥יתוּבְרִיתוברית הַכְּהֻנָּ֖ההַכְּהֻנָּההכהנה וְהַלְוִיִּֽםוְהַלְוִיִּםוהלוים׃׃׃ 13:30 וְטִֽהַרְתִּ֖יםוְטִהַרְתִּיםוטהרתים מִכָּלמִכָּלמכל־־־נֵכָ֑רנֵכָרנכר וָאַעֲמִ֧ידָהוָאַעֲמִידָהואעמידה מִשְׁמָר֛וֹתמִשְׁמָרוֹתמשמרות לַכֹּהֲנִ֥יםלַכֹּהֲנִיםלכהנים וְלַלְוִיִּ֖םוְלַלְוִיִּםוללוים אִ֥ישׁאִישׁאיש בִּמְלַאכְתּֽוֹבִּמְלַאכְתּוֹבמלאכתו׃׃׃ 13:31 וּלְקֻרְבַּ֧ןוּלְקֻרְבַּןולקרבן הָעֵצִ֛יםהָעֵצִיםהעצים בְּעִתִּ֥יםבְּעִתִּיםבעתים מְזֻמָּנ֖וֹתמְזֻמָּנוֹתמזמנות וְלַבִּכּוּרִ֑יםוְלַבִּכּוּרִיםולבכורים זָכְרָהזָכְרָהזכרה־־־לִּ֥ילִּילי אֱלֹהַ֖יאֱלֹהַיאלהי לְטוֹבָֽהלְטוֹבָהלטובה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain