Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 13

13:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 13:2 שְׁלַחשְׁלַחשלח־־־לְךָ֣לְךָלך אֲנָשִׁ֗יםאֲנָשִׁיםאנשים וְיָתֻ֙רוּ֙וְיָתֻרוּויתרו אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני נֹתֵ֖ןנֹתֵןנתן לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶחָד֩אֶחָדאחד אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶחָ֜דאֶחָדאחד לְמַטֵּ֤הלְמַטֵּהלמטה אֲבֹתָיו֙אֲבֹתָיואבתיו תִּשְׁלָ֔חוּתִּשְׁלָחוּתשלחו כֹּ֖לכֹּלכל נָשִׂ֥יאנָשִׂיאנשיא בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 13:3 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח אֹתָ֥םאֹתָםאתם מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה מִמִּדְבַּ֥רמִמִּדְבַּרממדבר פָּארָ֖ןפָּארָןפארן עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֑היְהוָהיהוה כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים רָאשֵׁ֥ירָאשֵׁיראשי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 13:4 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמוֹתָ֑םשְׁמוֹתָםשמותם לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן שַׁמּ֖וּעַשַׁמּוּעַשמוע בֶּןבֶּןבן־־־זַכּֽוּרזַכּוּרזכור׃׃׃ 13:5 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה שִׁמְע֔וֹןשִׁמְעוֹןשמעון שָׁפָ֖טשָׁפָטשפט בֶּןבֶּןבן־־־חוֹרִֽיחוֹרִיחורי׃׃׃ 13:6 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כָּלֵ֖בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּֽהיְפֻנֶּהיפנה׃׃׃ 13:7 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה יִשָּׂשכָ֔ריִשָּׂשכָריששכר יִגְאָ֖ליִגְאָליגאל בֶּןבֶּןבן־־־יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 13:8 לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה אֶפְרָ֖יִםאֶפְרָיִםאפרים הוֹשֵׁ֥עַהוֹשֵׁעַהושע בִּןבִּןבן־־־נֽוּןנוּןנון׃׃׃ 13:9 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן פַּלְטִ֖יפַּלְטִיפלטי בֶּןבֶּןבן־־־רָפֽוּארָפוּארפוא׃׃׃ 13:10 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה זְבוּלֻ֔ןזְבוּלֻןזבולן גַּדִּיאֵ֖לגַּדִּיאֵלגדיאל בֶּןבֶּןבן־־־סוֹדִֽיסוֹדִיסודי׃׃׃ 13:11 לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה גַּדִּ֖יגַּדִּיגדי בֶּןבֶּןבן־־־סוּסִֽיסוּסִיסוסי׃׃׃ 13:12 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה דָ֔ןדָןדן עַמִּיאֵ֖לעַמִּיאֵלעמיאל בֶּןבֶּןבן־־־גְּמַלִּֽיגְּמַלִּיגמלי׃׃׃ 13:13 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה אָשֵׁ֔ראָשֵׁראשר סְת֖וּרסְתוּרסתור בֶּןבֶּןבן־־־מִיכָאֵֽלמִיכָאֵלמיכאל׃׃׃ 13:14 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה נַפְתָּלִ֔ינַפְתָּלִינפתלי נַחְבִּ֖ינַחְבִּינחבי בֶּןבֶּןבן־־־וָפְסִֽיוָפְסִיופסי׃׃׃ 13:15 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה גָ֔דגָדגד גְּאוּאֵ֖לגְּאוּאֵלגאואל בֶּןבֶּןבן־־־מָכִֽימָכִימכי׃׃׃ 13:16 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה שְׁמ֣וֹתשְׁמוֹתשמות הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לָת֣וּרלָתוּרלתור אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה לְהוֹשֵׁ֥עַלְהוֹשֵׁעַלהושע בִּןבִּןבן־־־נ֖וּןנוּןנון יְהוֹשֻֽׁעַיְהוֹשֻׁעַיהושע׃׃׃ 13:17 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אֹתָם֙אֹתָםאתם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לָת֖וּרלָתוּרלתור אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם עֲל֥וּעֲלוּעלו זֶה֙זֶהזה בַּנֶּ֔גֶבבַּנֶּגֶבבנגב וַעֲלִיתֶ֖םוַעֲלִיתֶםועליתם אֶתאֶתאת־־־הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 13:18 וּרְאִיתֶ֥םוּרְאִיתֶםוראיתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מַהמַהמה־־־הִ֑ואהִואהוא וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָם֙הָעָםהעם הַיֹּשֵׁ֣בהַיֹּשֵׁבהישב עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה הֶחָזָ֥קהֶחָזָקהחזק הוּא֙הוּאהוא הֲרָפֶ֔ההֲרָפֶההרפה הַמְעַ֥טהַמְעַטהמעט ה֖וּאהוּאהוא אִםאִםאם־־־רָֽברָברב׃׃׃ 13:19 וּמָ֣הוּמָהומה הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוּא֙הוּאהוא יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בָּ֔הּבָּהּבה הֲטוֹבָ֥ההֲטוֹבָההטובה הִ֖ואהִואהוא אִםאִםאם־־־רָעָ֑הרָעָהרעה וּמָ֣הוּמָהומה הֶֽעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוּא֙הוּאהוא יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בָּהֵ֔נָּהבָּהֵנָּהבהנה הַבְּמַֽחֲנִ֖יםהַבְּמַחֲנִיםהבמחנים אִ֥םאִםאם בְּמִבְצָרִֽיםבְּמִבְצָרִיםבמבצרים׃׃׃ 13:20 וּמָ֣הוּמָהומה הָ֠אָרֶץהָאָרֶץהארץ הַשְּׁמֵנָ֨ההַשְּׁמֵנָההשמנה הִ֜ואהִואהוא אִםאִםאם־־־רָזָ֗הרָזָהרזה הֲיֵֽשׁהֲיֵשׁהיש־־־בָּ֥הּבָּהּבה עֵץ֙עֵץעץ אִםאִםאם־־־אַ֔יִןאַיִןאין וְהִ֨תְחַזַּקְתֶּ֔םוְהִתְחַזַּקְתֶּםוהתחזקתם וּלְקַחְתֶּ֖םוּלְקַחְתֶּםולקחתם מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְהַ֨יָּמִ֔יםוְהַיָּמִיםוהימים יְמֵ֖ייְמֵיימי בִּכּוּרֵ֥יבִּכּוּרֵיבכורי עֲנָבִֽיםעֲנָבִיםענבים׃׃׃ 13:21 וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו וַיָּתֻ֣רוּוַיָּתֻרוּויתרו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ מִמִּדְבַּרמִמִּדְבַּרממדבר־־־צִ֥ןצִןצן עַדעַדעד־־־רְחֹ֖ברְחֹברחב לְבֹ֥אלְבֹאלבא חֲמָֽתחֲמָתחמת׃׃׃ 13:22 וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו בַנֶּגֶב֮בַנֶּגֶבבנגב וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־חֶבְרוֹן֒חֶבְרוֹןחברון וְשָׁ֤םוְשָׁםושם אֲחִימַן֙אֲחִימַןאחימן שֵׁשַׁ֣ישֵׁשַׁיששי וְתַלְמַ֔יוְתַלְמַיותלמי יְלִידֵ֖ייְלִידֵיילידי הָעֲנָ֑קהָעֲנָקהענק וְחֶבְר֗וֹןוְחֶבְרוֹןוחברון שֶׁ֤בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים נִבְנְתָ֔הנִבְנְתָהנבנתה לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני צֹ֥עַןצֹעַןצען מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 13:23 וַיָּבֹ֜אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אֶשְׁכֹּ֗לאֶשְׁכֹּלאשכל וַיִּכְרְת֨וּוַיִּכְרְתוּויכרתו מִשָּׁ֤םמִשָּׁםמשם זְמוֹרָה֙זְמוֹרָהזמורה וְאֶשְׁכּ֤וֹלוְאֶשְׁכּוֹלואשכול עֲנָבִים֙עֲנָבִיםענבים אֶחָ֔דאֶחָדאחד וַיִּשָּׂאֻ֥הוּוַיִּשָּׂאֻהוּוישאהו בַמּ֖וֹטבַמּוֹטבמוט בִּשְׁנָ֑יִםבִּשְׁנָיִםבשנים וּמִןוּמִןומן־־־הָרִמֹּנִ֖יםהָרִמֹּנִיםהרמנים וּמִןוּמִןומן־־־הַתְּאֵנִֽיםהַתְּאֵנִיםהתאנים׃׃׃ 13:24 לַמָּק֣וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַה֔וּאהַהוּאההוא קָרָ֖אקָרָאקרא נַ֣חַלנַחַלנחל אֶשְׁכּ֑וֹלאֶשְׁכּוֹלאשכול עַ֚לעַלעל אֹד֣וֹתאֹדוֹתאדות הָֽאֶשְׁכּ֔וֹלהָאֶשְׁכּוֹלהאשכול אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כָּרְת֥וּכָּרְתוּכרתו מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 13:25 וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו מִתּ֣וּרמִתּוּרמתור הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ מִקֵּ֖ץמִקֵּץמקץ אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 13:26 וַיֵּלְכ֡וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיָּבֹאוּ֩וַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֧תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־מִדְבַּ֥רמִדְבַּרמדבר פָּארָ֖ןפָּארָןפארן קָדֵ֑שָׁהקָדֵשָׁהקדשה וַיָּשִׁ֨יבוּוַיָּשִׁיבוּוישיבו אוֹתָ֤םאוֹתָםאותם דָּבָר֙דָּבָרדבר וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה וַיַּרְא֖וּםוַיַּרְאוּםויראום אֶתאֶתאת־־־פְּרִ֥יפְּרִיפרי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 13:27 וַיְסַפְּרוּוַיְסַפְּרוּויספרו־־־לוֹ֙לוֹלו וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו בָּ֕אנוּבָּאנוּבאנו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שְׁלַחְתָּ֑נוּשְׁלַחְתָּנוּשלחתנו וְ֠גַםוְגַםוגם זָבַ֨תזָבַתזבת חָלָ֥בחָלָבחלב וּדְבַ֛שׁוּדְבַשׁודבש הִ֖ואהִואהוא וְזֶהוְזֶהוזה־־־פִּרְיָֽהּפִּרְיָהּפריה׃׃׃ 13:28 אֶ֚פֶסאֶפֶסאפס כִּֽיכִּיכי־־־עַ֣זעַזעז הָעָ֔םהָעָםהעם הַיֹּשֵׁ֖בהַיֹּשֵׁבהישב בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהֶֽעָרִ֗יםוְהֶעָרִיםוהערים בְּצֻר֤וֹתבְּצֻרוֹתבצרות גְּדֹלֹת֙גְּדֹלֹתגדלת מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְגַםוְגַםוגם־־־יְלִדֵ֥ייְלִדֵיילדי הָֽעֲנָ֖קהָעֲנָקהענק רָאִ֥ינוּרָאִינוּראינו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 13:29 עֲמָלֵ֥קעֲמָלֵקעמלק יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ הַנֶּ֑גֶבהַנֶּגֶבהנגב וְ֠הַֽחִתִּיוְהַחִתִּיוהחתי וְהַיְבוּסִ֤יוְהַיְבוּסִיוהיבוסי וְהָֽאֱמֹרִי֙וְהָאֱמֹרִיוהאמרי יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בָּהָ֔רבָּהָרבהר וְהַֽכְּנַעֲנִי֙וְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים וְעַ֖לוְעַלועל יַ֥דיַדיד הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 13:30 וַיַּ֧הַסוַיַּהַסויהס כָּלֵ֛בכָּלֵבכלב אֶתאֶתאת־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עָלֹ֤העָלֹהעלה נַעֲלֶה֙נַעֲלֶהנעלה וְיָרַ֣שְׁנוּוְיָרַשְׁנוּוירשנו אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה כִּֽיכִּיכי־־־יָכ֥וֹליָכוֹליכול נוּכַ֖לנוּכַלנוכל לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 13:31 וְהָ֨אֲנָשִׁ֜יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָל֤וּעָלוּעלו עִמּוֹ֙עִמּוֹעמו אָֽמְר֔וּאָמְרוּאמרו לֹ֥אלֹאלא נוּכַ֖לנוּכַלנוכל לַעֲל֣וֹתלַעֲלוֹתלעלות אֶלאֶלאל־־־הָעָ֑םהָעָםהעם כִּֽיכִּיכי־־־חָזָ֥קחָזָקחזק ה֖וּאהוּאהוא מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 13:32 וַיּוֹצִ֜יאוּוַיּוֹצִיאוּויוציאו דִּבַּ֤תדִּבַּתדבת הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תָּר֣וּתָּרוּתרו אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָאָ֡רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עָבַ֨רְנוּעָבַרְנוּעברנו בָ֜הּבָהּבה לָת֣וּרלָתוּרלתור אֹתָ֗הּאֹתָהּאתה אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֹכֶ֤לֶתאֹכֶלֶתאכלת יוֹשְׁבֶ֙יהָ֙יוֹשְׁבֶיהָיושביה הִ֔ואהִואהוא וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֛םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָאִ֥ינוּרָאִינוּראינו בְתוֹכָ֖הּבְתוֹכָהּבתוכה אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי מִדּֽוֹתמִדּוֹתמדות׃׃׃ 13:33 וְשָׁ֣םוְשָׁםושם רָאִ֗ינוּרָאִינוּראינו אֶתאֶתאת־־־הַנְּפִילִ֛יםהַנְּפִילִיםהנפילים בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עֲנָ֖קעֲנָקענק מִןמִןמן־־־הַנְּפִלִ֑יםהַנְּפִלִיםהנפלים וַנְּהִ֤יוַנְּהִיונהי בְעֵינֵ֙ינוּ֙בְעֵינֵינוּבעינינו כַּֽחֲגָבִ֔יםכַּחֲגָבִיםכחגבים וְכֵ֥ןוְכֵןוכן הָיִ֖ינוּהָיִינוּהיינו בְּעֵינֵיהֶֽםבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain