Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 19

19:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 19:2 זֹ֚אתזֹאתזאת חֻקַּ֣תחֻקַּתחקת הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר דַּבֵּ֣רדַּבֵּרדבר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְיִקְח֣וּוְיִקְחוּויקחו אֵלֶיךָ֩אֵלֶיךָאליך פָרָ֨הפָרָהפרה אֲדֻמָּ֜האֲדֻמָּהאדמה תְּמִימָ֗התְּמִימָהתמימה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־בָּהּ֙בָּהּבה מ֔וּםמוּםמום אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־עָלָ֥העָלָהעלה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה עֹֽלעֹלעל׃׃׃ 19:3 וּנְתַתֶּ֣םוּנְתַתֶּםונתתם אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־אֶלְעָזָ֖ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וְהוֹצִ֤יאוְהוֹצִיאוהוציא אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֔הלַמַּחֲנֶהלמחנה וְשָׁחַ֥טוְשָׁחַטושחט אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 19:4 וְלָקַ֞חוְלָקַחולקח אֶלְעָזָ֧ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן מִדָּמָ֖הּמִדָּמָהּמדמה בְּאֶצְבָּע֑וֹבְּאֶצְבָּעוֹבאצבעו וְהִזָּ֞הוְהִזָּהוהזה אֶלאֶלאל־־־נֹ֨כַחנֹכַחנכח פְּנֵ֧יפְּנֵיפני אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֛דמוֹעֵדמועד מִדָּמָ֖הּמִדָּמָהּמדמה שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 19:5 וְשָׂרַ֥ףוְשָׂרַףושרף אֶתאֶתאת־־־הַפָּרָ֖ההַפָּרָההפרה לְעֵינָ֑יולְעֵינָיולעיניו אֶתאֶתאת־־־עֹרָ֤הּעֹרָהּערה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּשָׂרָהּ֙בְּשָׂרָהּבשרה וְאֶתוְאֶתואת־־־דָּמָ֔הּדָּמָהּדמה עַלעַלעל־־־פִּרְשָׁ֖הּפִּרְשָׁהּפרשה יִשְׂרֹֽףיִשְׂרֹףישרף׃׃׃ 19:6 וְלָקַ֣חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן עֵ֥ץעֵץעץ אֶ֛רֶזאֶרֶזארז וְאֵז֖וֹבוְאֵזוֹבואזוב וּשְׁנִ֣יוּשְׁנִיושני תוֹלָ֑עַתתוֹלָעַתתולעת וְהִשְׁלִ֕יךְוְהִשְׁלִיךְוהשליך אֶלאֶלאל־־־תּ֖וֹךְתּוֹךְתוך שְׂרֵפַ֥תשְׂרֵפַתשרפת הַפָּרָֽההַפָּרָההפרה׃׃׃ 19:7 וְכִבֶּ֨סוְכִבֶּסוכבס בְּגָדָ֜יובְּגָדָיובגדיו הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְרָחַ֤ץוְרָחַץורחץ בְּשָׂרוֹ֙בְּשָׂרוֹבשרו בַּמַּ֔יִםבַּמַּיִםבמים וְאַחַ֖רוְאַחַרואחר יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הַֽמַּחֲנֶ֑ההַמַּחֲנֶההמחנה וְטָמֵ֥אוְטָמֵאוטמא הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 19:8 וְהַשֹּׂרֵ֣ףוְהַשֹּׂרֵףוהשרף אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה יְכַבֵּ֤סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָיו֙בְּגָדָיובגדיו בַּמַּ֔יִםבַּמַּיִםבמים וְרָחַ֥ץוְרָחַץורחץ בְּשָׂר֖וֹבְּשָׂרוֹבשרו בַּמָּ֑יִםבַּמָּיִםבמים וְטָמֵ֖אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 19:9 וְאָסַ֣ףוְאָסַףואסף ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש טָה֗וֹרטָהוֹרטהור אֵ֚תאֵתאת אֵ֣פֶראֵפֶראפר הַפָּרָ֔ההַפָּרָההפרה וְהִנִּ֛יחַוְהִנִּיחַוהניח מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֖הלַמַּחֲנֶהלמחנה בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום טָה֑וֹרטָהוֹרטהור וְ֠הָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה לַעֲדַ֨תלַעֲדַתלעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֧ליִשְׂרָאֵלישראל לְמִשְׁמֶ֛רֶתלְמִשְׁמֶרֶתלמשמרת לְמֵ֥ילְמֵילמי נִדָּ֖הנִדָּהנדה חַטָּ֥אתחַטָּאתחטאת הִֽואהִואהוא׃׃׃ 19:10 וְ֠כִבֶּסוְכִבֶּסוכבס הָאֹסֵ֨ףהָאֹסֵףהאסף אֶתאֶתאת־־־אֵ֤פֶראֵפֶראפר הַפָּרָה֙הַפָּרָההפרה אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְטָמֵ֖אוְטָמֵאוטמא עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וְֽהָיְתָ֞הוְהָיְתָהוהיתה לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְלַגֵּ֛רוְלַגֵּרולגר הַגָּ֥רהַגָּרהגר בְּתוֹכָ֖םבְּתוֹכָםבתוכם לְחֻקַּ֥תלְחֻקַּתלחקת עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 19:11 הַנֹּגֵ֥עַהַנֹּגֵעַהנגע בְּמֵ֖תבְּמֵתבמת לְכָללְכָללכל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש אָדָ֑םאָדָםאדם וְטָמֵ֖אוְטָמֵאוטמא שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 19:12 ה֣וּאהוּאהוא יִתְחַטָּאיִתְחַטָּאיתחטא־־־ב֞וֹבוֹבו בַּיּ֧וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֛יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וּבַיּ֥וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי יִטְהָ֑ריִטְהָריטהר וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֨אלֹאלא יִתְחַטָּ֜איִתְחַטָּאיתחטא בַּיּ֧וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֛יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וּבַיּ֥וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי לֹ֥אלֹאלא יִטְהָֽריִטְהָריטהר׃׃׃ 19:13 כָּֽלכָּלכל־־־הַנֹּגֵ֡עַהַנֹּגֵעַהנגע בְּמֵ֣תבְּמֵתבמת בְּנֶפֶשׁ֩בְּנֶפֶשׁבנפש הָאָדָ֨םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָמ֜וּתיָמוּתימות וְלֹ֣אוְלֹאולא יִתְחַטָּ֗איִתְחַטָּאיתחטא אֶתאֶתאת־־־מִשְׁכַּ֤ןמִשְׁכַּןמשכן יְהוָה֙יְהוָהיהוה טִמֵּ֔אטִמֵּאטמא וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל כִּי֩כִּיכי מֵ֨ימֵימי נִדָּ֜הנִדָּהנדה לֹאלֹאלא־־־זֹרַ֤קזֹרַקזרק עָלָיו֙עָלָיועליו טָמֵ֣אטָמֵאטמא יִהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה ע֖וֹדעוֹדעוד טֻמְאָת֥וֹטֻמְאָתוֹטמאתו בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 19:14 זֹ֚אתזֹאתזאת הַתּוֹרָ֔ההַתּוֹרָההתורה אָדָ֖םאָדָםאדם כִּֽיכִּיכי־־־יָמ֣וּתיָמוּתימות בְּאֹ֑הֶלבְּאֹהֶלבאהל כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֤אהַבָּאהבא אֶלאֶלאל־־־הָאֹ֙הֶל֙הָאֹהֶלהאהל וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּאֹ֔הֶלבָּאֹהֶלבאהל יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 19:15 וְכֹל֙וְכֹלוכל כְּלִ֣יכְּלִיכלי פָת֔וּחַפָתוּחַפתוח אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־צָמִ֥ידצָמִידצמיד פָּתִ֖ילפָּתִילפתיל עָלָ֑יועָלָיועליו טָמֵ֖אטָמֵאטמא הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 19:16 וְכֹ֨לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִגַּ֜עיִגַּעיגע עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה בַּֽחֲלַלבַּחֲלַלבחלל־־־חֶ֙רֶב֙חֶרֶבחרב א֣וֹאוֹאו בְמֵ֔תבְמֵתבמת אֽוֹאוֹאו־־־בְעֶ֥צֶםבְעֶצֶםבעצם אָדָ֖םאָדָםאדם א֣וֹאוֹאו בְקָ֑בֶרבְקָבֶרבקבר יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 19:17 וְלָֽקְחוּ֙וְלָקְחוּולקחו לַטָּמֵ֔אלַטָּמֵאלטמא מֵעֲפַ֖רמֵעֲפַרמעפר שְׂרֵפַ֣תשְׂרֵפַתשרפת הַֽחַטָּ֑אתהַחַטָּאתהחטאת וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן עָלָ֛יועָלָיועליו מַ֥יִםמַיִםמים חַיִּ֖יםחַיִּיםחיים אֶלאֶלאל־־־כֶּֽלִיכֶּלִיכלי׃׃׃ 19:18 וְלָקַ֨חוְלָקַחולקח אֵז֜וֹבאֵזוֹבאזוב וְטָבַ֣לוְטָבַלוטבל בַּמַּיִם֮בַּמַּיִםבמים אִ֣ישׁאִישׁאיש טָהוֹר֒טָהוֹרטהור וְהִזָּ֤הוְהִזָּהוהזה עַלעַלעל־־־הָאֹ֙הֶל֙הָאֹהֶלהאהל וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הַכֵּלִ֔יםהַכֵּלִיםהכלים וְעַלוְעַלועל־־־הַנְּפָשׁ֖וֹתהַנְּפָשׁוֹתהנפשות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָֽיוּהָיוּהיו־־־שָׁ֑םשָׁםשם וְעַלוְעַלועל־־־הַנֹּגֵ֗עַהַנֹּגֵעַהנגע בַּעֶ֙צֶם֙בַּעֶצֶםבעצם א֣וֹאוֹאו בֶֽחָלָ֔לבֶחָלָלבחלל א֥וֹאוֹאו בַמֵּ֖תבַמֵּתבמת א֥וֹאוֹאו בַקָּֽבֶרבַקָּבֶרבקבר׃׃׃ 19:19 וְהִזָּ֤הוְהִזָּהוהזה הַטָּהֹר֙הַטָּהֹרהטהר עַלעַלעל־־־הַטָּמֵ֔אהַטָּמֵאהטמא בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֖יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁבִיעִ֑יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וְחִטְּאוֹ֙וְחִטְּאוֹוחטאו בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֔יהַשְּׁבִיעִיהשביעי וְכִבֶּ֧סוְכִבֶּסוכבס בְּגָדָ֛יובְּגָדָיובגדיו וְרָחַ֥ץוְרָחַץורחץ בַּמַּ֖יִםבַּמַּיִםבמים וְטָהֵ֥רוְטָהֵרוטהר בָּעָֽרֶבבָּעָרֶבבערב׃׃׃ 19:20 וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִטְמָא֙יִטְמָאיטמא וְלֹ֣אוְלֹאולא יִתְחַטָּ֔איִתְחַטָּאיתחטא וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַקָּהָ֑להַקָּהָלהקהל כִּי֩כִּיכי אֶתאֶתאת־־־מִקְדַּ֨שׁמִקְדַּשׁמקדש יְהוָ֜היְהוָהיהוה טִמֵּ֗אטִמֵּאטמא מֵ֥ימֵימי נִדָּ֛הנִדָּהנדה לֹאלֹאלא־־־זֹרַ֥קזֹרַקזרק עָלָ֖יועָלָיועליו טָמֵ֥אטָמֵאטמא הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 19:21 וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לָּהֶ֖םלָּהֶםלהם לְחֻקַּ֣תלְחֻקַּתלחקת עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם וּמַזֵּ֤הוּמַזֵּהומזה מֵֽימֵימי־־־הַנִּדָּה֙הַנִּדָּההנדה יְכַבֵּ֣סיְכַבֵּסיכבס בְּגָדָ֔יובְּגָדָיובגדיו וְהַנֹּגֵ֙עַ֙וְהַנֹּגֵעַוהנגע בְּמֵ֣יבְּמֵיבמי הַנִּדָּ֔ההַנִּדָּההנדה יִטְמָ֖איִטְמָאיטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 19:22 וְכֹ֛לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִגַּעיִגַּעיגע־־־בּ֥וֹבּוֹבו הַטָּמֵ֖אהַטָּמֵאהטמא יִטְמָ֑איִטְמָאיטמא וְהַנֶּ֥פֶשׁוְהַנֶּפֶשׁוהנפש הַנֹּגַ֖עַתהַנֹּגַעַתהנגעת תִּטְמָ֥אתִּטְמָאתטמא עַדעַדעד־־־הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain