Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 21

21:1 וַיִּשְׁמַ֞עוַיִּשְׁמַעוישמע הַכְּנַעֲנִ֤יהַכְּנַעֲנִיהכנעני מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־עֲרָד֙עֲרָדערד יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב כִּ֚יכִּיכי בָּ֣אבָּאבא יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הָאֲתָרִ֑יםהָאֲתָרִיםהאתרים וַיִּלָּ֙חֶם֙וַיִּלָּחֶםוילחם בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיִּ֥שְׁבְּוַיִּשְׁבְּוישב ׀׀׀ מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו שֶֽׁבִישֶׁבִישבי׃׃׃ 21:2 וַיִּדַּ֨רוַיִּדַּרוידר יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל נֶ֛דֶרנֶדֶרנדר לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אִםאִםאם־־־נָתֹ֨ןנָתֹןנתן תִּתֵּ֜ןתִּתֵּןתתן אֶתאֶתאת־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה בְּיָדִ֔יבְּיָדִיבידי וְהַֽחֲרַמְתִּ֖יוְהַחֲרַמְתִּיוהחרמתי אֶתאֶתאת־־־עָרֵיהֶֽםעָרֵיהֶםעריהם׃׃׃ 21:3 וַיִּשְׁמַ֨עוַיִּשְׁמַעוישמע יְהוָ֜היְהוָהיהוה בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־הַֽכְּנַעֲנִ֔יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וַיַּחֲרֵ֥םוַיַּחֲרֵםויחרם אֶתְהֶ֖םאֶתְהֶםאתהם וְאֶתוְאֶתואת־־־עָרֵיהֶ֑םעָרֵיהֶםעריהם וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שֵׁםשֵׁםשם־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום חָרְמָֽהחָרְמָהחרמה׃׃׃ פפפ
21:4 וַיִּסְע֞וּוַיִּסְעוּויסעו מֵהֹ֤רמֵהֹרמהר הָהָר֙הָהָרההר דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך יַםיַםים־־־ס֔וּףסוּףסוף לִסְבֹ֖בלִסְבֹבלסבב אֶתאֶתאת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ אֱד֑וֹםאֱדוֹםאדום וַתִּקְצַ֥רוַתִּקְצַרותקצר נֶֽפֶשׁנֶפֶשׁנפש־־־הָעָ֖םהָעָםהעם בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 21:5 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר הָעָ֗םהָעָםהעם בֵּֽאלֹהִים֮בֵּאלֹהִיםבאלהים וּבְמֹשֶׁה֒וּבְמֹשֶׁהובמשה לָמָ֤הלָמָהלמה הֶֽעֱלִיתֻ֙נוּ֙הֶעֱלִיתֻנוּהעליתנו מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים לָמ֖וּתלָמוּתלמות בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר כִּ֣יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין לֶ֙חֶם֙לֶחֶםלחם וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַ֔יִםמַיִםמים וְנַפְשֵׁ֣נוּוְנַפְשֵׁנוּונפשנו קָ֔צָהקָצָהקצה בַּלֶּ֖חֶםבַּלֶּחֶםבלחם הַקְּלֹקֵֽלהַקְּלֹקֵלהקלקל׃׃׃ 21:6 וַיְשַׁלַּ֨חוַיְשַׁלַּחוישלח יְהוָ֜היְהוָהיהוה בָּעָ֗םבָּעָםבעם אֵ֚תאֵתאת הַנְּחָשִׁ֣יםהַנְּחָשִׁיםהנחשים הַשְּׂרָפִ֔יםהַשְּׂרָפִיםהשרפים וַֽיְנַשְּׁכ֖וּוַיְנַשְּׁכוּוינשכו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֑םהָעָםהעם וַיָּ֥מָתוַיָּמָתוימת עַםעַםעם־־־רָ֖ברָברב מִיִּשְׂרָאֵֽלמִיִּשְׂרָאֵלמישראל׃׃׃ 21:7 וַיָּבֹא֩וַיָּבֹאויבא הָעָ֨םהָעָםהעם אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו חָטָ֗אנוּחָטָאנוּחטאנו כִּֽיכִּיכי־־־דִבַּ֤רְנוּדִבַּרְנוּדברנו בַֽיהוָה֙בַיהוָהביהוה וָבָ֔ךְוָבָךְובך הִתְפַּלֵּל֙הִתְפַּלֵּלהתפלל אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְיָסֵ֥רוְיָסֵרויסר מֵעָלֵ֖ינוּמֵעָלֵינוּמעלינו אֶתאֶתאת־־־הַנָּחָ֑שׁהַנָּחָשׁהנחש וַיִּתְפַּלֵּ֥לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּעַ֥דבְּעַדבעד הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 21:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה עֲשֵׂ֤העֲשֵׂהעשה לְךָ֙לְךָלך שָׂרָ֔ףשָׂרָףשרף וְשִׂ֥יםוְשִׂיםושים אֹת֖וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־נֵ֑סנֵסנס וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כָּלכָּלכל־־־הַנָּשׁ֔וּךְהַנָּשׁוּךְהנשוך וְרָאָ֥הוְרָאָהוראה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 21:9 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה נְחַ֣שׁנְחַשׁנחש נְחֹ֔שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וַיְשִׂמֵ֖הוּוַיְשִׂמֵהוּוישמהו עַלעַלעל־־־הַנֵּ֑סהַנֵּסהנס וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־נָשַׁ֤ךְנָשַׁךְנשך הַנָּחָשׁ֙הַנָּחָשׁהנחש אֶתאֶתאת־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש וְהִבִּ֛יטוְהִבִּיטוהביט אֶלאֶלאל־־־נְחַ֥שׁנְחַשׁנחש הַנְּחֹ֖שֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת וָחָֽיוָחָיוחי׃׃׃ 21:10 וַיִּסְע֖וּוַיִּסְעוּויסעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּאֹבֹֽתבְּאֹבֹתבאבת׃׃׃ 21:11 וַיִּסְע֖וּוַיִּסְעוּויסעו מֵאֹבֹ֑תמֵאֹבֹתמאבת וַֽיַּחֲנ֞וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּעִיֵּ֣יבְּעִיֵּיבעיי הָֽעֲבָרִ֗יםהָעֲבָרִיםהעברים בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מוֹאָ֔במוֹאָבמואב מִמִּזְרַ֖חמִמִּזְרַחממזרח הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 21:12 מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם נָסָ֑עוּנָסָעוּנסעו וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בְּנַ֥חַלבְּנַחַלבנחל זָֽרֶדזָרֶדזרד׃׃׃ 21:13 מִשָּׁם֮מִשָּׁםמשם נָסָעוּ֒נָסָעוּנסעו וַֽיַּחֲנ֗וּוַיַּחֲנוּויחנו מֵעֵ֤בֶרמֵעֵבֶרמעבר אַרְנוֹן֙אַרְנוֹןארנון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר הַיֹּצֵ֖אהַיֹּצֵאהיצא מִגְּב֣וּלמִגְּבוּלמגבול הָֽאֱמֹרִ֑יהָאֱמֹרִיהאמרי כִּ֤יכִּיכי אַרְנוֹן֙אַרְנוֹןארנון גְּב֣וּלגְּבוּלגבול מוֹאָ֔במוֹאָבמואב בֵּ֥יןבֵּיןבין מוֹאָ֖במוֹאָבמואב וּבֵ֥יןוּבֵיןובין הָאֱמֹרִֽיהָאֱמֹרִיהאמרי׃׃׃ 21:14 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יֵֽאָמַ֔ריֵאָמַריאמר בְּסֵ֖פֶרבְּסֵפֶרבספר מִלְחֲמֹ֣תמִלְחֲמֹתמלחמת יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־וָהֵ֣בוָהֵבוהב בְּסוּפָ֔הבְּסוּפָהבסופה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּחָלִ֖יםהַנְּחָלִיםהנחלים אַרְנֽוֹןאַרְנוֹןארנון׃׃׃ 21:15 וְאֶ֙שֶׁד֙וְאֶשֶׁדואשד הַנְּחָלִ֔יםהַנְּחָלִיםהנחלים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָטָ֖הנָטָהנטה לְשֶׁ֣בֶתלְשֶׁבֶתלשבת עָ֑רעָרער וְנִשְׁעַ֖ןוְנִשְׁעַןונשען לִגְב֥וּללִגְבוּללגבול מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 21:16 וּמִשָּׁ֖םוּמִשָּׁםומשם בְּאֵ֑רָהבְּאֵרָהבארה הִ֣ואהִואהוא הַבְּאֵ֗רהַבְּאֵרהבאר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְמֹשֶׁ֔הלְמֹשֶׁהלמשה אֱסֹף֙אֱסֹףאסף אֶתאֶתאת־־־הָעָ֔םהָעָםהעם וְאֶתְּנָ֥הוְאֶתְּנָהואתנה לָהֶ֖םלָהֶםלהם מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ ססס 21:17 אָ֚זאָזאז יָשִׁ֣יריָשִׁירישיר יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁירָ֖ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת עֲלִ֥יעֲלִיעלי בְאֵ֖רבְאֵרבאר עֱנוּעֱנוּענו־־־לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 21:18 בְּאֵ֞רבְּאֵרבאר חֲפָר֣וּהָחֲפָרוּהָחפרוה שָׂרִ֗יםשָׂרִיםשרים כָּר֙וּהָ֙כָּרוּהָכרוה נְדִיבֵ֣ינְדִיבֵינדיבי הָעָ֔םהָעָםהעם בִּמְחֹקֵ֖קבִּמְחֹקֵקבמחקק בְּמִשְׁעֲנֹתָ֑םבְּמִשְׁעֲנֹתָםבמשענתם וּמִמִּדְבָּ֖רוּמִמִּדְבָּרוממדבר מַתָּנָֽהמַתָּנָהמתנה׃׃׃ 21:19 וּמִמַּתָּנָ֖הוּמִמַּתָּנָהוממתנה נַחֲלִיאֵ֑לנַחֲלִיאֵלנחליאל וּמִנַּחֲלִיאֵ֖לוּמִנַּחֲלִיאֵלומנחליאל בָּמֽוֹתבָּמוֹתבמות׃׃׃ 21:20 וּמִבָּמ֗וֹתוּמִבָּמוֹתומבמות הַגַּיְא֙הַגַּיְאהגיא אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה מוֹאָ֔במוֹאָבמואב רֹ֖אשׁרֹאשׁראש הַפִּסְגָּ֑ההַפִּסְגָּההפסגה וְנִשְׁקָ֖פָהוְנִשְׁקָפָהונשקפה עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיְשִׁימֹֽןהַיְשִׁימֹןהישימן׃׃׃ פפפ
21:21 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל מַלְאָכִ֔יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־סִיחֹ֥ןסִיחֹןסיחן מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 21:22 אֶעְבְּרָ֣האֶעְבְּרָהאעברה בְאַרְצֶ֗ךָבְאַרְצֶךָבארצך לֹ֤אלֹאלא נִטֶּה֙נִטֶּהנטה בְּשָׂדֶ֣הבְּשָׂדֶהבשדה וּבְכֶ֔רֶםוּבְכֶרֶםובכרם לֹ֥אלֹאלא נִשְׁתֶּ֖הנִשְׁתֶּהנשתה מֵ֣ימֵימי בְאֵ֑רבְאֵרבאר בְּדֶ֤רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך נֵלֵ֔ךְנֵלֵךְנלך עַ֥דעַדעד אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־נַעֲבֹ֖רנַעֲבֹרנעבר גְּבֻלֶֽךָגְּבֻלֶךָגבלך׃׃׃ 21:23 וְלֹאוְלֹאולא־־־נָתַ֨ןנָתַןנתן סִיחֹ֣ןסִיחֹןסיחן אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵל֮יִשְׂרָאֵלישראל עֲבֹ֣רעֲבֹרעבר בִּגְבֻלוֹ֒בִּגְבֻלוֹבגבלו וַיֶּאֱסֹ֨ףוַיֶּאֱסֹףויאסף סִיחֹ֜ןסִיחֹןסיחן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּ֗וֹעַמּוֹעמו וַיֵּצֵ֞אוַיֵּצֵאויצא לִקְרַ֤אתלִקְרַאתלקראת יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הַמִּדְבָּ֔רָההַמִּדְבָּרָההמדברה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא יָ֑הְצָהיָהְצָהיהצה וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 21:24 וַיַּכֵּ֥הוּוַיַּכֵּהוּויכהו יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וַיִּירַ֨שׁוַיִּירַשׁויירש אֶתאֶתאת־־־אַרְצ֜וֹאַרְצוֹארצו מֵֽאַרְנֹ֗ןמֵאַרְנֹןמארנן עַדעַדעד־־־יַבֹּק֙יַבֹּקיבק עַדעַדעד־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֔וֹןעַמּוֹןעמון כִּ֣יכִּיכי עַ֔זעַזעז גְּב֖וּלגְּבוּלגבול בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 21:25 וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֵּ֤שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל בְּכָלבְּכָלבכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי בְּחֶשְׁבּ֖וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־בְּנֹתֶֽיהָבְּנֹתֶיהָבנתיה׃׃׃ 21:26 כִּ֣יכִּיכי חֶשְׁבּ֔וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון עִ֗ירעִירעיר סִיחֹ֛ןסִיחֹןסיחן מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי הִ֑ואהִואהוא וְה֣וּאוְהוּאוהוא נִלְחַ֗םנִלְחַםנלחם בְּמֶ֤לֶךְבְּמֶלֶךְבמלך מוֹאָב֙מוֹאָבמואב הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון וַיִּקַּ֧חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אַרְצ֛וֹאַרְצוֹארצו מִיָּד֖וֹמִיָּדוֹמידו עַדעַדעד־־־אַרְנֹֽןאַרְנֹןארנן׃׃׃ 21:27 עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן יֹאמְר֥וּיֹאמְרוּיאמרו הַמֹּשְׁלִ֖יםהַמֹּשְׁלִיםהמשלים בֹּ֣אוּבֹּאוּבאו חֶשְׁבּ֑וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון תִּבָּנֶ֥התִּבָּנֶהתבנה וְתִכּוֹנֵ֖ןוְתִכּוֹנֵןותכונן עִ֥ירעִירעיר סִיחֽוֹןסִיחוֹןסיחון׃׃׃ 21:28 כִּיכִּיכי־־־אֵשׁ֙אֵשׁאש יָֽצְאָ֣היָצְאָהיצאה מֵֽחֶשְׁבּ֔וֹןמֵחֶשְׁבּוֹןמחשבון לֶהָבָ֖הלֶהָבָהלהבה מִקִּרְיַ֣תמִקִּרְיַתמקרית סִיחֹ֑ןסִיחֹןסיחן אָֽכְלָה֙אָכְלָהאכלה עָ֣רעָרער מוֹאָ֔במוֹאָבמואב בַּעֲלֵ֖יבַּעֲלֵיבעלי בָּמ֥וֹתבָּמוֹתבמות אַרְנֹֽןאַרְנֹןארנן׃׃׃ 21:29 אוֹיאוֹיאוי־־־לְךָ֣לְךָלך מוֹאָ֔במוֹאָבמואב אָבַ֖דְתָּאָבַדְתָּאבדת עַםעַםעם־־־כְּמ֑וֹשׁכְּמוֹשׁכמוש נָתַ֨ןנָתַןנתן בָּנָ֤יובָּנָיובניו פְּלֵיטִם֙פְּלֵיטִםפליטם וּבְנֹתָ֣יווּבְנֹתָיוובנתיו בַּשְּׁבִ֔יתבַּשְּׁבִיתבשבית לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך אֱמֹרִ֖יאֱמֹרִיאמרי סִיחֽוֹןסִיחוֹןסיחון׃׃׃ 21:30 וַנִּירָ֛םוַנִּירָםונירם אָבַ֥דאָבַדאבד חֶשְׁבּ֖וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון עַדעַדעד־־־דִּיב֑וֹןדִּיבוֹןדיבון וַנַּשִּׁ֣יםוַנַּשִּׁיםונשים עַדעַדעד־־־נֹ֔פַחנֹפַחנפח אֲשֶׁ֖רׄאֲשֶׁרׄאשר עַדעַדעד־־־מֵֽידְבָֽאמֵידְבָאמידבא׃׃׃ 21:31 וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ הָאֱמֹרִֽיהָאֱמֹרִיהאמרי׃׃׃ 21:32 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה לְרַגֵּ֣ללְרַגֵּללרגל אֶתאֶתאת־־־יַעְזֵ֔ריַעְזֵריעזר וַֽיִּלְכְּד֖וּוַיִּלְכְּדוּוילכדו בְּנֹתֶ֑יהָבְּנֹתֶיהָבנתיה [וַיִּירֶשׁ כ][וַיִּירֶשׁ כ][ויירש כ] (וַיּ֖וֹרֶשׁ ק)(וַיּוֹרֶשׁ ק)(ויורש ק) אֶתאֶתאת־־־הָאֱמֹרִ֥יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 21:33 וַיִּפְנוּ֙וַיִּפְנוּויפנו וַֽיַּעֲל֔וּוַיַּעֲלוּויעלו דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הַבָּשָׁ֑ןהַבָּשָׁןהבשן וַיֵּצֵ֣אוַיֵּצֵאויצא עוֹג֩עוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֨ןהַבָּשָׁןהבשן לִקְרָאתָ֜םלִקְרָאתָםלקראתם ה֧וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־עַמּ֛וֹעַמּוֹעמו לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה אֶדְרֶֽעִיאֶדְרֶעִיאדרעי׃׃׃ 21:34 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אַלאַלאל־־־תִּירָ֣אתִּירָאתירא אֹת֔וֹאֹתוֹאתו כִּ֣יכִּיכי בְיָדְךָ֞בְיָדְךָבידך נָתַ֧תִּינָתַתִּינתתי אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּ֖וֹעַמּוֹעמו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַרְצ֑וֹאַרְצוֹארצו וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֔וֹלּוֹלו כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֗יתָעָשִׂיתָעשית לְסִיחֹן֙לְסִיחֹןלסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב בְּחֶשְׁבּֽוֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון׃׃׃ 21:35 וַיַּכּ֨וּוַיַּכּוּויכו אֹת֤וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנָיו֙בָּנָיובניו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו עַדעַדעד־־־בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי הִשְׁאִֽירהִשְׁאִירהשאיר־־־ל֖וֹלוֹלו שָׂרִ֑ידשָׂרִידשריד וַיִּֽירְשׁ֖וּוַיִּירְשׁוּויירשו אֶתאֶתאת־־־אַרְצֽוֹאַרְצוֹארצו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain