Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 23

23:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֔קבָּלָקבלק בְּנֵהבְּנֵהבנה־־־לִ֥ילִילי בָזֶ֖הבָזֶהבזה שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה מִזְבְּחֹ֑תמִזְבְּחֹתמזבחת וְהָכֵ֥ןוְהָכֵןוהכן לִי֙לִילי בָּזֶ֔הבָּזֶהבזה שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה פָרִ֖יםפָרִיםפרים וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה אֵילִֽיםאֵילִיםאילים׃׃׃ 23:2 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש בָּלָ֔קבָּלָקבלק כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל בָּלָ֧קבָּלָקבלק וּבִלְעָ֛םוּבִלְעָםובלעם פָּ֥רפָּרפר וָאַ֖יִלוָאַיִלואיל בַּמִּזְבֵּֽחַבַּמִּזְבֵּחַבמזבח׃׃׃ 23:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָ֜םבִּלְעָםבלעם לְבָלָ֗קלְבָלָקלבלק הִתְיַצֵּב֮הִתְיַצֵּבהתיצב עַלעַלעל־־־עֹלָתֶךָ֒עֹלָתֶךָעלתך וְאֵֽלְכָ֗הוְאֵלְכָהואלכה אוּלַ֞יאוּלַיאולי יִקָּרֵ֤היִקָּרֵהיקרה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִקְרָאתִ֔ילִקְרָאתִילקראתי וּדְבַ֥רוּדְבַרודבר מַהמַהמה־־־יַּרְאֵ֖נִייַּרְאֵנִייראני וְהִגַּ֣דְתִּיוְהִגַּדְתִּיוהגדתי לָ֑ךְלָךְלך וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שֶֽׁפִישֶׁפִישפי׃׃׃ 23:4 וַיִּקָּ֥רוַיִּקָּרויקר אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֶתאֶתאת־־־שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת הַֽמִּזְבְּחֹת֙הַמִּזְבְּחֹתהמזבחת עָרַ֔כְתִּיעָרַכְתִּיערכתי וָאַ֛עַלוָאַעַלואעל פָּ֥רפָּרפר וָאַ֖יִלוָאַיִלואיל בַּמִּזְבֵּֽחַבַּמִּזְבֵּחַבמזבח׃׃׃ 23:5 וַיָּ֧שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יְהוָ֛היְהוָהיהוה דָּבָ֖רדָּבָרדבר בְּפִ֣יבְּפִיבפי בִלְעָ֑םבִלְעָםבלעם וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שׁ֥וּבשׁוּבשוב אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֖קבָּלָקבלק וְכֹ֥הוְכֹהוכה תְדַבֵּֽרתְדַבֵּרתדבר׃׃׃ 23:6 וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה נִצָּ֖בנִצָּבנצב עַלעַלעל־־־עֹלָת֑וֹעֹלָתוֹעלתו ה֖וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי מוֹאָֽבמוֹאָבמואב׃׃׃ 23:7 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר מִןמִןמן־־־אֲ֠רָםאֲרָםארם יַנְחֵ֨נִייַנְחֵנִיינחני בָלָ֤קבָלָקבלק מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מוֹאָב֙מוֹאָבמואב מֵֽהַרְרֵימֵהַרְרֵימהררי־־־קֶ֔דֶםקֶדֶםקדם לְכָה֙לְכָהלכה אָֽרָהאָרָהארה־־־לִּ֣ילִּילי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּלְכָ֖הוּלְכָהולכה זֹעֲמָ֥הזֹעֲמָהזעמה יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 23:8 מָ֣המָהמה אֶקֹּ֔באֶקֹּבאקב לֹ֥אלֹאלא קַבֹּ֖הקַבֹּהקבה אֵ֑לאֵלאל וּמָ֣הוּמָהומה אֶזְעֹ֔םאֶזְעֹםאזעם לֹ֥אלֹאלא זָעַ֖םזָעַםזעם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:9 כִּֽיכִּיכי־־־מֵרֹ֤אשׁמֵרֹאשׁמראש צֻרִים֙צֻרִיםצרים אֶרְאֶ֔נּוּאֶרְאֶנּוּאראנו וּמִגְּבָע֖וֹתוּמִגְּבָעוֹתומגבעות אֲשׁוּרֶ֑נּוּאֲשׁוּרֶנּוּאשורנו הֶןהֶןהן־־־עָם֙עָםעם לְבָדָ֣דלְבָדָדלבדד יִשְׁכֹּ֔ןיִשְׁכֹּןישכן וּבַגּוֹיִ֖םוּבַגּוֹיִםובגוים לֹ֥אלֹאלא יִתְחַשָּֽׁביִתְחַשָּׁביתחשב׃׃׃ 23:10 מִ֤ימִימי מָנָה֙מָנָהמנה עֲפַ֣רעֲפַרעפר יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וּמִסְפָּ֖רוּמִסְפָּרומספר אֶתאֶתאת־־־רֹ֣בַערֹבַערבע יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל תָּמֹ֤תתָּמֹתתמת נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי מ֣וֹתמוֹתמות יְשָׁרִ֔יםיְשָׁרִיםישרים וּתְהִ֥יוּתְהִיותהי אַחֲרִיתִ֖יאַחֲרִיתִיאחריתי כָּמֹֽהוּכָּמֹהוּכמהו׃׃׃ 23:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּלָק֙בָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם מֶ֥המֶהמה עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית לִ֑ילִילי לָקֹ֤בלָקֹבלקב אֹיְבַי֙אֹיְבַיאיבי לְקַחְתִּ֔יךָלְקַחְתִּיךָלקחתיך וְהִנֵּ֖הוְהִנֵּהוהנה בֵּרַ֥כְתָּבֵּרַכְתָּברכת בָרֵֽךְבָרֵךְברך׃׃׃ 23:12 וַיַּ֖עַןוַיַּעַןויען וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הֲלֹ֗אהֲלֹאהלא אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָשִׂ֤יםיָשִׂיםישים יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּפִ֔יבְּפִיבפי אֹת֥וֹאֹתוֹאתו אֶשְׁמֹ֖ראֶשְׁמֹראשמר לְדַבֵּֽרלְדַבֵּרלדבר׃׃׃ 23:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו בָּלָ֗קבָּלָקבלק [לְךָ כ][לְךָ כ][לך כ] (לְכָה ק)(לְכָה ק)(לכה ק) נָּ֨אנָּאנא אִתִּ֜יאִתִּיאתי אֶלאֶלאל־־־מָק֤וֹםמָקוֹםמקום אַחֵר֙אַחֵראחר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּרְאֶ֣נּוּתִּרְאֶנּוּתראנו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם אֶ֚פֶסאֶפֶסאפס קָצֵ֣הוּקָצֵהוּקצהו תִרְאֶ֔התִרְאֶהתראה וְכֻלּ֖וֹוְכֻלּוֹוכלו לֹ֣אלֹאלא תִרְאֶ֑התִרְאֶהתראה וְקָבְנוֹוְקָבְנוֹוקבנו־־־לִ֖ילִילי מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 23:14 וַיִּקָּחֵ֙הוּ֙וַיִּקָּחֵהוּויקחהו שְׂדֵ֣השְׂדֵהשדה צֹפִ֔יםצֹפִיםצפים אֶלאֶלאל־־־רֹ֖אשׁרֹאשׁראש הַפִּסְגָּ֑ההַפִּסְגָּההפסגה וַיִּ֙בֶן֙וַיִּבֶןויבן שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה מִזְבְּחֹ֔תמִזְבְּחֹתמזבחת וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל פָּ֥רפָּרפר וָאַ֖יִלוָאַיִלואיל בַּמִּזְבֵּֽחַבַּמִּזְבֵּחַבמזבח׃׃׃ 23:15 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֔קבָּלָקבלק הִתְיַצֵּ֥בהִתְיַצֵּבהתיצב כֹּ֖הכֹּהכה עַלעַלעל־־־עֹלָתֶ֑ךָעֹלָתֶךָעלתך וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אִקָּ֥רֶהאִקָּרֶהאקרה כֹּֽהכֹּהכה׃׃׃ 23:16 וַיִּקָּ֤רוַיִּקָּרויקר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם דָּבָ֖רדָּבָרדבר בְּפִ֑יובְּפִיובפיו וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שׁ֥וּבשׁוּבשוב אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֖קבָּלָקבלק וְכֹ֥הוְכֹהוכה תְדַבֵּֽרתְדַבֵּרתדבר׃׃׃ 23:17 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אֵלָ֗יואֵלָיואליו וְהִנּ֤וֹוְהִנּוֹוהנו נִצָּב֙נִצָּבנצב עַלעַלעל־־־עֹ֣לָת֔וֹעֹלָתוֹעלתו וְשָׂרֵ֥יוְשָׂרֵיושרי מוֹאָ֖במוֹאָבמואב אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו בָּלָ֔קבָּלָקבלק מַהמַהמה־־־דִּבֶּ֖רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 23:18 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר ק֤וּםקוּםקום בָּלָק֙בָּלָקבלק וּֽשֲׁמָ֔עוּשֲׁמָעושמע הַאֲזִ֥ינָההַאֲזִינָההאזינה עָדַ֖יעָדַיעדי בְּנ֥וֹבְּנוֹבנו צִפֹּֽרצִפֹּרצפר׃׃׃ 23:19 לֹ֣אלֹאלא אִ֥ישׁאִישׁאיש אֵל֙אֵלאל וִֽיכַזֵּ֔בוִיכַזֵּבויכזב וּבֶןוּבֶןובן־־־אָדָ֖םאָדָםאדם וְיִתְנֶחָ֑םוְיִתְנֶחָםויתנחם הַה֤וּאהַהוּאההוא אָמַר֙אָמַראמר וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה וְדִבֶּ֖רוְדִבֶּרודבר וְלֹ֥אוְלֹאולא יְקִימֶֽנָּהיְקִימֶנָּהיקימנה׃׃׃ 23:20 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בָרֵ֖ךְבָרֵךְברך לָקָ֑חְתִּילָקָחְתִּילקחתי וּבֵרֵ֖ךְוּבֵרֵךְוברך וְלֹ֥אוְלֹאולא אֲשִׁיבֶֽנָּהאֲשִׁיבֶנָּהאשיבנה׃׃׃ 23:21 לֹֽאלֹאלא־־־הִבִּ֥יטהִבִּיטהביט אָ֙וֶן֙אָוֶןאון בְּיַעֲקֹ֔בבְּיַעֲקֹבביעקב וְלֹאוְלֹאולא־־־רָאָ֥הרָאָהראה עָמָ֖לעָמָלעמל בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהָיו֙אֱלֹהָיואלהיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וּתְרוּעַ֥תוּתְרוּעַתותרועת מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 23:22 אֵ֖לאֵלאל מוֹצִיאָ֣םמוֹצִיאָםמוציאם מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים כְּתוֹעֲפֹ֥תכְּתוֹעֲפֹתכתועפת רְאֵ֖םרְאֵםראם לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 23:23 כִּ֤יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־נַ֙חַשׁ֙נַחַשׁנחש בְּיַעֲקֹ֔בבְּיַעֲקֹבביעקב וְלֹאוְלֹאולא־־־קֶ֖סֶםקֶסֶםקסם בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל כָּעֵ֗תכָּעֵתכעת יֵאָמֵ֤ריֵאָמֵריאמר לְיַעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב וּלְיִשְׂרָאֵ֔לוּלְיִשְׂרָאֵלולישראל מַהמַהמה־־־פָּ֖עַלפָּעַלפעל אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 23:24 הֶןהֶןהן־־־עָם֙עָםעם כְּלָבִ֣יאכְּלָבִיאכלביא יָק֔וּםיָקוּםיקום וְכַאֲרִ֖יוְכַאֲרִיוכארי יִתְנַשָּׂ֑איִתְנַשָּׂאיתנשא לֹ֤אלֹאלא יִשְׁכַּב֙יִשְׁכַּבישכב עַדעַדעד־־־יֹ֣אכַליֹאכַליאכל טֶ֔רֶףטֶרֶףטרף וְדַםוְדַםודם־־־חֲלָלִ֖יםחֲלָלִיםחללים יִשְׁתֶּֽהיִשְׁתֶּהישתה׃׃׃ 23:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּלָק֙בָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם גַּםגַּםגם־־־קֹ֖בקֹבקב לֹ֣אלֹאלא תִקֳּבֶ֑נּוּתִקֳּבֶנּוּתקבנו גַּםגַּםגם־־־בָּרֵ֖ךְבָּרֵךְברך לֹ֥אלֹאלא תְבָרֲכֶֽנּוּתְבָרֲכֶנּוּתברכנו׃׃׃ 23:26 וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֑קבָּלָקבלק הֲלֹ֗אהֲלֹאהלא דִּבַּ֤רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹת֥וֹאֹתוֹאתו אֶֽעֱשֶֽׂהאֶעֱשֶׂהאעשה׃׃׃ 23:27 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּלָק֙בָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם לְכָהלְכָהלכה־־־נָּא֙נָּאנא אֶקָּ֣חֲךָ֔אֶקָּחֲךָאקחך אֶלאֶלאל־־־מָק֖וֹםמָקוֹםמקום אַחֵ֑ראַחֵראחר אוּלַ֤יאוּלַיאולי יִישַׁר֙יִישַׁריישר בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְקַבֹּ֥תוֹוְקַבֹּתוֹוקבתו לִ֖ילִילי מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 23:28 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח בָּלָ֖קבָּלָקבלק אֶתאֶתאת־־־בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הַפְּע֔וֹרהַפְּעוֹרהפעור הַנִּשְׁקָ֖ףהַנִּשְׁקָףהנשקף עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַיְשִׁימֹֽןהַיְשִׁימֹןהישימן׃׃׃ 23:29 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֔קבָּלָקבלק בְּנֵהבְּנֵהבנה־־־לִ֥ילִילי בָזֶ֖הבָזֶהבזה שִׁבְעָ֣השִׁבְעָהשבעה מִזְבְּחֹ֑תמִזְבְּחֹתמזבחת וְהָכֵ֥ןוְהָכֵןוהכן לִי֙לִילי בָּזֶ֔הבָּזֶהבזה שִׁבְעָ֥השִׁבְעָהשבעה פָרִ֖יםפָרִיםפרים וְשִׁבְעָ֥הוְשִׁבְעָהושבעה אֵילִֽיםאֵילִיםאילים׃׃׃ 23:30 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש בָּלָ֔קבָּלָקבלק כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אָמַ֣ראָמַראמר בִּלְעָ֑םבִּלְעָםבלעם וַיַּ֛עַלוַיַּעַלויעל פָּ֥רפָּרפר וָאַ֖יִלוָאַיִלואיל בַּמִּזְבֵּֽחַבַּמִּזְבֵּחַבמזבח׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain