Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 27

27:1 וַתִּקְרַ֜בְנָהוַתִּקְרַבְנָהותקרבנה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות צְלָפְחָ֗דצְלָפְחָדצלפחד בֶּןבֶּןבן־־־חֵ֤פֶרחֵפֶרחפר בֶּןבֶּןבן־־־גִּלְעָד֙גִּלְעָדגלעד בֶּןבֶּןבן־־־מָכִ֣ירמָכִירמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה לְמִשְׁפְּחֹ֖תלְמִשְׁפְּחֹתלמשפחת מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה בֶןבֶןבן־־־יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה שְׁמ֣וֹתשְׁמוֹתשמות בְּנֹתָ֔יובְּנֹתָיובנתיו מַחְלָ֣המַחְלָהמחלה נֹעָ֔הנֹעָהנעה וְחָגְלָ֥הוְחָגְלָהוחגלה וּמִלְכָּ֖הוּמִלְכָּהומלכה וְתִרְצָֽהוְתִרְצָהותרצה׃׃׃ 27:2 וַֽתַּעֲמֹ֜דְנָהוַתַּעֲמֹדְנָהותעמדנה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וְלִפְנֵי֙וְלִפְנֵיולפני אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני הַנְּשִׂיאִ֖םהַנְּשִׂיאִםהנשיאם וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֵדָ֑ההָעֵדָההעדה פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח אֹֽהֶלאֹהֶלאהל־־־מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:3 אָבִינוּ֮אָבִינוּאבינו מֵ֣תמֵתמת בַּמִּדְבָּר֒בַּמִּדְבָּרבמדבר וְה֨וּאוְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־הָיָ֜ההָיָההיה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעֵדָ֗ההָעֵדָההעדה הַנּוֹעָדִ֛יםהַנּוֹעָדִיםהנועדים עַלעַלעל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּעֲדַתבַּעֲדַתבעדת־־־קֹ֑רַחקֹרַחקרח כִּֽיכִּיכי־־־בְחֶטְא֣וֹבְחֶטְאוֹבחטאו מֵ֔תמֵתמת וּבָנִ֖יםוּבָנִיםובנים לֹאלֹאלא־־־הָ֥יוּהָיוּהיו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 27:4 לָ֣מָּהלָמָּהלמה יִגָּרַ֤עיִגָּרַעיגרע שֵׁםשֵׁםשם־־־אָבִ֙ינוּ֙אָבִינוּאבינו מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך מִשְׁפַּחְתּ֔וֹמִשְׁפַּחְתּוֹמשפחתו כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין ל֖וֹלוֹלו בֵּ֑ןבֵּןבן תְּנָהתְּנָהתנה־־־לָּ֣נוּלָּנוּלנו אֲחֻזָּ֔האֲחֻזָּהאחזה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲחֵ֥יאֲחֵיאחי אָבִֽינוּאָבִינוּאבינו׃׃׃ 27:5 וַיַּקְרֵ֥בוַיַּקְרֵבויקרב מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפָּטָ֖מִשְׁפָּטָמשפט לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 27:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 27:7 כֵּ֗ןכֵּןכן בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות צְלָפְחָד֮צְלָפְחָדצלפחד דֹּבְרֹת֒דֹּבְרֹתדברת נָתֹ֨ןנָתֹןנתן תִּתֵּ֤ןתִּתֵּןתתן לָהֶם֙לָהֶםלהם אֲחֻזַּ֣תאֲחֻזַּתאחזת נַחֲלָ֔הנַחֲלָהנחלה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֲחֵ֣יאֲחֵיאחי אֲבִיהֶ֑םאֲבִיהֶםאביהם וְהַֽעֲבַרְתָּ֛וְהַעֲבַרְתָּוהעברת אֶתאֶתאת־־־נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת אֲבִיהֶ֖ןאֲבִיהֶןאביהן לָהֶֽןלָהֶןלהן׃׃׃ 27:8 וְאֶלוְאֶלואל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל תְּדַבֵּ֣רתְּדַבֵּרתדבר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש כִּֽיכִּיכי־־־יָמ֗וּתיָמוּתימות וּבֵן֙וּבֵןובן אֵ֣יןאֵיןאין ל֔וֹלוֹלו וְהַֽעֲבַרְתֶּ֥םוְהַעֲבַרְתֶּםוהעברתם אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָת֖וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לְבִתּֽוֹלְבִתּוֹלבתו׃׃׃ 27:9 וְאִםוְאִםואם־־־אֵ֥יןאֵיןאין ל֖וֹלוֹלו בַּ֑תבַּתבת וּנְתַתֶּ֥םוּנְתַתֶּםונתתם אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָת֖וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לְאֶחָיולְאֶחָיולאחיו׃׃׃ 27:10 וְאִםוְאִםואם־־־אֵ֥יןאֵיןאין ל֖וֹלוֹלו אַחִ֑יםאַחִיםאחים וּנְתַתֶּ֥םוּנְתַתֶּםונתתם אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָת֖וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לַאֲחֵ֥ילַאֲחֵילאחי אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 27:11 וְאִםוְאִםואם־־־אֵ֣יןאֵיןאין אַחִים֮אַחִיםאחים לְאָבִיו֒לְאָבִיולאביו וּנְתַתֶּ֣םוּנְתַתֶּםונתתם אֶתאֶתאת־־־נַחֲלָת֗וֹנַחֲלָתוֹנחלתו לִשְׁאֵר֞וֹלִשְׁאֵרוֹלשארו הַקָּרֹ֥בהַקָּרֹבהקרב אֵלָ֛יואֵלָיואליו מִמִּשְׁפַּחְתּ֖וֹמִמִּשְׁפַּחְתּוֹממשפחתו וְיָרַ֣שׁוְיָרַשׁוירש אֹתָ֑הּאֹתָהּאתה וְֽהָ֨יְתָ֜הוְהָיְתָהוהיתה לִבְנֵ֤ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְחֻקַּ֣תלְחֻקַּתלחקת מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ ססס 27:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עֲלֵ֛העֲלֵהעלה אֶלאֶלאל־־־הַ֥רהַרהר הָעֲבָרִ֖יםהָעֲבָרִיםהעברים הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וּרְאֵה֙וּרְאֵהוראה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 27:13 וְרָאִ֣יתָהוְרָאִיתָהוראיתה אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וְנֶאֱסַפְתָּ֥וְנֶאֱסַפְתָּונאספת אֶלאֶלאל־־־עַמֶּ֖יךָעַמֶּיךָעמיך גַּםגַּםגם־־־אָ֑תָּהאָתָּהאתה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר נֶאֱסַ֖ףנֶאֱסַףנאסף אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן אָחִֽיךָאָחִיךָאחיך׃׃׃ 27:14 כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר מְרִיתֶ֨םמְרִיתֶםמריתם פִּ֜יפִּיפי בְּמִדְבַּרבְּמִדְבַּרבמדבר־־־צִ֗ןצִןצן בִּמְרִיבַת֙בִּמְרִיבַתבמריבת הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה לְהַקְדִּישֵׁ֥נִילְהַקְדִּישֵׁנִילהקדישני בַמַּ֖יִםבַמַּיִםבמים לְעֵינֵיהֶ֑םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם הֵ֛םהֵםהם מֵֽימֵימי־־־מְרִיבַ֥תמְרִיבַתמריבת קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־צִֽןצִןצן׃׃׃ פפפ
27:15 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:16 יִפְקֹ֣דיִפְקֹדיפקד יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי הָרוּחֹ֖תהָרוּחֹתהרוחת לְכָללְכָללכל־־־בָּשָׂ֑רבָּשָׂרבשר אִ֖ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 27:17 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵ֣איֵצֵאיצא לִפְנֵיהֶ֗םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַאֲשֶׁ֤רוַאֲשֶׁרואשר יָבֹא֙יָבֹאיבא לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר יוֹצִיאֵ֖םיוֹצִיאֵםיוציאם וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר יְבִיאֵ֑םיְבִיאֵםיביאם וְלֹ֤אוְלֹאולא תִהְיֶה֙תִהְיֶהתהיה עֲדַ֣תעֲדַתעדת יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּצֹּ֕אןכַּצֹּאןכצאן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־לָהֶ֖םלָהֶםלהם רֹעֶֽהרֹעֶהרעה׃׃׃ 27:18 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה קַחקַחקח־־־לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֔וּןנוּןנון אִ֖ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ר֣וּחַרוּחַרוח בּ֑וֹבּוֹבו וְסָמַכְתָּ֥וְסָמַכְתָּוסמכת אֶתאֶתאת־־־יָדְךָ֖יָדְךָידך עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 27:19 וְהַֽעֲמַדְתָּ֣וְהַעֲמַדְתָּוהעמדת אֹת֗וֹאֹתוֹאתו לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֑ההָעֵדָההעדה וְצִוִּיתָ֥הוְצִוִּיתָהוצויתה אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְעֵינֵיהֶֽםלְעֵינֵיהֶםלעיניהם׃׃׃ 27:20 וְנָתַתָּ֥הוְנָתַתָּהונתתה מֵהֽוֹדְךָ֖מֵהוֹדְךָמהודך עָלָ֑יועָלָיועליו לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען יִשְׁמְע֔וּיִשְׁמְעוּישמעו כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֖תעֲדַתעדת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 27:21 וְלִפְנֵ֨יוְלִפְנֵיולפני אֶלְעָזָ֤ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן יַעֲמֹ֔דיַעֲמֹדיעמד וְשָׁ֥אַלוְשָׁאַלושאל ל֛וֹלוֹלו בְּמִשְׁפַּ֥טבְּמִשְׁפַּטבמשפט הָאוּרִ֖יםהָאוּרִיםהאורים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־פִּ֨יופִּיופיו יֵצְא֜וּיֵצְאוּיצאו וְעַלוְעַלועל־־־פִּ֣יופִּיופיו יָבֹ֗אוּיָבֹאוּיבאו ה֛וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֥ליִשְׂרָאֵלישראל אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 27:22 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיַּֽעֲמִדֵ֙הוּ֙וַיַּעֲמִדֵהוּויעמדהו לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָֽההָעֵדָההעדה׃׃׃ 27:23 וַיִּסְמֹ֧ךְוַיִּסְמֹךְויסמך אֶתאֶתאת־־־יָדָ֛יויָדָיוידיו עָלָ֖יועָלָיועליו וַיְצַוֵּ֑הוּוַיְצַוֵּהוּויצוהו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain