Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 34

34:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 34:2 צַ֞וצַוצו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם כִּֽיכִּיכי־־־אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען זֹ֣אתזֹאתזאת הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּפֹּ֤לתִּפֹּלתפל לָכֶם֙לָכֶםלכם בְּֽנַחֲלָ֔הבְּנַחֲלָהבנחלה אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֖עַןכְּנַעַןכנען לִגְבֻלֹתֶֽיהָלִגְבֻלֹתֶיהָלגבלתיה׃׃׃ 34:3 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה לָכֶ֧םלָכֶםלכם פְּאַתפְּאַתפאת־־־נֶ֛גֶבנֶגֶבנגב מִמִּדְבַּרמִמִּדְבַּרממדבר־־־צִ֖ןצִןצן עַלעַלעל־־־יְדֵ֣ייְדֵיידי אֱד֑וֹםאֱדוֹםאדום וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם גְּב֣וּלגְּבוּלגבול נֶ֔גֶבנֶגֶבנגב מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה יָםיָםים־־־הַמֶּ֖לַחהַמֶּלַחהמלח קֵֽדְמָהקֵדְמָהקדמה׃׃׃ 34:4 וְנָסַ֣בוְנָסַבונסב לָכֶם֩לָכֶםלכם הַגְּב֨וּלהַגְּבוּלהגבול מִנֶּ֜גֶבמִנֶּגֶבמנגב לְמַעֲלֵ֤הלְמַעֲלֵהלמעלה עַקְרַבִּים֙עַקְרַבִּיםעקרבים וְעָ֣בַרוְעָבַרועבר צִ֔נָהצִנָהצנה [וְהָיָה כ][וְהָיָה כ][והיה כ] (וְהָיוּ֙ ק)(וְהָיוּ ק)(והיו ק) תּֽוֹצְאֹתָ֔יותּוֹצְאֹתָיותוצאתיו מִנֶּ֖גֶבמִנֶּגֶבמנגב לְקָדֵ֣שׁלְקָדֵשׁלקדש בַּרְנֵ֑עַבַּרְנֵעַברנע וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא חֲצַרחֲצַרחצר־־־אַדָּ֖ראַדָּראדר וְעָבַ֥רוְעָבַרועבר עַצְמֹֽנָהעַצְמֹנָהעצמנה׃׃׃ 34:5 וְנָסַ֧בוְנָסַבונסב הַגְּב֛וּלהַגְּבוּלהגבול מֵעַצְמ֖וֹןמֵעַצְמוֹןמעצמון נַ֣חְלָהנַחְלָהנחלה מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו תוֹצְאֹתָ֖יותוֹצְאֹתָיותוצאתיו הַיָּֽמָּההַיָּמָּההימה׃׃׃ 34:6 וּגְב֣וּלוּגְבוּלוגבול יָ֔םיָםים וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לָכֶ֛םלָכֶםלכם הַיָּ֥םהַיָּםהים הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול וּגְב֑וּלוּגְבוּלוגבול זֶֽהזֶהזה־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם גְּב֥וּלגְּבוּלגבול יָֽםיָםים׃׃׃ 34:7 וְזֶֽהוְזֶהוזה־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם גְּב֣וּלגְּבוּלגבול צָפ֑וֹןצָפוֹןצפון מִןמִןמן־־־הַיָּם֙הַיָּםהים הַגָּדֹ֔להַגָּדֹלהגדל תְּתָא֥וּתְּתָאוּתתאו לָכֶ֖םלָכֶםלכם הֹ֥רהֹרהר הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 34:8 מֵהֹ֣רמֵהֹרמהר הָהָ֔רהָהָרההר תְּתָא֖וּתְּתָאוּתתאו לְבֹ֣אלְבֹאלבא חֲמָ֑תחֲמָתחמת וְהָי֛וּוְהָיוּוהיו תּוֹצְאֹ֥תתּוֹצְאֹתתוצאת הַגְּבֻ֖להַגְּבֻלהגבל צְדָֽדָהצְדָדָהצדדה׃׃׃ 34:9 וְיָצָ֤אוְיָצָאויצא הַגְּבֻל֙הַגְּבֻלהגבל זִפְרֹ֔נָהזִפְרֹנָהזפרנה וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו תוֹצְאֹתָ֖יותוֹצְאֹתָיותוצאתיו חֲצַ֣רחֲצַרחצר עֵינָ֑ןעֵינָןעינן זֶֽהזֶהזה־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לָכֶ֖םלָכֶםלכם גְּב֥וּלגְּבוּלגבול צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ 34:10 וְהִתְאַוִּיתֶ֥םוְהִתְאַוִּיתֶםוהתאויתם לָכֶ֖םלָכֶםלכם לִגְב֣וּללִגְבוּללגבול קֵ֑דְמָהקֵדְמָהקדמה מֵחֲצַ֥רמֵחֲצַרמחצר עֵינָ֖ןעֵינָןעינן שְׁפָֽמָהשְׁפָמָהשפמה׃׃׃ 34:11 וְיָרַ֨דוְיָרַדוירד הַגְּבֻ֧להַגְּבֻלהגבל מִשְּׁפָ֛םמִשְּׁפָםמשפם הָרִבְלָ֖ההָרִבְלָההרבלה מִקֶּ֣דֶםמִקֶּדֶםמקדם לָעָ֑יִןלָעָיִןלעין וְיָרַ֣דוְיָרַדוירד הַגְּב֔וּלהַגְּבוּלהגבול וּמָחָ֛הוּמָחָהומחה עַלעַלעל־־־כֶּ֥תֶףכֶּתֶףכתף יָםיָםים־־־כִּנֶּ֖רֶתכִּנֶּרֶתכנרת קֵֽדְמָהקֵדְמָהקדמה׃׃׃ 34:12 וְיָרַ֤דוְיָרַדוירד הַגְּבוּל֙הַגְּבוּלהגבול הַיַּרְדֵּ֔נָההַיַּרְדֵּנָההירדנה וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו תוֹצְאֹתָ֖יותוֹצְאֹתָיותוצאתיו יָ֣םיָםים הַמֶּ֑לַחהַמֶּלַחהמלח זֹאת֩זֹאתזאת תִּהְיֶ֨התִּהְיֶהתהיה לָכֶ֥םלָכֶםלכם הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ לִגְבֻלֹתֶ֖יהָלִגְבֻלֹתֶיהָלגבלתיה סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 34:13 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר זֹ֣אתזֹאתזאת הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּתְנַחֲל֤וּתִּתְנַחֲלוּתתנחלו אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה בְּגוֹרָ֔לבְּגוֹרָלבגורל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָתֵ֛תלָתֵתלתת לְתִשְׁעַ֥תלְתִשְׁעַתלתשעת הַמַּטּ֖וֹתהַמַּטּוֹתהמטות וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי הַמַּטֶּֽההַמַּטֶּההמטה׃׃׃ 34:14 כִּ֣יכִּיכי לָקְח֞וּלָקְחוּלקחו מַטֵּ֨המַטֵּהמטה בְנֵ֤יבְנֵיבני הָראוּבֵנִי֙הָראוּבֵנִיהראובני לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֔םאֲבֹתָםאבתם וּמַטֵּ֥הוּמַטֵּהומטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־הַגָּדִ֖יהַגָּדִיהגדי לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם וַחֲצִי֙וַחֲצִיוחצי מַטֵּ֣המַטֵּהמטה מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה לָקְח֖וּלָקְחוּלקחו נַחֲלָתָֽםנַחֲלָתָםנחלתם׃׃׃ 34:15 שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַמַּטּ֖וֹתהַמַּטּוֹתהמטות וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי הַמַּטֶּ֑ההַמַּטֶּההמטה לָקְח֣וּלָקְחוּלקחו נַחֲלָתָ֗םנַחֲלָתָםנחלתם מֵעֵ֛בֶרמֵעֵבֶרמעבר לְיַרְדֵּ֥ןלְיַרְדֵּןלירדן יְרֵח֖וֹיְרֵחוֹירחו קֵ֥דְמָהקֵדְמָהקדמה מִזְרָֽחָהמִזְרָחָהמזרחה׃׃׃ פפפ
34:16 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 34:17 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה שְׁמ֣וֹתשְׁמוֹתשמות הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִנְחֲל֥וּיִנְחֲלוּינחלו לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֶלְעָזָר֙אֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וִיהוֹשֻׁ֖עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נֽוּןנוּןנון׃׃׃ 34:18 וְנָשִׂ֥יאוְנָשִׂיאונשיא אֶחָ֛דאֶחָדאחד נָשִׂ֥יאנָשִׂיאנשיא אֶחָ֖דאֶחָדאחד מִמַּטֶּ֑המִמַּטֶּהממטה תִּקְח֖וּתִּקְחוּתקחו לִנְחֹ֥ללִנְחֹללנחל אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 34:19 וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה שְׁמ֣וֹתשְׁמוֹתשמות הָאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה כָּלֵ֖בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּֽהיְפֻנֶּהיפנה׃׃׃ 34:20 וּלְמַטֵּה֙וּלְמַטֵּהולמטה בְּנֵ֣יבְּנֵיבני שִׁמְע֔וֹןשִׁמְעוֹןשמעון שְׁמוּאֵ֖לשְׁמוּאֵלשמואל בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּיהֽוּדעַמִּיהוּדעמיהוד׃׃׃ 34:21 לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן אֱלִידָ֖דאֱלִידָדאלידד בֶּןבֶּןבן־־־כִּסְלֽוֹןכִּסְלוֹןכסלון׃׃׃ 34:22 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵיבְנֵיבני־־־דָ֖ןדָןדן נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא בֻּקִּ֖יבֻּקִּיבקי בֶּןבֶּןבן־־־יָגְלִֽייָגְלִייגלי׃׃׃ 34:23 לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא חַנִּיאֵ֖לחַנִּיאֵלחניאל בֶּןבֶּןבן־־־אֵפֹֽדאֵפֹדאפד׃׃׃ 34:24 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־אֶפְרַ֖יִםאֶפְרַיִםאפרים נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא קְמוּאֵ֖לקְמוּאֵלקמואל בֶּןבֶּןבן־־־שִׁפְטָֽןשִׁפְטָןשפטן׃׃׃ 34:25 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־זְבוּלֻ֖ןזְבוּלֻןזבולן נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא אֱלִיצָפָ֖ןאֱלִיצָפָןאליצפן בֶּןבֶּןבן־־־פַּרְנָֽךְפַּרְנָךְפרנך׃׃׃ 34:26 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשָׂשכָ֖ריִשָׂשכָריששכר נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא פַּלְטִיאֵ֖לפַּלְטִיאֵלפלטיאל בֶּןבֶּןבן־־־עַזָּֽןעַזָּןעזן׃׃׃ 34:27 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵיבְנֵיבני־־־אָשֵׁ֖ראָשֵׁראשר נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא אֲחִיה֖וּדאֲחִיהוּדאחיהוד בֶּןבֶּןבן־־־שְׁלֹמִֽישְׁלֹמִישלמי׃׃׃ 34:28 וּלְמַטֵּ֥הוּלְמַטֵּהולמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־נַפְתָּלִ֖ינַפְתָּלִינפתלי נָשִׂ֑יאנָשִׂיאנשיא פְּדַהְאֵ֖לפְּדַהְאֵלפדהאל בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּיהֽוּדעַמִּיהוּדעמיהוד׃׃׃ 34:29 אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה יְהוָ֑היְהוָהיהוה לְנַחֵ֥ללְנַחֵללנחל אֶתאֶתאת־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain