Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 35

35:1 וַיְדַבֵּ֧רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּעַֽרְבֹ֣תבְּעַרְבֹתבערבת מוֹאָ֑במוֹאָבמואב עַלעַלעל־־־יַרְדֵּ֥ןיַרְדֵּןירדן יְרֵח֖וֹיְרֵחוֹירחו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 35:2 צַו֮צַוצו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וְנָתְנ֣וּוְנָתְנוּונתנו לַלְוִיִּ֗םלַלְוִיִּםללוים מִֽנַּחֲלַ֛תמִנַּחֲלַתמנחלת אֲחֻזָּתָ֖םאֲחֻזָּתָםאחזתם עָרִ֣יםעָרִיםערים לָשָׁ֑בֶתלָשָׁבֶתלשבת וּמִגְרָ֗שׁוּמִגְרָשׁומגרש לֶֽעָרִים֙לֶעָרִיםלערים סְבִיבֹ֣תֵיהֶ֔םסְבִיבֹתֵיהֶםסביבתיהם תִּתְּנ֖וּתִּתְּנוּתתנו לַלְוִיִּֽםלַלְוִיִּםללוים׃׃׃ 35:3 וְהָי֧וּוְהָיוּוהיו הֶֽעָרִ֛יםהֶעָרִיםהערים לָהֶ֖םלָהֶםלהם לָשָׁ֑בֶתלָשָׁבֶתלשבת וּמִגְרְשֵׁיהֶ֗םוּמִגְרְשֵׁיהֶםומגרשיהם יִהְי֤וּיִהְיוּיהיו לִבְהֶמְתָּם֙לִבְהֶמְתָּםלבהמתם וְלִרְכֻשָׁ֔םוְלִרְכֻשָׁםולרכשם וּלְכֹ֖לוּלְכֹלולכל חַיָּתָֽםחַיָּתָםחיתם׃׃׃ 35:4 וּמִגְרְשֵׁי֙וּמִגְרְשֵׁיומגרשי הֶֽעָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּתְּנ֖וּתִּתְּנוּתתנו לַלְוִיִּ֑םלַלְוִיִּםללוים מִקִּ֤ירמִקִּירמקיר הָעִיר֙הָעִירהעיר וָח֔וּצָהוָחוּצָהוחוצה אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף אַמָּ֖האַמָּהאמה סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 35:5 וּמַדֹּתֶ֞םוּמַדֹּתֶםומדתם מִח֣וּץמִחוּץמחוץ לָעִ֗ירלָעִירלעיר אֶתאֶתאת־־־פְּאַתפְּאַתפאת־־־קֵ֣דְמָהקֵדְמָהקדמה אַלְפַּ֪יִםאַלְפַּיִםאלפים בָּֽאַמָּ֟הבָּאַמָּהבאמה וְאֶתוְאֶתואת־־־פְּאַתפְּאַתפאת־־־נֶגֶב֩נֶגֶבנגב אַלְפַּ֨יִםאַלְפַּיִםאלפים בָּאַמָּ֜הבָּאַמָּהבאמה וְאֶתוְאֶתואת־־־פְּאַתפְּאַתפאת־־־יָ֣םיָםים ׀׀׀ אַלְפַּ֣יִםאַלְפַּיִםאלפים בָּֽאַמָּ֗הבָּאַמָּהבאמה וְאֵ֨תוְאֵתואת פְּאַ֥תפְּאַתפאת צָפ֛וֹןצָפוֹןצפון אַלְפַּ֥יִםאַלְפַּיִםאלפים בָּאַמָּ֖הבָּאַמָּהבאמה וְהָעִ֣ירוְהָעִירוהעיר בַּתָּ֑וֶךְבַּתָּוֶךְבתוך זֶ֚הזֶהזה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָהֶ֔םלָהֶםלהם מִגְרְשֵׁ֖ימִגְרְשֵׁימגרשי הֶעָרִֽיםהֶעָרִיםהערים׃׃׃ 35:6 וְאֵ֣תוְאֵתואת הֶֽעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּתְּנוּ֙תִּתְּנוּתתנו לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים אֵ֚תאֵתאת שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמִּקְלָ֔טהַמִּקְלָטהמקלט אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּתְּנ֔וּתִּתְּנוּתתנו לָנֻ֥סלָנֻסלנס שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה הָרֹצֵ֑חַהָרֹצֵחַהרצח וַעֲלֵיהֶ֣םוַעֲלֵיהֶםועליהם תִּתְּנ֔וּתִּתְּנוּתתנו אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁתַּ֖יִםוּשְׁתַּיִםושתים עִֽירעִירעיר׃׃׃ 35:7 כָּלכָּלכל־־־הֶעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּתְּנוּ֙תִּתְּנוּתתנו לַלְוִיִּ֔םלַלְוִיִּםללוים אַרְבָּעִ֥יםאַרְבָּעִיםארבעים וּשְׁמֹנֶ֖הוּשְׁמֹנֶהושמנה עִ֑ירעִירעיר אֶתְהֶ֖ןאֶתְהֶןאתהן וְאֶתוְאֶתואת־־־מִגְרְשֵׁיהֶֽןמִגְרְשֵׁיהֶןמגרשיהן׃׃׃ 35:8 וְהֶֽעָרִ֗יםוְהֶעָרִיםוהערים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר תִּתְּנוּ֙תִּתְּנוּתתנו מֵאֲחֻזַּ֣תמֵאֲחֻזַּתמאחזת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מֵאֵ֤תמֵאֵתמאת הָרַב֙הָרַבהרב תַּרְבּ֔וּתַּרְבּוּתרבו וּמֵאֵ֥תוּמֵאֵתומאת הַמְעַ֖טהַמְעַטהמעט תַּמְעִ֑יטוּתַּמְעִיטוּתמעיטו אִ֗ישׁאִישׁאיש כְּפִ֤יכְּפִיכפי נַחֲלָתוֹ֙נַחֲלָתוֹנחלתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִנְחָ֔לוּיִנְחָלוּינחלו יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן מֵעָרָ֖יומֵעָרָיומעריו לַלְוִיִּֽםלַלְוִיִּםללוים׃׃׃ פפפ
35:9 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 35:10 דַּבֵּר֙דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם כִּ֥יכִּיכי אַתֶּ֛םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֥יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 35:11 וְהִקְרִיתֶ֤םוְהִקְרִיתֶםוהקריתם לָכֶם֙לָכֶםלכם עָרִ֔יםעָרִיםערים עָרֵ֥יעָרֵיערי מִקְלָ֖טמִקְלָטמקלט תִּהְיֶ֣ינָהתִּהְיֶינָהתהיינה לָכֶ֑םלָכֶםלכם וְנָ֥סוְנָסונס שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה רֹצֵ֔חַרֹצֵחַרצח מַכֵּהמַכֵּהמכה־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש בִּשְׁגָגָֽהבִּשְׁגָגָהבשגגה׃׃׃ 35:12 וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו לָכֶ֧םלָכֶםלכם הֶעָרִ֛יםהֶעָרִיםהערים לְמִקְלָ֖טלְמִקְלָטלמקלט מִגֹּאֵ֑למִגֹּאֵלמגאל וְלֹ֤אוְלֹאולא יָמוּת֙יָמוּתימות הָרֹצֵ֔חַהָרֹצֵחַהרצח עַדעַדעד־־־עָמְד֛וֹעָמְדוֹעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה לַמִּשְׁפָּֽטלַמִּשְׁפָּטלמשפט׃׃׃ 35:13 וְהֶעָרִ֖יםוְהֶעָרִיםוהערים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּתֵּ֑נוּתִּתֵּנוּתתנו שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־עָרֵ֥יעָרֵיערי מִקְלָ֖טמִקְלָטמקלט תִּהְיֶ֥ינָהתִּהְיֶינָהתהיינה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 35:14 אֵ֣תאֵתאת ׀׀׀ שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש הֶעָרִ֗יםהֶעָרִיםהערים תִּתְּנוּ֙תִּתְּנוּתתנו מֵעֵ֣בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּ֔ןלַיַּרְדֵּןלירדן וְאֵת֙וְאֵתואת שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש הֶֽעָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים תִּתְּנ֖וּתִּתְּנוּתתנו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען עָרֵ֥יעָרֵיערי מִקְלָ֖טמִקְלָטמקלט תִּהְיֶֽינָהתִּהְיֶינָהתהיינה׃׃׃ 35:15 לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וְלַגֵּ֤רוְלַגֵּרולגר וְלַתּוֹשָׁב֙וְלַתּוֹשָׁבולתושב בְּתוֹכָ֔םבְּתוֹכָםבתוכם תִּהְיֶ֛ינָהתִּהְיֶינָהתהיינה שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה לְמִקְלָ֑טלְמִקְלָטלמקלט לָנ֣וּסלָנוּסלנוס שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה כָּלכָּלכל־־־מַכֵּהמַכֵּהמכה־־־נֶ֖פֶשׁנֶפֶשׁנפש בִּשְׁגָגָֽהבִּשְׁגָגָהבשגגה׃׃׃ 35:16 וְאִםוְאִםואם־־־בִּכְלִ֨יבִּכְלִיבכלי בַרְזֶ֧לבַרְזֶלברזל ׀׀׀ הִכָּ֛הוּהִכָּהוּהכהו וַיָּמֹ֖תוַיָּמֹתוימת רֹצֵ֣חַֽרֹצֵחַרצח ה֑וּאהוּאהוא מ֥וֹתמוֹתמות יוּמַ֖תיוּמַתיומת הָרֹצֵֽחַהָרֹצֵחַהרצח׃׃׃ 35:17 וְאִ֡םוְאִםואם בְּאֶ֣בֶןבְּאֶבֶןבאבן יָד֩יָדיד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָמ֨וּתיָמוּתימות בָּ֥הּבָּהּבה הִכָּ֛הוּהִכָּהוּהכהו וַיָּמֹ֖תוַיָּמֹתוימת רֹצֵ֣חַֽרֹצֵחַרצח ה֑וּאהוּאהוא מ֥וֹתמוֹתמות יוּמַ֖תיוּמַתיומת הָרֹצֵֽחַהָרֹצֵחַהרצח׃׃׃ 35:18 א֡וֹאוֹאו בִּכְלִ֣יבִּכְלִיבכלי עֵֽץעֵץעץ־־־יָד֩יָדיד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָמ֨וּתיָמוּתימות בּ֥וֹבּוֹבו הִכָּ֛הוּהִכָּהוּהכהו וַיָּמֹ֖תוַיָּמֹתוימת רֹצֵ֣חַֽרֹצֵחַרצח ה֑וּאהוּאהוא מ֥וֹתמוֹתמות יוּמַ֖תיוּמַתיומת הָרֹצֵֽחַהָרֹצֵחַהרצח׃׃׃ 35:19 גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּ֔םהַדָּםהדם ה֥וּאהוּאהוא יָמִ֖יתיָמִיתימית אֶתאֶתאת־־־הָרֹצֵ֑חַהָרֹצֵחַהרצח בְּפִגְעוֹבְּפִגְעוֹבפגעו־־־ב֖וֹבוֹבו ה֥וּאהוּאהוא יְמִיתֶֽנּוּיְמִיתֶנּוּימיתנו׃׃׃ 35:20 וְאִםוְאִםואם־־־בְּשִׂנְאָ֖הבְּשִׂנְאָהבשנאה יֶהְדָּפֶ֑נּוּיֶהְדָּפֶנּוּיהדפנו אֽוֹאוֹאו־־־הִשְׁלִ֥יךְהִשְׁלִיךְהשליך עָלָ֛יועָלָיועליו בִּצְדִיָּ֖הבִּצְדִיָּהבצדיה וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 35:21 א֣וֹאוֹאו בְאֵיבָ֞הבְאֵיבָהבאיבה הִכָּ֤הוּהִכָּהוּהכהו בְיָדוֹ֙בְיָדוֹבידו וַיָּמֹ֔תוַיָּמֹתוימת מֽוֹתמוֹתמות־־־יוּמַ֥תיוּמַתיומת הַמַּכֶּ֖ההַמַּכֶּההמכה רֹצֵ֣חַֽרֹצֵחַרצח ה֑וּאהוּאהוא גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּ֗םהַדָּםהדם יָמִ֛יתיָמִיתימית אֶתאֶתאת־־־הָרֹצֵ֖חַהָרֹצֵחַהרצח בְּפִגְעוֹבְּפִגְעוֹבפגעו־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 35:22 וְאִםוְאִםואם־־־בְּפֶ֥תַעבְּפֶתַעבפתע בְּלֹאבְּלֹאבלא־־־אֵיבָ֖האֵיבָהאיבה הֲדָפ֑וֹהֲדָפוֹהדפו אוֹאוֹאו־־־הִשְׁלִ֥יךְהִשְׁלִיךְהשליך עָלָ֛יועָלָיועליו כָּלכָּלכל־־־כְּלִ֖יכְּלִיכלי בְּלֹ֥אבְּלֹאבלא צְדִיָּֽהצְדִיָּהצדיה׃׃׃ 35:23 א֣וֹאוֹאו בְכָלבְכָלבכל־־־אֶ֜בֶןאֶבֶןאבן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָמ֥וּתיָמוּתימות בָּהּ֙בָּהּבה בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא רְא֔וֹתרְאוֹתראות וַיַּפֵּ֥לוַיַּפֵּלויפל עָלָ֖יועָלָיועליו וַיָּמֹ֑תוַיָּמֹתוימת וְהוּא֙וְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־אוֹיֵ֣באוֹיֵבאויב ל֔וֹלוֹלו וְלֹ֥אוְלֹאולא מְבַקֵּ֖שׁמְבַקֵּשׁמבקש רָעָתֽוֹרָעָתוֹרעתו׃׃׃ 35:24 וְשָֽׁפְטוּ֙וְשָׁפְטוּושפטו הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה בֵּ֚יןבֵּיןבין הַמַּכֶּ֔ההַמַּכֶּההמכה וּבֵ֖יןוּבֵיןובין גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּ֑םהַדָּםהדם עַ֥לעַלעל הַמִּשְׁפָּטִ֖יםהַמִּשְׁפָּטִיםהמשפטים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 35:25 וְהִצִּ֨ילוּוְהִצִּילוּוהצילו הָעֵדָ֜ההָעֵדָההעדה אֶתאֶתאת־־־הָרֹצֵ֗חַהָרֹצֵחַהרצח מִיַּד֮מִיַּדמיד גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּם֒הַדָּםהדם וְהֵשִׁ֤יבוּוְהֵשִׁיבוּוהשיבו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו הָֽעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה אֶלאֶלאל־־־עִ֥ירעִירעיר מִקְלָט֖וֹמִקְלָטוֹמקלטו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָ֣סנָסנס שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וְיָ֣שַׁבוְיָשַׁבוישב בָּ֗הּבָּהּבה עַדעַדעד־־־מוֹת֙מוֹתמות הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּדֹ֔להַגָּדֹלהגדל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָשַׁ֥חמָשַׁחמשח אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּשֶׁ֥מֶןבְּשֶׁמֶןבשמן הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 35:26 וְאִםוְאִםואם־־־יָצֹ֥איָצֹאיצא יֵצֵ֖איֵצֵאיצא הָרֹצֵ֑חַהָרֹצֵחַהרצח אֶתאֶתאת־־־גְּבוּל֙גְּבוּלגבול עִ֣ירעִירעיר מִקְלָט֔וֹמִקְלָטוֹמקלטו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָנ֖וּסיָנוּסינוס שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 35:27 וּמָצָ֤אוּמָצָאומצא אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו גֹּאֵ֣לגֹּאֵלגאל הַדָּ֔םהַדָּםהדם מִח֕וּץמִחוּץמחוץ לִגְב֖וּללִגְבוּללגבול עִ֣ירעִירעיר מִקְלָט֑וֹמִקְלָטוֹמקלטו וְרָצַ֞חוְרָצַחורצח גֹּאֵ֤לגֹּאֵלגאל הַדָּם֙הַדָּםהדם אֶתאֶתאת־־־הָ֣רֹצֵ֔חַהָרֹצֵחַהרצח אֵ֥יןאֵיןאין ל֖וֹלוֹלו דָּֽםדָּםדם׃׃׃ 35:28 כִּ֣יכִּיכי בְעִ֤ירבְעִירבעיר מִקְלָטוֹ֙מִקְלָטוֹמקלטו יֵשֵׁ֔ביֵשֵׁבישב עַדעַדעד־־־מ֖וֹתמוֹתמות הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּדֹ֑להַגָּדֹלהגדל וְאַחֲרֵ֥יוְאַחֲרֵיואחרי מוֹת֙מוֹתמות הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּדֹ֔להַגָּדֹלהגדל יָשׁוּב֙יָשׁוּבישוב הָרֹצֵ֔חַהָרֹצֵחַהרצח אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ אֲחֻזָּתֽוֹאֲחֻזָּתוֹאחזתו׃׃׃ 35:29 וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו אֵ֧לֶּהאֵלֶּהאלה לָכֶ֛םלָכֶםלכם לְחֻקַּ֥תלְחֻקַּתלחקת מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט לְדֹרֹתֵיכֶ֑םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מוֹשְׁבֹתֵיכֶֽםמוֹשְׁבֹתֵיכֶםמושבתיכם׃׃׃ 35:30 כָּלכָּלכל־־־מַ֨כֵּהמַכֵּהמכה־־־נֶ֔פֶשׁנֶפֶשׁנפש לְפִ֣ילְפִילפי עֵדִ֔יםעֵדִיםעדים יִרְצַ֖חיִרְצַחירצח אֶתאֶתאת־־־הָרֹצֵ֑חַהָרֹצֵחַהרצח וְעֵ֣דוְעֵדועד אֶחָ֔דאֶחָדאחד לֹאלֹאלא־־־יַעֲנֶ֥היַעֲנֶהיענה בְנֶ֖פֶשׁבְנֶפֶשׁבנפש לָמֽוּתלָמוּתלמות׃׃׃ 35:31 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִקְח֥וּתִקְחוּתקחו כֹ֙פֶר֙כֹפֶרכפר לְנֶ֣פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש רֹצֵ֔חַרֹצֵחַרצח אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֥וּאהוּאהוא רָשָׁ֖ערָשָׁערשע לָמ֑וּתלָמוּתלמות כִּיכִּיכי־־־מ֖וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 35:32 וְלֹאוְלֹאולא־־־תִקְח֣וּתִקְחוּתקחו כֹ֔פֶרכֹפֶרכפר לָנ֖וּסלָנוּסלנוס אֶלאֶלאל־־־עִ֣ירעִירעיר מִקְלָט֑וֹמִקְלָטוֹמקלטו לָשׁוּב֙לָשׁוּבלשוב לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ עַדעַדעד־־־מ֖וֹתמוֹתמות הַכֹּהֵֽןהַכֹּהֵןהכהן׃׃׃ 35:33 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תַחֲנִ֣יפוּתַחֲנִיפוּתחניפו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתֶּם֙אַתֶּםאתם בָּ֔הּבָּהּבה כִּ֣יכִּיכי הַדָּ֔םהַדָּםהדם ה֥וּאהוּאהוא יַחֲנִ֖יףיַחֲנִיףיחניף אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְלָאָ֣רֶץוְלָאָרֶץולארץ לֹֽאלֹאלא־־־יְכֻפַּ֗ריְכֻפַּריכפר לַדָּם֙לַדָּםלדם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שֻׁפַּךְשֻׁפַּךְשפך־־־בָּ֔הּבָּהּבה כִּיכִּיכי־־־אִ֖םאִםאם בְּדַ֥םבְּדַםבדם שֹׁפְכֽוֹשֹׁפְכוֹשפכו׃׃׃ 35:34 וְלֹ֧אוְלֹאולא תְטַמֵּ֣אתְטַמֵּאתטמא אֶתאֶתאת־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אַתֶּם֙אַתֶּםאתם יֹשְׁבִ֣יםיֹשְׁבִיםישבים בָּ֔הּבָּהּבה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני שֹׁכֵ֣ןשֹׁכֵןשכן בְּתוֹכָ֑הּבְּתוֹכָהּבתוכה כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה שֹׁכֵ֕ןשֹׁכֵןשכן בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain