Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 5

5:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 5:2 צַ֚וצַוצו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽישַׁלְּחוּ֙וִישַׁלְּחוּוישלחו מִןמִןמן־־־הַֽמַּחֲנֶ֔ההַמַּחֲנֶההמחנה כָּלכָּלכל־־־צָר֖וּעַצָרוּעַצרוע וְכָלוְכָלוכל־־־זָ֑בזָבזב וְכֹ֖לוְכֹלוכל טָמֵ֥אטָמֵאטמא לָנָֽפֶשׁלָנָפֶשׁלנפש׃׃׃ 5:3 מִזָּכָ֤רמִזָּכָרמזכר עַדעַדעד־־־נְקֵבָה֙נְקֵבָהנקבה תְּשַׁלֵּ֔חוּתְּשַׁלֵּחוּתשלחו אֶלאֶלאל־־־מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֖הלַמַּחֲנֶהלמחנה תְּשַׁלְּח֑וּםתְּשַׁלְּחוּםתשלחום וְלֹ֤אוְלֹאולא יְטַמְּאוּ֙יְטַמְּאוּיטמאו אֶתאֶתאת־־־מַ֣חֲנֵיהֶ֔םמַחֲנֵיהֶםמחניהם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲנִ֖יאֲנִיאני שֹׁכֵ֥ןשֹׁכֵןשכן בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 5:4 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵן֙כֵןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיְשַׁלְּח֣וּוַיְשַׁלְּחוּוישלחו אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־מִח֖וּץמִחוּץמחוץ לַֽמַּחֲנֶ֑הלַמַּחֲנֶהלמחנה כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כֵּ֥ןכֵּןכן עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
5:5 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 5:6 דַּבֵּר֮דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל אִ֣ישׁאִישׁאיש אֽוֹאוֹאו־־־אִשָּׁ֗האִשָּׁהאשה כִּ֤יכִּיכי יַעֲשׂוּ֙יַעֲשׂוּיעשו מִכָּלמִכָּלמכל־־־חַטֹּ֣אתחַטֹּאתחטאת הָֽאָדָ֔םהָאָדָםהאדם לִמְעֹ֥ללִמְעֹללמעל מַ֖עַלמַעַלמעל בַּיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וְאָֽשְׁמָ֖הוְאָשְׁמָהואשמה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִֽואהַהִואההוא׃׃׃ 5:7 וְהִתְוַדּ֗וּוְהִתְוַדּוּוהתודו אֶֽתאֶתאת־־־חַטָּאתָם֮חַטָּאתָםחטאתם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשׂוּ֒עָשׂוּעשו וְהֵשִׁ֤יבוְהֵשִׁיבוהשיב אֶתאֶתאת־־־אֲשָׁמוֹ֙אֲשָׁמוֹאשמו בְּרֹאשׁ֔וֹבְּרֹאשׁוֹבראשו וַחֲמִישִׁת֖וֹוַחֲמִישִׁתוֹוחמישתו יֹסֵ֣ףיֹסֵףיסף עָלָ֑יועָלָיועליו וְנָתַ֕ןוְנָתַןונתן לַאֲשֶׁ֖רלַאֲשֶׁרלאשר אָשַׁ֥םאָשַׁםאשם לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 5:8 וְאִםוְאִםואם־־־אֵ֨יןאֵיןאין לָאִ֜ישׁלָאִישׁלאיש גֹּאֵ֗לגֹּאֵלגאל לְהָשִׁ֤יבלְהָשִׁיבלהשיב הָאָשָׁם֙הָאָשָׁםהאשם אֵלָ֔יואֵלָיואליו הָאָשָׁ֛םהָאָשָׁםהאשם הַמּוּשָׁ֥בהַמּוּשָׁבהמושב לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לַכֹּהֵ֑ןלַכֹּהֵןלכהן מִלְּבַ֗דמִלְּבַדמלבד אֵ֚ילאֵילאיל הַכִּפֻּרִ֔יםהַכִּפֻּרִיםהכפרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְכַפֶּריְכַפֶּריכפר־־־בּ֖וֹבּוֹבו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 5:9 וְכָלוְכָלוכל־־־תְּרוּמָ֞התְּרוּמָהתרומה לְכָללְכָללכל־־־קָדְשֵׁ֧יקָדְשֵׁיקדשי בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַקְרִ֥יבוּיַקְרִיבוּיקריבו לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן ל֥וֹלוֹלו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 5:10 וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־קֳדָשָׁ֖יוקֳדָשָׁיוקדשיו ל֣וֹלוֹלו יִהְי֑וּיִהְיוּיהיו אִ֛ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן לַכֹּהֵ֖ןלַכֹּהֵןלכהן ל֥וֹלוֹלו יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ פפפ
5:11 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 5:12 דַּבֵּר֙דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אִ֥ישׁאִישׁאיש אִישׁ֙אִישׁאיש כִּֽיכִּיכי־־־תִשְׂטֶ֣התִשְׂטֶהתשטה אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וּמָעֲלָ֥הוּמָעֲלָהומעלה ב֖וֹבוֹבו מָֽעַלמָעַלמעל׃׃׃ 5:13 וְשָׁכַ֨בוְשָׁכַבושכב אִ֣ישׁאִישׁאיש אֹתָהּ֮אֹתָהּאתה שִׁכְבַתשִׁכְבַתשכבת־־־זֶרַע֒זֶרַעזרע וְנֶעְלַם֙וְנֶעְלַםונעלם מֵעֵינֵ֣ימֵעֵינֵימעיני אִישָׁ֔הּאִישָׁהּאישה וְנִסְתְּרָ֖הוְנִסְתְּרָהונסתרה וְהִ֣יאוְהִיאוהיא נִטְמָ֑אָהנִטְמָאָהנטמאה וְעֵד֙וְעֵדועד אֵ֣יןאֵיןאין בָּ֔הּבָּהּבה וְהִ֖ואוְהִואוהוא לֹ֥אלֹאלא נִתְפָּֽשָׂהנִתְפָּשָׂהנתפשה׃׃׃ 5:14 וְעָבַ֨רוְעָבַרועבר עָלָ֧יועָלָיועליו רֽוּחַרוּחַרוח־־־קִנְאָ֛הקִנְאָהקנאה וְקִנֵּ֥אוְקִנֵּאוקנא אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְהִ֣ואוְהִואוהוא נִטְמָ֑אָהנִטְמָאָהנטמאה אוֹאוֹאו־־־עָבַ֨רעָבַרעבר עָלָ֤יועָלָיועליו רֽוּחַרוּחַרוח־־־קִנְאָה֙קִנְאָהקנאה וְקִנֵּ֣אוְקִנֵּאוקנא אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְהִ֖יאוְהִיאוהיא לֹ֥אלֹאלא נִטְמָֽאָהנִטְמָאָהנטמאה׃׃׃ 5:15 וְהֵבִ֨יאוְהֵבִיאוהביא הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּוֹ֮אִשְׁתּוֹאשתו אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵן֒הַכֹּהֵןהכהן וְהֵבִ֤יאוְהֵבִיאוהביא אֶתאֶתאת־־־קָרְבָּנָהּ֙קָרְבָּנָהּקרבנה עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה עֲשִׂירִ֥תעֲשִׂירִתעשירת הָאֵיפָ֖ההָאֵיפָההאיפה קֶ֣מַחקֶמַחקמח שְׂעֹרִ֑יםשְׂעֹרִיםשערים לֹֽאלֹאלא־־־יִצֹ֨קיִצֹקיצק עָלָ֜יועָלָיועליו שֶׁ֗מֶןשֶׁמֶןשמן וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִתֵּ֤ןיִתֵּןיתן עָלָיו֙עָלָיועליו לְבֹנָ֔הלְבֹנָהלבנה כִּֽיכִּיכי־־־מִנְחַ֤תמִנְחַתמנחת קְנָאֹת֙קְנָאֹתקנאת ה֔וּאהוּאהוא מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת זִכָּר֖וֹןזִכָּרוֹןזכרון מַזְכֶּ֥רֶתמַזְכֶּרֶתמזכרת עָוֺֽןעָוֺןעון׃׃׃ 5:16 וְהִקְרִ֥יבוְהִקְרִיבוהקריב אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה הַכֹּהֵ֑ןהַכֹּהֵןהכהן וְהֶֽעֱמִדָ֖הּוְהֶעֱמִדָהּוהעמדה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 5:17 וְלָקַ֧חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֛ןהַכֹּהֵןהכהן מַ֥יִםמַיִםמים קְדֹשִׁ֖יםקְדֹשִׁיםקדשים בִּכְלִיבִּכְלִיבכלי־־־חָ֑רֶשׂחָרֶשׂחרש וּמִןוּמִןומן־־־הֶֽעָפָ֗רהֶעָפָרהעפר אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה בְּקַרְקַ֣עבְּקַרְקַעבקרקע הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יִקַּ֥חיִקַּחיקח הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן אֶלאֶלאל־־־הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 5:18 וְהֶעֱמִ֨ידוְהֶעֱמִידוהעמיד הַכֹּהֵ֥ןהַכֹּהֵןהכהן אֶֽתאֶתאת־־־הָאִשָּׁה֮הָאִשָּׁההאשה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָה֒יְהוָהיהוה וּפָרַע֙וּפָרַעופרע אֶתאֶתאת־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וְנָתַ֣ןוְנָתַןונתן עַלעַלעל־־־כַּפֶּ֗יהָכַּפֶּיהָכפיה אֵ֚תאֵתאת מִנְחַ֣תמִנְחַתמנחת הַזִּכָּר֔וֹןהַזִּכָּרוֹןהזכרון מִנְחַ֥תמִנְחַתמנחת קְנָאֹ֖תקְנָאֹתקנאת הִ֑ואהִואהוא וּבְיַ֤דוּבְיַדוביד הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן יִהְי֔וּיִהְיוּיהיו מֵ֥ימֵימי הַמָּרִ֖יםהַמָּרִיםהמרים הַמְאָֽרֲרִֽיםהַמְאָרֲרִיםהמאררים׃׃׃ 5:19 וְהִשְׁבִּ֨יעַוְהִשְׁבִּיעַוהשביע אֹתָ֜הּאֹתָהּאתה הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן וְאָמַ֤רוְאָמַרואמר אֶלאֶלאל־־־הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אִםאִםאם־־־לֹ֨אלֹאלא שָׁכַ֥בשָׁכַבשכב אִישׁ֙אִישׁאיש אֹתָ֔ךְאֹתָךְאתך וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֥אלֹאלא שָׂטִ֛יתשָׂטִיתשטית טֻמְאָ֖הטֻמְאָהטמאה תַּ֣חַתתַּחַתתחת אִישֵׁ֑ךְאִישֵׁךְאישך הִנָּקִ֕יהִנָּקִיהנקי מִמֵּ֛ימִמֵּיממי הַמָּרִ֥יםהַמָּרִיםהמרים הַֽמְאָרֲרִ֖יםהַמְאָרֲרִיםהמאררים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 5:20 וְאַ֗תְּוְאַתְּואת כִּ֥יכִּיכי שָׂטִ֛יתשָׂטִיתשטית תַּ֥חַתתַּחַתתחת אִישֵׁ֖ךְאִישֵׁךְאישך וְכִ֣יוְכִיוכי נִטְמֵ֑אתנִטְמֵאתנטמאת וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן אִ֥ישׁאִישׁאיש בָּךְ֙בָּךְבך אֶתאֶתאת־־־שְׁכָבְתּ֔וֹשְׁכָבְתּוֹשכבתו מִֽבַּלְעֲדֵ֖ימִבַּלְעֲדֵימבלעדי אִישֵֽׁךְאִישֵׁךְאישך׃׃׃ 5:21 וְהִשְׁבִּ֨יעַוְהִשְׁבִּיעַוהשביע הַכֹּהֵ֥ןהַכֹּהֵןהכהן אֶֽתאֶתאת־־־הָֽאִשָּׁה֮הָאִשָּׁההאשה בִּשְׁבֻעַ֣תבִּשְׁבֻעַתבשבעת הָאָלָה֒הָאָלָההאלה וְאָמַ֤רוְאָמַרואמר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן לָֽאִשָּׁ֔הלָאִשָּׁהלאשה יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן יְהוָ֥היְהוָהיהוה אוֹתָ֛ךְאוֹתָךְאותך לְאָלָ֥הלְאָלָהלאלה וְלִשְׁבֻעָ֖הוְלִשְׁבֻעָהולשבעה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך עַמֵּ֑ךְעַמֵּךְעמך בְּתֵ֨תבְּתֵתבתת יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־יְרֵכֵךְ֙יְרֵכֵךְירכך נֹפֶ֔לֶתנֹפֶלֶתנפלת וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּטְנֵ֖ךְבִּטְנֵךְבטנך צָבָֽהצָבָהצבה׃׃׃ 5:22 וּ֠בָאוּוּבָאוּובאו הַמַּ֨יִםהַמַּיִםהמים הַמְאָרְרִ֤יםהַמְאָרְרִיםהמאררים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה בְּֽמֵעַ֔יִךְבְּמֵעַיִךְבמעיך לַצְבּ֥וֹתלַצְבּוֹתלצבות בֶּ֖טֶןבֶּטֶןבטן וְלַנְפִּ֣לוְלַנְפִּלולנפל יָרֵ֑ךְיָרֵךְירך וְאָמְרָ֥הוְאָמְרָהואמרה הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה אָמֵ֥ןאָמֵןאמן ׀׀׀ אָמֵֽןאָמֵןאמן׃׃׃ 5:23 וְ֠כָתַבוְכָתַבוכתב אֶתאֶתאת־־־הָאָלֹ֥תהָאָלֹתהאלת הָאֵ֛לֶּההָאֵלֶּההאלה הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן בַּסֵּ֑פֶרבַּסֵּפֶרבספר וּמָחָ֖הוּמָחָהומחה אֶלאֶלאל־־־מֵ֥ימֵימי הַמָּרִֽיםהַמָּרִיםהמרים׃׃׃ 5:24 וְהִשְׁקָה֙וְהִשְׁקָהוהשקה אֶתאֶתאת־־־הָ֣אִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אֶתאֶתאת־־־מֵ֥ימֵימי הַמָּרִ֖יםהַמָּרִיםהמרים הַמְאָֽרֲרִ֑יםהַמְאָרֲרִיםהמאררים וּבָ֥אוּוּבָאוּובאו בָ֛הּבָהּבה הַמַּ֥יִםהַמַּיִםהמים הַֽמְאָרֲרִ֖יםהַמְאָרֲרִיםהמאררים לְמָרִֽיםלְמָרִיםלמרים׃׃׃ 5:25 וְלָקַ֤חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן מִיַּ֣דמִיַּדמיד הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אֵ֖תאֵתאת מִנְחַ֣תמִנְחַתמנחת הַקְּנָאֹ֑תהַקְּנָאֹתהקנאת וְהֵנִ֤יףוְהֵנִיףוהניף אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָה֙הַמִּנְחָההמנחה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהִקְרִ֥יבוְהִקְרִיבוהקריב אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 5:26 וְקָמַ֨ץוְקָמַץוקמץ הַכֹּהֵ֤ןהַכֹּהֵןהכהן מִןמִןמן־־־הַמִּנְחָה֙הַמִּנְחָההמנחה אֶתאֶתאת־־־אַזְכָּ֣רָתָ֔הּאַזְכָּרָתָהּאזכרתה וְהִקְטִ֖ירוְהִקְטִירוהקטיר הַמִּזְבֵּ֑חָההַמִּזְבֵּחָההמזבחה וְאַחַ֛רוְאַחַרואחר יַשְׁקֶ֥היַשְׁקֶהישקה אֶתאֶתאת־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה אֶתאֶתאת־־־הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 5:27 וְהִשְׁקָ֣הּוְהִשְׁקָהּוהשקה אֶתאֶתאת־־־הַמַּ֗יִםהַמַּיִםהמים וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה אִֽםאִםאם־־־נִטְמְאָה֮נִטְמְאָהנטמאה וַתִּמְעֹ֣לוַתִּמְעֹלותמעל מַ֣עַלמַעַלמעל בְּאִישָׁהּ֒בְּאִישָׁהּבאישה וּבָ֨אוּוּבָאוּובאו בָ֜הּבָהּבה הַמַּ֤יִםהַמַּיִםהמים הַמְאָֽרֲרִים֙הַמְאָרֲרִיםהמאררים לְמָרִ֔יםלְמָרִיםלמרים וְצָבְתָ֣הוְצָבְתָהוצבתה בִטְנָ֔הּבִטְנָהּבטנה וְנָפְלָ֖הוְנָפְלָהונפלה יְרֵכָ֑הּיְרֵכָהּירכה וְהָיְתָ֧הוְהָיְתָהוהיתה הָאִשָּׁ֛ההָאִשָּׁההאשה לְאָלָ֖הלְאָלָהלאלה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב עַמָּֽהּעַמָּהּעמה׃׃׃ 5:28 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא נִטְמְאָה֙נִטְמְאָהנטמאה הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וּטְהֹרָ֖הוּטְהֹרָהוטהרה הִ֑ואהִואהוא וְנִקְּתָ֖הוְנִקְּתָהונקתה וְנִזְרְעָ֥הוְנִזְרְעָהונזרעה זָֽרַעזָרַעזרע׃׃׃ 5:29 זֹ֥אתזֹאתזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הַקְּנָאֹ֑תהַקְּנָאֹתהקנאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּשְׂטֶ֥התִּשְׂטֶהתשטה אִשָּׁ֛האִשָּׁהאשה תַּ֥חַתתַּחַתתחת אִישָׁ֖הּאִישָׁהּאישה וְנִטְמָֽאָהוְנִטְמָאָהונטמאה׃׃׃ 5:30 א֣וֹאוֹאו אִ֗ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תַּעֲבֹ֥רתַּעֲבֹרתעבר עָלָ֛יועָלָיועליו ר֥וּחַרוּחַרוח קִנְאָ֖הקִנְאָהקנאה וְקִנֵּ֣אוְקִנֵּאוקנא אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְהֶעֱמִ֤ידוְהֶעֱמִידוהעמיד אֶתאֶתאת־־־הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְעָ֤שָׂהוְעָשָׂהועשה לָהּ֙לָהּלה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַתּוֹרָ֖ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 5:31 וְנִקָּ֥הוְנִקָּהונקה הָאִ֖ישׁהָאִישׁהאיש מֵעָוֺ֑ןמֵעָוֺןמעון וְהָאִשָּׁ֣הוְהָאִשָּׁהוהאשה הַהִ֔ואהַהִואההוא תִּשָּׂ֖אתִּשָּׂאתשא אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנָֽהּעֲוֺנָהּעונה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain