Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 6

6:1 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 6:2 דַּבֵּר֙דַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֽוֹאוֹאו־־־אִשָּׁ֗האִשָּׁהאשה כִּ֤יכִּיכי יַפְלִא֙יַפְלִאיפלא לִנְדֹּר֙לִנְדֹּרלנדר נֶ֣דֶרנֶדֶרנדר נָזִ֔ירנָזִירנזיר לְהַזִּ֖ירלְהַזִּירלהזיר לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 6:3 מִיַּ֤יִןמִיַּיִןמיין וְשֵׁכָר֙וְשֵׁכָרושכר יַזִּ֔יריַזִּיריזיר חֹ֥מֶץחֹמֶץחמץ יַ֛יִןיַיִןיין וְחֹ֥מֶץוְחֹמֶץוחמץ שֵׁכָ֖רשֵׁכָרשכר לֹ֣אלֹאלא יִשְׁתֶּ֑היִשְׁתֶּהישתה וְכָלוְכָלוכל־־־מִשְׁרַ֤תמִשְׁרַתמשרת עֲנָבִים֙עֲנָבִיםענבים לֹ֣אלֹאלא יִשְׁתֶּ֔היִשְׁתֶּהישתה וַעֲנָבִ֛יםוַעֲנָבִיםוענבים לַחִ֥יםלַחִיםלחים וִיבֵשִׁ֖יםוִיבֵשִׁיםויבשים לֹ֥אלֹאלא יֹאכֵֽליֹאכֵליאכל׃׃׃ 6:4 כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי נִזְר֑וֹנִזְרוֹנזרו מִכֹּל֩מִכֹּלמכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יֵעָשֶׂ֜היֵעָשֶׂהיעשה מִגֶּ֣פֶןמִגֶּפֶןמגפן הַיַּ֗יִןהַיַּיִןהיין מֵחַרְצַנִּ֛יםמֵחַרְצַנִּיםמחרצנים וְעַדוְעַדועד־־־זָ֖גזָגזג לֹ֥אלֹאלא יֹאכֵֽליֹאכֵליאכל׃׃׃ 6:5 כָּלכָּלכל־־־יְמֵי֙יְמֵיימי נֶ֣דֶרנֶדֶרנדר נִזְר֔וֹנִזְרוֹנזרו תַּ֖עַרתַּעַרתער לֹאלֹאלא־־־יַעֲבֹ֣ריַעֲבֹריעבר עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו עַדעַדעד־־־מְלֹ֨אתמְלֹאתמלאת הַיָּמִ֜םהַיָּמִםהימם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַזִּ֤יריַזִּיריזיר לַיהוָה֙לַיהוָהליהוה קָדֹ֣שׁקָדֹשׁקדש יִהְיֶ֔היִהְיֶהיהיה גַּדֵּ֥לגַּדֵּלגדל פֶּ֖רַעפֶּרַעפרע שְׂעַ֥רשְׂעַרשער רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 6:6 כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי הַזִּיר֖וֹהַזִּירוֹהזירו לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה עַלעַלעל־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש מֵ֖תמֵתמת לֹ֥אלֹאלא יָבֹֽאיָבֹאיבא׃׃׃ 6:7 לְאָבִ֣יולְאָבִיולאביו וּלְאִמּ֗וֹוּלְאִמּוֹולאמו לְאָחִיו֙לְאָחִיולאחיו וּלְאַ֣חֹת֔וֹוּלְאַחֹתוֹולאחתו לֹאלֹאלא־־־יִטַּמָּ֥איִטַּמָּאיטמא לָהֶ֖םלָהֶםלהם בְּמֹתָ֑םבְּמֹתָםבמתם כִּ֛יכִּיכי נֵ֥זֶרנֵזֶרנזר אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו עַלעַלעל־־־רֹאשֽׁוֹרֹאשׁוֹראשו׃׃׃ 6:8 כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי נִזְר֑וֹנִזְרוֹנזרו קָדֹ֥שׁקָדֹשׁקדש ה֖וּאהוּאהוא לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 6:9 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָמ֨וּתיָמוּתימות מֵ֤תמֵתמת עָלָיו֙עָלָיועליו בְּפֶ֣תַעבְּפֶתַעבפתע פִּתְאֹ֔םפִּתְאֹםפתאם וְטִמֵּ֖אוְטִמֵּאוטמא רֹ֣אשׁרֹאשׁראש נִזְר֑וֹנִזְרוֹנזרו וְגִלַּ֤חוְגִלַּחוגלח רֹאשׁוֹ֙רֹאשׁוֹראשו בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום טָהֳרָת֔וֹטָהֳרָתוֹטהרתו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁבִיעִ֖יהַשְּׁבִיעִיהשביעי יְגַלְּחֶֽנּוּיְגַלְּחֶנּוּיגלחנו׃׃׃ 6:10 וּבַיּ֣וֹםוּבַיּוֹםוביום הַשְּׁמִינִ֗יהַשְּׁמִינִיהשמיני יָבִא֙יָבִאיבא שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי תֹרִ֔יםתֹרִיםתרים א֥וֹאוֹאו שְׁנֵ֖ישְׁנֵישני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יוֹנָ֑היוֹנָהיונה אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 6:11 וְעָשָׂ֣הוְעָשָׂהועשה הַכֹּהֵ֗ןהַכֹּהֵןהכהן אֶחָ֤דאֶחָדאחד לְחַטָּאת֙לְחַטָּאתלחטאת וְאֶחָ֣דוְאֶחָדואחד לְעֹלָ֔הלְעֹלָהלעלה וְכִפֶּ֣רוְכִפֶּרוכפר עָלָ֔יועָלָיועליו מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר חָטָ֖אחָטָאחטא עַלעַלעל־־־הַנָּ֑פֶשׁהַנָּפֶשׁהנפש וְקִדַּ֥שׁוְקִדַּשׁוקדש אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֖וֹרֹאשׁוֹראשו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 6:12 וְהִזִּ֤ירוְהִזִּירוהזיר לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי נִזְר֔וֹנִזְרוֹנזרו וְהֵבִ֛יאוְהֵבִיאוהביא כֶּ֥בֶשׂכֶּבֶשׂכבש בֶּןבֶּןבן־־־שְׁנָת֖וֹשְׁנָתוֹשנתו לְאָשָׁ֑םלְאָשָׁםלאשם וְהַיָּמִ֤יםוְהַיָּמִיםוהימים הָרִאשֹׁנִים֙הָרִאשֹׁנִיםהראשנים יִפְּל֔וּיִפְּלוּיפלו כִּ֥יכִּיכי טָמֵ֖אטָמֵאטמא נִזְרֽוֹנִזְרוֹנזרו׃׃׃ 6:13 וְזֹ֥אתוְזֹאתוזאת תּוֹרַ֖תתּוֹרַתתורת הַנָּזִ֑ירהַנָּזִירהנזיר בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום מְלֹאת֙מְלֹאתמלאת יְמֵ֣ייְמֵיימי נִזְר֔וֹנִזְרוֹנזרו יָבִ֣יאיָבִיאיביא אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 6:14 וְהִקְרִ֣יבוְהִקְרִיבוהקריב אֶתאֶתאת־־־קָרְבָּנ֣וֹקָרְבָּנוֹקרבנו לַיהוָ֡הלַיהוָהליהוה כֶּבֶשׂ֩כֶּבֶשׂכבש בֶּןבֶּןבן־־־שְׁנָת֨וֹשְׁנָתוֹשנתו תָמִ֤יםתָמִיםתמים אֶחָד֙אֶחָדאחד לְעֹלָ֔הלְעֹלָהלעלה וְכַבְשָׂ֨הוְכַבְשָׂהוכבשה אַחַ֧תאַחַתאחת בַּתבַּתבת־־־שְׁנָתָ֛הּשְׁנָתָהּשנתה תְּמִימָ֖התְּמִימָהתמימה לְחַטָּ֑אתלְחַטָּאתלחטאת וְאַֽיִלוְאַיִלואיל־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד תָּמִ֖יםתָּמִיםתמים לִשְׁלָמִֽיםלִשְׁלָמִיםלשלמים׃׃׃ 6:15 וְסַ֣לוְסַלוסל מַצּ֗וֹתמַצּוֹתמצות סֹ֤לֶתסֹלֶתסלת חַלֹּת֙חַלֹּתחלת בְּלוּלֹ֣תבְּלוּלֹתבלולת בַּשֶּׁ֔מֶןבַּשֶּׁמֶןבשמן וּרְקִיקֵ֥יוּרְקִיקֵיורקיקי מַצּ֖וֹתמַצּוֹתמצות מְשֻׁחִ֣יםמְשֻׁחִיםמשחים בַּשָּׁ֑מֶןבַּשָּׁמֶןבשמן וּמִנְחָתָ֖םוּמִנְחָתָםומנחתם וְנִסְכֵּיהֶֽםוְנִסְכֵּיהֶםונסכיהם׃׃׃ 6:16 וְהִקְרִ֥יבוְהִקְרִיבוהקריב הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה אֶתאֶתאת־־־חַטָּאת֖וֹחַטָּאתוֹחטאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־עֹלָתֽוֹעֹלָתוֹעלתו׃׃׃ 6:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאַ֜יִלהָאַיִלהאיל יַעֲשֶׂ֨היַעֲשֶׂהיעשה זֶ֤בַחזֶבַחזבח שְׁלָמִים֙שְׁלָמִיםשלמים לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה עַ֖לעַלעל סַ֣לסַלסל הַמַּצּ֑וֹתהַמַּצּוֹתהמצות וְעָשָׂה֙וְעָשָׂהועשה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־מִנְחָת֖וֹמִנְחָתוֹמנחתו וְאֶתוְאֶתואת־־־נִסְכּֽוֹנִסְכּוֹנסכו׃׃׃ 6:18 וְגִלַּ֣חוְגִלַּחוגלח הַנָּזִ֗ירהַנָּזִירהנזיר פֶּ֛תַחפֶּתַחפתח אֹ֥הֶלאֹהֶלאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד אֶתאֶתאת־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש נִזְר֑וֹנִזְרוֹנזרו וְלָקַ֗חוְלָקַחולקח אֶתאֶתאת־־־שְׂעַר֙שְׂעַרשער רֹ֣אשׁרֹאשׁראש נִזְר֔וֹנִזְרוֹנזרו וְנָתַן֙וְנָתַןונתן עַלעַלעל־־־הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּ֖חַתתַּחַתתחת זֶ֥בַחזֶבַחזבח הַשְּׁלָמִֽיםהַשְּׁלָמִיםהשלמים׃׃׃ 6:19 וְלָקַ֨חוְלָקַחולקח הַכֹּהֵ֜ןהַכֹּהֵןהכהן אֶתאֶתאת־־־הַזְּרֹ֣עַהַזְּרֹעַהזרע בְּשֵׁלָה֮בְּשֵׁלָהבשלה מִןמִןמן־־־הָאַיִל֒הָאַיִלהאיל וְֽחַלַּ֨תוְחַלַּתוחלת מַצָּ֤המַצָּהמצה אַחַת֙אַחַתאחת מִןמִןמן־־־הַסַּ֔להַסַּלהסל וּרְקִ֥יקוּרְקִיקורקיק מַצָּ֖המַצָּהמצה אֶחָ֑דאֶחָדאחד וְנָתַן֙וְנָתַןונתן עַלעַלעל־־־כַּפֵּ֣יכַּפֵּיכפי הַנָּזִ֔ירהַנָּזִירהנזיר אַחַ֖ראַחַראחר הִֽתְגַּלְּח֥וֹהִתְגַּלְּחוֹהתגלחו אֶתאֶתאת־־־נִזְרֽוֹנִזְרוֹנזרו׃׃׃ 6:20 וְהֵנִיף֩וְהֵנִיףוהניף אוֹתָ֨םאוֹתָםאותם הַכֹּהֵ֥ןהַכֹּהֵןהכהן ׀׀׀ תְּנוּפָה֮תְּנוּפָהתנופה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָה֒יְהוָהיהוה קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש הוּא֙הוּאהוא לַכֹּהֵ֔ןלַכֹּהֵןלכהן עַ֚לעַלעל חֲזֵ֣החֲזֵהחזה הַתְּנוּפָ֔ההַתְּנוּפָההתנופה וְעַ֖לוְעַלועל שׁ֣וֹקשׁוֹקשוק הַתְּרוּמָ֑ההַתְּרוּמָההתרומה וְאַחַ֛רוְאַחַרואחר יִשְׁתֶּ֥היִשְׁתֶּהישתה הַנָּזִ֖ירהַנָּזִירהנזיר יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 6:21 זֹ֣אתזֹאתזאת תּוֹרַ֣תתּוֹרַתתורת הַנָּזִיר֮הַנָּזִירהנזיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִדֹּר֒יִדֹּרידר קָרְבָּנ֤וֹקָרְבָּנוֹקרבנו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה עַלעַלעל־־־נִזְר֔וֹנִזְרוֹנזרו מִלְּבַ֖דמִלְּבַדמלבד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּשִּׂ֣יגתַּשִּׂיגתשיג יָד֑וֹיָדוֹידו כְּפִ֤יכְּפִיכפי נִדְרוֹ֙נִדְרוֹנדרו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִדֹּ֔ריִדֹּרידר כֵּ֣ןכֵּןכן יַעֲשֶׂ֔היַעֲשֶׂהיעשה עַ֖לעַלעל תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת נִזְרֽוֹנִזְרוֹנזרו׃׃׃ פפפ
6:22 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 6:23 דַּבֵּ֤רדַּבֵּרדבר אֶֽלאֶלאל־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן וְאֶלוְאֶלואל־־־בָּנָ֣יובָּנָיובניו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֥הכֹּהכה תְבָרֲכ֖וּתְבָרֲכוּתברכו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אָמ֖וֹראָמוֹראמור לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ ססס 6:24 יְבָרֶכְךָ֥יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְיִשְׁמְרֶֽךָוְיִשְׁמְרֶךָוישמרך׃׃׃ ססס 6:25 יָאֵ֨ריָאֵריאר יְהוָ֧היְהוָהיהוה ׀׀׀ פָּנָ֛יופָּנָיופניו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך וִֽיחֻנֶּֽךָּוִיחֻנֶּךָּויחנך׃׃׃ ססס 6:26 יִשָּׂ֨איִשָּׂאישא יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ פָּנָיו֙פָּנָיופניו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְיָשֵׂ֥םוְיָשֵׂםוישם לְךָ֖לְךָלך שָׁלֽוֹםשָׁלוֹםשלום׃׃׃ ססס 6:27 וְשָׂמ֥וּוְשָׂמוּושמו אֶתאֶתאת־־־שְׁמִ֖ישְׁמִישמי עַלעַלעל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אֲבָרֲכֵֽםאֲבָרֲכֵםאברכם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain