Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 9

9:1 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה בְמִדְבַּרבְמִדְבַּרבמדבר־־־סִ֠ינַיסִינַיסיני בַּשָּׁנָ֨הבַּשָּׁנָהבשנה הַשֵּׁנִ֜יתהַשֵּׁנִיתהשנית לְצֵאתָ֨םלְצֵאתָםלצאתם מֵאֶ֧רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים בַּחֹ֥דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 9:2 וְיַעֲשׂ֧וּוְיַעֲשׂוּויעשו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֖סַחהַפָּסַחהפסח בְּמוֹעֲדֽוֹבְּמוֹעֲדוֹבמועדו׃׃׃ 9:3 בְּאַרְבָּעָ֣הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָֽׂרעָשָׂרעשר־־־י֠וֹםיוֹםיום בַּחֹ֨דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַזֶּ֜ההַזֶּההזה בֵּ֧יןבֵּיןבין הָֽעֲרְבַּ֛יִםהָעֲרְבַּיִםהערבים תַּעֲשׂ֥וּתַּעֲשׂוּתעשו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּמוֹעֲד֑וֹבְּמוֹעֲדוֹבמועדו כְּכָלכְּכָלככל־־־חֻקֹּתָ֥יוחֻקֹּתָיוחקתיו וּכְכָלוּכְכָלוככל־־־מִשְׁפָּטָ֖יומִשְׁפָּטָיומשפטיו תַּעֲשׂ֥וּתַּעֲשׂוּתעשו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 9:4 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לַעֲשֹׂ֥תלַעֲשֹׂתלעשת הַפָּֽסַחהַפָּסַחהפסח׃׃׃ 9:5 וַיַּעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו אֶתאֶתאת־־־הַפֶּ֡סַחהַפֶּסַחהפסח בָּרִאשׁ֡וֹןבָּרִאשׁוֹןבראשון בְּאַרְבָּעָה֩בְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֨רעָשָׂרעשר י֥וֹםיוֹםיום לַחֹ֛דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעַרְבַּ֖יִםהָעַרְבַּיִםהערבים בְּמִדְבַּ֣רבְּמִדְבַּרבמדבר סִינָ֑יסִינָיסיני כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כֵּ֥ןכֵּןכן עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:6 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אֲנָשִׁ֗יםאֲנָשִׁיםאנשים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הָי֤וּהָיוּהיו טְמֵאִים֙טְמֵאִיםטמאים לְנֶ֣פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש אָדָ֔םאָדָםאדם וְלֹאוְלֹאולא־־־יָכְל֥וּיָכְלוּיכלו לַעֲשֹׂתלַעֲשֹׂתלעשת־־־הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַֽיִּקְרְב֞וּוַיִּקְרְבוּויקרבו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 9:7 וַ֠יֹּאמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָהֵ֙מָּה֙הָהֵמָּהההמה אֵלָ֔יואֵלָיואליו אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו טְמֵאִ֖יםטְמֵאִיםטמאים לְנֶ֣פֶשׁלְנֶפֶשׁלנפש אָדָ֑םאָדָםאדם לָ֣מָּהלָמָּהלמה נִגָּרַ֗ענִגָּרַענגרע לְבִלְתִּ֨ילְבִלְתִּילבלתי הַקְרִ֜בהַקְרִבהקרב אֶתאֶתאת־־־קָרְבַּ֤ןקָרְבַּןקרבן יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּמֹ֣עֲד֔וֹבְּמֹעֲדוֹבמעדו בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:8 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה עִמְד֣וּעִמְדוּעמדו וְאֶשְׁמְעָ֔הוְאֶשְׁמְעָהואשמעה מַהמַהמה־־־יְצַוֶּ֥היְצַוֶּהיצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ פפפ
9:9 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 9:10 דַּבֵּ֛רדַּבֵּרדבר אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִ֣ישׁאִישׁאיש אִ֣ישׁאִישׁאיש כִּיכִּיכי־־־יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה־־־טָמֵ֣אטָמֵאטמא ׀׀׀ לָנֶ֡פֶשׁלָנֶפֶשׁלנפש אוֹ֩אוֹאו בְדֶ֨רֶךְבְדֶרֶךְבדרך רְחֹקָ֜הׄרְחֹקָהׄרחקה לָכֶ֗םלָכֶםלכם א֚וֹאוֹאו לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔םלְדֹרֹתֵיכֶםלדרתיכם וְעָ֥שָׂהוְעָשָׂהועשה פֶ֖סַחפֶסַחפסח לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 9:11 בַּחֹ֨דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַשֵּׁנִ֜יהַשֵּׁנִיהשני בְּאַרְבָּעָ֨הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר י֛וֹםיוֹםיום בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעַרְבַּ֖יִםהָעַרְבַּיִםהערבים יַעֲשׂ֣וּיַעֲשׂוּיעשו אֹת֑וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־מַצּ֥וֹתמַצּוֹתמצות וּמְרֹרִ֖יםוּמְרֹרִיםומררים יֹאכְלֻֽהוּיֹאכְלֻהוּיאכלהו׃׃׃ 9:12 לֹֽאלֹאלא־־־יַשְׁאִ֤ירוּיַשְׁאִירוּישאירו מִמֶּ֙נּוּ֙מִמֶּנּוּממנו עַדעַדעד־־־בֹּ֔קֶרבֹּקֶרבקר וְעֶ֖צֶםוְעֶצֶםועצם לֹ֣אלֹאלא יִשְׁבְּרוּיִשְׁבְּרוּישברו־־־ב֑וֹבוֹבו כְּכָלכְּכָלככל־־־חֻקַּ֥תחֻקַּתחקת הַפֶּ֖סַחהַפֶּסַחהפסח יַעֲשׂ֥וּיַעֲשׂוּיעשו אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 9:13 וְהָאִישׁ֩וְהָאִישׁוהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֨וּאהוּאהוא טָה֜וֹרטָהוֹרטהור וּבְדֶ֣רֶךְוּבְדֶרֶךְובדרך לֹאלֹאלא־־־הָיָ֗ההָיָההיה וְחָדַל֙וְחָדַלוחדל לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַפֶּ֔סַחהַפֶּסַחהפסח וְנִכְרְתָ֛הוְנִכְרְתָהונכרתה הַנֶּ֥פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש הַהִ֖ואהַהִואההוא מֵֽעַמֶּ֑יהָמֵעַמֶּיהָמעמיה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ קָרְבַּ֣ןקָרְבַּןקרבן יְהוָ֗היְהוָהיהוה לֹ֤אלֹאלא הִקְרִיב֙הִקְרִיבהקריב בְּמֹ֣עֲד֔וֹבְּמֹעֲדוֹבמעדו חֶטְא֥וֹחֶטְאוֹחטאו יִשָּׂ֖איִשָּׂאישא הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 9:14 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יָג֨וּריָגוּריגור אִתְּכֶ֜םאִתְּכֶםאתכם גֵּ֗רגֵּרגר וְעָ֤שָֽׂהוְעָשָׂהועשה פֶ֙סַח֙פֶסַחפסח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה כְּחֻקַּ֥תכְּחֻקַּתכחקת הַפֶּ֛סַחהַפֶּסַחהפסח וּכְמִשְׁפָּט֖וֹוּכְמִשְׁפָּטוֹוכמשפטו כֵּ֣ןכֵּןכן יַעֲשֶׂ֑היַעֲשֶׂהיעשה חֻקָּ֤החֻקָּהחקה אַחַת֙אַחַתאחת יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְלַגֵּ֖רוְלַגֵּרולגר וּלְאֶזְרַ֥חוּלְאֶזְרַחולאזרח הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ
9:15 וּבְיוֹם֙וּבְיוֹםוביום הָקִ֣יםהָקִיםהקים אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן כִּסָּ֤הכִּסָּהכסה הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן לְאֹ֖הֶללְאֹהֶללאהל הָעֵדֻ֑תהָעֵדֻתהעדת וּבָעֶ֜רֶבוּבָעֶרֶבובערב יִהְיֶ֧היִהְיֶהיהיה עַֽלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֛ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש עַדעַדעד־־־בֹּֽקֶרבֹּקֶרבקר׃׃׃ 9:16 כֵּ֚ןכֵּןכן יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה תָמִ֔ידתָמִידתמיד הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן יְכַסֶּ֑נּוּיְכַסֶּנּוּיכסנו וּמַרְאֵהוּמַרְאֵהומראה־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 9:17 וּלְפִ֞יוּלְפִיולפי הֵעָלֹ֤תהֵעָלֹתהעלת הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן מֵעַ֣למֵעַלמעל הָאֹ֔הֶלהָאֹהֶלהאהל וְאַ֣חֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן יִסְע֖וּיִסְעוּיסעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּבִמְק֗וֹםוּבִמְקוֹםובמקום אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִשְׁכָּןיִשְׁכָּןישכן־־־שָׁם֙שָׁםשם הֶֽעָנָ֔ןהֶעָנָןהענן שָׁ֥םשָׁםשם יַחֲנ֖וּיַחֲנוּיחנו בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 9:18 עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֗היְהוָהיהוה יִסְעוּ֙יִסְעוּיסעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה יַחֲנ֑וּיַחֲנוּיחנו כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֗ייְמֵיימי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁכֹּ֧ןיִשְׁכֹּןישכן הֶעָנָ֛ןהֶעָנָןהענן עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יַחֲנֽוּיַחֲנוּיחנו׃׃׃ 9:19 וּבְהַאֲרִ֧יךְוּבְהַאֲרִיךְובהאריך הֶֽעָנָ֛ןהֶעָנָןהענן עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֖ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְשָׁמְר֧וּוְשָׁמְרוּושמרו בְנֵיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֥רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלֹ֥אוְלֹאולא יִסָּֽעוּיִסָּעוּיסעו׃׃׃ 9:20 וְיֵ֞שׁוְיֵשׁויש אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִהְיֶ֧היִהְיֶהיהיה הֶֽעָנָ֛ןהֶעָנָןהענן יָמִ֥יםיָמִיםימים מִסְפָּ֖רמִסְפָּרמספר עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּ֑ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן עַלעַלעל־־־פִּ֤יפִּיפי יְהוָה֙יְהוָהיהוה יַחֲנ֔וּיַחֲנוּיחנו וְעַלוְעַלועל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִסָּֽעוּיִסָּעוּיסעו׃׃׃ 9:21 וְיֵ֞שׁוְיֵשׁויש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה הֶֽעָנָן֙הֶעָנָןהענן מֵעֶ֣רֶבמֵעֶרֶבמערב עַדעַדעד־־־בֹּ֔קֶרבֹּקֶרבקר וְנַעֲלָ֧הוְנַעֲלָהונעלה הֶֽעָנָ֛ןהֶעָנָןהענן בַּבֹּ֖קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וְנָסָ֑עוּוְנָסָעוּונסעו א֚וֹאוֹאו יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה וְנַעֲלָ֥הוְנַעֲלָהונעלה הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן וְנָסָֽעוּוְנָסָעוּונסעו׃׃׃ 9:22 אֽוֹאוֹאו־־־יֹמַ֜יִםיֹמַיִםימים אוֹאוֹאו־־־חֹ֣דֶשׁחֹדֶשׁחדש אוֹאוֹאו־־־יָמִ֗יםיָמִיםימים בְּהַאֲרִ֨יךְבְּהַאֲרִיךְבהאריך הֶעָנָ֤ןהֶעָנָןהענן עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁכָּן֙הַמִּשְׁכָּןהמשכן לִשְׁכֹּ֣ןלִשְׁכֹּןלשכן עָלָ֔יועָלָיועליו יַחֲנ֥וּיַחֲנוּיחנו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֣אוְלֹאולא יִסָּ֑עוּיִסָּעוּיסעו וּבְהֵעָלֹת֖וֹוּבְהֵעָלֹתוֹובהעלתו יִסָּֽעוּיִסָּעוּיסעו׃׃׃ 9:23 עַלעַלעל־־־פִּ֤יפִּיפי יְהוָה֙יְהוָהיהוה יַחֲנ֔וּיַחֲנוּיחנו וְעַלוְעַלועל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִסָּ֑עוּיִסָּעוּיסעו אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֤רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת יְהוָה֙יְהוָהיהוה שָׁמָ֔רוּשָׁמָרוּשמרו עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain