Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 19

19:1 טֽוֹבטוֹבטוב־־־רָ֭שׁרָשׁרש הוֹלֵ֣ךְהוֹלֵךְהולך בְּתֻמּ֑וֹבְּתֻמּוֹבתמו מֵעִקֵּ֥שׁמֵעִקֵּשׁמעקש שְׂ֝פָתָ֗יושְׂפָתָיושפתיו וְה֣וּאוְהוּאוהוא כְסִֽילכְסִילכסיל׃׃׃ 19:2 גַּ֤םגַּםגם בְּלֹאבְּלֹאבלא־־־דַ֣עַתדַעַתדעת נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש לֹאלֹאלא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וְאָ֖ץוְאָץואץ בְּרַגְלַ֣יִםבְּרַגְלַיִםברגלים חוֹטֵֽאחוֹטֵאחוטא׃׃׃ 19:3 אִוֶּ֣לֶתאִוֶּלֶתאולת אָ֭דָםאָדָםאדם תְּסַלֵּ֣ףתְּסַלֵּףתסלף דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וְעַלוְעַלועל־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יִזְעַ֥ףיִזְעַףיזעף לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 19:4 ה֗וֹןהוֹןהון יֹ֭סִיףיֹסִיףיסיף רֵעִ֣יםרֵעִיםרעים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְ֝דָ֗לוְדָלודל מֵרֵ֥עהוּמֵרֵעהוּמרעהו יִפָּרֵֽדיִפָּרֵדיפרד׃׃׃ 19:5 עֵ֣דעֵדעד שְׁ֭קָרִיםשְׁקָרִיםשקרים לֹ֣אלֹאלא יִנָּקֶ֑היִנָּקֶהינקה וְיָפִ֥יחַוְיָפִיחַויפיח כְּ֝זָבִ֗יםכְּזָבִיםכזבים לֹ֣אלֹאלא יִמָּלֵֽטיִמָּלֵטימלט׃׃׃ 19:6 רַ֭בִּיםרַבִּיםרבים יְחַלּ֣וּיְחַלּוּיחלו פְנֵֽיפְנֵיפני־־־נָדִ֑יבנָדִיבנדיב וְכָלוְכָלוכל־־־הָ֝רֵ֗עַהָרֵעַהרע לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש מַתָּֽןמַתָּןמתן׃׃׃ 19:7 כָּ֥לכָּלכל אֲחֵיאֲחֵיאחי־־־רָ֨שׁרָשׁרש ׀׀׀ שְֽׂנֵאֻ֗הוּשְׂנֵאֻהוּשנאהו אַ֤ףאַףאף כִּ֣יכִּיכי מְ֭רֵעֵהוּמְרֵעֵהוּמרעהו רָחֲק֣וּרָחֲקוּרחקו מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו מְרַדֵּ֖ףמְרַדֵּףמרדף אֲמָרִ֣יםאֲמָרִיםאמרים [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (לוֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 19:8 קֹֽנֶהקֹנֶהקנה־־־לֵּ֭בלֵּבלב אֹהֵ֣באֹהֵבאהב נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר תְּ֝בוּנָ֗התְּבוּנָהתבונה לִמְצֹאלִמְצֹאלמצא־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 19:9 עֵ֣דעֵדעד שְׁ֭קָרִיםשְׁקָרִיםשקרים לֹ֣אלֹאלא יִנָּקֶ֑היִנָּקֶהינקה וְיָפִ֖יחַוְיָפִיחַויפיח כְּזָבִ֣יםכְּזָבִיםכזבים יֹאבֵֽדיֹאבֵדיאבד׃׃׃ פפפ
19:10 לֹֽאלֹאלא־־־נָאוֶ֣הנָאוֶהנאוה לִכְסִ֣יללִכְסִיללכסיל תַּעֲנ֑וּגתַּעֲנוּגתענוג אַ֝֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־לְעֶ֤בֶדלְעֶבֶדלעבד ׀׀׀ מְשֹׁ֬למְשֹׁלמשל בְּשָׂרִֽיםבְּשָׂרִיםבשרים׃׃׃ 19:11 שֵׂ֣כֶלשֵׂכֶלשכל אָ֭דָםאָדָםאדם הֶאֱרִ֣יךְהֶאֱרִיךְהאריך אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו וְ֝תִפאַרְתּ֗וֹוְתִפאַרְתּוֹותפארתו עֲבֹ֣רעֲבֹרעבר עַלעַלעל־־־פָּֽשַׁעפָּשַׁעפשע׃׃׃ 19:12 נַ֣הַםנַהַםנהם כַּ֭כְּפִירכַּכְּפִירככפיר זַ֣עַףזַעַףזעף מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּכְטַ֖לוּכְטַלוכטל עַלעַלעל־־־עֵ֣שֶׂבעֵשֶׂבעשב רְצוֹנֽוֹרְצוֹנוֹרצונו׃׃׃ 19:13 הַוֺּ֣תהַוֺּתהות לְ֭אָבִיולְאָבִיולאביו בֵּ֣ןבֵּןבן כְּסִ֑ילכְּסִילכסיל וְדֶ֥לֶףוְדֶלֶףודלף טֹ֝רֵ֗דטֹרֵדטרד מִדְיְנֵ֥ימִדְיְנֵימדיני אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה׃׃׃ 19:14 בַּ֣יִתבַּיִתבית וָ֭הוֹןוָהוֹןוהון נַחֲלַ֣תנַחֲלַתנחלת אָב֑וֹתאָבוֹתאבות וּ֝מֵיְהוָ֗הוּמֵיְהוָהומיהוה אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה מַשְׂכָּֽלֶתמַשְׂכָּלֶתמשכלת׃׃׃ 19:15 עַ֭צְלָהעַצְלָהעצלה תַּפִּ֣ילתַּפִּילתפיל תַּרְדֵּמָ֑התַּרְדֵּמָהתרדמה וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש רְמִיָּ֣הרְמִיָּהרמיה תִרְעָֽבתִרְעָבתרעב׃׃׃ 19:16 שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר מִ֭צְוָהמִצְוָהמצוה שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו בּוֹזֵ֖הבּוֹזֵהבוזה דְרָכָ֣יודְרָכָיודרכיו [יוּמָת כ][יוּמָת כ][יומת כ] (יָמֽוּת ק)(יָמוּת ק)(ימות ק)׃׃׃ 19:17 מַלְוֵ֣המַלְוֵהמלוה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה ח֣וֹנֵֽןחוֹנֵןחונן דָּ֑לדָּלדל וּ֝גְמֻל֗וֹוּגְמֻלוֹוגמלו יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 19:18 יַסֵּ֣ריַסֵּריסר בִּ֭נְךָבִּנְךָבנך כִּיכִּיכי־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש תִּקְוָ֑התִּקְוָהתקוה וְאֶלוְאֶלואל־־־הֲ֝מִית֗וֹהֲמִיתוֹהמיתו אַלאַלאל־־־תִּשָּׂ֥אתִּשָּׂאתשא נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 19:19 [גֹּרַל כ][גֹּרַל כ][גרל כ] (גְּֽדָל ק)(גְּדָל ק)(גדל ק) חֵ֭מָהחֵמָהחמה נֹ֣שֵׂאנֹשֵׂאנשא עֹ֑נֶשׁעֹנֶשׁענש כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־תַּ֝צִּ֗ילתַּצִּילתציל וְע֣וֹדוְעוֹדועוד תּוֹסִֽףתּוֹסִףתוסף׃׃׃ 19:20 שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע עֵ֭צָהעֵצָהעצה וְקַבֵּ֣לוְקַבֵּלוקבל מוּסָ֑רמוּסָרמוסר לְ֝מַ֗עַןלְמַעַןלמען תֶּחְכַּ֥םתֶּחְכַּםתחכם בְּאַחֲרִיתֶֽךָבְּאַחֲרִיתֶךָבאחריתך׃׃׃ 19:21 רַבּ֣וֹתרַבּוֹתרבות מַחֲשָׁב֣וֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות בְּלֶבבְּלֶבבלב־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וַעֲצַ֥תוַעֲצַתועצת יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה הִ֣יאהִיאהיא תָקֽוּםתָקוּםתקום׃׃׃ 19:22 תַּאֲוַ֣תתַּאֲוַתתאות אָדָ֣םאָדָםאדם חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו וְטֽוֹבוְטוֹבוטוב־־־רָ֝שׁרָשׁרש מֵאִ֥ישׁמֵאִישׁמאיש כָּזָֽבכָּזָבכזב׃׃׃ 19:23 יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְהוָ֣היְהוָהיהוה לְחַיִּ֑יםלְחַיִּיםלחיים וְשָׂבֵ֥עַוְשָׂבֵעַושבע יָ֝לִ֗יןיָלִיןילין בַּלבַּלבל־־־יִפָּ֥קֶדיִפָּקֶדיפקד רָֽערָערע׃׃׃ 19:24 טָ֘מַ֤ןטָמַןטמן עָצֵ֣לעָצֵלעצל יָ֭דוֹיָדוֹידו בַּצַּלָּ֑חַתבַּצַּלָּחַתבצלחת גַּםגַּםגם־־־אֶלאֶלאל־־־פִּ֝֗יהוּפִּיהוּפיהו לֹ֣אלֹאלא יְשִׁיבֶֽנָּהיְשִׁיבֶנָּהישיבנה׃׃׃ 19:25 לֵ֣ץלֵץלץ תַּ֭כֶּהתַּכֶּהתכה וּפֶ֣תִיוּפֶתִיופתי יַעְרִ֑םיַעְרִםיערם וְהוֹכִ֥יחַוְהוֹכִיחַוהוכיח לְ֝נָב֗וֹןלְנָבוֹןלנבון יָבִ֥יןיָבִיןיבין דָּֽעַתדָּעַתדעת׃׃׃ 19:26 מְֽשַׁדֶּדמְשַׁדֶּדמשדד־־־אָ֭באָבאב יַבְרִ֣יחַיַבְרִיחַיבריח אֵ֑םאֵםאם בֵּ֝֗ןבֵּןבן מֵבִ֥ישׁמֵבִישׁמביש וּמַחְפִּֽירוּמַחְפִּירומחפיר׃׃׃ 19:27 חַֽדַלחַדַלחדל־־־בְּ֭נִיבְּנִיבני לִשְׁמֹ֣עַלִשְׁמֹעַלשמע מוּסָ֑רמוּסָרמוסר לִ֝שְׁג֗וֹתלִשְׁגוֹתלשגות מֵֽאִמְרֵימֵאִמְרֵימאמרי־־־דָֽעַתדָעַתדעת׃׃׃ 19:28 עֵ֣דעֵדעד בְּ֭לִיַּעַלבְּלִיַּעַלבליעל יָלִ֣יץיָלִיץיליץ מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּפִ֥יוּפִיופי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יְבַלַּעיְבַלַּעיבלע־־־אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 19:29 נָכ֣וֹנוּנָכוֹנוּנכונו לַלֵּצִ֣יםלַלֵּצִיםללצים שְׁפָטִ֑יםשְׁפָטִיםשפטים וּ֝מַהֲלֻמ֗וֹתוּמַהֲלֻמוֹתומהלמות לְגֵ֣ולְגֵולגו כְּסִילִֽיםכְּסִילִיםכסילים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain