Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 21

21:1 פַּלְגֵיפַּלְגֵיפלגי־־־מַ֣יִםמַיִםמים לֶבלֶבלב־־־מֶ֭לֶךְמֶלֶךְמלך בְּיַדבְּיַדביד־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר יַחְפֹּ֣ץיַחְפֹּץיחפץ יַטֶּֽנּוּיַטֶּנּוּיטנו׃׃׃ 21:2 כָּֽלכָּלכל־־־דֶּרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש יָשָׁ֣ריָשָׁרישר בְּעֵינָ֑יובְּעֵינָיובעיניו וְתֹכֵ֖ןוְתֹכֵןותכן לִבּ֣וֹתלִבּוֹתלבות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 21:3 עֲ֭שֹׂהעֲשֹׂהעשה צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה וּמִשְׁפָּ֑טוּמִשְׁפָּטומשפט נִבְחָ֖רנִבְחָרנבחר לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה מִזָּֽבַחמִזָּבַחמזבח׃׃׃ 21:4 רוּםרוּםרום־־־עֵ֭ינַיִםעֵינַיִםעינים וּרְחַבוּרְחַבורחב־־־לֵ֑בלֵבלב נִ֖רנִרנר רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים חַטָּֽאתחַטָּאתחטאת׃׃׃ 21:5 מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות חָ֭רוּץחָרוּץחרוץ אַךְאַךְאך־־־לְמוֹתָ֑רלְמוֹתָרלמותר וְכָלוְכָלוכל־־־אָ֝֗ץאָץאץ אַךְאַךְאך־־־לְמַחְסֽוֹרלְמַחְסוֹרלמחסור׃׃׃ 21:6 פֹּ֣עַלפֹּעַלפעל א֭וֹצָרוֹתאוֹצָרוֹתאוצרות בִּלְשׁ֣וֹןבִּלְשׁוֹןבלשון שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל נִ֝דָּ֗ףנִדָּףנדף מְבַקְשֵׁימְבַקְשֵׁימבקשי־־־מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 21:7 שֹׁדשֹׁדשד־־־רְשָׁעִ֥יםרְשָׁעִיםרשעים יְגוֹרֵ֑םיְגוֹרֵםיגורם כִּ֥יכִּיכי מֵ֝אֲנ֗וּמֵאֲנוּמאנו לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 21:8 הֲפַכְפַּ֬ךְהֲפַכְפַּךְהפכפך דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך אִ֣ישׁאִישׁאיש וָזָ֑רוָזָרוזר וְ֝זַ֗ךְוְזַךְוזך יָשָׁ֥ריָשָׁרישר פָּעֳלֽוֹפָּעֳלוֹפעלו׃׃׃ 21:9 ט֗וֹבטוֹבטוב לָשֶׁ֥בֶתלָשֶׁבֶתלשבת עַלעַלעל־־־פִּנַּתפִּנַּתפנת־־־גָּ֑גגָּגגג מֵאֵ֥שֶׁתמֵאֵשֶׁתמאשת מִ֝דְיָנִ֗יםמִדְיָנִיםמדינים וּבֵ֥יתוּבֵיתובית חָֽבֶרחָבֶרחבר׃׃׃ 21:10 נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש רָ֭שָׁערָשָׁערשע אִוְּתָהאִוְּתָהאותה־־־רָ֑ערָערע לֹאלֹאלא־־־יֻחַ֖ןיֻחַןיחן בְּעֵינָ֣יובְּעֵינָיובעיניו רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 21:11 בַּעְנָשׁבַּעְנָשׁבענש־־־לֵ֭ץלֵץלץ יֶחְכַּםיֶחְכַּםיחכם־־־פֶּ֑תִיפֶּתִיפתי וּבְהַשְׂכִּ֥ילוּבְהַשְׂכִּילובהשכיל לְ֝חָכָ֗םלְחָכָםלחכם יִקַּחיִקַּחיקח־־־דָּֽעַתדָּעַתדעת׃׃׃ 21:12 מַשְׂכִּ֣ילמַשְׂכִּילמשכיל צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית רָשָׁ֑ערָשָׁערשע מְסַלֵּ֖ףמְסַלֵּףמסלף רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים לָרָֽעלָרָעלרע׃׃׃ 21:13 אֹטֵ֣םאֹטֵםאטם אָ֭זְנוֹאָזְנוֹאזנו מִזַּעֲקַתמִזַּעֲקַתמזעקת־־־דָּ֑לדָּלדל גַּֽםגַּםגם־־־ה֥וּאהוּאהוא יִ֝קְרָ֗איִקְרָאיקרא וְלֹ֣אוְלֹאולא יֵעָנֶֽהיֵעָנֶהיענה׃׃׃ 21:14 מַתָּ֣ןמַתָּןמתן בַּ֭סֵּתֶרבַּסֵּתֶרבסתר יִכְפֶּהיִכְפֶּהיכפה־־־אָ֑ףאָףאף וְשֹׁ֥חַדוְשֹׁחַדושחד בַּ֝חֵ֗קבַּחֵקבחק חֵמָ֥החֵמָהחמה עַזָּֽהעַזָּהעזה׃׃׃ 21:15 שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה לַ֭צַּדִּיקלַצַּדִּיקלצדיק עֲשׂ֣וֹתעֲשׂוֹתעשות מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּ֝מְחִתָּ֗הוּמְחִתָּהומחתה לְפֹ֣עֲלֵילְפֹעֲלֵילפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 21:16 אָדָ֗םאָדָםאדם תּ֭וֹעֶהתּוֹעֶהתועה מִדֶּ֣רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך הַשְׂכֵּ֑להַשְׂכֵּלהשכל בִּקְהַ֖לבִּקְהַלבקהל רְפָאִ֣יםרְפָאִיםרפאים יָנֽוּחַיָנוּחַינוח׃׃׃ 21:17 אִ֣ישׁאִישׁאיש מַ֭חְסוֹרמַחְסוֹרמחסור אֹהֵ֣באֹהֵבאהב שִׂמְחָ֑השִׂמְחָהשמחה אֹהֵ֥באֹהֵבאהב יַֽיִןיַיִןיין־־־וָ֝שֶׁ֗מֶןוָשֶׁמֶןושמן לֹ֣אלֹאלא יַעֲשִֽׁיריַעֲשִׁיריעשיר׃׃׃ 21:18 כֹּ֣פֶרכֹּפֶרכפר לַצַּדִּ֣יקלַצַּדִּיקלצדיק רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְתַ֖חַתוְתַחַתותחת יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים בּוֹגֵֽדבּוֹגֵדבוגד׃׃׃ 21:19 ט֗וֹבטוֹבטוב שֶׁ֥בֶתשֶׁבֶתשבת בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר מֵאֵ֖שֶׁתמֵאֵשֶׁתמאשת [מְדֹונִים כ][מְדֹונִים כ][מדונים כ] (מִדְיָנִ֣ים ק)(מִדְיָנִים ק)(מדינים ק) וָכָֽעַסוָכָעַסוכעס׃׃׃ 21:20 אוֹצָ֤ראוֹצָראוצר ׀׀׀ נֶחְמָ֣דנֶחְמָדנחמד וָ֭שֶׁמֶןוָשֶׁמֶןושמן בִּנְוֵ֣הבִּנְוֵהבנוה חָכָ֑םחָכָםחכם וּכְסִ֖ילוּכְסִילוכסיל אָדָ֣םאָדָםאדם יְבַלְּעֶֽנּוּיְבַלְּעֶנּוּיבלענו׃׃׃ 21:21 רֹ֭דֵףרֹדֵףרדף צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה וָחָ֑סֶדוָחָסֶדוחסד יִמְצָ֥איִמְצָאימצא חַ֝יִּ֗יםחַיִּיםחיים צְדָקָ֥הצְדָקָהצדקה וְכָבֽוֹדוְכָבוֹדוכבוד׃׃׃ 21:22 עִ֣ירעִירעיר גִּ֭בֹּרִיםגִּבֹּרִיםגברים עָלָ֣העָלָהעלה חָכָ֑םחָכָםחכם וַ֝יֹּ֗רֶדוַיֹּרֶדוירד עֹ֣זעֹזעז מִבְטֶחָֽהמִבְטֶחָהמבטחה׃׃׃ 21:23 שֹׁמֵ֣רשֹׁמֵרשמר פִּ֭יופִּיופיו וּלְשׁוֹנ֑וֹוּלְשׁוֹנוֹולשונו שֹׁמֵ֖רשֹׁמֵרשמר מִצָּר֣וֹתמִצָּרוֹתמצרות נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 21:24 זֵ֣דזֵדזד יָ֭הִיריָהִיריהיר לֵ֣ץלֵץלץ שְׁמ֑וֹשְׁמוֹשמו ע֝וֹשֶׂ֗העוֹשֶׂהעושה בְּעֶבְרַ֥תבְּעֶבְרַתבעברת זָדֽוֹןזָדוֹןזדון׃׃׃ 21:25 תַּאֲוַ֣תתַּאֲוַתתאות עָצֵ֣לעָצֵלעצל תְּמִיתֶ֑נּוּתְּמִיתֶנּוּתמיתנו כִּֽיכִּיכי־־־מֵאֲנ֖וּמֵאֲנוּמאנו יָדָ֣יויָדָיוידיו לַעֲשֽׂוֹתלַעֲשׂוֹתלעשות׃׃׃ 21:26 כָּלכָּלכל־־־הַ֭יּוֹםהַיּוֹםהיום הִתְאַוָּ֣ההִתְאַוָּההתאוה תַאֲוָ֑התַאֲוָהתאוה וְצַדִּ֥יקוְצַדִּיקוצדיק יִ֝תֵּ֗ןיִתֵּןיתן וְלֹ֣אוְלֹאולא יַחְשֹֽׂךְיַחְשֹׂךְיחשך׃׃׃ 21:27 זֶ֣בַחזֶבַחזבח רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים תּוֹעֵבָ֑התּוֹעֵבָהתועבה אַ֝֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־בְזִמָּ֥הבְזִמָּהבזמה יְבִיאֶֽנּוּיְבִיאֶנּוּיביאנו׃׃׃ 21:28 עֵדעֵדעד־־־כְּזָבִ֥יםכְּזָבִיםכזבים יֹאבֵ֑דיֹאבֵדיאבד וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש שׁ֝וֹמֵ֗עַשׁוֹמֵעַשומע לָנֶ֥צַחלָנֶצַחלנצח יְדַבֵּֽריְדַבֵּרידבר׃׃׃ 21:29 הֵעֵ֬זהֵעֵזהעז אִ֣ישׁאִישׁאיש רָשָׁ֣ערָשָׁערשע בְּפָנָ֑יובְּפָנָיובפניו וְ֝יָשָׁ֗רוְיָשָׁרוישר ה֤וּאהוּאהוא ׀׀׀ [יָכִין כ][יָכִין כ][יכין כ] (יָבִ֬ין ק)(יָבִין ק)(יבין ק) [דְּרָכָיו כ][דְּרָכָיו כ][דרכיו כ] (דַּרְכּֽוֹ ק)(דַּרְכּוֹ ק)(דרכו ק)׃׃׃ 21:30 אֵ֣יןאֵיןאין חָ֭כְמָהחָכְמָהחכמה וְאֵ֣יןוְאֵיןואין תְּבוּנָ֑התְּבוּנָהתבונה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין עֵ֝צָ֗העֵצָהעצה לְנֶ֣גֶדלְנֶגֶדלנגד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain