Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 25

25:1 גַּםגַּםגם־־־אֵ֭לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁלֵ֣ימִשְׁלֵימשלי שְׁלֹמֹ֑השְׁלֹמֹהשלמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֶ֝עְתִּ֗יקוּהֶעְתִּיקוּהעתיקו אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי ׀׀׀ חִזְקִיָּ֬החִזְקִיָּהחזקיה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 25:2 כְּבֹ֣דכְּבֹדכבד אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים הַסְתֵּ֣רהַסְתֵּרהסתר דָּבָ֑רדָּבָרדבר וּכְבֹ֥דוּכְבֹדוכבד מְ֝לָכִ֗יםמְלָכִיםמלכים חֲקֹ֣רחֲקֹרחקר דָּבָֽרדָּבָרדבר׃׃׃ 25:3 שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים לָ֭רוּםלָרוּםלרום וָאָ֣רֶץוָאָרֶץוארץ לָעֹ֑מֶקלָעֹמֶקלעמק וְלֵ֥בוְלֵבולב מְ֝לָכִ֗יםמְלָכִיםמלכים אֵ֣יןאֵיןאין חֵֽקֶרחֵקֶרחקר׃׃׃ 25:4 הָג֣וֹהָגוֹהגו סִיגִ֣יםסִיגִיםסיגים מִכָּ֑סֶףמִכָּסֶףמכסף וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא לַצֹּרֵ֣ףלַצֹּרֵףלצרף כֶּֽלִיכֶּלִיכלי׃׃׃ 25:5 הָג֣וֹהָגוֹהגו רָ֭שָׁערָשָׁערשע לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וְיִכּ֖וֹןוְיִכּוֹןויכון בַּצֶּ֣דֶקבַּצֶּדֶקבצדק כִּסְאֽוֹכִּסְאוֹכסאו׃׃׃ 25:6 אַלאַלאל־־־תִּתְהַדַּ֥רתִּתְהַדַּרתתהדר לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּבִמְק֥וֹםוּבִמְקוֹםובמקום גְּ֝דֹלִ֗יםגְּדֹלִיםגדלים אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹֽדתַּעֲמֹדתעמד׃׃׃ 25:7 כִּ֤יכִּיכי ט֥וֹבטוֹבטוב אֲמָראֲמָראמר־־־לְךָ֗לְךָלך עֲ‍ֽלֵ֫העֲ‍לֵהע‍לה הֵ֥נָּההֵנָּההנה מֵֽ֭הַשְׁפִּ֣ילְךָמֵהַשְׁפִּילְךָמהשפילך לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני נָדִ֑יבנָדִיבנדיב אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר רָא֣וּרָאוּראו עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 25:8 אַלאַלאל־־־תֵּצֵ֥אתֵּצֵאתצא לָרִ֗בלָרִבלרב מַ֫הֵ֥רמַהֵרמהר פֶּ֣ןפֶּןפן מַהמַהמה־־־תַּ֭עֲשֶׂהתַּעֲשֶׂהתעשה בְּאַחֲרִיתָ֑הּבְּאַחֲרִיתָהּבאחריתה בְּהַכְלִ֖יםבְּהַכְלִיםבהכלים אֹתְךָ֣אֹתְךָאתך רֵעֶֽךָרֵעֶךָרעך׃׃׃ 25:9 רִֽ֭יבְךָרִיבְךָריבך רִ֣יברִיבריב אֶתאֶתאת־־־רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך וְס֖וֹדוְסוֹדוסוד אַחֵ֣ראַחֵראחר אַלאַלאל־־־תְּגָֽלתְּגָלתגל׃׃׃ 25:10 פֶּֽןפֶּןפן־־־יְחַסֶּדְךָ֥יְחַסֶּדְךָיחסדך שֹׁמֵ֑עַשֹׁמֵעַשמע וְ֝דִבָּתְךָ֗וְדִבָּתְךָודבתך לֹ֣אלֹאלא תָשֽׁוּבתָשׁוּבתשוב׃׃׃ 25:11 תַּפּוּחֵ֣יתַּפּוּחֵיתפוחי זָ֭הָבזָהָבזהב בְּמַשְׂכִּיּ֥וֹתבְּמַשְׂכִּיּוֹתבמשכיות כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף דָּ֝בָ֗רדָּבָרדבר דָּבֻ֥רדָּבֻרדבר עַלעַלעל־־־אָפְנָֽיואָפְנָיואפניו׃׃׃ 25:12 נֶ֣זֶםנֶזֶםנזם זָ֭הָבזָהָבזהב וַחֲלִיוַחֲלִיוחלי־־־כָ֑תֶםכָתֶםכתם מוֹכִ֥יחַמוֹכִיחַמוכיח חָ֝כָ֗םחָכָםחכם עַלעַלעל־־־אֹ֥זֶןאֹזֶןאזן שֹׁמָֽעַתשֹׁמָעַתשמעת׃׃׃ 25:13 כְּצִנַּתכְּצִנַּתכצנת־־־שֶׁ֨לֶגשֶׁלֶגשלג ׀׀׀ בְּי֬וֹםבְּיוֹםביום קָצִ֗ירקָצִירקציר צִ֣ירצִירציר נֶ֭אֱמָןנֶאֱמָןנאמן לְשֹׁלְחָ֑יולְשֹׁלְחָיולשלחיו וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש אֲדֹנָ֣יואֲדֹנָיואדניו יָשִֽׁיביָשִׁיבישיב׃׃׃ פפפ
25:14 נְשִׂיאִ֣יםנְשִׂיאִיםנשיאים וְ֭רוּחַוְרוּחַורוח וְגֶ֣שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם אָ֑יִןאָיִןאין אִ֥ישׁאִישׁאיש מִ֝תְהַלֵּ֗למִתְהַלֵּלמתהלל בְּמַתַּתבְּמַתַּתבמתת־־־שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 25:15 בְּאֹ֣רֶךְבְּאֹרֶךְבארך אַ֭פַּיִםאַפַּיִםאפים יְפֻתֶּ֣היְפֻתֶּהיפתה קָצִ֑יןקָצִיןקצין וְלָשׁ֥וֹןוְלָשׁוֹןולשון רַ֝כָּ֗הרַכָּהרכה תִּשְׁבָּרתִּשְׁבָּרתשבר־־־גָּֽרֶםגָּרֶםגרם׃׃׃ 25:16 דְּבַ֣שׁדְּבַשׁדבש מָ֭צָאתָמָצָאתָמצאת אֱכֹ֣לאֱכֹלאכל דַּיֶּ֑ךָּדַּיֶּךָּדיך פֶּןפֶּןפן־־־תִּ֝שְׂבָּעֶ֗נּוּתִּשְׂבָּעֶנּוּתשבענו וַהֲקֵֽאתֽוֹוַהֲקֵאתוֹוהקאתו׃׃׃ 25:17 הֹקַ֣רהֹקַרהקר רַ֭גְלְךָרַגְלְךָרגלך מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך פֶּןפֶּןפן־־־יִ֝שְׂבָּעֲךָ֗יִשְׂבָּעֲךָישבעך וּשְׂנֵאֶֽךָוּשְׂנֵאֶךָושנאך׃׃׃ 25:18 מֵפִ֣יץמֵפִיץמפיץ וְ֭חֶרֶבוְחֶרֶבוחרב וְחֵ֣ץוְחֵץוחץ שָׁנ֑וּןשָׁנוּןשנון אִ֥ישׁאִישׁאיש עֹנֶ֥העֹנֶהענה בְ֝רֵעֵ֗הוּבְרֵעֵהוּברעהו עֵ֣דעֵדעד שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 25:19 שֵׁ֣ןשֵׁןשן רֹ֭עָהרֹעָהרעה וְרֶ֣גֶלוְרֶגֶלורגל מוּעָ֑דֶתמוּעָדֶתמועדת מִבְטָ֥חמִבְטָחמבטח בּ֝וֹגֵ֗דבּוֹגֵדבוגד בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 25:20 מַ֥עֲדֶהמַעֲדֶהמעדה בֶּ֨גֶדבֶּגֶדבגד ׀׀׀ בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום קָ֭רָהקָרָהקרה חֹ֣מֶץחֹמֶץחמץ עַלעַלעל־־־נָ֑תֶרנָתֶרנתר וְשָׁ֥רוְשָׁרושר בַּ֝שִּׁרִ֗יםבַּשִּׁרִיםבשרים עַ֣לעַלעל לֶבלֶבלב־־־רָֽערָערע׃׃׃ פפפ
25:21 אִםאִםאם־־־רָעֵ֣ברָעֵברעב שֹׂ֭נַאֲךָשֹׂנַאֲךָשנאך הַאֲכִלֵ֣הוּהַאֲכִלֵהוּהאכלהו לָ֑חֶםלָחֶםלחם וְאִםוְאִםואם־־־צָ֝מֵ֗אצָמֵאצמא הַשְׁקֵ֥הוּהַשְׁקֵהוּהשקהו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 25:22 כִּ֤יכִּיכי גֶֽחָלִ֗יםגֶחָלִיםגחלים אַ֭תָּהאַתָּהאתה חֹתֶ֣החֹתֶהחתה עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַֽ֝יהוָ֗הוַיהוָהויהוה יְשַׁלֶּםיְשַׁלֶּםישלם־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 25:23 ר֣וּחַרוּחַרוח צָ֭פוֹןצָפוֹןצפון תְּח֣וֹלֵֽלתְּחוֹלֵלתחולל גָּ֑שֶׁםגָּשֶׁםגשם וּפָנִ֥יםוּפָנִיםופנים נִ֝זְעָמִ֗יםנִזְעָמִיםנזעמים לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון סָֽתֶרסָתֶרסתר׃׃׃ 25:24 ט֗וֹבטוֹבטוב שֶׁ֥בֶתשֶׁבֶתשבת עַלעַלעל־־־פִּנַּתפִּנַּתפנת־־־גָּ֑גגָּגגג מֵאֵ֥שֶׁתמֵאֵשֶׁתמאשת [מְדֹונִים כ][מְדֹונִים כ][מדונים כ] (מִ֝דְיָנִ֗ים ק)(מִדְיָנִים ק)(מדינים ק) וּבֵ֥יתוּבֵיתובית חָֽבֶרחָבֶרחבר׃׃׃ 25:25 מַ֣יִםמַיִםמים קָ֭רִיםקָרִיםקרים עַלעַלעל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש עֲיֵפָ֑העֲיֵפָהעיפה וּשְׁמוּעָ֥הוּשְׁמוּעָהושמועה ט֝וֹבָ֗הטוֹבָהטובה מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מֶרְחָֽקמֶרְחָקמרחק׃׃׃ 25:26 מַעְיָ֣ןמַעְיָןמעין נִ֭רְפָּשׂנִרְפָּשׂנרפש וּמָק֣וֹרוּמָקוֹרומקור מָשְׁחָ֑תמָשְׁחָתמשחת צַ֝דִּ֗יקצַדִּיקצדיק מָ֣טמָטמט לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־רָשָֽׁערָשָׁערשע׃׃׃ 25:27 אָ֘כֹ֤לאָכֹלאכל דְּבַ֣שׁדְּבַשׁדבש הַרְבּ֣וֹתהַרְבּוֹתהרבות לֹאלֹאלא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וְחֵ֖קֶרוְחֵקֶרוחקר כְּבֹדָ֣םכְּבֹדָםכבדם כָּבֽוֹדכָּבוֹדכבוד׃׃׃ 25:28 עִ֣ירעִירעיר פְּ֭רוּצָהפְּרוּצָהפרוצה אֵ֣יןאֵיןאין חוֹמָ֑החוֹמָהחומה אִ֝֗ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אֵ֖יןאֵיןאין מַעְצָ֣רמַעְצָרמעצר לְרוּחֽוֹלְרוּחוֹלרוחו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain