Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 27

27:1 אַֽלאַלאל־־־תִּ֭תְהַלֵּלתִּתְהַלֵּלתתהלל בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום מָחָ֑רמָחָרמחר כִּ֤יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־תֵ֝דַ֗עתֵדַעתדע מַהמַהמה־־־יֵּ֥לֶדיֵּלֶדילד יֽוֹםיוֹםיום׃׃׃ 27:2 יְהַלֶּלְךָ֣יְהַלֶּלְךָיהללך זָ֣רזָרזר וְלֹאוְלֹאולא־־־פִ֑יךָפִיךָפיך נָ֝כְרִ֗ינָכְרִינכרי וְאַלוְאַלואל־־־שְׂפָתֶֽיךָשְׂפָתֶיךָשפתיך׃׃׃ 27:3 כֹּֽבֶדכֹּבֶדכבד־־־אֶ֭בֶןאֶבֶןאבן וְנֵ֣טֶלוְנֵטֶלונטל הַח֑וֹלהַחוֹלהחול וְכַ֥עַסוְכַעַסוכעס אֱ֝וִ֗ילאֱוִילאויל כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד מִשְּׁנֵיהֶֽםמִשְּׁנֵיהֶםמשניהם׃׃׃ 27:4 אַכְזְרִיּ֣וּתאַכְזְרִיּוּתאכזריות חֵ֭מָהחֵמָהחמה וְשֶׁ֣טֶףוְשֶׁטֶףושטף אָ֑ףאָףאף וּמִ֥יוּמִיומי יַ֝עֲמֹדיַעֲמֹדיעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני קִנְאָֽהקִנְאָהקנאה׃׃׃ 27:5 ט֭וֹבָהטוֹבָהטובה תּוֹכַ֣חַתתּוֹכַחַתתוכחת מְגֻלָּ֑המְגֻלָּהמגלה מֵֽאַהֲבָ֥המֵאַהֲבָהמאהבה מְסֻתָּֽרֶתמְסֻתָּרֶתמסתרת׃׃׃ 27:6 נֶ֭אֱמָנִיםנֶאֱמָנִיםנאמנים פִּצְעֵ֣יפִּצְעֵיפצעי אוֹהֵ֑באוֹהֵבאוהב וְ֝נַעְתָּר֗וֹתוְנַעְתָּרוֹתונעתרות נְשִׁיק֥וֹתנְשִׁיקוֹתנשיקות שׂוֹנֵֽאשׂוֹנֵאשונא׃׃׃ 27:7 נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש שְׂ֭בֵעָהשְׂבֵעָהשבעה תָּב֣וּסתָּבוּסתבוס נֹ֑פֶתנֹפֶתנפת וְנֶ֥פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש רְ֝עֵבָ֗הרְעֵבָהרעבה כָּלכָּלכל־־־מַ֥רמַרמר מָתֽוֹקמָתוֹקמתוק׃׃׃ 27:8 כְּ֭צִפּוֹרכְּצִפּוֹרכצפור נוֹדֶ֣דֶתנוֹדֶדֶתנודדת מִןמִןמן־־־קִנָּ֑הּקִנָּהּקנה כֵּֽןכֵּןכן־־־אִ֝֗ישׁאִישׁאיש נוֹדֵ֥דנוֹדֵדנודד מִמְּקוֹמֽוֹמִמְּקוֹמוֹממקומו׃׃׃ 27:9 שֶׁ֣מֶןשֶׁמֶןשמן וּ֭קְטֹרֶתוּקְטֹרֶתוקטרת יְשַׂמַּֽחיְשַׂמַּחישמח־־־לֵ֑בלֵבלב וּמֶ֥תֶקוּמֶתֶקומתק רֵ֝עֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו מֵֽעֲצַתמֵעֲצַתמעצת־־־נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 27:10 רֵֽעֲךָ֨רֵעֲךָרעך [וְרֵעֶה כ][וְרֵעֶה כ][ורעה כ] (וְרֵ֪עַ ק)(וְרֵעַ ק)(ורע ק) אָבִ֡יךָאָבִיךָאביך אַֽלאַלאל־־־תַּעֲזֹ֗בתַּעֲזֹבתעזב וּבֵ֥יתוּבֵיתובית אָחִ֗יךָאָחִיךָאחיך אַלאַלאל־־־תָּ֭בוֹאתָּבוֹאתבוא בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אֵידֶ֑ךָאֵידֶךָאידך ט֥וֹבטוֹבטוב שָׁכֵ֥ןשָׁכֵןשכן קָ֝ר֗וֹבקָרוֹבקרוב מֵאָ֥חמֵאָחמאח רָחֽוֹקרָחוֹקרחוק׃׃׃ 27:11 חֲכַ֣םחֲכַםחכם בְּ֭נִיבְּנִיבני וְשַׂמַּ֣חוְשַׂמַּחושמח לִבִּ֑ילִבִּילבי וְאָשִׁ֖יבָהוְאָשִׁיבָהואשיבה חֹרְפִ֣יחֹרְפִיחרפי דָבָֽרדָבָרדבר׃׃׃ 27:12 עָר֤וּםעָרוּםערום רָאָ֣הרָאָהראה רָעָ֣הרָעָהרעה נִסְתָּ֑רנִסְתָּרנסתר פְּ֝תָאיִ֗םפְּתָאיִםפתאים עָבְר֥וּעָבְרוּעברו נֶעֱנָֽשׁוּנֶעֱנָשׁוּנענשו׃׃׃ 27:13 קַחקַחקח־־־בִּ֭גְדוֹבִּגְדוֹבגדו כִּיכִּיכי־־־עָ֣רַבעָרַבערב זָ֑רזָרזר וּבְעַ֖דוּבְעַדובעד נָכְרִיָּ֣הנָכְרִיָּהנכריה חַבְלֵֽהוּחַבְלֵהוּחבלהו׃׃׃ 27:14 מְבָ֘רֵ֤ךְמְבָרֵךְמברך רֵעֵ֨הוּרֵעֵהוּרעהו ׀׀׀ בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גָּ֭דוֹלגָּדוֹלגדול בַּבֹּ֣קֶרבַּבֹּקֶרבבקר הַשְׁכֵּ֑יםהַשְׁכֵּיםהשכים קְ֝לָלָ֗הקְלָלָהקללה תֵּחָ֥שֶׁבתֵּחָשֶׁבתחשב לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 27:15 דֶּ֣לֶףדֶּלֶףדלף ט֭וֹרֵדטוֹרֵדטורד בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום סַגְרִ֑ירסַגְרִירסגריר וְאֵ֥שֶׁתוְאֵשֶׁתואשת [מְדֹונִים כ][מְדֹונִים כ][מדונים כ] (מִ֝דְיָנִ֗ים ק)(מִדְיָנִים ק)(מדינים ק) נִשְׁתָּוָֽהנִשְׁתָּוָהנשתוה׃׃׃ 27:16 צֹפְנֶ֥יהָצֹפְנֶיהָצפניה צָֽפַןצָפַןצפן־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וְשֶׁ֖מֶןוְשֶׁמֶןושמן יְמִינ֣וֹיְמִינוֹימינו יִקְרָֽאיִקְרָאיקרא׃׃׃ 27:17 בַּרְזֶ֣לבַּרְזֶלברזל בְּבַרְזֶ֣לבְּבַרְזֶלבברזל יָ֑חַדיָחַדיחד וְ֝אִ֗ישׁוְאִישׁואיש יַ֣חַדיַחַדיחד פְּנֵֽיפְּנֵיפני־־־רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 27:18 נֹצֵ֣רנֹצֵרנצר תְּ֭אֵנָהתְּאֵנָהתאנה יֹאכַ֣ליֹאכַליאכל פִּרְיָ֑הּפִּרְיָהּפריה וְשֹׁמֵ֖רוְשֹׁמֵרושמר אֲדֹנָ֣יואֲדֹנָיואדניו יְכֻבָּֽדיְכֻבָּדיכבד׃׃׃ 27:19 כַּ֭מַּיִםכַּמַּיִםכמים הַפָּנִ֣יםהַפָּנִיםהפנים לַפָּנִ֑יםלַפָּנִיםלפנים כֵּ֤ןכֵּןכן לֵֽבלֵבלב־־־הָ֝אָדָ֗םהָאָדָםהאדם לָאָדָֽםלָאָדָםלאדם׃׃׃ 27:20 שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול [וַאֲבַדֹּה כ][וַאֲבַדֹּה כ][ואבדה כ] (וַ֭אֲבַדּוֹ ק)(וַאֲבַדּוֹ ק)(ואבדו ק) לֹ֣אלֹאלא תִשְׂבַּ֑עְנָהתִשְׂבַּעְנָהתשבענה וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני הָ֝אָדָ֗םהָאָדָםהאדם לֹ֣אלֹאלא תִשְׂבַּֽעְנָהתִשְׂבַּעְנָהתשבענה׃׃׃ 27:21 מַצְרֵ֣ףמַצְרֵףמצרף לַ֭כֶּסֶףלַכֶּסֶףלכסף וְכ֣וּרוְכוּרוכור לַזָּהָ֑בלַזָּהָבלזהב וְ֝אִ֗ישׁוְאִישׁואיש לְפִ֣ילְפִילפי מַהֲלָלֽוֹמַהֲלָלוֹמהללו׃׃׃ 27:22 אִ֥םאִםאם תִּכְתּֽוֹשׁתִּכְתּוֹשׁתכתוש־־־אֶתאֶתאת־־־הָאֱוִ֨ילהָאֱוִילהאויל ׀׀׀ בַּֽמַּכְתֵּ֡שׁבַּמַּכְתֵּשׁבמכתש בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָ֭רִיפוֹתהָרִיפוֹתהריפות בַּֽעֱלִ֑יבַּעֱלִיבעלי לֹאלֹאלא־־־תָס֥וּרתָסוּרתסור מֵ֝עָלָ֗יומֵעָלָיומעליו אִוַּלְתּֽוֹאִוַּלְתּוֹאולתו׃׃׃ פפפ
27:23 יָדֹ֣עַיָדֹעַידע תֵּ֭דַעתֵּדַעתדע פְּנֵ֣יפְּנֵיפני צֹאנֶ֑ךָצֹאנֶךָצאנך שִׁ֥יתשִׁיתשית לִ֝בְּךָ֗לִבְּךָלבך לַעֲדָרִֽיםלַעֲדָרִיםלעדרים׃׃׃ 27:24 כִּ֤יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם חֹ֑סֶןחֹסֶןחסן וְאִםוְאִםואם־־־נֵ֝֗זֶרנֵזֶרנזר לְד֣וֹרלְדוֹרלדור [דֹּור כ][דֹּור כ][דור כ] (וָדֽוֹר ק)(וָדוֹר ק)(ודור ק)׃׃׃ 27:25 גָּלָ֣הגָּלָהגלה חָ֭צִירחָצִירחציר וְנִרְאָהוְנִרְאָהונראה־־־דֶ֑שֶׁאדֶשֶׁאדשא וְ֝נֶאֶסְפ֗וּוְנֶאֶסְפוּונאספו עִשְּׂב֥וֹתעִשְּׂבוֹתעשבות הָרִֽיםהָרִיםהרים׃׃׃ 27:26 כְּבָשִׂ֥יםכְּבָשִׂיםכבשים לִלְבוּשֶׁ֑ךָלִלְבוּשֶׁךָללבושך וּמְחִ֥ירוּמְחִירומחיר שָׂ֝דֶ֗השָׂדֶהשדה עַתּוּדִֽיםעַתּוּדִיםעתודים׃׃׃ 27:27 וְדֵ֤יוְדֵיודי ׀׀׀ חֲלֵ֬בחֲלֵבחלב עִזִּ֗יםעִזִּיםעזים לְֽ֭לַחְמְךָלְלַחְמְךָללחמך לְלֶ֣חֶםלְלֶחֶםללחם בֵּיתֶ֑ךָבֵּיתֶךָביתך וְ֝חַיִּ֗יםוְחַיִּיםוחיים לְנַעֲרוֹתֶֽיךָלְנַעֲרוֹתֶיךָלנערותיך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain