Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 10

10:1 לָמָ֣הלָמָהלמה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה תַּעֲמֹ֣דתַּעֲמֹדתעמד בְּרָח֑וֹקבְּרָחוֹקברחוק תַּ֝עְלִ֗יםתַּעְלִיםתעלים לְעִתּ֥וֹתלְעִתּוֹתלעתות בַּצָּרָֽהבַּצָּרָהבצרה׃׃׃ 10:2 בְּגַאֲוַ֣תבְּגַאֲוַתבגאות רָ֭שָׁערָשָׁערשע יִדְלַ֣קיִדְלַקידלק עָנִ֑יעָנִיעני יִתָּפְשׂ֓וּיִתָּפְשׂוּיתפשו ׀׀׀ בִּמְזִמּ֖וֹתבִּמְזִמּוֹתבמזמות ז֣וּזוּזו חָשָֽׁבוּחָשָׁבוּחשבו׃׃׃ 10:3 כִּֽיכִּיכי־־־הִלֵּ֣להִלֵּלהלל רָ֭שָׁערָשָׁערשע עַלעַלעל־־־תַּאֲוַ֣תתַּאֲוַתתאות נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וּבֹצֵ֥עַוּבֹצֵעַובצע בֵּ֝רֵ֗ךְבֵּרֵךְברך נִ֘אֵ֥ץנִאֵץנאץ ׀׀׀ יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:4 רָשָׁ֗ערָשָׁערשע כְּגֹ֣בַהּכְּגֹבַהּכגבה אַ֭פּוֹאַפּוֹאפו בַּלבַּלבל־־־יִדְרֹ֑שׁיִדְרֹשׁידרש אֵ֥יןאֵיןאין אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים כָּלכָּלכל־־־מְזִמּוֹתָֽיומְזִמּוֹתָיומזמותיו׃׃׃ 10:5 יָ֘חִ֤ילוּיָחִילוּיחילו [דַרְכֹּו כ][דַרְכֹּו כ][דרכו כ] (דְרָכָ֨יו ק)(דְרָכָיו ק)(דרכיו ק) ׀׀׀ בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֗תעֵתעת מָר֣וֹםמָרוֹםמרום מִ֭שְׁפָּטֶיךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך מִנֶּגְדּ֑וֹמִנֶּגְדּוֹמנגדו כָּלכָּלכל־־־צ֝וֹרְרָ֗יוצוֹרְרָיוצורריו יָפִ֥יחַיָפִיחַיפיח בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 10:6 אָמַ֣ראָמַראמר בְּ֭לִבּוֹבְּלִבּוֹבלבו בַּלבַּלבל־־־אֶמּ֑וֹטאֶמּוֹטאמוט לְדֹ֥רלְדֹרלדר וָ֝דֹ֗רוָדֹרודר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־בְרָֽעבְרָעברע׃׃׃ 10:7 אָלָ֤האָלָהאלה פִּ֣יהוּפִּיהוּפיהו מָ֭לֵאמָלֵאמלא וּמִרְמ֣וֹתוּמִרְמוֹתומרמות וָתֹ֑ךְוָתֹךְותך תַּ֥חַתתַּחַתתחת לְ֝שׁוֹנ֗וֹלְשׁוֹנוֹלשונו עָמָ֥לעָמָלעמל וָאָֽוֶןוָאָוֶןואון׃׃׃ 10:8 יֵשֵׁ֤ביֵשֵׁבישב ׀׀׀ בְּמַאְרַ֬בבְּמַאְרַבבמארב חֲצֵרִ֗יםחֲצֵרִיםחצרים בַּֽ֭מִּסְתָּרִיםבַּמִּסְתָּרִיםבמסתרים יַהֲרֹ֣גיַהֲרֹגיהרג נָקִ֑ינָקִינקי עֵ֝ינָ֗יועֵינָיועיניו לְֽחֵלְכָ֥הלְחֵלְכָהלחלכה יִצְפֹּֽנוּיִצְפֹּנוּיצפנו׃׃׃ 10:9 יֶאֱרֹ֬ביֶאֱרֹביארב בַּמִּסְתָּ֨רבַּמִּסְתָּרבמסתר ׀׀׀ כְּאַרְיֵ֬הכְּאַרְיֵהכאריה בְסֻכֹּ֗הבְסֻכֹּהבסכה יֶ֭אֱרֹביֶאֱרֹביארב לַחֲט֣וֹףלַחֲטוֹףלחטוף עָנִ֑יעָנִיעני יַחְטֹ֥ףיַחְטֹףיחטף עָ֝נִ֗יעָנִיעני בְּמָשְׁכ֥וֹבְּמָשְׁכוֹבמשכו בְרִשְׁתּֽוֹבְרִשְׁתּוֹברשתו׃׃׃ 10:10 [וְדָכָה כ][וְדָכָה כ][ודכה כ] (יִדְכֶּ֥ה ק)(יִדְכֶּה ק)(ידכה ק) יָשֹׁ֑חַיָשֹׁחַישח וְנָפַ֥לוְנָפַלונפל בַּ֝עֲצוּמָ֗יובַּעֲצוּמָיובעצומיו [חֶלְכָּאִים כ][חֶלְכָּאִים כ][חלכאים כ] (חֵ֣יל ק)(חֵיל ק)(חיל ק) (כָּאִֽים ק)(כָּאִים ק)(כאים ק)׃׃׃ 10:11 אָמַ֣ראָמַראמר בְּ֭לִבּוֹבְּלִבּוֹבלבו שָׁ֣כַֽחשָׁכַחשכח אֵ֑לאֵלאל הִסְתִּ֥ירהִסְתִּירהסתיר פָּ֝נָ֗יופָּנָיופניו בַּלבַּלבל־־־רָאָ֥הרָאָהראה לָנֶֽצַחלָנֶצַחלנצח׃׃׃ 10:12 קוּמָ֤הקוּמָהקומה יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֭לאֵלאל נְשָׂ֣אנְשָׂאנשא יָדֶ֑ךָיָדֶךָידך אַלאַלאל־־־תִּשְׁכַּ֥חתִּשְׁכַּחתשכח [עֲנִיִּים כ][עֲנִיִּים כ][עניים כ] (עֲנָוִֽים ק)(עֲנָוִים ק)(ענוים ק)׃׃׃ 10:13 עַלעַלעל־־־מֶ֤המֶהמה ׀׀׀ נִאֵ֖ץנִאֵץנאץ רָשָׁ֥ערָשָׁערשע ׀׀׀ אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים אָמַ֥ראָמַראמר בְּ֝לִבּ֗וֹבְּלִבּוֹבלבו לֹ֣אלֹאלא תִּדְרֹֽשׁתִּדְרֹשׁתדרש׃׃׃ 10:14 רָאִ֡תָהרָאִתָהראתה כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה ׀׀׀ עָ֘מָ֤לעָמָלעמל וָכַ֨עַסוָכַעַסוכעס ׀׀׀ תַּבִּיט֮תַּבִּיטתביט לָתֵ֪תלָתֵתלתת בְּיָ֫דֶ֥ךָבְּיָדֶךָבידך עָ֭לֶיךָעָלֶיךָעליך יַעֲזֹ֣ביַעֲזֹביעזב חֵלֶ֑כָהחֵלֶכָהחלכה יָ֝ת֗וֹםיָתוֹםיתום אַתָּ֤האַתָּהאתה ׀׀׀ הָיִ֬יתָהָיִיתָהיית עוֹזֵֽרעוֹזֵרעוזר׃׃׃ 10:15 שְׁ֭בֹרשְׁבֹרשבר זְר֣וֹעַזְרוֹעַזרוע רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וָ֝רָ֗עוָרָעורע תִּֽדְרוֹשׁתִּדְרוֹשׁתדרוש־־־רִשְׁע֥וֹרִשְׁעוֹרשעו בַלבַלבל־־־תִּמְצָֽאתִּמְצָאתמצא׃׃׃ 10:16 יְהוָ֣היְהוָהיהוה מֶ֭לֶךְמֶלֶךְמלך עוֹלָ֣םעוֹלָםעולם וָעֶ֑דוָעֶדועד אָבְד֥וּאָבְדוּאבדו ג֝וֹיִ֗םגוֹיִםגוים מֵֽאַרְצֽוֹמֵאַרְצוֹמארצו׃׃׃ 10:17 תַּאֲוַ֬תתַּאֲוַתתאות עֲנָוִ֣יםעֲנָוִיםענוים שָׁמַ֣עְתָּשָׁמַעְתָּשמעת יְהוָ֑היְהוָהיהוה תָּכִ֥יןתָּכִיןתכין לִ֝בָּ֗םלִבָּםלבם תַּקְשִׁ֥יבתַּקְשִׁיבתקשיב אָזְנֶֽךָאָזְנֶךָאזנך׃׃׃ 10:18 לִשְׁפֹּ֥טלִשְׁפֹּטלשפט יָת֗וֹםיָתוֹםיתום וָ֫דָ֥ךְוָדָךְודך בַּלבַּלבל־־־יוֹסִ֥יףיוֹסִיףיוסיף ע֑וֹדעוֹדעוד לַעֲרֹ֥ץלַעֲרֹץלערץ אֱ֝נ֗וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain