Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 102

102:1 תְּ֭פִלָּהתְּפִלָּהתפלה לְעָנִ֣ילְעָנִילעני כִֽיכִיכי־־־יַעֲטֹ֑ףיַעֲטֹףיעטף וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה יִשְׁפֹּ֥ךְיִשְׁפֹּךְישפך שִׂיחֽוֹשִׂיחוֹשיחו׃׃׃ 102:2 יְ֭הוָהיְהוָהיהוה שִׁמְעָ֣השִׁמְעָהשמעה תְפִלָּתִ֑יתְפִלָּתִיתפלתי וְ֝שַׁוְעָתִ֗יוְשַׁוְעָתִיושועתי אֵלֶ֥יךָאֵלֶיךָאליך תָבֽוֹאתָבוֹאתבוא׃׃׃ 102:3 אַלאַלאל־־־תַּסְתֵּ֬רתַּסְתֵּרתסתר פָּנֶ֨יךָפָּנֶיךָפניך ׀׀׀ מִמֶּנִּי֮מִמֶּנִּיממני בְּי֪וֹםבְּיוֹםביום צַ֫רצַרצר לִ֥ילִילי הַטֵּֽההַטֵּההטה־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי אָזְנֶ֑ךָאָזְנֶךָאזנך בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶ֝קְרָ֗אאֶקְרָאאקרא מַהֵ֥רמַהֵרמהר עֲנֵֽנִיעֲנֵנִיענני׃׃׃ 102:4 כִּֽיכִּיכי־־־כָל֣וּכָלוּכלו בְעָשָׁ֣ןבְעָשָׁןבעשן יָמָ֑ייָמָיימי וְ֝עַצְמוֹתַ֗יוְעַצְמוֹתַיועצמותי כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־קֵ֥דקֵדקד נִחָֽרוּנִחָרוּנחרו׃׃׃ 102:5 הוּכָּֽההוּכָּההוכה־־־כָ֭עֵשֶׂבכָעֵשֶׂבכעשב וַיִּבַ֣שׁוַיִּבַשׁויבש לִבִּ֑ילִבִּילבי כִּֽיכִּיכי־־־שָׁ֝כַ֗חְתִּישָׁכַחְתִּישכחתי מֵאֲכֹ֥למֵאֲכֹלמאכל לַחְמִֽילַחְמִילחמי׃׃׃ 102:6 מִקּ֥וֹלמִקּוֹלמקול אַנְחָתִ֑יאַנְחָתִיאנחתי דָּבְקָ֥הדָּבְקָהדבקה עַ֝צְמִ֗יעַצְמִיעצמי לִבְשָׂרִֽילִבְשָׂרִילבשרי׃׃׃ 102:7 דָּ֭מִיתִידָּמִיתִידמיתי לִקְאַ֣תלִקְאַתלקאת מִדְבָּ֑רמִדְבָּרמדבר הָ֝יִ֗יתִיהָיִיתִיהייתי כְּכ֣וֹסכְּכוֹסככוס חֳרָבֽוֹתחֳרָבוֹתחרבות׃׃׃ 102:8 שָׁקַ֥דְתִּישָׁקַדְתִּישקדתי וָאֶֽהְיֶ֑הוָאֶהְיֶהואהיה כְּ֝צִפּ֗וֹרכְּצִפּוֹרכצפור בּוֹדֵ֥דבּוֹדֵדבודד עַלעַלעל־־־גָּֽגגָּגגג׃׃׃ 102:9 כָּלכָּלכל־־־הַ֭יּוֹםהַיּוֹםהיום חֵרְפ֣וּנִיחֵרְפוּנִיחרפוני אוֹיְבָ֑יאוֹיְבָיאויבי מְ֝הוֹלָלַ֗ימְהוֹלָלַימהוללי בִּ֣יבִּיבי נִשְׁבָּֽעוּנִשְׁבָּעוּנשבעו׃׃׃ 102:10 כִּיכִּיכי־־־אֵ֭פֶראֵפֶראפר כַּלֶּ֣חֶםכַּלֶּחֶםכלחם אָכָ֑לְתִּיאָכָלְתִּיאכלתי וְ֝שִׁקֻּוַ֗יוְשִׁקֻּוַיושקוי בִּבְכִ֥יבִּבְכִיבבכי מָסָֽכְתִּימָסָכְתִּימסכתי׃׃׃ 102:11 מִפְּנֵֽימִפְּנֵימפני־־־זַֽעַמְךָ֥זַעַמְךָזעמך וְקִצְפֶּ֑ךָוְקִצְפֶּךָוקצפך כִּ֥יכִּיכי נְ֝שָׂאתַ֗נִינְשָׂאתַנִינשאתני וַתַּשְׁלִיכֵֽנִיוַתַּשְׁלִיכֵנִיותשליכני׃׃׃ 102:12 יָ֭מַייָמַיימי כְּצֵ֣לכְּצֵלכצל נָט֑וּינָטוּינטוי וַ֝אֲנִ֗יוַאֲנִיואני כָּעֵ֥שֶׂבכָּעֵשֶׂבכעשב אִיבָֽשׁאִיבָשׁאיבש׃׃׃ 102:13 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם תֵּשֵׁ֑בתֵּשֵׁבתשב וְ֝זִכְרְךָ֗וְזִכְרְךָוזכרך לְדֹ֣רלְדֹרלדר וָדֹֽרוָדֹרודר׃׃׃ 102:14 אַתָּ֣האַתָּהאתה תָ֭קוּםתָקוּםתקום תְּרַחֵ֣םתְּרַחֵםתרחם צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון כִּיכִּיכי־־־עֵ֥תעֵתעת לְ֝חֶֽנְנָ֗הּלְחֶנְנָהּלחננה כִּיכִּיכי־־־בָ֥אבָאבא מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 102:15 כִּֽיכִּיכי־־־רָצ֣וּרָצוּרצו עֲ֭בָדֶיךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֶתאֶתאת־־־אֲבָנֶ֑יהָאֲבָנֶיהָאבניה וְֽאֶתוְאֶתואת־־־עֲפָרָ֥הּעֲפָרָהּעפרה יְחֹנֵֽנוּיְחֹנֵנוּיחננו׃׃׃ 102:16 וְיִֽירְא֣וּוְיִירְאוּוייראו ג֭וֹיִםגוֹיִםגוים אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְֽכָלוְכָלוכל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדֶֽךָכְּבוֹדֶךָכבודך׃׃׃ 102:17 כִּֽיכִּיכי־־־בָנָ֣הבָנָהבנה יְהוָ֣היְהוָהיהוה צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון נִ֝רְאָ֗הנִרְאָהנראה בִּכְבוֹדֽוֹבִּכְבוֹדוֹבכבודו׃׃׃ 102:18 פָּ֭נָהפָּנָהפנה אֶלאֶלאל־־־תְּפִלַּ֣תתְּפִלַּתתפלת הָעַרְעָ֑רהָעַרְעָרהערער וְלֹֽאוְלֹאולא־־־בָ֝זָ֗הבָזָהבזה אֶתאֶתאת־־־תְּפִלָּתָֽםתְּפִלָּתָםתפלתם׃׃׃ 102:19 תִּכָּ֣תֶבתִּכָּתֶבתכתב זֹ֭אתזֹאתזאת לְד֣וֹרלְדוֹרלדור אַחֲר֑וֹןאַחֲרוֹןאחרון וְעַ֥םוְעַםועם נִ֝בְרָ֗אנִבְרָאנברא יְהַלֶּליְהַלֶּליהלל־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃ 102:20 כִּֽיכִּיכי־־־הִ֭שְׁקִיףהִשְׁקִיףהשקיף מִמְּר֣וֹםמִמְּרוֹםממרום קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה מִשָּׁמַ֤יִםמִשָּׁמַיִםמשמים ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־אֶ֬רֶץאֶרֶץארץ הִבִּֽיטהִבִּיטהביט׃׃׃ 102:21 לִ֭שְׁמֹעַלִשְׁמֹעַלשמע אֶנְקַ֣תאֶנְקַתאנקת אָסִ֑יראָסִיראסיר לְ֝פַתֵּ֗חַלְפַתֵּחַלפתח בְּנֵ֣יבְּנֵיבני תְמוּתָֽהתְמוּתָהתמותה׃׃׃ 102:22 לְסַפֵּ֣רלְסַפֵּרלספר בְּ֭צִיּוֹןבְּצִיּוֹןבציון שֵׁ֣םשֵׁםשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּ֝תְהִלָּת֗וֹוּתְהִלָּתוֹותהלתו בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 102:23 בְּהִקָּבֵ֣ץבְּהִקָּבֵץבהקבץ עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וּ֝מַמְלָכ֗וֹתוּמַמְלָכוֹתוממלכות לַעֲבֹ֥דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 102:24 עִנָּ֖העִנָּהענה בַדֶּ֥רֶךְבַדֶּרֶךְבדרך [כֹּחֹו כ][כֹּחֹו כ][כחו כ] (כֹּחִ֗י ק)(כֹּחִי ק)(כחי ק) קִצַּ֥רקִצַּרקצר יָמָֽייָמָיימי׃׃׃ 102:25 אֹמַ֗ראֹמַראמר אֵלִ֗יאֵלִיאלי אַֽלאַלאל־־־תַּ֭עֲלֵנִיתַּעֲלֵנִיתעלני בַּחֲצִ֣יבַּחֲצִיבחצי יָמָ֑ייָמָיימי בְּד֖וֹרבְּדוֹרבדור דּוֹרִ֣יםדּוֹרִיםדורים שְׁנוֹתֶֽיךָשְׁנוֹתֶיךָשנותיך׃׃׃ 102:26 לְ֭פָנִיםלְפָנִיםלפנים הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ יָסַ֑דְתָּיָסַדְתָּיסדת וּֽמַעֲשֵׂ֖הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָדֶ֣יךָיָדֶיךָידיך שָׁמָֽיִםשָׁמָיִםשמים׃׃׃ 102:27 הֵ֤מָּההֵמָּההמה ׀׀׀ יֹאבֵדוּ֮יֹאבֵדוּיאבדו וְאַתָּ֪הוְאַתָּהואתה תַ֫עֲמֹ֥דתַעֲמֹדתעמד וְ֭כֻלָּםוְכֻלָּםוכלם כַּבֶּ֣גֶדכַּבֶּגֶדכבגד יִבְל֑וּיִבְלוּיבלו כַּלְּב֖וּשׁכַּלְּבוּשׁכלבוש תַּחֲלִיפֵ֣םתַּחֲלִיפֵםתחליפם וְֽיַחֲלֹֽפוּוְיַחֲלֹפוּויחלפו׃׃׃ 102:28 וְאַתָּהוְאַתָּהואתה־־־ה֑וּאהוּאהוא וּ֝שְׁנוֹתֶ֗יךָוּשְׁנוֹתֶיךָושנותיך לֹ֣אלֹאלא יִתָּֽמּוּיִתָּמּוּיתמו׃׃׃ 102:29 בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־עֲבָדֶ֥יךָעֲבָדֶיךָעבדיך יִשְׁכּ֑וֹנוּיִשְׁכּוֹנוּישכונו וְ֝זַרְעָ֗םוְזַרְעָםוזרעם לְפָנֶ֥יךָלְפָנֶיךָלפניך יִכּֽוֹןיִכּוֹןיכון׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain