Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 104

104:1 בָּרֲכִ֥יבָּרֲכִיברכי נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי אֶתאֶתאת־־־יְה֫וָ֥היְהוָהיהוה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱ֭לֹהַיאֱלֹהַיאלהי גָּדַ֣לְתָּגָּדַלְתָּגדלת מְּאֹ֑דמְּאֹדמאד ה֭וֹדהוֹדהוד וְהָדָ֣רוְהָדָרוהדר לָבָֽשְׁתָּלָבָשְׁתָּלבשת׃׃׃ 104:2 עֹֽטֶהעֹטֶהעטה־־־א֭וֹראוֹראור כַּשַּׂלְמָ֑הכַּשַּׂלְמָהכשלמה נוֹטֶ֥הנוֹטֶהנוטה שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים כַּיְרִיעָֽהכַּיְרִיעָהכיריעה׃׃׃ 104:3 הַ֥מְקָרֶֽההַמְקָרֶההמקרה בַמַּ֗יִםבַמַּיִםבמים עֲ‍ֽלִיּ֫וֹתָ֥יועֲ‍לִיּוֹתָיוע‍ליותיו הַשָּׂםהַשָּׂםהשם־־־עָבִ֥יםעָבִיםעבים רְכוּב֑וֹרְכוּבוֹרכובו הַֽ֝מְהַלֵּ֗ךְהַמְהַלֵּךְהמהלך עַלעַלעל־־־כַּנְפֵיכַּנְפֵיכנפי־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 104:4 עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה מַלְאָכָ֣יומַלְאָכָיומלאכיו רוּח֑וֹתרוּחוֹתרוחות מְ֝שָׁרְתָ֗יומְשָׁרְתָיומשרתיו אֵ֣שׁאֵשׁאש לֹהֵֽטלֹהֵטלהט׃׃׃ 104:5 יָֽסַדיָסַדיסד־־־אֶ֭רֶץאֶרֶץארץ עַלעַלעל־־־מְכוֹנֶ֑יהָמְכוֹנֶיהָמכוניה בַּלבַּלבל־־־תִּ֝מּ֗וֹטתִּמּוֹטתמוט עוֹלָ֥םעוֹלָםעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ 104:6 תְּ֭הוֹםתְּהוֹםתהום כַּלְּב֣וּשׁכַּלְּבוּשׁכלבוש כִּסִּית֑וֹכִּסִּיתוֹכסיתו עַלעַלעל־־־הָ֝רִ֗יםהָרִיםהרים יַֽעַמְדוּיַעַמְדוּיעמדו־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 104:7 מִןמִןמן־־־גַּעֲרָ֣תְךָ֣גַּעֲרָתְךָגערתך יְנוּס֑וּןיְנוּסוּןינוסון מִןמִןמן־־־ק֥וֹלקוֹלקול רַֽ֝עַמְךָ֗רַעַמְךָרעמך יֵחָפֵזֽוּןיֵחָפֵזוּןיחפזון׃׃׃ 104:8 יַעֲל֣וּיַעֲלוּיעלו הָ֭רִיםהָרִיםהרים יֵרְד֣וּיֵרְדוּירדו בְקָע֑וֹתבְקָעוֹתבקעות אֶלאֶלאל־־־מְ֝ק֗וֹםמְקוֹםמקום זֶ֤הזֶהזה ׀׀׀ יָסַ֬דְתָּיָסַדְתָּיסדת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 104:9 גְּֽבוּלגְּבוּלגבול־־־שַׂ֭מְתָּשַׂמְתָּשמת בַּלבַּלבל־־־יַֽעֲבֹר֑וּןיַעֲבֹרוּןיעברון בַּלבַּלבל־־־יְ֝שׁוּב֗וּןיְשׁוּבוּןישובון לְכַסּ֥וֹתלְכַסּוֹתלכסות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 104:10 הַֽמְשַׁלֵּ֣חַהַמְשַׁלֵּחַהמשלח מַ֭עְיָנִיםמַעְיָנִיםמעינים בַּנְּחָלִ֑יםבַּנְּחָלִיםבנחלים בֵּ֥יןבֵּיןבין הָ֝רִ֗יםהָרִיםהרים יְהַלֵּכֽוּןיְהַלֵּכוּןיהלכון׃׃׃ 104:11 יַ֭שְׁקוּיַשְׁקוּישקו כָּלכָּלכל־־־חַיְת֣וֹחַיְתוֹחיתו שָׂדָ֑ישָׂדָישדי יִשְׁבְּר֖וּיִשְׁבְּרוּישברו פְרָאִ֣יםפְרָאִיםפראים צְמָאָֽםצְמָאָםצמאם׃׃׃ 104:12 עֲ֭לֵיהֶםעֲלֵיהֶםעליהם עוֹףעוֹףעוף־־־הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יִשְׁכּ֑וֹןיִשְׁכּוֹןישכון מִבֵּ֥יןמִבֵּיןמבין עֳ֝פָאיִ֗םעֳפָאיִםעפאים יִתְּנוּיִתְּנוּיתנו־־־קֽוֹלקוֹלקול׃׃׃ 104:13 מַשְׁקֶ֣המַשְׁקֶהמשקה הָ֭רִיםהָרִיםהרים מֵעֲלִיּוֹתָ֑יומֵעֲלִיּוֹתָיומעליותיו מִפְּרִ֥ימִפְּרִימפרי מַ֝עֲשֶׂ֗יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך תִּשְׂבַּ֥עתִּשְׂבַּעתשבע הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 104:14 מַצְמִ֤יחַמַצְמִיחַמצמיח חָצִ֨ירחָצִירחציר ׀׀׀ לַבְּהֵמָ֗הלַבְּהֵמָהלבהמה וְ֭עֵשֶׂבוְעֵשֶׂבועשב לַעֲבֹדַ֣תלַעֲבֹדַתלעבדת הָאָדָ֑םהָאָדָםהאדם לְה֥וֹצִיאלְהוֹצִיאלהוציא לֶ֝֗חֶםלֶחֶםלחם מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 104:15 וְיַ֤יִןוְיַיִןויין ׀׀׀ יְשַׂמַּ֬חיְשַׂמַּחישמח לְֽבַבלְבַבלבב־־־אֱנ֗וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש לְהַצְהִ֣יללְהַצְהִיללהצהיל פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים מִשָּׁ֑מֶןמִשָּׁמֶןמשמן וְ֝לֶ֗חֶםוְלֶחֶםולחם לְֽבַבלְבַבלבב־־־אֱנ֥וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יִסְעָֽדיִסְעָדיסעד׃׃׃ 104:16 יִ֭שְׂבְּעוּיִשְׂבְּעוּישבעו עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַֽרְזֵ֥יאַרְזֵיארזי לְ֝בָנ֗וֹןלְבָנוֹןלבנון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָטָֽענָטָענטע׃׃׃ 104:17 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁ֭םשָׁםשם צִפֳּרִ֣יםצִפֳּרִיםצפרים יְקַנֵּ֑נוּיְקַנֵּנוּיקננו חֲ֝סִידָ֗החֲסִידָהחסידה בְּרוֹשִׁ֥יםבְּרוֹשִׁיםברושים בֵּיתָֽהּבֵּיתָהּביתה׃׃׃ 104:18 הָרִ֣יםהָרִיםהרים הַ֭גְּבֹהִיםהַגְּבֹהִיםהגבהים לַיְּעֵלִ֑יםלַיְּעֵלִיםליעלים סְ֝לָעִ֗יםסְלָעִיםסלעים מַחְסֶ֥המַחְסֶהמחסה לַֽשְׁפַנִּֽיםלַשְׁפַנִּיםלשפנים׃׃׃ 104:19 עָשָׂ֣העָשָׂהעשה יָ֭רֵחַיָרֵחַירח לְמוֹעֲדִ֑יםלְמוֹעֲדִיםלמועדים שֶׁ֝֗מֶשׁשֶׁמֶשׁשמש יָדַ֥עיָדַעידע מְבוֹאֽוֹמְבוֹאוֹמבואו׃׃׃ 104:20 תָּֽשֶׁתתָּשֶׁתתשת־־־חֹ֭שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וִ֣יהִיוִיהִיויהי לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה בּֽוֹבּוֹבו־־־תִ֝רְמֹ֗שׂתִרְמֹשׂתרמש כָּלכָּלכל־־־חַיְתוֹחַיְתוֹחיתו־־־יָֽעַריָעַריער׃׃׃ 104:21 הַ֭כְּפִירִיםהַכְּפִירִיםהכפירים שֹׁאֲגִ֣יםשֹׁאֲגִיםשאגים לַטָּ֑רֶףלַטָּרֶףלטרף וּלְבַקֵּ֖שׁוּלְבַקֵּשׁולבקש מֵאֵ֣למֵאֵלמאל אָכְלָֽםאָכְלָםאכלם׃׃׃ 104:22 תִּזְרַ֣חתִּזְרַחתזרח הַ֭שֶּׁמֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש יֵאָסֵפ֑וּןיֵאָסֵפוּןיאספון וְאֶלוְאֶלואל־־־מְ֝עוֹנֹתָ֗םמְעוֹנֹתָםמעונתם יִרְבָּצֽוּןיִרְבָּצוּןירבצון׃׃׃ 104:23 יֵצֵ֣איֵצֵאיצא אָדָ֣םאָדָםאדם לְפָעֳל֑וֹלְפָעֳלוֹלפעלו וְֽלַעֲבֹ֖דָת֣וֹוְלַעֲבֹדָתוֹולעבדתו עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־עָֽרֶבעָרֶבערב׃׃׃ 104:24 מָֽהמָהמה־־־רַבּ֬וּרַבּוּרבו מַעֲשֶׂ֨יךָמַעֲשֶׂיךָמעשיך ׀׀׀ יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה כֻּ֭לָּםכֻּלָּםכלם בְּחָכְמָ֣הבְּחָכְמָהבחכמה עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ קִנְיָנֶֽךָקִנְיָנֶךָקנינך׃׃׃ 104:25 זֶ֤הזֶהזה ׀׀׀ הַיָּ֥םהַיָּםהים גָּדוֹל֮גָּדוֹלגדול וּרְחַ֪בוּרְחַבורחב יָ֫דָ֥יִםיָדָיִםידים שָֽׁםשָׁםשם־־־רֶ֭מֶשׂרֶמֶשׂרמש וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר חַיּ֥וֹתחַיּוֹתחיות קְ֝טַנּ֗וֹתקְטַנּוֹתקטנות עִםעִםעם־־־גְּדֹלֽוֹתגְּדֹלוֹתגדלות׃׃׃ 104:26 שָׁ֭םשָׁםשם אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות יְהַלֵּכ֑וּןיְהַלֵּכוּןיהלכון לִ֝וְיָתָ֗ןלִוְיָתָןלויתן זֶֽהזֶהזה־־־יָצַ֥רְתָּיָצַרְתָּיצרת לְשַֽׂחֶקלְשַׂחֶקלשחק־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 104:27 כֻּ֭לָּםכֻּלָּםכלם אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך יְשַׂבֵּר֑וּןיְשַׂבֵּרוּןישברון לָתֵ֖תלָתֵתלתת אָכְלָ֣םאָכְלָםאכלם בְּעִתּֽוֹבְּעִתּוֹבעתו׃׃׃ 104:28 תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן לָ֭הֶםלָהֶםלהם יִלְקֹט֑וּןיִלְקֹטוּןילקטון תִּפְתַּ֥חתִּפְתַּחתפתח יָֽ֝דְךָ֗יָדְךָידך יִשְׂבְּע֥וּןיִשְׂבְּעוּןישבעון טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 104:29 תַּסְתִּ֥ירתַּסְתִּירתסתיר פָּנֶיךָ֮פָּנֶיךָפניך יִֽבָּהֵ֫ל֥וּןיִבָּהֵלוּןיבהלון תֹּסֵ֣ףתֹּסֵףתסף ר֭וּחָםרוּחָםרוחם יִגְוָע֑וּןיִגְוָעוּןיגועון וְֽאֶלוְאֶלואל־־־עֲפָרָ֥םעֲפָרָםעפרם יְשׁוּבֽוּןיְשׁוּבוּןישובון׃׃׃ 104:30 תְּשַׁלַּ֣חתְּשַׁלַּחתשלח ר֭וּחֲךָרוּחֲךָרוחך יִבָּרֵא֑וּןיִבָּרֵאוּןיבראון וּ֝תְחַדֵּ֗שׁוּתְחַדֵּשׁותחדש פְּנֵ֣יפְּנֵיפני אֲדָמָֽהאֲדָמָהאדמה׃׃׃ 104:31 יְהִ֤ייְהִייהי כְב֣וֹדכְבוֹדכבוד יְהוָ֣היְהוָהיהוה לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם יִשְׂמַ֖חיִשְׂמַחישמח יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּמַעֲשָֽׂיובְּמַעֲשָׂיובמעשיו׃׃׃ 104:32 הַמַּבִּ֣יטהַמַּבִּיטהמביט לָ֭אָרֶץלָאָרֶץלארץ וַתִּרְעָ֑דוַתִּרְעָדותרעד יִגַּ֖עיִגַּעיגע בֶּהָרִ֣יםבֶּהָרִיםבהרים וְֽיֶעֱשָֽׁנוּוְיֶעֱשָׁנוּויעשנו׃׃׃ 104:33 אָשִׁ֣ירָהאָשִׁירָהאשירה לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה בְּחַיָּ֑יבְּחַיָּיבחיי אֲזַמְּרָ֖האֲזַמְּרָהאזמרה לֵאלֹהַ֣ילֵאלֹהַילאלהי בְּעוֹדִֽיבְּעוֹדִיבעודי׃׃׃ 104:34 יֶעֱרַ֣ביֶעֱרַביערב עָלָ֣יועָלָיועליו שִׂיחִ֑ישִׂיחִישיחי אָ֝נֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי אֶשְׂמַ֥חאֶשְׂמַחאשמח בַּיהוָֽהבַּיהוָהביהוה׃׃׃ 104:35 יִתַּ֤מּוּיִתַּמּוּיתמו חַטָּאִ֨יםחַטָּאִיםחטאים ׀׀׀ מִןמִןמן־־־הָאָ֡רֶץהָאָרֶץהארץ וּרְשָׁעִ֤יםוּרְשָׁעִיםורשעים ׀׀׀ ע֤וֹדעוֹדעוד אֵינָ֗םאֵינָםאינם בָּרֲכִ֣יבָּרֲכִיברכי נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain