Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 105

105:1 הוֹד֣וּהוֹדוּהודו לַ֭יהוָהלַיהוָהליהוה קִרְא֣וּקִרְאוּקראו בִּשְׁמ֑וֹבִּשְׁמוֹבשמו הוֹדִ֥יעוּהוֹדִיעוּהודיעו בָ֝עַמִּ֗יםבָעַמִּיםבעמים עֲלִילוֹתָֽיועֲלִילוֹתָיועלילותיו׃׃׃ 105:2 שִֽׁירוּשִׁירוּשירו־־־ל֭וֹלוֹלו זַמְּרוּזַמְּרוּזמרו־־־ל֑וֹלוֹלו שִׂ֝֗יחוּשִׂיחוּשיחו בְּכָלבְּכָלבכל־־־נִפְלְאוֹתָֽיונִפְלְאוֹתָיונפלאותיו׃׃׃ 105:3 הִֽ֭תְהַלְלוּהִתְהַלְלוּהתהללו בְּשֵׁ֣םבְּשֵׁםבשם קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו יִ֝שְׂמַ֗חיִשְׂמַחישמח לֵ֤בלֵבלב ׀׀׀ מְבַקְשֵׁ֬ימְבַקְשֵׁימבקשי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 105:4 דִּרְשׁ֣וּדִּרְשׁוּדרשו יְהוָ֣היְהוָהיהוה וְעֻזּ֑וֹוְעֻזּוֹועזו בַּקְּשׁ֖וּבַּקְּשׁוּבקשו פָנָ֣יופָנָיופניו תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 105:5 זִכְר֗וּזִכְרוּזכרו נִפְלְאוֹתָ֥יונִפְלְאוֹתָיונפלאותיו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֑העָשָׂהעשה מֹ֝פְתָ֗יומֹפְתָיומפתיו וּמִשְׁפְּטֵיוּמִשְׁפְּטֵיומשפטי־־־פִֽיופִיופיו׃׃׃ 105:6 זֶ֭רַעזֶרַעזרע אַבְרָהָ֣םאַבְרָהָםאברהם עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב בְּחִירָֽיובְּחִירָיובחיריו׃׃׃ 105:7 ה֭וּאהוּאהוא יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הָ֝אָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ מִשְׁפָּטָֽיומִשְׁפָּטָיומשפטיו׃׃׃ 105:8 זָכַ֣רזָכַרזכר לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם בְּרִית֑וֹבְּרִיתוֹבריתו דָּבָ֥רדָּבָרדבר צִ֝וָּ֗הצִוָּהצוה לְאֶ֣לֶףלְאֶלֶףלאלף דּֽוֹרדּוֹרדור׃׃׃ 105:9 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר כָּ֭רַתכָּרַתכרת אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וּשְׁב֖וּעָת֣וֹוּשְׁבוּעָתוֹושבועתו לְיִשְׂחָֽקלְיִשְׂחָקלישחק׃׃׃ 105:10 וַיַּֽעֲמִידֶ֣הָוַיַּעֲמִידֶהָויעמידה לְיַעֲקֹ֣בלְיַעֲקֹבליעקב לְחֹ֑קלְחֹקלחק לְ֝יִשְׂרָאֵ֗ללְיִשְׂרָאֵללישראל בְּרִ֣יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 105:11 לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לְךָ֗לְךָלך אֶתֵּ֥ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־אֶֽרֶץאֶרֶץארץ־־־כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען חֶ֝֗בֶלחֶבֶלחבל נַחֲלַתְכֶֽםנַחֲלַתְכֶםנחלתכם׃׃׃ 105:12 בִּֽ֭הְיוֹתָםבִּהְיוֹתָםבהיותם מְתֵ֣ימְתֵימתי מִסְפָּ֑רמִסְפָּרמספר כִּ֝מְעַ֗טכִּמְעַטכמעט וְגָרִ֥יםוְגָרִיםוגרים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 105:13 וַֽ֭יִּתְהַלְּכוּוַיִּתְהַלְּכוּויתהלכו מִגּ֣וֹימִגּוֹימגוי אֶלאֶלאל־־־גּ֑וֹיגּוֹיגוי מִ֝מַּמְלָכָ֗המִמַּמְלָכָהמממלכה אֶלאֶלאל־־־עַ֥םעַםעם אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 105:14 לֹֽאלֹאלא־־־הִנִּ֣יחַהִנִּיחַהניח אָדָ֣םאָדָםאדם לְעָשְׁקָ֑םלְעָשְׁקָםלעשקם וַיּ֖וֹכַחוַיּוֹכַחויוכח עֲלֵיהֶ֣םעֲלֵיהֶםעליהם מְלָכִֽיםמְלָכִיםמלכים׃׃׃ 105:15 אַֽלאַלאל־־־תִּגְּע֥וּתִּגְּעוּתגעו בִמְשִׁיחָ֑יבִמְשִׁיחָיבמשיחי וְ֝לִנְבִיאַיוְלִנְבִיאַיולנביאי אַלאַלאל־־־תָּרֵֽעוּתָּרֵעוּתרעו׃׃׃ 105:16 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא רָ֭עָברָעָברעב עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ כָּֽלכָּלכל־־־מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם שָׁבָֽרשָׁבָרשבר׃׃׃ 105:17 שָׁלַ֣חשָׁלַחשלח לִפְנֵיהֶ֣םלִפְנֵיהֶםלפניהם אִ֑ישׁאִישׁאיש לְ֝עֶ֗בֶדלְעֶבֶדלעבד נִמְכַּ֥רנִמְכַּרנמכר יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 105:18 עִנּ֣וּעִנּוּענו בַכֶּ֣בֶלבַכֶּבֶלבכבל [רַגְלָיו כ][רַגְלָיו כ][רגליו כ] (רַגְל֑וֹ ק)(רַגְלוֹ ק)(רגלו ק) בַּ֝רְזֶ֗לבַּרְזֶלברזל בָּ֣אָהבָּאָהבאה נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 105:19 עַדעַדעד־־־עֵ֥תעֵתעת בֹּֽאבֹּאבא־־־דְבָר֑וֹדְבָרוֹדברו אִמְרַ֖תאִמְרַתאמרת יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְרָפָֽתְהוּצְרָפָתְהוּצרפתהו׃׃׃ 105:20 שָׁ֣לַחשָׁלַחשלח מֶ֭לֶךְמֶלֶךְמלך וַיַּתִּירֵ֑הוּוַיַּתִּירֵהוּויתירהו מֹשֵׁ֥למֹשֵׁלמשל עַ֝מִּ֗יםעַמִּיםעמים וַֽיְפַתְּחֵֽהוּוַיְפַתְּחֵהוּויפתחהו׃׃׃ 105:21 שָׂמ֣וֹשָׂמוֹשמו אָד֣וֹןאָדוֹןאדון לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו וּ֝מֹשֵׁ֗לוּמֹשֵׁלומשל בְּכָלבְּכָלבכל־־־קִנְיָנֽוֹקִנְיָנוֹקנינו׃׃׃ 105:22 לֶאְסֹ֣רלֶאְסֹרלאסר שָׂרָ֣יושָׂרָיושריו בְּנַפְשׁ֑וֹבְּנַפְשׁוֹבנפשו וּזְקֵנָ֥יווּזְקֵנָיווזקניו יְחַכֵּֽםיְחַכֵּםיחכם׃׃׃ 105:23 וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְ֝יַעֲקֹ֗בוְיַעֲקֹבויעקב גָּ֣רגָּרגר בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־חָֽםחָםחם׃׃׃ 105:24 וַיֶּ֣פֶרוַיֶּפֶרויפר אֶתאֶתאת־־־עַמּ֣וֹעַמּוֹעמו מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַ֝יַּֽעֲצִמֵהוּוַיַּעֲצִמֵהוּויעצמהו מִצָּרָֽיומִצָּרָיומצריו׃׃׃ 105:25 הָפַ֣ךְהָפַךְהפך לִ֭בָּםלִבָּםלבם לִשְׂנֹ֣אלִשְׂנֹאלשנא עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו לְ֝הִתְנַכֵּ֗ללְהִתְנַכֵּללהתנכל בַּעֲבָדָֽיובַּעֲבָדָיובעבדיו׃׃׃ 105:26 שָׁ֭לַחשָׁלַחשלח מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדּ֑וֹעַבְדּוֹעבדו אַ֝הֲרֹ֗ןאַהֲרֹןאהרן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּֽחַרבָּחַרבחר־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 105:27 שָֽׂמוּשָׂמוּשמו־־־בָ֭םבָםבם דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אֹתוֹתָ֑יואֹתוֹתָיואתותיו וּ֝מֹפְתִ֗יםוּמֹפְתִיםומפתים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ חָֽםחָםחם׃׃׃ 105:28 שָׁ֣לַֽחשָׁלַחשלח חֹ֭שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך וַיַּחְשִׁ֑ךְוַיַּחְשִׁךְויחשך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־מָ֝ר֗וּמָרוּמרו אֶתאֶתאת־־־[]דברוו כ][]דברוו כ][]דברוו כ] (דְּבָרֽוֹ ק)(דְּבָרוֹ ק)(דברו ק)׃׃׃ 105:29 הָפַ֣ךְהָפַךְהפך אֶתאֶתאת־־־מֵימֵיהֶ֣םמֵימֵיהֶםמימיהם לְדָ֑םלְדָםלדם וַ֝יָּ֗מֶתוַיָּמֶתוימת אֶתאֶתאת־־־דְּגָתָֽםדְּגָתָםדגתם׃׃׃ 105:30 שָׁרַ֣ץשָׁרַץשרץ אַרְצָ֣םאַרְצָםארצם צְפַרְדְּעִ֑יםצְפַרְדְּעִיםצפרדעים בְּ֝חַדְרֵ֗יבְּחַדְרֵיבחדרי מַלְכֵיהֶֽםמַלְכֵיהֶםמלכיהם׃׃׃ 105:31 אָ֭מַראָמַראמר וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא עָרֹ֑בעָרֹבערב כִּ֝נִּ֗יםכִּנִּיםכנים בְּכָלבְּכָלבכל־־־גְּבוּלָֽםגְּבוּלָםגבולם׃׃׃ 105:32 נָתַ֣ןנָתַןנתן גִּשְׁמֵיהֶ֣םגִּשְׁמֵיהֶםגשמיהם בָּרָ֑דבָּרָדברד אֵ֖שׁאֵשׁאש לֶהָב֣וֹתלֶהָבוֹתלהבות בְּאַרְצָֽםבְּאַרְצָםבארצם׃׃׃ 105:33 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך גַּ֭פְנָםגַּפְנָםגפנם וּתְאֵנָתָ֑םוּתְאֵנָתָםותאנתם וַ֝יְשַׁבֵּ֗רוַיְשַׁבֵּרוישבר עֵ֣ץעֵץעץ גְּבוּלָֽםגְּבוּלָםגבולם׃׃׃ 105:34 אָ֭מַראָמַראמר וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא אַרְבֶּ֑האַרְבֶּהארבה וְ֝יֶ֗לֶקוְיֶלֶקוילק וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 105:35 וַיֹּ֣אכַלוַיֹּאכַלויאכל כָּלכָּלכל־־־עֵ֣שֶׂבעֵשֶׂבעשב בְּאַרְצָ֑םבְּאַרְצָםבארצם וַ֝יֹּ֗אכַלוַיֹּאכַלויאכל פְּרִ֣יפְּרִיפרי אַדְמָתָֽםאַדְמָתָםאדמתם׃׃׃ 105:36 וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך כָּלכָּלכל־־־בְּכ֣וֹרבְּכוֹרבכור בְּאַרְצָ֑םבְּאַרְצָםבארצם רֵ֝אשִׁ֗יתרֵאשִׁיתראשית לְכָללְכָללכל־־־אוֹנָֽםאוֹנָםאונם׃׃׃ 105:37 וַֽ֭יּוֹצִיאֵםוַיּוֹצִיאֵםויוציאם בְּכֶ֣סֶףבְּכֶסֶףבכסף וְזָהָ֑בוְזָהָבוזהב וְאֵ֖יןוְאֵיןואין בִּשְׁבָטָ֣יובִּשְׁבָטָיובשבטיו כּוֹשֵֽׁלכּוֹשֵׁלכושל׃׃׃ 105:38 שָׂמַ֣חשָׂמַחשמח מִצְרַ֣יִםמִצְרַיִםמצרים בְּצֵאתָ֑םבְּצֵאתָםבצאתם כִּֽיכִּיכי־־־נָפַ֖לנָפַלנפל פַּחְדָּ֣םפַּחְדָּםפחדם עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 105:39 פָּרַ֣שׂפָּרַשׂפרש עָנָ֣ןעָנָןענן לְמָסָ֑ךְלְמָסָךְלמסך וְ֝אֵ֗שׁוְאֵשׁואש לְהָאִ֥ירלְהָאִירלהאיר לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 105:40 שָׁאַ֣לשָׁאַלשאל וַיָּבֵ֣אוַיָּבֵאויבא שְׂלָ֑ושְׂלָושלו וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים יַשְׂבִּיעֵֽםיַשְׂבִּיעֵםישביעם׃׃׃ 105:41 פָּ֣תַחפָּתַחפתח צ֭וּרצוּרצור וַיָּז֣וּבוּוַיָּזוּבוּויזובו מָ֑יִםמָיִםמים הָ֝לְכ֗וּהָלְכוּהלכו בַּצִּיּ֥וֹתבַּצִּיּוֹתבציות נָהָֽרנָהָרנהר׃׃׃ 105:42 כִּֽיכִּיכי־־־זָ֭כַרזָכַרזכר אֶתאֶתאת־־־דְּבַ֣רדְּבַרדבר קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו אֶֽתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֥םאַבְרָהָםאברהם עַבְדּֽוֹעַבְדּוֹעבדו׃׃׃ 105:43 וַיּוֹצִ֣אוַיּוֹצִאויוצא עַמּ֣וֹעַמּוֹעמו בְשָׂשׂ֑וֹןבְשָׂשׂוֹןבששון בְּ֝רִנָּ֗הבְּרִנָּהברנה אֶתאֶתאת־־־בְּחִירָֽיובְּחִירָיובחיריו׃׃׃ 105:44 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לָ֭הֶםלָהֶםלהם אַרְצ֣וֹתאַרְצוֹתארצות גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים וַעֲמַ֖לוַעֲמַלועמל לְאֻמִּ֣יםלְאֻמִּיםלאמים יִירָֽשׁוּיִירָשׁוּיירשו׃׃׃ 105:45 בַּעֲב֤וּרבַּעֲבוּרבעבור ׀׀׀ יִשְׁמְר֣וּיִשְׁמְרוּישמרו חֻ֭קָּיוחֻקָּיוחקיו וְתוֹרֹתָ֥יווְתוֹרֹתָיוותורתיו יִנְצֹ֗רוּיִנְצֹרוּינצרו הַֽלְלוּהַלְלוּהללו־־־יָֽהּיָהּיה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain