Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 109

109:1 לַ֭מְנַצֵּחַלַמְנַצֵּחַלמנצח לְדָוִ֣דלְדָוִדלדוד מִזְמ֑וֹרמִזְמוֹרמזמור אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי תְ֝הִלָּתִ֗יתְהִלָּתִיתהלתי אַֽלאַלאל־־־תֶּחֱרַֽשׁתֶּחֱרַשׁתחרש׃׃׃ 109:2 כִּ֤יכִּיכי פִ֪יפִיפי רָשָׁ֡ערָשָׁערשע וּֽפִיוּפִיופי־־־מִ֭רְמָהמִרְמָהמרמה עָלַ֣יעָלַיעלי פָּתָ֑חוּפָּתָחוּפתחו דִּבְּר֥וּדִּבְּרוּדברו אִ֝תִּ֗יאִתִּיאתי לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 109:3 וְדִבְרֵ֣יוְדִבְרֵיודברי שִׂנְאָ֣השִׂנְאָהשנאה סְבָב֑וּנִיסְבָבוּנִיסבבוני וַיִּֽלָּחֲמ֥וּנִיוַיִּלָּחֲמוּנִיוילחמוני חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 109:4 תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־אַהֲבָתִ֥יאַהֲבָתִיאהבתי יִשְׂטְנ֗וּנִייִשְׂטְנוּנִיישטנוני וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני תְפִלָּֽהתְפִלָּהתפלה׃׃׃ 109:5 וַיָּ֘שִׂ֤ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עָלַ֣יעָלַיעלי רָ֭עָהרָעָהרעה תַּ֣חַתתַּחַתתחת טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה וְ֝שִׂנְאָ֗הוְשִׂנְאָהושנאה תַּ֣חַתתַּחַתתחת אַהֲבָתִֽיאַהֲבָתִיאהבתי׃׃׃ 109:6 הַפְקֵ֣דהַפְקֵדהפקד עָלָ֣יועָלָיועליו רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וְ֝שָׂטָ֗ןוְשָׂטָןושטן יַעֲמֹ֥דיַעֲמֹדיעמד עַלעַלעל־־־יְמִינֽוֹיְמִינוֹימינו׃׃׃ 109:7 בְּ֭הִשָּׁ֣פְטוֹבְּהִשָּׁפְטוֹבהשפטו יֵצֵ֣איֵצֵאיצא רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וּ֝תְפִלָּת֗וֹוּתְפִלָּתוֹותפלתו תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לַֽחֲטָאָֽהלַחֲטָאָהלחטאה׃׃׃ 109:8 יִֽהְיֽוּיִהְיוּיהיו־־־יָמָ֥יויָמָיוימיו מְעַטִּ֑יםמְעַטִּיםמעטים פְּ֝קֻדָּת֗וֹפְּקֻדָּתוֹפקדתו יִקַּ֥חיִקַּחיקח אַחֵֽראַחֵראחר׃׃׃ 109:9 יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־בָנָ֥יובָנָיובניו יְתוֹמִ֑יםיְתוֹמִיםיתומים וְ֝אִשְׁתּוֹוְאִשְׁתּוֹואשתו אַלְמָנָֽהאַלְמָנָהאלמנה׃׃׃ 109:10 וְנ֤וֹעַוְנוֹעַונוע יָנ֣וּעוּיָנוּעוּינועו בָנָ֣יובָנָיובניו וְשִׁאֵ֑לוּוְשִׁאֵלוּושאלו וְ֝דָרְשׁ֗וּוְדָרְשׁוּודרשו מֵחָרְבוֹתֵיהֶֽםמֵחָרְבוֹתֵיהֶםמחרבותיהם׃׃׃ 109:11 יְנַקֵּ֣שׁיְנַקֵּשׁינקש נ֭וֹשֶׁהנוֹשֶׁהנושה לְכָללְכָללכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֑וֹלוֹלו וְיָבֹ֖זּוּוְיָבֹזּוּויבזו זָרִ֣יםזָרִיםזרים יְגִיעֽוֹיְגִיעוֹיגיעו׃׃׃ 109:12 אַלאַלאל־־־יְהִייְהִייהי־־־ל֭וֹלוֹלו מֹשֵׁ֣ךְמֹשֵׁךְמשך חָ֑סֶדחָסֶדחסד וְֽאַלוְאַלואל־־־יְהִ֥ייְהִייהי ח֝וֹנֵ֗ןחוֹנֵןחונן לִיתוֹמָֽיולִיתוֹמָיוליתומיו׃׃׃ 109:13 יְהִֽייְהִייהי־־־אַחֲרִית֥וֹאַחֲרִיתוֹאחריתו לְהַכְרִ֑יתלְהַכְרִיתלהכרית בְּד֥וֹרבְּדוֹרבדור אַ֝חֵ֗ראַחֵראחר יִמַּ֥חיִמַּחימח שְׁמָֽםשְׁמָםשמם׃׃׃ 109:14 יִזָּכֵ֤ריִזָּכֵריזכר ׀׀׀ עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון אֲ֭בֹתָיואֲבֹתָיואבתיו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְחַטַּ֥אתוְחַטַּאתוחטאת אִ֝מּ֗וֹאִמּוֹאמו אַלאַלאל־־־תִּמָּֽחתִּמָּחתמח׃׃׃ 109:15 יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו נֶֽגֶדנֶגֶדנגד־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה תָּמִ֑ידתָּמִידתמיד וְיַכְרֵ֖תוְיַכְרֵתויכרת מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ זִכְרָֽםזִכְרָםזכרם׃׃׃ 109:16 יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ לֹ֥אלֹאלא זָכַר֮זָכַרזכר עֲשׂ֪וֹתעֲשׂוֹתעשות חָ֥סֶדחָסֶדחסד וַיִּרְדֹּ֡ףוַיִּרְדֹּףוירדף אִישׁאִישׁאיש־־־עָנִ֣יעָנִיעני וְ֭אֶבְיוֹןוְאֶבְיוֹןואביון וְנִכְאֵ֨הוְנִכְאֵהונכאה לֵבָ֬בלֵבָבלבב לְמוֹתֵֽתלְמוֹתֵתלמותת׃׃׃ 109:17 וַיֶּאֱהַ֣בוַיֶּאֱהַבויאהב קְ֭לָלָהקְלָלָהקללה וַתְּבוֹאֵ֑הוּוַתְּבוֹאֵהוּותבואהו וְֽלֹאוְלֹאולא־־־חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ בִּ֝בְרָכָ֗הבִּבְרָכָהבברכה וַתִּרְחַ֥קוַתִּרְחַקותרחק מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 109:18 וַיִּלְבַּ֥שׁוַיִּלְבַּשׁוילבש קְלָלָ֗הקְלָלָהקללה כְּמַ֫דּ֥וֹכְּמַדּוֹכמדו וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא כַמַּ֣יִםכַמַּיִםכמים בְּקִרְבּ֑וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וְ֝כַשֶּׁ֗מֶןוְכַשֶּׁמֶןוכשמן בְּעַצְמוֹתָֽיובְּעַצְמוֹתָיובעצמותיו׃׃׃ 109:19 תְּהִיתְּהִיתהי־־־ל֭וֹלוֹלו כְּבֶ֣גֶדכְּבֶגֶדכבגד יַעְטֶ֑היַעְטֶהיעטה וּ֝לְמֵ֗זַחוּלְמֵזַחולמזח תָּמִ֥ידתָּמִידתמיד יַחְגְּרֶֽהָיַחְגְּרֶהָיחגרה׃׃׃ 109:20 זֹ֤אתזֹאתזאת פְּעֻלַּ֣תפְּעֻלַּתפעלת שֹׂ֭טְנַישֹׂטְנַישטני מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהַדֹּבְרִ֥יםוְהַדֹּבְרִיםוהדברים רָ֝֗ערָערע עַלעַלעל־־־נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 109:21 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה ׀׀׀ יְה֘וִ֤היְהוִהיהוה אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני עֲ‍ֽשֵׂהעֲ‍שֵׂהע‍שה־־־אִ֭תִּיאִתִּיאתי לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך כִּיכִּיכי־־־ט֥וֹבטוֹבטוב חַ֝סְדְּךָ֗חַסְדְּךָחסדך הַצִּילֵֽנִיהַצִּילֵנִיהצילני׃׃׃ 109:22 כִּֽיכִּיכי־־־עָנִ֣יעָנִיעני וְאֶבְי֣וֹןוְאֶבְיוֹןואביון אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי וְ֝לִבִּ֗יוְלִבִּיולבי חָלַ֥לחָלַלחלל בְּקִרְבִּֽיבְּקִרְבִּיבקרבי׃׃׃ 109:23 כְּצֵלכְּצֵלכצל־־־כִּנְטוֹת֥וֹכִּנְטוֹתוֹכנטותו נֶהֱלָ֑כְתִּינֶהֱלָכְתִּינהלכתי נִ֝נְעַ֗רְתִּינִנְעַרְתִּיננערתי כָּֽאַרְבֶּֽהכָּאַרְבֶּהכארבה׃׃׃ 109:24 בִּ֭רְכַּיבִּרְכַּיברכי כָּשְׁל֣וּכָּשְׁלוּכשלו מִצּ֑וֹםמִצּוֹםמצום וּ֝בְשָׂרִ֗יוּבְשָׂרִיובשרי כָּחַ֥שׁכָּחַשׁכחש מִשָּֽׁמֶןמִשָּׁמֶןמשמן׃׃׃ 109:25 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי חֶרְפָּ֣החֶרְפָּהחרפה לָהֶ֑םלָהֶםלהם יִ֝רְא֗וּנִייִרְאוּנִייראוני יְנִיע֥וּןיְנִיעוּןיניעון רֹאשָֽׁםרֹאשָׁםראשם׃׃׃ 109:26 עָ֭זְרֵנִיעָזְרֵנִיעזרני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יאֱלֹהָיאלהי ה֭וֹשִׁיעֵ֣נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני כְחַסְדֶּֽךָכְחַסְדֶּךָכחסדך׃׃׃ 109:27 וְֽ֭יֵדְעוּוְיֵדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־יָ֣דְךָיָדְךָידך זֹּ֑אתזֹּאתזאת אַתָּ֖האַתָּהאתה יְהוָ֣היְהוָהיהוה עֲשִׂיתָֽהּעֲשִׂיתָהּעשיתה׃׃׃ 109:28 יְקַֽלְלוּיְקַלְלוּיקללו־־־הֵמָּה֮הֵמָּההמה וְאַתָּ֪הוְאַתָּהואתה תְבָ֫רֵ֥ךְתְבָרֵךְתברך קָ֤מוּקָמוּקמו ׀׀׀ וַיֵּבֹ֗שׁוּוַיֵּבֹשׁוּויבשו וְֽעַבְדְּךָ֥וְעַבְדְּךָועבדך יִשְׂמָֽחיִשְׂמָחישמח׃׃׃ 109:29 יִלְבְּשׁ֣וּיִלְבְּשׁוּילבשו שׂוֹטְנַ֣ישׂוֹטְנַישוטני כְּלִמָּ֑הכְּלִמָּהכלמה וְיַעֲט֖וּוְיַעֲטוּויעטו כַמְעִ֣ילכַמְעִילכמעיל בָּשְׁתָּֽםבָּשְׁתָּםבשתם׃׃׃ 109:30 א֘וֹדֶ֤האוֹדֶהאודה יְהוָ֣היְהוָהיהוה מְאֹ֣דמְאֹדמאד בְּפִ֑יבְּפִיבפי וּבְת֖וֹךְוּבְתוֹךְובתוך רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים אֲהַֽלְלֶֽנּוּאֲהַלְלֶנּוּאהללנו׃׃׃ 109:31 כִּֽיכִּיכי־־־יַ֭עֲמֹדיַעֲמֹדיעמד לִימִ֣יןלִימִיןלימין אֶבְי֑וֹןאֶבְיוֹןאביון לְ֝הוֹשִׁ֗יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע מִשֹּׁפְטֵ֥ימִשֹּׁפְטֵימשפטי נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain