Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 18

18:1 לַמְנַצֵּ֤חַלַמְנַצֵּחַלמנצח ׀׀׀ לְעֶ֥בֶדלְעֶבֶדלעבד יְהוָ֗היְהוָהיהוה לְדָ֫וִ֥דלְדָוִדלדוד אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר ׀׀׀ לַיהוָ֗הלַיהוָהליהוה אֶתאֶתאת־־־דִּ֭בְרֵידִּבְרֵידברי הַשִּׁירָ֣ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת בְּי֤וֹםבְּיוֹםביום הִֽצִּילהִצִּילהציל־־־יְהוָ֘היְהוָהיהוה אוֹת֥וֹאוֹתוֹאותו מִכַּ֥ףמִכַּףמכף כָּלכָּלכל־־־אֹ֝יְבָ֗יואֹיְבָיואיביו וּמִיַּ֥דוּמִיַּדומיד שָׁאֽוּלשָׁאוּלשאול׃׃׃ 18:2 וַיֹּאמַ֡רוַיֹּאמַרויאמר אֶרְחָמְךָ֖אֶרְחָמְךָארחמך יְהוָ֣היְהוָהיהוה חִזְקִֽיחִזְקִיחזקי׃׃׃ 18:3 יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ סַֽלְעִ֥יסַלְעִיסלעי וּמְצוּדָתִ֗יוּמְצוּדָתִיומצודתי וּמְפַ֫לְטִ֥יוּמְפַלְטִיומפלטי אֵלִ֣יאֵלִיאלי צ֭וּרִיצוּרִיצורי אֶֽחֱסֶהאֶחֱסֶהאחסה־־־בּ֑וֹבּוֹבו מָֽגִנִּ֥ימָגִנִּימגני וְקֶֽרֶןוְקֶרֶןוקרן־־־יִ֝שְׁעִ֗ייִשְׁעִיישעי מִשְׂגַּבִּֽימִשְׂגַּבִּימשגבי׃׃׃ 18:4 מְ֭הֻלָּלמְהֻלָּלמהלל אֶקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמִןוּמִןומן־־־אֹ֝יְבַ֗יאֹיְבַיאיבי אִוָּשֵֽׁעַאִוָּשֵׁעַאושע׃׃׃ 18:5 אֲפָפ֥וּנִיאֲפָפוּנִיאפפוני חֶבְלֵיחֶבְלֵיחבלי־־־מָ֑וֶתמָוֶתמות וְֽנַחֲלֵ֖יוְנַחֲלֵיונחלי בְלִיַּ֣עַלבְלִיַּעַלבליעל יְבַֽעֲתֽוּנִייְבַעֲתוּנִייבעתוני׃׃׃ 18:6 חֶבְלֵ֣יחֶבְלֵיחבלי שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול סְבָב֑וּנִיסְבָבוּנִיסבבוני קִ֝דְּמ֗וּנִיקִדְּמוּנִיקדמוני מ֣וֹקְשֵׁימוֹקְשֵׁימוקשי מָֽוֶתמָוֶתמות׃׃׃ 18:7 בַּצַּרבַּצַּרבצר־־־לִ֤ילִילי ׀׀׀ אֶֽקְרָ֣אאֶקְרָאאקרא יְהוָה֮יְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֱלֹהַ֪יאֱלֹהַיאלהי אֲשַׁ֫וֵּ֥עַאֲשַׁוֵּעַאשוע יִשְׁמַ֣עיִשְׁמַעישמע מֵהֵיכָל֣וֹמֵהֵיכָלוֹמהיכלו קוֹלִ֑יקוֹלִיקולי וְ֝שַׁוְעָתִ֗יוְשַׁוְעָתִיושועתי לְפָנָ֤יולְפָנָיולפניו ׀׀׀ תָּב֬וֹאתָּבוֹאתבוא בְאָזְנָֽיובְאָזְנָיובאזניו׃׃׃ 18:8 וַתִּגְעַ֬שׁוַתִּגְעַשׁותגעש וַתִּרְעַ֨שׁוַתִּרְעַשׁותרעש ׀׀׀ הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וּמוֹסְדֵ֣יוּמוֹסְדֵיומוסדי הָרִ֣יםהָרִיםהרים יִרְגָּ֑זוּיִרְגָּזוּירגזו וַ֝יִּתְגָּֽעֲשׁ֗וּוַיִּתְגָּעֲשׁוּויתגעשו כִּיכִּיכי־־־חָ֥רָהחָרָהחרה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 18:9 עָ֘לָ֤העָלָהעלה עָשָׁ֨ןעָשָׁןעשן ׀׀׀ בְּאַפּ֗וֹבְּאַפּוֹבאפו וְאֵשׁוְאֵשׁואש־־־מִפִּ֥יומִפִּיומפיו תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל גֶּ֝חָלִ֗יםגֶּחָלִיםגחלים בָּעֲר֥וּבָּעֲרוּבערו מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 18:10 וַיֵּ֣טוַיֵּטויט שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים וַיֵּרַ֑דוַיֵּרַדוירד וַ֝עֲרָפֶ֗לוַעֲרָפֶלוערפל תַּ֣חַתתַּחַתתחת רַגְלָֽיורַגְלָיורגליו׃׃׃ 18:11 וַיִּרְכַּ֣בוַיִּרְכַּבוירכב עַלעַלעל־־־כְּ֭רוּבכְּרוּבכרוב וַיָּעֹ֑ףוַיָּעֹףויעף וַ֝יֵּ֗דֶאוַיֵּדֶאוידא עַלעַלעל־־־כַּנְפֵיכַּנְפֵיכנפי־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ 18:12 יָ֤שֶׁתיָשֶׁתישת חֹ֨שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך ׀׀׀ סִתְר֗וֹסִתְרוֹסתרו סְבִֽיבוֹתָ֥יוסְבִיבוֹתָיוסביבותיו סֻכָּת֑וֹסֻכָּתוֹסכתו חֶשְׁכַתחֶשְׁכַתחשכת־־־מַ֝֗יִםמַיִםמים עָבֵ֥יעָבֵיעבי שְׁחָקִֽיםשְׁחָקִיםשחקים׃׃׃ 18:13 מִנֹּ֗גַהּמִנֹּגַהּמנגה נֶ֫גְדּ֥וֹנֶגְדּוֹנגדו עָבָ֥יועָבָיועביו עָבְר֑וּעָבְרוּעברו בָּ֝רָ֗דבָּרָדברד וְגַֽחֲלֵיוְגַחֲלֵיוגחלי־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 18:14 וַיַּרְעֵ֬םוַיַּרְעֵםוירעם בַּשָּׁמַ֨יִםבַּשָּׁמַיִםבשמים ׀׀׀ יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה וְ֭עֶלְיוֹןוְעֶלְיוֹןועליון יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן קֹל֑וֹקֹלוֹקלו בָּ֝רָ֗דבָּרָדברד וְגַֽחֲלֵיוְגַחֲלֵיוגחלי־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 18:15 וַיִּשְׁלַ֣חוַיִּשְׁלַחוישלח חִ֭צָּיוחִצָּיוחציו וַיְפִיצֵ֑םוַיְפִיצֵםויפיצם וּבְרָקִ֥יםוּבְרָקִיםוברקים רָ֝ברָברב וַיְהֻמֵּֽםוַיְהֻמֵּםויהמם׃׃׃ 18:16 וַיֵּ֤רָא֨וּוַיֵּרָאוּויראו ׀׀׀ אֲפִ֥יקֵיאֲפִיקֵיאפיקי מַ֗יִםמַיִםמים וַֽיִּגָּלוּ֮וַיִּגָּלוּויגלו מוֹסְד֪וֹתמוֹסְדוֹתמוסדות תֵּ֫בֵ֥לתֵּבֵלתבל מִגַּעֲרָ֣תְךָ֣מִגַּעֲרָתְךָמגערתך יְהוָ֑היְהוָהיהוה מִ֝נִּשְׁמַ֗תמִנִּשְׁמַתמנשמת ר֣וּחַרוּחַרוח אַפֶּֽךָאַפֶּךָאפך׃׃׃ 18:17 יִשְׁלַ֣חיִשְׁלַחישלח מִ֭מָּרוֹםמִמָּרוֹםממרום יִקָּחֵ֑נִייִקָּחֵנִייקחני יַֽ֝מְשֵׁ֗נִייַמְשֵׁנִיימשני מִמַּ֥יִםמִמַּיִםממים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 18:18 יַצִּילֵ֗נִייַצִּילֵנִייצילני מֵאֹיְבִ֥ימֵאֹיְבִימאיבי עָ֑זעָזעז וּ֝מִשֹּׂנְאַ֗יוּמִשֹּׂנְאַיומשנאי כִּֽיכִּיכי־־־אָמְצ֥וּאָמְצוּאמצו מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 18:19 יְקַדְּמ֥וּנִייְקַדְּמוּנִייקדמוני בְיוֹםבְיוֹםביום־־־אֵידִ֑יאֵידִיאידי וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְמִשְׁעָ֣ןלְמִשְׁעָןלמשען לִֽילִילי׃׃׃ 18:20 וַיּוֹצִיאֵ֥נִיוַיּוֹצִיאֵנִיויוציאני לַמֶּרְחָ֑בלַמֶּרְחָבלמרחב יְ֝חַלְּצֵ֗נִייְחַלְּצֵנִייחלצני כִּ֘יכִּיכי חָ֥פֵֽץחָפֵץחפץ בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 18:21 יִגְמְלֵ֣נִייִגְמְלֵנִייגמלני יְהוָ֣היְהוָהיהוה כְּצִדְקִ֑יכְּצִדְקִיכצדקי כְּבֹ֥רכְּבֹרכבר יָ֝דַ֗ייָדַיידי יָשִׁ֥יביָשִׁיבישיב לִֽילִילי׃׃׃ 18:22 כִּֽיכִּיכי־־־שָׁ֭מַרְתִּישָׁמַרְתִּישמרתי דַּרְכֵ֣ידַּרְכֵידרכי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־רָ֝שַׁ֗עְתִּירָשַׁעְתִּירשעתי מֵאֱלֹהָֽימֵאֱלֹהָימאלהי׃׃׃ 18:23 כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־מִשְׁפָּטָ֣יומִשְׁפָּטָיומשפטיו לְנֶגְדִּ֑ילְנֶגְדִּילנגדי וְ֝חֻקֹּתָ֗יווְחֻקֹּתָיווחקתיו לֹאלֹאלא־־־אָסִ֥יראָסִיראסיר מֶֽנִּימֶנִּימני׃׃׃ 18:24 וָאֱהִ֣יוָאֱהִיואהי תָמִ֣יםתָמִיםתמים עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וָ֝אֶשְׁתַּמֵּ֗רוָאֶשְׁתַּמֵּרואשתמר מֵעֲוֺנִֽימֵעֲוֺנִימעוני׃׃׃ 18:25 וַיָּֽשֶׁבוַיָּשֶׁבוישב־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה לִ֣ילִילי כְצִדְקִ֑יכְצִדְקִיכצדקי כְּבֹ֥רכְּבֹרכבר יָ֝דַ֗ייָדַיידי לְנֶ֣גֶדלְנֶגֶדלנגד עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 18:26 עִםעִםעם־־־חָסִ֥ידחָסִידחסיד תִּתְחַסָּ֑דתִּתְחַסָּדתתחסד עִםעִםעם־־־גְּבַ֥רגְּבַרגבר תָּ֝מִ֗יםתָּמִיםתמים תִּתַּמָּֽםתִּתַּמָּםתתמם׃׃׃ 18:27 עִםעִםעם־־־נָבָ֥רנָבָרנבר תִּתְבָּרָ֑רתִּתְבָּרָרתתברר וְעִםוְעִםועם־־־עִ֝קֵּ֗שׁעִקֵּשׁעקש תִּתְפַּתָּֽלתִּתְפַּתָּלתתפתל׃׃׃ 18:28 כִּֽיכִּיכי־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה עַםעַםעם־־־עָנִ֣יעָנִיעני תוֹשִׁ֑יעַתוֹשִׁיעַתושיע וְעֵינַ֖יִםוְעֵינַיִםועינים רָמ֣וֹתרָמוֹתרמות תַּשְׁפִּֽילתַּשְׁפִּילתשפיל׃׃׃ 18:29 כִּֽיכִּיכי־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה תָּאִ֣ירתָּאִירתאיר נֵרִ֑ינֵרִינרי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱ֝לֹהַ֗יאֱלֹהַיאלהי יַגִּ֥יהַּיַגִּיהַּיגיה חָשְׁכִּֽיחָשְׁכִּיחשכי׃׃׃ 18:30 כִּֽיכִּיכי־־־בְ֭ךָבְךָבך אָרֻ֣ץאָרֻץארץ גְּד֑וּדגְּדוּדגדוד וּ֝בֵֽאלֹהַ֗יוּבֵאלֹהַיובאלהי אֲדַלֶּגאֲדַלֶּגאדלג־־־שֽׁוּרשׁוּרשור׃׃׃ 18:31 הָאֵל֮הָאֵלהאל תָּמִ֪יםתָּמִיםתמים דַּ֫רְכּ֥וֹדַּרְכּוֹדרכו אִמְרַֽתאִמְרַתאמרת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְרוּפָ֑הצְרוּפָהצרופה מָגֵ֥ןמָגֵןמגן ה֝֗וּאהוּאהוא לְכֹ֤ללְכֹללכל ׀׀׀ הַחֹסִ֬יםהַחֹסִיםהחסים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 18:32 כִּ֤יכִּיכי מִ֣ימִימי אֱ֭לוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה מִבַּלְעֲדֵ֣ימִבַּלְעֲדֵימבלעדי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמִ֥יוּמִיומי צ֝֗וּרצוּרצור זוּלָתִ֥יזוּלָתִיזולתי אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 18:33 הָ֭אֵלהָאֵלהאל הַמְאַזְּרֵ֣נִיהַמְאַזְּרֵנִיהמאזרני חָ֑יִלחָיִלחיל וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן תָּמִ֣יםתָּמִיםתמים דַּרְכִּֽידַּרְכִּידרכי׃׃׃ 18:34 מְשַׁוֶּ֣המְשַׁוֶּהמשוה רַ֭גְלַירַגְלַירגלי כָּאַיָּל֑וֹתכָּאַיָּלוֹתכאילות וְעַ֥לוְעַלועל בָּ֝מֹתַ֗יבָּמֹתַיבמתי יַעֲמִידֵֽנִייַעֲמִידֵנִייעמידני׃׃׃ 18:35 מְלַמֵּ֣דמְלַמֵּדמלמד יָ֭דַייָדַיידי לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְֽנִחֲתָ֥הוְנִחֲתָהונחתה קֶֽשֶׁתקֶשֶׁתקשת־־־נְ֝חוּשָׁ֗הנְחוּשָׁהנחושה זְרוֹעֹתָֽיזְרוֹעֹתָיזרועתי׃׃׃ 18:36 וַתִּתֶּןוַתִּתֶּןותתן־־־לִי֮לִילי מָגֵ֪ןמָגֵןמגן יִ֫שְׁעֶ֥ךָיִשְׁעֶךָישעך וִֽימִינְךָ֥וִימִינְךָוימינך תִסְעָדֵ֑נִיתִסְעָדֵנִיתסעדני וְֽעַנְוַתְךָ֥וְעַנְוַתְךָוענותך תַרְבֵּֽנִיתַרְבֵּנִיתרבני׃׃׃ 18:37 תַּרְחִ֣יבתַּרְחִיבתרחיב צַעֲדִ֣יצַעֲדִיצעדי תַחְתָּ֑יתַחְתָּיתחתי וְלֹ֥אוְלֹאולא מָ֝עֲד֗וּמָעֲדוּמעדו קַרְסֻלָּֽיקַרְסֻלָּיקרסלי׃׃׃ 18:38 אֶרְדּ֣וֹףאֶרְדּוֹףארדוף א֭וֹיְבַיאוֹיְבַיאויבי וְאַשִּׂיגֵ֑םוְאַשִּׂיגֵםואשיגם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָ֝שׁוּבאָשׁוּבאשוב עַדעַדעד־־־כַּלּוֹתָֽםכַּלּוֹתָםכלותם׃׃׃ 18:39 אֶ֭מְחָצֵםאֶמְחָצֵםאמחצם וְלֹאוְלֹאולא־־־יֻ֣כְלוּיֻכְלוּיכלו ק֑וּםקוּםקום יִ֝פְּל֗וּיִפְּלוּיפלו תַּ֣חַתתַּחַתתחת רַגְלָֽירַגְלָירגלי׃׃׃ 18:40 וַתְּאַזְּרֵ֣נִיוַתְּאַזְּרֵנִיותאזרני חַ֭יִלחַיִלחיל לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה תַּכְרִ֖יעַתַּכְרִיעַתכריע קָמַ֣יקָמַיקמי תַּחְתָּֽיתַּחְתָּיתחתי׃׃׃ 18:41 וְֽאֹיְבַ֗יוְאֹיְבַיואיבי נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה לִּ֣ילִּילי עֹ֑רֶףעֹרֶףערף וּ֝מְשַׂנְאַ֗יוּמְשַׂנְאַיומשנאי אַצְמִיתֵֽםאַצְמִיתֵםאצמיתם׃׃׃ 18:42 יְשַׁוְּע֥וּיְשַׁוְּעוּישועו וְאֵיןוְאֵיןואין־־־מוֹשִׁ֑יעַמוֹשִׁיעַמושיע עַלעַלעל־־־יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה וְלֹ֣אוְלֹאולא עָנָֽםעָנָםענם׃׃׃ 18:43 וְֽאֶשְׁחָקֵ֗םוְאֶשְׁחָקֵםואשחקם כְּעָפָ֥רכְּעָפָרכעפר עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־ר֑וּחַרוּחַרוח כְּטִ֖יטכְּטִיטכטיט חוּצ֣וֹתחוּצוֹתחוצות אֲרִיקֵֽםאֲרִיקֵםאריקם׃׃׃ 18:44 תְּפַלְּטֵנִי֮תְּפַלְּטֵנִיתפלטני מֵרִ֪יבֵ֫ימֵרִיבֵימריבי עָ֥םעָםעם תְּ֭שִׂימֵנִיתְּשִׂימֵנִיתשימני לְרֹ֣אשׁלְרֹאשׁלראש גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים עַ֖םעַםעם לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי יַֽעַבְדֽוּנִייַעַבְדוּנִייעבדוני׃׃׃ 18:45 לְשֵׁ֣מַֽעלְשֵׁמַעלשמע אֹ֭זֶןאֹזֶןאזן יִשָּׁ֣מְעוּיִשָּׁמְעוּישמעו לִ֑ילִילי בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־נֵ֝כָ֗רנֵכָרנכר יְכַחֲשׁוּיְכַחֲשׁוּיכחשו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 18:46 בְּנֵיבְּנֵיבני־־־נֵכָ֥רנֵכָרנכר יִבֹּ֑לוּיִבֹּלוּיבלו וְ֝יַחְרְג֗וּוְיַחְרְגוּויחרגו מִֽמִּסְגְּרֽוֹתֵיהֶֽםמִמִּסְגְּרוֹתֵיהֶםממסגרותיהם׃׃׃ 18:47 חַיחַיחי־־־יְ֭הוָהיְהוָהיהוה וּבָר֣וּךְוּבָרוּךְוברוך צוּרִ֑יצוּרִיצורי וְ֝יָר֗וּםוְיָרוּםוירום אֱלוֹהֵ֥יאֱלוֹהֵיאלוהי יִשְׁעִֽייִשְׁעִיישעי׃׃׃ 18:48 הָאֵ֗להָאֵלהאל הַנּוֹתֵ֣ןהַנּוֹתֵןהנותן נְקָמ֣וֹתנְקָמוֹתנקמות לִ֑ילִילי וַיַּדְבֵּ֖רוַיַּדְבֵּרוידבר עַמִּ֣יםעַמִּיםעמים תַּחְתָּֽיתַּחְתָּיתחתי׃׃׃ 18:49 מְפַלְּטִ֗ימְפַלְּטִימפלטי מֵאֹ֫יְבָ֥ימֵאֹיְבָימאיבי אַ֣ףאַףאף מִןמִןמן־־־קָ֭מַיקָמַיקמי תְּרוֹמְמֵ֑נִיתְּרוֹמְמֵנִיתרוממני מֵאִ֥ישׁמֵאִישׁמאיש חָ֝מָ֗סחָמָסחמס תַּצִּילֵֽנִיתַּצִּילֵנִיתצילני׃׃׃ 18:50 עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן ׀׀׀ אוֹדְךָ֖אוֹדְךָאודך בַגּוֹיִ֥םבַגּוֹיִםבגוים ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּלְשִׁמְךָ֥וּלְשִׁמְךָולשמך אֲזַמֵּֽרָהאֲזַמֵּרָהאזמרה׃׃׃ 18:51 [מגדל כ][מגדל כ][מגדל כ] (מַגְדִּיל֮ ק)(מַגְדִּיל ק)(מגדיל ק) יְשׁוּע֪וֹתיְשׁוּעוֹתישועות מַ֫לְכּ֥וֹמַלְכּוֹמלכו וְעֹ֤שֶׂהוְעֹשֶׂהועשה חֶ֨סֶדחֶסֶדחסד ׀׀׀ לִמְשִׁיח֗וֹלִמְשִׁיחוֹלמשיחו לְדָוִ֥דלְדָוִדלדוד וּלְזַרְע֗וֹוּלְזַרְעוֹולזרעו עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain