Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 31

31:1 לַמְנַצֵּ֗חַלַמְנַצֵּחַלמנצח מִזְמ֥וֹרמִזְמוֹרמזמור לְדָוִֽדלְדָוִדלדוד׃׃׃ 31:2 בְּךָ֖בְּךָבך יְהוָ֣היְהוָהיהוה חָ֭סִיתִיחָסִיתִיחסיתי אַלאַלאל־־־אֵב֣וֹשָׁהאֵבוֹשָׁהאבושה לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם בְּצִדְקָתְךָ֥בְּצִדְקָתְךָבצדקתך פַלְּטֵֽנִיפַלְּטֵנִיפלטני׃׃׃ 31:3 הַטֵּ֤ההַטֵּההטה אֵלַ֨יאֵלַיאלי ׀׀׀ אָזְנְךָ֮אָזְנְךָאזנך מְהֵרָ֪המְהֵרָהמהרה הַצִּ֫ילֵ֥נִיהַצִּילֵנִיהצילני הֱיֵ֤ההֱיֵההיה לִ֨ילִילי ׀׀׀ לְֽצוּרלְצוּרלצור־־־מָ֭עוֹזמָעוֹזמעוז לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית מְצוּד֗וֹתמְצוּדוֹתמצודות לְהוֹשִׁיעֵֽנִילְהוֹשִׁיעֵנִילהושיעני׃׃׃ 31:4 כִּֽיכִּיכי־־־סַלְעִ֣יסַלְעִיסלעי וּמְצוּדָתִ֣יוּמְצוּדָתִיומצודתי אָ֑תָּהאָתָּהאתה וּלְמַ֥עַןוּלְמַעַןולמען שִׁ֝מְךָ֗שִׁמְךָשמך תַּֽנְחֵ֥נִיתַּנְחֵנִיתנחני וּֽתְנַהֲלֵֽנִיוּתְנַהֲלֵנִיותנהלני׃׃׃ 31:5 תּוֹצִיאֵ֗נִיתּוֹצִיאֵנִיתוציאני מֵרֶ֣שֶׁתמֵרֶשֶׁתמרשת ז֭וּזוּזו טָ֣מְנוּטָמְנוּטמנו לִ֑ילִילי כִּֽיכִּיכי־־־אַ֝תָּהאַתָּהאתה מָֽעוּזִּֽימָעוּזִּימעוזי׃׃׃ 31:6 בְּיָדְךָ֮בְּיָדְךָבידך אַפְקִ֪ידאַפְקִידאפקיד ר֫וּחִ֥ירוּחִירוחי פָּדִ֖יתָהפָּדִיתָהפדיתה אוֹתִ֥יאוֹתִיאותי יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֣לאֵלאל אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 31:7 שָׂנֵ֗אתִישָׂנֵאתִישנאתי הַשֹּׁמְרִ֥יםהַשֹּׁמְרִיםהשמרים הַבְלֵיהַבְלֵיהבלי־־־שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא וַ֝אֲנִ֗יוַאֲנִיואני אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה בָּטָֽחְתִּיבָּטָחְתִּיבטחתי׃׃׃ 31:8 אָגִ֥ילָהאָגִילָהאגילה וְאֶשְׂמְחָ֗הוְאֶשְׂמְחָהואשמחה בְּחַ֫סְדֶּ֥ךָבְּחַסְדֶּךָבחסדך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָ֭אִיתָרָאִיתָראית אֶתאֶתאת־־־עָנְיִ֑יעָנְיִיעניי יָ֝דַ֗עְתָּיָדַעְתָּידעת בְּצָר֥וֹתבְּצָרוֹתבצרות נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 31:9 וְלֹ֣אוְלֹאולא הִ֭סְגַּרְתַּנִיהִסְגַּרְתַּנִיהסגרתני בְּיַדבְּיַדביד־־־אוֹיֵ֑באוֹיֵבאויב הֶֽעֱמַ֖דְתָּהֶעֱמַדְתָּהעמדת בַמֶּרְחָ֣בבַמֶּרְחָבבמרחב רַגְלָֽירַגְלָירגלי׃׃׃ 31:10 חָנֵּ֥נִיחָנֵּנִיחנני יְהוָה֮יְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי צַ֫רצַרצר־־־לִ֥ילִילי עָשְׁשָׁ֖העָשְׁשָׁהעששה בְכַ֥עַסבְכַעַסבכעס עֵינִ֗יעֵינִיעיני נַפְשִׁ֥ינַפְשִׁינפשי וּבִטְנִֽיוּבִטְנִיובטני׃׃׃ 31:11 כִּ֤יכִּיכי כָל֪וּכָלוּכלו בְיָג֡וֹןבְיָגוֹןביגון חַיַּי֮חַיַּיחיי וּשְׁנוֹתַ֪יוּשְׁנוֹתַיושנותי בַּאֲנָ֫חָ֥הבַּאֲנָחָהבאנחה כָּשַׁ֣לכָּשַׁלכשל בַּעֲוֺנִ֣יבַּעֲוֺנִיבעוני כֹחִ֑יכֹחִיכחי וַעֲצָמַ֥יוַעֲצָמַיועצמי עָשֵֽׁשׁוּעָשֵׁשׁוּעששו׃׃׃ 31:12 מִכָּלמִכָּלמכל־־־צֹרְרַ֨יצֹרְרַיצררי הָיִ֪יתִיהָיִיתִיהייתי חֶרְפָּ֡החֶרְפָּהחרפה וְלִשֲׁכֵנַ֨יוְלִשֲׁכֵנַיולשכני ׀׀׀ מְאֹד֮מְאֹדמאד וּפַ֪חַדוּפַחַדופחד לִֽמְיֻדָּ֫עָ֥ילִמְיֻדָּעָילמידעי רֹאַ֥ירֹאַיראי בַּח֑וּץבַּחוּץבחוץ נָדְד֥וּנָדְדוּנדדו מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 31:13 נִ֭שְׁכַּחְתִּינִשְׁכַּחְתִּינשכחתי כְּמֵ֣תכְּמֵתכמת מִלֵּ֑במִלֵּבמלב הָ֝יִ֗יתִיהָיִיתִיהייתי כִּכְלִ֥יכִּכְלִיככלי אֹבֵֽדאֹבֵדאבד׃׃׃ 31:14 כִּ֤יכִּיכי שָׁמַ֨עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי ׀׀׀ דִּבַּ֥תדִּבַּתדבת רַבִּים֮רַבִּיםרבים מָג֪וֹרמָגוֹרמגור מִסָּ֫בִ֥יבמִסָּבִיבמסביב בְּהִוָּסְדָ֣םבְּהִוָּסְדָםבהוסדם יַ֣חַדיַחַדיחד עָלַ֑יעָלַיעלי לָקַ֖חַתלָקַחַתלקחת נַפְשִׁ֣ינַפְשִׁינפשי זָמָֽמוּזָמָמוּזממו׃׃׃ 31:15 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ עָלֶ֣יךָעָלֶיךָעליך בָטַ֣חְתִּיבָטַחְתִּיבטחתי יְהוָ֑היְהוָהיהוה אָ֝מַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֱלֹהַ֥יאֱלֹהַיאלהי אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 31:16 בְּיָדְךָ֥בְּיָדְךָבידך עִתֹּתָ֑יעִתֹּתָיעתתי הַצִּ֘ילֵ֤נִיהַצִּילֵנִיהצילני מִיַּדמִיַּדמיד־־־א֝וֹיְבַ֗יאוֹיְבַיאויבי וּמֵרֹדְפָֽיוּמֵרֹדְפָיומרדפי׃׃׃ 31:17 הָאִ֣ירָההָאִירָההאירה פָ֭נֶיךָפָנֶיךָפניך עַלעַלעל־־־עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך ה֖וֹשִׁיעֵ֣נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני בְחַסְדֶּֽךָבְחַסְדֶּךָבחסדך׃׃׃ 31:18 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־אֵ֭בוֹשָׁהאֵבוֹשָׁהאבושה כִּ֣יכִּיכי קְרָאתִ֑יךָקְרָאתִיךָקראתיך יֵבֹ֥שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יִדְּמ֥וּיִדְּמוּידמו לִשְׁאֽוֹללִשְׁאוֹללשאול׃׃׃ 31:19 תֵּ֥אָלַ֗מְנָהתֵּאָלַמְנָהתאלמנה שִׂפְתֵ֫ישִׂפְתֵישפתי שָׁ֥קֶרשָׁקֶרשקר הַדֹּבְר֖וֹתהַדֹּבְרוֹתהדברות עַלעַלעל־־־צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק עָתָ֗קעָתָקעתק בְּגַאֲוָ֥הבְּגַאֲוָהבגאוה וָבֽוּזוָבוּזובוז׃׃׃ 31:20 מָ֤המָהמה רַֽברַברב־־־טוּבְךָ֮טוּבְךָטובך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צָפַ֪נְתָּצָפַנְתָּצפנת לִּֽירֵ֫אֶ֥יךָלִּירֵאֶיךָליראיך פָּ֭עַלְתָּפָּעַלְתָּפעלת לַחֹסִ֣יםלַחֹסִיםלחסים בָּ֑ךְבָּךְבך נֶ֝֗גֶדנֶגֶדנגד בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אָדָםאָדָםאדם׃׃׃ 31:21 תַּסְתִּירֵ֤םתַּסְתִּירֵםתסתירם ׀׀׀ בְּסֵ֥תֶרבְּסֵתֶרבסתר פָּנֶיךָ֮פָּנֶיךָפניך מֵֽרֻכְסֵ֫ימֵרֻכְסֵימרכסי אִ֥ישׁאִישׁאיש תִּצְפְּנֵ֥םתִּצְפְּנֵםתצפנם בְּסֻכָּ֗הבְּסֻכָּהבסכה מֵרִ֥יבמֵרִיבמריב לְשֹׁנֽוֹתלְשֹׁנוֹתלשנות׃׃׃ 31:22 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי הִפְלִ֘יאהִפְלִיאהפליא חַסְדּ֥וֹחַסְדּוֹחסדו לִ֝֗ילִילי בְּעִ֣ירבְּעִירבעיר מָצֽוֹרמָצוֹרמצור׃׃׃ 31:23 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ אָ֘מַ֤רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי בְחָפְזִ֗יבְחָפְזִיבחפזי נִגְרַזְתִּי֮נִגְרַזְתִּינגרזתי מִנֶּ֪גֶדמִנֶּגֶדמנגד עֵ֫ינֶ֥יךָעֵינֶיךָעיניך אָכֵ֗ןאָכֵןאכן שָׁ֭מַעְתָּשָׁמַעְתָּשמעת ק֥וֹלקוֹלקול תַּחֲנוּנַ֗יתַּחֲנוּנַיתחנוני בְּשַׁוְּעִ֥יבְּשַׁוְּעִיבשועי אֵלֶֽיךָאֵלֶיךָאליך׃׃׃ 31:24 אֶֽהֱב֥וּאֶהֱבוּאהבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כָּֽלכָּלכל־־־חֲסִ֫ידָ֥יוחֲסִידָיוחסידיו אֱ֭מוּנִיםאֱמוּנִיםאמונים נֹצֵ֣רנֹצֵרנצר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּמְשַׁלֵּ֥םוּמְשַׁלֵּםומשלם עַלעַלעל־־־יֶ֝֗תֶריֶתֶריתר עֹשֵׂ֥העֹשֵׂהעשה גַאֲוָֽהגַאֲוָהגאוה׃׃׃ 31:25 חִ֭זְקוּחִזְקוּחזקו וְיַאֲמֵ֣ץוְיַאֲמֵץויאמץ לְבַבְכֶ֑םלְבַבְכֶםלבבכם כָּלכָּלכל־־־הַ֝מְיַחֲלִ֗יםהַמְיַחֲלִיםהמיחלים לַיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain