Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 33

33:1 רַנְּנ֣וּרַנְּנוּרננו צַ֭דִּיקִיםצַדִּיקִיםצדיקים בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה לַ֝יְשָׁרִ֗יםלַיְשָׁרִיםלישרים נָאוָ֥הנָאוָהנאוה תְהִלָּֽהתְהִלָּהתהלה׃׃׃ 33:2 הוֹד֣וּהוֹדוּהודו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה בְּכִנּ֑וֹרבְּכִנּוֹרבכנור בְּנֵ֥בֶלבְּנֵבֶלבנבל עָ֝שׂ֗וֹרעָשׂוֹרעשור זַמְּרוּזַמְּרוּזמרו־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 33:3 שִֽׁירוּשִׁירוּשירו־־־ל֭וֹלוֹלו שִׁ֣ירשִׁירשיר חָדָ֑שׁחָדָשׁחדש הֵיטִ֥יבוּהֵיטִיבוּהיטיבו נַ֝גֵּ֗ןנַגֵּןנגן בִּתְרוּעָֽהבִּתְרוּעָהבתרועה׃׃׃ 33:4 כִּֽיכִּיכי־־־יָשָׁ֥ריָשָׁרישר דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְכָלוְכָלוכל־־־מַ֝עֲשֵׂ֗הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו בֶּאֱמוּנָֽהבֶּאֱמוּנָהבאמונה׃׃׃ 33:5 אֹ֭הֵבאֹהֵבאהב צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה וּמִשְׁפָּ֑טוּמִשְׁפָּטומשפט חֶ֥סֶדחֶסֶדחסד יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 33:6 בִּדְבַ֣רבִּדְבַרבדבר יְ֭הוָהיְהוָהיהוה שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים נַעֲשׂ֑וּנַעֲשׂוּנעשו וּבְר֥וּחַוּבְרוּחַוברוח פִּ֝֗יופִּיופיו כָּלכָּלכל־־־צְבָאָֽםצְבָאָםצבאם׃׃׃ 33:7 כֹּנֵ֣סכֹּנֵסכנס כַּ֭נֵּדכַּנֵּדכנד מֵ֣ימֵימי הַיָּ֑םהַיָּםהים נֹתֵ֖ןנֹתֵןנתן בְּאֹצָר֣וֹתבְּאֹצָרוֹתבאצרות תְּהוֹמֽוֹתתְּהוֹמוֹתתהומות׃׃׃ 33:8 יִֽירְא֣וּיִירְאוּייראו מֵ֭יְהוָהמֵיְהוָהמיהוה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ מִמֶּ֥נּוּמִמֶּנּוּממנו יָ֝ג֗וּרוּיָגוּרוּיגורו כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי תֵבֵֽלתֵבֵלתבל׃׃׃ 33:9 כִּ֤יכִּיכי ה֣וּאהוּאהוא אָמַ֣ראָמַראמר וַיֶּ֑הִיוַיֶּהִיויהי הֽוּאהוּאהוא־־־צִ֝וָּ֗הצִוָּהצוה וַֽיַּעֲמֹֽדוַיַּעֲמֹדויעמד׃׃׃ 33:10 יְֽהוָ֗היְהוָהיהוה הֵפִ֥ירהֵפִירהפיר עֲצַתעֲצַתעצת־־־גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים הֵ֝נִ֗יאהֵנִיאהניא מַחְשְׁב֥וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 33:11 עֲצַ֣תעֲצַתעצת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם תַּעֲמֹ֑דתַּעֲמֹדתעמד מַחְשְׁב֥וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות לִ֝בּ֗וֹלִבּוֹלבו לְדֹ֣רלְדֹרלדר וָדֹֽרוָדֹרודר׃׃׃ 33:12 אַשְׁרֵ֣יאַשְׁרֵיאשרי הַ֭גּוֹיהַגּוֹיהגוי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהָ֑יואֱלֹהָיואלהיו הָעָ֓םהָעָםהעם ׀׀׀ בָּחַ֖רבָּחַרבחר לְנַחֲלָ֣הלְנַחֲלָהלנחלה לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 33:13 מִ֭שָּׁמַיִםמִשָּׁמַיִםמשמים הִבִּ֣יטהִבִּיטהביט יְהוָ֑היְהוָהיהוה רָ֝אָ֗הרָאָהראה אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 33:14 מִֽמְּכוֹןמִמְּכוֹןממכון־־־שִׁבְתּ֥וֹשִׁבְתּוֹשבתו הִשְׁגִּ֑יחַהִשְׁגִּיחַהשגיח אֶ֖לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 33:15 הַיֹּצֵ֣רהַיֹּצֵרהיצר יַ֣חַדיַחַדיחד לִבָּ֑םלִבָּםלבם הַ֝מֵּבִ֗יןהַמֵּבִיןהמבין אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־מַעֲשֵׂיהֶֽםמַעֲשֵׂיהֶםמעשיהם׃׃׃ 33:16 אֵֽיןאֵיןאין־־־הַ֭מֶּלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך נוֹשָׁ֣ענוֹשָׁענושע בְּרָבבְּרָבברב־־־חָ֑יִלחָיִלחיל גִּ֝בּ֗וֹרגִּבּוֹרגבור לֹֽאלֹאלא־־־יִנָּצֵ֥ליִנָּצֵלינצל בְּרָבבְּרָבברב־־־כֹּֽחַכֹּחַכח׃׃׃ 33:17 שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר הַ֭סּוּסהַסּוּסהסוס לִתְשׁוּעָ֑הלִתְשׁוּעָהלתשועה וּבְרֹ֥בוּבְרֹבוברב חֵ֝יל֗וֹחֵילוֹחילו לֹ֣אלֹאלא יְמַלֵּֽטיְמַלֵּטימלט׃׃׃ 33:18 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה עֵ֣יןעֵיןעין יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְרֵאָ֑יויְרֵאָיויראיו לַֽמְיַחֲלִ֥יםלַמְיַחֲלִיםלמיחלים לְחַסְדּֽוֹלְחַסְדּוֹלחסדו׃׃׃ 33:19 לְהַצִּ֣יללְהַצִּיללהציל מִמָּ֣וֶתמִמָּוֶתממות נַפְשָׁ֑םנַפְשָׁםנפשם וּ֝לְחַיּוֹתָ֗םוּלְחַיּוֹתָםולחיותם בָּרָעָֽבבָּרָעָבברעב׃׃׃ 33:20 נַ֭פְשֵׁנוּנַפְשֵׁנוּנפשנו חִכְּתָ֣החִכְּתָהחכתה לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה עֶזְרֵ֖נוּעֶזְרֵנוּעזרנו וּמָגִנֵּ֣נוּוּמָגִנֵּנוּומגננו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 33:21 כִּיכִּיכי־־־ב֭וֹבוֹבו יִשְׂמַ֣חיִשְׂמַחישמח לִבֵּ֑נוּלִבֵּנוּלבנו כִּ֤יכִּיכי בְשֵׁ֖םבְשֵׁםבשם קָדְשׁ֣וֹקָדְשׁוֹקדשו בָטָֽחְנוּבָטָחְנוּבטחנו׃׃׃ 33:22 יְהִֽייְהִייהי־־־חַסְדְּךָ֣חַסְדְּךָחסדך יְהוָ֣היְהוָהיהוה עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו כַּ֝אֲשֶׁ֗רכַּאֲשֶׁרכאשר יִחַ֥לְנוּיִחַלְנוּיחלנו לָֽךְלָךְלך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain